Interpellation 2014/15:299 Den maritima strategin

av Hans Rothenberg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Alliansregeringen tog år 2013 ett samlat grepp för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Det var första gången en regering tog fram en handlingsplan för det ändamålet. Handlingsplanen innehöll en lång rad åtgärder och insatser, som under året också genomfördes efter hand. I handlingsplanen efterlystes ett bredare perspektiv omfattande branscher som är nära kopplade till sjöfartsnäringen, men också om andra näringar som besöksnäring, hälsa och rekreation, marin livsmedelsproduktion och energisektor. Det är viktigt att tydliggöra arbetet med en svensk havspolitik och hur den ska kunna bidra till att skapa tillväxt, välfärd och god havsmiljö.

Handlingslinjer för fler maritima jobb och nya affärsmöjligheter

På samma sätt som handlingsplanen för stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart bör den maritima strategin ta sikte på konkreta och operativa åtgärder som utvecklar och skapar bättre förutsättningar för företag inom de maritima näringarna och samtidigt säkerställer och bevarar våra havs- och kustområden.

I de samtal som alliansregeringen förde med branschföreträdare identifierades följande handlingslinjer för en maritim strategi:

• effektiv planering

• funktionella regelverk

• enkla tillståndsprocesser

• god kunskap om havet

• rätt forskning och kompetens för näringarna.

Enligt min mening är den maritima strategin viktig för hela näringen, för svensk handel och för att säkra Sveriges konkurrenskraft.

Med anledning av ovanstående blir min fråga till närings- och innovationsministern:

 

Kommer närings- och innovationsministern att verka för att arbetet med den maritima strategin i Sverige fortsätter? Och kommer närings- och innovationsministern i så fall också att verka för att de intentioner som alliansregeringen angav för arbetet med strategin fullföljs?