Interpellation 2014/15:235 Möjlighet för tyngre och längre fordon att färdas på det svenska vägnätet

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Det finns stora samhällsnyttor att tillvarata genom att möjliggöra transport av tyngre och längre fordon på delar av det svenska vägnätet. Samtidigt som ledig kapacitet utnyttjas mer optimalt och utsläppen av koldioxid minskar förbättras konkurrenskraften för transportberoende näringar. Genom att möjliggöra för tyngre fordon att rulla på Sveriges vägar skulle Sveriges näringar spara miljontals kronor.

Sedan 2009 pågår försök med längre och tyngre fordonståg än de som tillåts i Sverige i dag. Försöken visar att energianvändningen kan minska med mellan 10 och 25 procent per ton fraktat gods. Således minskar även utsläppen av koldioxid i motsvarande grad.

För att kunna tillvarata dessa samhällsnyttor tillsatte alliansregeringen en utredning för att möjliggöra transport med tyngre och längre fordon, lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton. Förslaget fick positivt gehör i remissvar från såväl branschen som myndigheterna, och således finns förarbetet färdigställt. I vårt grannland Finland har en ökning av högsta tillåten bruttovikt nyligen genomförts, från 60 ton till 76 ton.

Det är med förvåning jag mottar regeringens besked om att nu bromsa förslaget som syftar till att underlätta för tyngre och längre lastbilar att köra på det svenska vägnätet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

På vilka grunder agerar regeringen – enligt statsrådets bedömning – när man aviserar att detta viktiga arbete, som kan ge ökad konkurrenskraft till Sveriges näringsliv och bidra till lägre klimatpåverkan, bromsas?

När avser statsrådet att lägga fram ett förslag som möjliggör för tyngre och längre lastbilar att köra på det svenska vägnätet?"