Interpellation 2014/15:272 Framtidens svenskundervisning för invandrare

av Roger Haddad (FP)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Ett av de absolut viktigaste momenten i integrationspolitiken för att nyanlända snabbare ska komma in i utbildning och arbete är en fortsatt reformering av dagens sfi-undervisning. Återkommande rapporter och granskningar från Statens skolinspektion har pekat på stora förbättringsbehov. Det gäller kvaliteten, det gäller flexibiliteten samt individualiseringen av utbildning. Kring samtliga dessa parametrar har inspektionen riktat kritik.

Folkpartiet aviserade i regeringsställning ett antal förslag på hur vi vill utveckla och reformera framtidens sfi. Ett förslag var att avveckla sfi som en egen skolform och inordna det under vuxenutbildningen (komvux). Det finns också ett stort behov av att knyta momenten närmare Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag när det gäller att också erbjuda yrkesutbildning snabbare.

I regeringens budgetproposition till riksdagen står det ytterst allmänt om sfi trots att det utgör en allt större verksamhet i kommunernas uppdrag och att allt fler deltar i undervisningen, inte minst genom att man har en etableringsplan via Arbetsförmedlingen. Trots att etableringsuppdraget ligger på Arbetsförmedlingen är det fortfarande kommunernas ansvar att enligt skollagen erbjuda sfi-undervisning.

Även här visar lokala exempel från till exempel Uppsala kommun att den enskilde inte erbjuds heldagsverksamhet, i den meningen att det går att kombinera studier i sfi samt praktik. Olika kommuner gör olika tolkningar kring sfi-delen och vad som är att anse som heldagsverksamhet. Detta påverkar effektiviteten och flexibiliteten i statens nationella integrationspolitik.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet Aida Hadzialic:

 

Vad planerar statsrådet för reformförslag kring sfi-undervisningen?

Vad tänker statsrådet vidta för åtgärder för att höja kvaliteten och flexibiliteten kring sfi inom Arbetsförmedlingens etableringsreform?