Interpellation 2014/15:232 Regeringens åtgärder och jobb i privata sektorn

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen vill nettomässigt genomdriva skattehöjningar på ca 23 miljarder under första året som de får igenom sin budget. Detta kommer direkt att drabba hushållen och den icke-offentliga sektorn. Att detta kommer att slå mot sysselsättning och tillväxt är något som även regeringen erkänner. På sidan 57 i budgetpropositionen står det att ”de skatteförslag som lämnas och aviseras i denna proposition kommer att bidra till att sysselsättningen och BNP dämpas något”. Regeringens sammantagna bedömning är dock att tillväxt och sysselsättning ändå kommer att öka.

Förhoppningen från regeringens sida är här att utgiftsökningar på dryga 23 miljarder ska upphäva effekten av skattehöjningarna på jobb och företagande. Eftersom det handlar om just ökningar av de offentliga utgifterna kommer de dock per definition inte komma den privata sektorn till del. I en riksdagsdebatt gick statsrådet Magdalena Andersson (S) så långt som att säga att hon ville ”mjölka den privata sektorn på pengar”. Inställningen att den privata och offentliga sektorn står i motsats till varandra borde tillhöra det förgångna. Det är genom att låta den privata sektorn växa som resurser finns för att öka välfärdens omfång och kvalitet.

Frågan är då vilka av regeringens åtgärder som kommer att verka i riktning för att skapa fler jobb i den privata sektorn? Möjligen skulle regeringen kunna hävda att ökningen av infrastrukturanslaget på 2,3 miljarder indirekt kommer att ha en begränsad jobbeffekt i privat sektor då själva byggnationen kommer att upphandlas på marknaden. Mycket mer än så blir det dock inte. Även med en förlåtande inställning där vi också inkluderar anslagsökningen om 570 miljoner kronor för en ”aktiv näringslivspolitik” i kategorin reformer, som teoretiskt kan ha en jobbskapande effekt i den icke-offentliga sektorn, rör det sig fortfarande om mindre än 3 miljarder sammantaget. Detta ska alltså ställas mot skattehöjningar på 23 miljarder.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern:

 

Vilka av finansministerns och regeringens åtgärder kommer, enligt ministern, att verka för att skapa nya jobb i den privata sektorn?