Interpellation 2014/15:159 Unga lagöverträdare

av Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Allt färre ungdomar begår brott. Främst minskar snatteri, stöld och skadegörelse. I undersökningar påvisas dessutom att de flesta ungdomar har en mindre tillåtande attityd till att begå brott i dag jämfört med tidigare.

Samtidigt vet vi att många ungdomar testar gränser och begår brott. De flesta tungt kriminella har startat sin kriminella bana genom att som unga begå olika brott. Vi vet också att många unga testar och brukar narkotika av olika slag, inte minst när tillgången till syntetiskt cannabis, såsom nätdrogen spice, ser ut att öka. För oss moderater är det därför av avgörande vikt att samhället ska reagera snabbt och med kraft när unga människor är på väg i en negativ riktning eftersom det ger större möjligheter att bryta den negativa utvecklingen.

Den tidigare alliansregeringen har de senaste åren vidtagit ett flertal åtgärder med utgångspunkt i att reaktioner mot brott som begås av unga måste komma snabbt och vara tydliga.

År 2010 trädde ett antal lagändringar i kraft i syfte att fler brott begångna av barn under 15 år skulle utredas. De nya bestämmelserna innebär bland annat att befogenheten att inleda en utredning vid brott begångna av barn under 15 år utökats och en möjlighet att vidta tvångsvisa drogtester av barn som misstänks ha brukat narkotika infördes. Vi såg vikten av att klarlägga vad som hänt även när den som är under 15 år begår brott. Detta är viktigt i förhållande till den unge gärningsmannen, men även förstås för ett eventuellt brottsoffer.

Brottsförebyggande rådet, Brå, fick av den dåvarande alliansregeringen i uppdrag att utvärdera effekterna av de lagändringar som trädde i kraft 2010. Uppdraget till Brå gavs för att säkerställa att lagändringarna lett till förväntade resultat.

Mot bakgrund av detta vill jag rikta följande frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

  1. Hur avser ministern att göra för att säkerställa att fler brott begångna av unga under 15 år utreds?
  2. Är ministern beredd att vidta ytterligare åtgärder om Brå föreslår detta när uppdraget redovisas i december 2014?
  3. På vilket sätt vill ministern ge polis och rättsväsen nödvändiga verktyg och resurser för att säkerställa att ungdomskriminaliteten minskar och att färre ungdomar hamnar i kriminalitet?
  4. Är det ministerns uppfattning att polisen även framdeles ska ha möjlighet till tvångsvisa drogtester av barn under 15 år som misstänkts ha brukat narkotika?