Interpellation 2014/15:300 Gemensam europeisk Ukrainastrategi

av Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Bara under det senaste året har det skett en anmärkningsvärd utveckling i Ukraina. Från folkliga protester på Majdantorget till en president som i helikopter flyr österut och därefter genomförda demokratiska val. Att Ryssland har annekterat Krim och också fört in både trupp och vapen i Ukraina gör att vi nu står inför ett helt nytt Europa. 

Det nya säkerhetsläget i vårt närområde kommer att påverka oss under mycket lång tid. 

Den svenska och också den gemensamma europeiska säkerhetspolitiken måste förhålla sig till denna nya normalbild. Vi måste visa att vi förstår allvaret i närområdet och att vi som land med en lång historia av kontakter med Central- och Östeuropa också tar ansvar för att stödja våra grannländer. Detta arbete kan endast ske tillsammans inom EU, men länder som Sverige måste driva på för att värna våra grannländers frihet och självständighet. 

Genom påverkanskampanjer, nu senast ett brev från duman i Moskva till europeiska parlamentariker, görs försök att skapa splittring inom EU-kretsen. 28 medlemsländer som håller fast vid en tydlig sanktionspolitik och gemensamma åtgärder i samarbete med likasinnade stater som USA är viktigt och har stor betydelse. 

Den svenska regeringen måste vara en tydlig röst för att Ukraina, dess folk och dess statsledning inte ska behöva ställas inför fullbordat faktum dikterat av andra. Ryssland har intresse av att realiteter fullbordade på marken också ska komma till uttryck i att omvärlden accepterar att intressesfären vidgas. 

Nu riktas all uppmärksamhet mot det senast ingångna avtalet i Minsk. Men det får inte skymma att Krim genom ockupation införlivats i Ryska federationen eller att ett plan från Holland på väg till Malaysia sköts ned med oskyldiga passagerare som offer. Abchazien, Ossetien, Transnistrien är i dag illegalt kontrollerade av Ryssland. Att vi får ännu en frusen konflikt i vårt närområde, där Rysslands övervåld och ockupationspolitik tyst accepteras, vore förödande för respekten för folkrätt och nationellt självbestämmande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka åtgärder vidtar utrikesministern för att förhindra att konflikten i Ukraina blir en frusen konflikt där folkrätten inte värnas?

Hur agerar utrikesministern och Sverige i EU för att stärka stödet till Ukraina?

Avser utrikesministern att verka för att Sverige ska vara drivande i arbetet med att utforma en gemensam europeisk Ukrainastrategi, och i så fall på vilket sätt?