Interpellation 2014/15:292 Regelförenklingsarbetet för de gröna näringarna

av Kristina Yngwe (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Att stärka konkurrenskraften hos de gröna näringarna är en angelägen och prioriterad fråga. De gröna näringarna konkurrerar i dag på en global marknad, och det krävs hela tiden att vi ser över våra regelverk så att de i så stor utsträckning som möjligt hjälper företagare i stället för att lägga hinder i vägen. 

För alliansregeringen var regelförenklingar också en prioriterad fråga. I fråga om de gröna näringarna arbetade den förra regeringen bland annat med att förenkla definitionen, göra det enklare att söka EU-stöd samt minska antalet myndigheter du som enskild var tvungen att ha kontakt med. 

I dag, när vi bland annat ser kristider för Sveriges mjölkbönder och ett stort behov av att fortsätta att stärka konkurrenskraften i de gröna näringarna, är det viktigt att det politiska Sverige agerar. Det regelförenklingsarbete som alliansregeringen inledde måste fortsätta.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är följande:

 

På vilket sätt kommer statsrådet fortsatt att arbeta med regelförenklingar för de gröna näringarna?