Interpellation 2014/15:264 Skogsnäringens konkurrenskraft

av Ulf Berg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Skogsnäringen är en av de bärande näringarna i Sverige och är samtidigt en av nycklarna till att vi ska ha en levande landsbygd. Genom att ta vara på tekniska framsteg och nya produkter kan skogsnäringens konkurrenskraft stärkas. Givetvis ska de som verkar inom skogsnäringen och dess binäringar ta till sig nya metoder för att ständigt trimma verksamheten, men ur det följer också att man från politiskt håll följer utvecklingen och ändrar i lagar och regler.

Alliansregeringen initierade ett arbete för att inrätta ett nationellt skogsprogram. Genom hållbar skogsskötsel, ökad export och nya biobaserade produkter kan skogen bidra till att nå både produktionsmålet och miljömålet, samtidigt som nya jobb och ökad tillväxt tillkommer. Regeringens inställning till vad syftet med ett nationellt skogsprogram ska vara är dessvärre otydlig. Det har talats om större avsättningar av skyddsvärd skog, vilket kan bidra till att miljömålet uppnås. Däremot är det oklart hur produktionsmålet ska kunna nås med sådana insatser.

En av de största konkurrensnackdelarna för skogsnäringen är de stora avstånden i landet. Att tillåta längre och tyngre fordon skulle med allra största sannolikhet medföra minskade transportkostnader, en viktig insats för att stärka näringens konkurrenskraft. Därtill kommer minskad klimatpåverkan genom minskad bränsleåtgång och högre trafiksäkerhet med färre lastbilar på vägarna. Resultatet av ETT-projektet, ett försök med 30 meter långa och 90 ton tunga lastbilar, är att bränsleåtgången minskade med ca 20 procent.

Alliansregeringen uppdrog våren 2014 Transportstyrelsen och Trafikverket att vidta förberedelser för att fordonståg med bruttovikt upp till 74 ton ska kunna trafikera delar av det allmänna vägnätet. Branschorganisationen Skogsindustrierna har välkomnat detta initiativ och meddelade i ett yttrande att tyngre lastbilar skyndsamt bör tillåtas, med särskild hänvisning till skogsnäringens konkurrenskraft.

Mina frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht är: