Interpellation 2014/15:163 MU-avtalet

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Många professionella konstnärer och konsthantverkare har svårt att leva på sin konst. Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, KRO/KIF har redovisat att snittinkomsten för svenska konstnärer i dag är runt 13 000 kronor i månaden.

MU-avtalet är ett ramavtal för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare. Avtalet godkändes och trädde i kraft 2009 och uppdaterades under innevarande år. MU-avtalet gäller för statliga institutioner, men principerna är vägledande för samtliga utställningsarrangörer som mottar offentligt stöd.

MU-avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till konstnärer, som till exempel bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare, för att ställa ut verk som konstnären äger. Det bestämmer också att ett enskilt avtal ska tecknas mellan arrangör och konstnär för konstnärens insatser och kostnader i anslutning till en utställning. Alliansregeringens syfte med avtalet var att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete.

Den nuvarande regeringens stora besked i kulturbudgeten är att man återinför fri entré på statliga museer, men man gör inget åt att museer och konsthallar gjort sig beroende av konstnärer som arbetar gratis, vilket KRO/KIF har kritiserat. Det är viktigt att vi ska kunna villkora medel för att MU-avtalet ska kunna tillämpas fullt ut. I KRO/KIF:s valenkät svarade MP och V att statlig finansiering skulle tillföras för att MU-avtalet ska tillämpas fullt ut av offentliga utställningsarrangörer. Samtliga rödgröna partier svarade att de vill prioritera finansieringen av bild- och formkonsten efter valet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka villkoren för bild- och formkonsten?