Interpellation 2014/15:188 Nya riktvärden för buller för att möjliggöra fler små bostäder

av Ola Johansson (C)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Bostäder är viktiga för arbetslinjen – människor ska kunna flytta till jobb och studier. För att bostadsbristen ska minska måste bostadsbyggandet öka. Alliansregeringen tog ansvar för att byggandet i Sverige skulle komma igång och genomförde en rad åtgärder för att förenkla de regler som lagt hinder i vägen för byggande. Tack vare dessa åtgärder ser vi nu att bostadsbyggandet ökar, och under det kommande året kommer 40 000 nya bostäder att påbörjas. 

Riksdagens beslut om samordning av PBL och MB banar väg för tusentals nya smålägenheter när riktlinjerna anpassas till ny lagstiftning. Byggbranschen har efterfrågat detta och står redo att bygga – men regeringen tvekar med att besluta om en ny förordning. Alliansregeringen har redan tagit fram ett förslag om att höja riktvärdet för buller från 55 till 60 decibel utanför våra bostäder. Om regeringen ville skulle detta förslag kunna träda i kraft vid årsskiftet, men dessvärre verkar det som om förslaget har fastnat hos statsrådet Kaplan (MP).

De nuvarande reglerna sätter en bullergräns vid 55 dB(A) vid bygge av nya hus och ställer dessutom krav på en så kallad tyst sida. Det här sätter effektivt stopp för mindre lägenheter med sovrum mot gatan. På normala gator i storstädernas stadskärnor bullrar det mellan 55 och 60 dB(A). Om gränsen går vid 55 måste man rita in väldigt många stora lägenheter, men om riktvärdena ändras kan man förtäta med mycket fler, mindre bostäder. Detta skulle öka möjligheterna för människor att lättare finna en lägenhet för att exempelvis plugga eller söka jobb. 

Statsrådet har inte uttalat sig om bullerreglerna, så vad regeringen tycker är oklart. I sitt svar till Caroline Szyber (KD) den 25 november 2014 meddelar regeringen att den ”avser ta ställning i frågan så fort som möjligt”.

 

Jag har följande fråga till statsrådet Mehmet Kaplan. Vad är statsrådets och regeringens definition av ”så fort som möjligt” och vilken inriktning kan vi förvänta oss att regeringen har när det gäller behovet av att förenkla bostadsbyggandet genom enklare regler för beräkning av bullernivåer från trafik och verksamhet vid bostadsbyggande?