Interpellation 2014/15:253 Unga lagöverträdare

av Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Allt färre ungdomar begår brott. Främst minskar snatteri, stöld och skadegörelse. I undersökningar påvisas dessutom att de flesta ungdomar har en mindre tillåtande attityd till att begå brott i dag jämfört med tidigare.

Samtidigt vet vi att många ungdomar testar gränser och begår brott. De flesta tungt kriminella har startat sin kriminella bana genom att som unga begå olika brott. Vi vet också att många unga testar och brukar narkotika av olika slag, inte minst när tillgången till syntetiskt cannabis såsom nätdrogen spice ser ut att öka. För oss moderater är det därför av avgörande vikt att samhället ska reagera snabbt och med kraft när unga människor är på väg i en negativ riktning eftersom det ger större möjligheter att bryta den negativa utvecklingen.

Den tidigare alliansregeringen har de senaste åren vidtagit ett flertal åtgärder med utgångspunkt i att reaktioner mot brott som begås av unga måste komma snabbt och vara tydliga.

2010 trädde ett antal lagändringar i kraft i syfte att fler brott begångna av barn under 15 år skulle utredas. De nya bestämmelserna innebär bland annat att befogenheten att inleda en utredning vid brott begångna av barn under 15 år utökats och en möjlighet infördes att vidta tvångsvisa drogtester av barn som misstänks ha brukat narkotika. Vi såg vikten av att klarlägga vad som hänt även när den som är under 15 år begår brott. Dels är detta viktigt i förhållande till den unge gärningsmannen, men även förstås för ett eventuellt brottsoffer.

Brottsförebyggande rådet, Brå, fick av den dåvarande alliansregeringen i uppdrag att utvärdera effekterna av de lagändringar som trädde i kraft 2010. Uppdraget till Brå gavs för att säkerställa att lagändringarna lett till förväntade resultat. Brås rapport – som kom i december – visar bland annat att det finns rätt stora geografiska skillnader i landet gällande hur ofta brott begångna av barn utreds av polisen. Den visar också att antalet polisanmälningar och § 31-utredningar där barn är misstänkta för brott enbart har ökat marginellt mellan 2005 och 2012 (från 19 till 21 procent).

Mot bakgrund av detta vill jag rikta följande frågor till justitie- och migrationsministern:

 

  1.  Hur avser regeringen och ministern att göra för att säkerställa att fler brott begångna av unga under 15 år utreds?
  2.  På vilket sätt vill regeringen och ministern säkerställa att likvärdigheten över landet ökar så att brott begångna av barn utreds i alla delar av Sverige?
  3.  På vilket sätt vill regeringen och ministern ge polisen och rättsväsendet nödvändiga verktyg och resurser för att säkerställa att ungdomskriminaliteten minskar och att färre ungdomar hamnar i kriminalitet?
  4.  Är det regeringens och ministerns uppfattning att polisen även framdeles ska ha möjlighet till tvångsvisa drogtester av barn under 15 år som misstänkts ha brukat narkotika?