Interpellation 2014/15:267 Psykisk ohälsa och sjukskrivningar

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till längre sjukfrånvaro. Mer än var tredje ny sjukskrivning har sin grund i en psykisk diagnos, och stressrelaterad ohälsa är i dag en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män och prognosen är mycket oroväckande.

Eftersom psykisk ohälsa i grund och botten ofta orsakas av stress måste vi öka förståelsen och kunskapen om vilka faktorer som skapar stress. Det finns självklart en lång rad variabler som enskilt och i samverkan skapar en skadlig stress som i förlängningen kan leda till sjukskrivning.

 

Avser statsrådet Gabriel Wikström att vidta några åtgärder som syftar till att motverka den ökande arbetsrelaterade psykiska ohälsan hos framför allt kvinnor?