Interpellation 2014/15:162 Statligt huvudansvar för skolan

av Daniel Riazat (V)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Skolans kommunalisering och decentralisering under 1990-talet och framåt syftade till att höja kvaliteten i verksamheten, ta bort hinder för lokala initiativ och utveckla skolans verksamhet efter individuella behov. 1990-talets nya läroplaner höjde ambitionerna och gav för första gången skolan ansvaret för att ge eleverna kunskap – inte bara utbildning.

Tyvärr har dessa förhoppningar kommit på skam. Kommunaliseringen ledde till minskad likvärdighet trots ambitioner om motsatsen. Kommunerna satsar väldigt olika mycket pengar på skolan och konkurrerar om eleverna. Detta bekräftas bland annat i Skolinspektionens senaste rapport, där rubriken är Återkommande brister i den lokala styrningen av skolan.

Vilken skola man går i ska inte avgöra kvaliteten på ens utbildning. En likvärdig skola förutsätter en likvärdig ekonomi, och ett statligt huvudansvar är centralt för att nå det.

Vänsterpartiet anser att en bred parlamentarisk utredning bör tillsättas för att ta fram förslag om hur staten ska överta huvudansvaret för att garantera alla skolor likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta gällande frågan om statligt huvudansvar för skolan?