Interpellation 2014/15:258 Krav på diagnos för att få stöd

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Vikten av tidigt stöd i skolan är avgörande för att fler elever ska klara skolan med framgång. Den elev som går alltför länge utan tillräckligt stöd och tillräcklig hjälp för att hantera sitt hörselproblem eller svårigheter att skriva och läsa kan riskera att hamna efter i undervisningen men också att tappa viktiga delar i kunskapsinhämtningen. Den elev som snabbare kan få rätt hjälp och stöd har därför också större möjligheter att klara sin skolgång med framgång.

Rätten till stöd är tydligt reglerat i skollagen (2010:800). Där står att alla elever har rätt till det stöd de behöver får att nå målen. Det är därför bekymmersamt att många skolor runt om i landet kräver att eleven ska ha en diagnos fastställd av BUP för att kunna få extra stöd. Eftersom olika diagnoser dessutom kan ta olika lång tid att fastslå riskerar detta krav att ytterligare fördröja elevens rätt till stöd.

Skälen till att kommuner och skolor väljer att kräva diagnos kan naturligtvis ha flera orsaker, det kan handla om pengar men också om att de behöver stöd för att veta vilka insatser som ska sättas in.

Politiskt är alla partier rörande överens om att det är viktigt att elever får stöd tidigt och att lärarna har rätt kompetens för att kunna identifiera de elever som behöver stöd.

Mina frågor är:

 

  1.  Tycker utbildningsministern att det är rimligt att skolor och kommuner kräver diagnos för att extra stöd ska sättas in?
     
  2.  Om utbildningsministern inte tycker det är rimligt, vilka åtgärder avser statsrådet att ta för att fler elever ska få rätt stöd snabbare?