Regeringens proposition 2014/15:58

Modernare regler för internationell

Prop.

järnvägstrafik

2014/15:58

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 2015

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Att ha en väl fungerande godstrafik på järnväg är viktigt för svensk ex- portindustri. En grundläggande förutsättning är att det finns en modern reglering av den internationella järnvägstrafiken. För att gränsöverskrid- ande transporter ska underlättas bör regleringen också motsvara den som tillämpas i närliggande länder.

Den nuvarande regleringen av internationella järnvägstransporter är delvis föråldrad och har inte fullt ut anpassats till den avreglering som skett på järnvägsområdet.

I propositionen föreslås att Sverige ska tillträda protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980. Det föreslås också att det reviderade för- draget ska inkorporeras och på så sätt bli svensk lag. Ett tillträde till för- draget innebär en modernisering av det svenska regelverket och en an- passning till övriga Europa, särskilt när det gäller godstransporter.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer, utom i ett fall då lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

1

Prop. 2014/15:58

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

4

2

Lagtext

..............................................................................................

5

 

2.1

Förslag till lag om internationell järnvägstrafik .................

5

2.2Förslag till lag om ändring i järnvägslagen

(2004:519) ..........................................................................

7

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om

immunitet och privilegier i vissa fall..................................

9

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1974:610) om

inrikes vägtransport ..........................................................

10

2.5Förslag till lag om ändring i järnvägstrafiklagen

(1985:192) ........................................................................

11

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672) om

paketresor .........................................................................

12

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om

 

 

marknadsdomstol m.m. ....................................................

13

3

Ärendet och dess beredning ............................................................

14

4

Den nuvarande svenska järnvägslagstiftningen ..............................

15

5

COTIF 1999....................................................................................

18

6

Tillträde till COTIF 1999................................................................

23

7

Införlivande av COTIF 1999 med svensk rätt.................................

26

8

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser...................................

35

9

Konsekvenser..................................................................................

36

10

Författningskommentar...................................................................

38

 

10.1

Förslaget till lag om internationell järnvägstrafik ............

38

10.2Förslaget till lag om ändring i järnvägslagen

(2004:519) ........................................................................

46

10.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om

immunitet och privilegier i vissa fall................................

49

10.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:610) om

inrikes vägtransport ..........................................................

49

10.5Förslaget till lag om ändring i järnvägstrafiklagen

(1985:192) ........................................................................

50

10.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1672) om

paketresor .........................................................................

50

10.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:417) om

 

marknadsdomstol m.m. ....................................................

51

Bilaga 1

COTIF 1999 .....................................................................

52

Bilaga 2

Sammanfattning av betänkandet (SOU 2014:26)...........

329

Bilaga 3

Betänkandets lagförslag .................................................

333

Bilaga 4

Förteckning över remissinstanserna ...............................

337

Bilaga 5

Lagrådsremissens lagförslag..........................................

338

Bilaga 6

Lagrådets yttrande .........................................................

346

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 ........

347

Rättsdatablad

........................................................................................

348

Prop. 2014/15:58

3

Prop. 2014/15:58 1

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

dels godkänner protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980,

dels antar regeringens förslag till

1.lag om internationell järnvägstrafik,

2.lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),

3.lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

4.lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport,

5.lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192),

6.lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor,

7.lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

4

2

Lagtext

Prop. 2014/15:58

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om internationell järnvägstrafik

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas på sådan järnvägstrafik som regleras i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

Särskilda bestämmelser om transport av resande på järnväg finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tåg- passagerarförordningen).

Bestämmelsen i 3 § tillämpas även vid internationell järnvägstrafik som omfattas av tågpassagerarförordningen.

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

2 § Som svensk lag ska gälla originaltexterna av bestämmelserna i fördragets

1.artiklar 9, 11, 12 och 32,

2.bihang A för avtal om internationell transport av resande på järnväg,

3.bihang B för avtal om internationell transport av gods på järnväg,

4.bihang D för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägs- trafik, och

5.bihang E för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järn- vägstrafik.

Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna uteslutande

reglerar de fördragsslutande staternas förpliktelser mot varandra eller mot Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

Om originaltexterna skiljer sig åt, gäller den franska texten.

De franska och engelska originaltexterna av fördraget i de delar som anges i första stycket och en översättning av dessa till svenska finns intagna som en bilaga till denna lag.1

Ansvarsbegränsning för dödsfall och personskada

3 § Vid dödsfall och personskada har transportören eller infrastruktur- förvaltaren rätt att begränsa sitt ansvar till 400 000 särskilda dragnings- rätter (SDR) per person vid en och samma olycka, när det är fråga om sådan ersättning som avses i artiklarna 27.2 och 28 b i bihang A, artik-

1 Här återfinns bilagan, tillsammans med övriga delar av fördraget, som bilaga 1 till propositionen.

5

Prop. 2014/15:58 larna 11.2 och 12 b i bihang E och, om avtalet gäller en internationell transport, artiklarna 27.2 och 28 b i bilaga I till tågpassagerarförordning- en.

Verkställbarhet

4 § En ansökan om att en utländsk dom eller annan utländsk exekutions- titel ska förklaras verkställbar enligt artikel 12 eller 32 i fördraget görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1.exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet, och

2.en förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har upprättats att den avser en tvist som omfattas av fördraget samt att den får verkställas i den staten och, i fråga om en domstols dom, att den har fått laga kraft.

Om det finns anledning till det, får tingsrätten kräva att handlingar som har getts in i ärendet ska förses med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där exekutionstiteln har upp- rättats. Om en handling inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt översättning till svenska av handlingen ges in. Tingsrätten får medge undantag från kravet på översättning.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklar- ing tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Verkställighet

5 § Om en dom eller annan exekutionstitel förklaras verkställbar, verk- ställs den på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Revisionsutskottets bindande ändringar

6 § Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande ändring av artikel 9 i fördraget eller av bihang A, B, D eller E, ska ändringen gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget.

Beslut om sakkunnig

7 § Om parterna i ett fall som avses i artikel 54 i bihang A eller i artik- el 42 i bihang B inte kan enas om en viss sakkunnig, ska tingsrätten i den ort där godset, resgodset eller fordonet finns efter ansökan utse en sak- kunnig.

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Genom lagen upphävs lagen (1985:193) om internationell järnvägs- trafik.

3.Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för transport som har påbörjats före ikraftträdandet.

6

2.2Förslag till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Härigenom föreskrivs i fråga om järnvägslagen (2004:519) dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 2 b, 2 c och 6 §§, och närmast före 1 kap. 2 b § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §1

Särskilda bestämmelser om be- fordran av passagerare finns i Europaparlamentets och rådets för- ordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Dessutom finns särskilda bestäm- melser om befordran av passager- are och gods i järnvägstrafiklagen (1985:192) och i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik.

Särskilda bestämmelser om be- fordran av passagerare finns i Europaparlamentets och rådets för- ordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Dessutom finns särskilda bestäm- melser om befordran av passager- are och gods i järnvägstrafiklagen (1985:192) och i lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik.

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

2 b §

Som svensk lag ska gälla original- texterna av bestämmelserna i bi- hang G om tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna reglerar de för- dragsslutande parternas förplikt- elser mot varandra eller mot Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

Om originaltexterna skiljer sig åt, gäller den franska texten.

De franska och engelska original-

1 Senaste lydelse 2014:1347.

Prop. 2014/15:58

7

Prop. 2014/15:58

texterna

samt

en översättning

av

 

dessa till svenska finns intagna som

 

en bilaga till denna lag.2

 

 

 

2 c §

 

 

 

 

 

Om

revisionsutskottet

inom

 

OTIF har beslutat om en för

 

Sverige bindande ändring av bi-

 

hang G,

ska

ändringen

gälla

i

 

Sverige från och med den dag då

 

ändringen träder i kraft enligt

 

fördraget.

 

 

 

6 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådant tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som avses i det bihang som anges i 2 b §.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2 Här återfinns bilagan, tillsammans med övriga delar av fördraget, som bilaga 1 till

propositionen.

8

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661)

Prop. 2014/15:58

 

om immunitet och privilegier i vissa fall

 

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet

 

och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga2

 

Immunitet och/eller

 

 

 

Tillämplig inter-

 

privilegier gäller för

nationell överens-

 

följande

 

 

 

 

kommelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

33. Mellanstatliga

Medlemsstaternas

Fördraget den 9 maj

 

organisationen för

representanter i orga-

1980 om internationell

 

internationell järn-

nisationen, personer

järnvägstrafik

 

vägstrafik (OTIF)

med tjänst hos orga-

(COTIF)

 

 

 

nisationen och sak-

 

 

 

 

 

kunniga utsedda av

 

 

 

 

 

organisationen

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

Bilaga

 

 

 

 

 

 

 

Immunitet

och/eller

Tillämplig inter-

 

privilegier

gäller

för

nationell överens-

 

följande

 

 

 

 

kommelse

 

 

 

 

 

 

 

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

33. Mellanstatliga

Medlemsstaternas

Fördraget om internat-

 

organisationen för

representanter i orga-

ionell järnvägstrafik

 

internationell järn-

nisationen, personer

(COTIF) av den 9 maj

 

vägstrafik (OTIF)

med tjänst hos orga-

1980 i dess lydelse en-

 

 

 

nisationen och sak-

ligt ändringsprotokollet

 

 

 

kunniga utsedda av

av den 3 juni 1999

 

 

 

organisationen

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1Lagen omtryckt 1994:717.

2Senaste lydelse 2014:412 (jfr 2014:882).

9

Prop. 2014/15:58 2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:610)

 

om inrikes vägtransport

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lagen skall ej tillämpas på brev- befordran, begravningstransporter eller befordran av flyttsaker.

Lagen skall inte heller tillämpas på sådan befordran på väg som är underkastad fördraget den 9 maj 1990 om internationell järn- vägstransport eller som en järnväg i annat fall utför inom Sverige till fullgörande av avtal om befordran av gods på järnväg.

2 §1

Lagen ska inte tillämpas på brev- befordran, begravningstransporter eller befordran av flyttsaker.

Lagen ska inte heller tillämpas på sådan befordran på väg som omfattas av lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik eller som en järnväg i annat fall utför inom Sverige till fullgörande av avtal om befordran av gods på järnväg.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 1998:484.

10

2.5Förslag till lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § järnvägstrafiklagen (1985:192) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §1

Detta kapitel tillämpas på be- fordran av resande med järnväg i allmän inrikes trafik. På befordran i trafik med utlandet tillämpas kapit- let endast om något annat inte föl- jer av fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik.

Detta kapitel tillämpas på be- fordran av resande med järnväg i allmän inrikes trafik. På befordran i trafik med utlandet tillämpas kapitlet endast om något annat inte följer av lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 1995:370.

Prop. 2014/15:58

11

Prop. 2014/15:58 2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672)

 

om paketresor

 

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1992:1672) om paketresor ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §1

Vissa skador, som omfattas av andra bestämmelser, ersätts enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Detta gäller skador som omfattas av bestämmelserna i

1.sjölagen (1994:1009),

2.rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om luft- trafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage,

3.lagen (2010:510) om lufttransporter,

4.Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer,

5.järnvägstrafiklagen (1985:192), eller

6. lagen (1985:193) om inter-

6. lagen (2015:000) om inter-

nationell järnvägstrafik.

nationell järnvägstrafik.

Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 2014:1346.

12

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Prop. 2014/15:58

 

om marknadsdomstol m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 1

§ lagen (1970:417) om marknadsdomstol

 

m.m.1 ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §2 Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

1.konkurrenslagen (2008:579),

2.marknadsföringslagen (2008:486),

3.lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

4.lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

5.lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmynd- igheter och konsumentorganisationer,

6.försäkringsavtalslagen (2005:104),

7.lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,

8.lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

9.lagen (2010:510) om lufttransporter,

10. lagen (1986:436) om när-

10. lagen (2014:836) om när-

ingsförbud,

ingsförbud,

11.lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, och

12.lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.

Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informationsskyldighet, 13 eller 15 § lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud, lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden eller 4 § lagen med kompletterande bestämm- elser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchise- givares informationsskyldighet tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller rättegångsreglerna i dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

1Lagen omtryckt 1984:294.

2Senaste lydelse 2014:1345.

13

Prop. 2014/15:58

14

3 Ärendet och dess beredning

Den 9 maj 1980 antogs fördraget om internationell järnvägstrafik (Con- vention relative aux transports internationaux ferroviaires, COTIF 1980). COTIF 1980 reglerar internationella järnvägstransporter av personer och gods mellan de fördragsslutande staterna och innehåller både civilrätts- liga och offentligrättsliga regler. Fördraget består av ett s.k. grundfördrag och ett protokoll om privilegier och immunitet för Mellanstatliga organi- sationen för internationell järnvägstrafik (l’Organisation Intergouverne- mentale pour les transports internationaux ferroviaires, OTIF) samt två bihang.

OTIF, som bildades genom fördraget, har för närvarande 48 medlems- stater i Europa, Asien och Nordafrika. OTIF:s centrala uppgift är att för- valta och vidareutveckla fördraget. Sverige tillträdde fördraget år 1985 och införlivade det med svensk rätt genom lagen (1985:193) om inter- nationell järnvägstrafik.

Det uppstod relativt snart ett behov av en revision av COTIF 1980. Översynen föranleddes av de förändringar som skett på järnvägsområdet; en förhållandevis långtgående uppdelning av järnvägsförvaltningar i infrastruktur och transportverksamhet hade genomförts inom dåvarande Europeiska gemenskapen (EG). OTIF beslutade därför om ett ändrings- protokoll till COTIF 1980 (protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik [COTIF] av den 9 maj 1980). Ändringsprotokollet har tillträtts av EU och många europeiska stater. Sverige har undertecknat ändringsprotokollet, men inte tillträtt det. För- draget i dess lydelse enligt ändringsprotokollet på franska och engelska samt i svensk översättning finns i bilaga 1. I det följande används ”för- draget” eller ”COTIF 1999” som en beteckning på fördraget i dess ly- delse enligt ändringsprotokollet.

Regeringen beslutade år 2001 att låta en särskild utredare göra en bred översyn av organisationen och lagstiftningen inom järnvägssektorn. År 2004 överlämnades slutbetänkandet En samlad järnvägslagstiftning (SOU 2004:92). I betänkandet föreslogs bl.a. att Sverige skulle tillträda COTIF 1999. Förslaget genomfördes inte, eftersom den föreslagna re- gleringen delvis blev överspelad genom att det inom dåvarande EG antogs en förordning på området. Efter det att utredningen lämnade sitt betänkande har dessutom vissa bihang till COTIF 1999 ändrats.

Regeringen beslutade i augusti 2013 att tillsätta en ny utredning om COTIF 1999. Utredaren fick i uppdrag att lämna ett underlag för bedöm- ningen av frågan om ett svenskt tillträde till COTIF 1999 och lämna för- slag till ett ställningstagande. Utredningen skulle också föreslå sådana lagändringar som behövs för att fördraget ska kunna tillträdas eller som i övrigt bedöms lämpliga i samband med ett tillträde.

Utredningen, som antog namnet Järnvägstrafikutredningen, redovisade sitt arbete i denna del i maj 2014 i delbetänkandet Tillträde till COTIF 1999 (SOU 2014:26). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 2. Utredningens lagförslag finns i bilaga 3.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstans- erna finns i bilaga 4. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftnings- ärendet (Ju2013/3331/L3).

Förutom frågan om Sveriges tillträde till COTIF 1999 innehåller Prop. 2014/15:58 propositionen ett förslag till justering av en hänvisning i lagen

(1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Beslut med kvalificerad majoritet

COTIF 1999 innehåller ett förenklat ändringsförfarande som medför att ändringar som det s.k. revisionsutskottet inom OTIF beslutar blir bindan- de för de fördragsslutande staterna, om dessa inte invänder mot ändring- arna (se avsnitt 7). Propositionens förslag i anslutning till detta innebär att framtida ändringar av fördraget automatiskt ska gälla här i landet. Förslagen bör därför beslutas med kvalificerad majoritet i riksdagen (10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 11 december 2014 att inhämta Lagrådets ytt- rande över de lagförslag som finns i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Efter Lagrådets granskning har det uppmärksammats att över- sättningen till svenska av ett ord i bihang E till fördraget blivit något missvisande och bör ändras. Som en följd av det ändras också från ”resande” i lagrådsremissens förslag till 3 § lagen om internationell järnvägstrafik till ”person” i propositionen. Ändringen bedöms författ- ningstekniskt och även i övrigt vara av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Den föreslagna ändringen i lagen om marknadsdomstol m.m. får också anses vara av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagändringen har därför inte granskats av Lagrådet.

4Den nuvarande svenska järnvägs- lagstiftningen

Lagen om internationell järnvägstrafik

Som nämns i avsnitt 3 införlivas COTIF 1980 i de delar som består av själva fördraget (grundfördraget) samt två bihang till detta med svensk rätt genom lagen om internationell järnvägstrafik. Bihang A innehåller regler för avtal om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV). I bihang B finns regler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods (CIM). Till bihang B hör fyra bilagor som behandlar vissa specialtransporter. I lagen om internationell järnvägstrafik finns också vissa process- och exekutionsrättsliga bestämmelser som grundar sig på COTIF 1980.

CIV är tillämpligt på transport av resande och resgods som sker med s.k. internationella befordringshandlingar (bl.a. biljett) för en sträcka som berör minst två fördragsslutande staters områden. Som en förutsättning för bihangets tillämpning gäller vidare att transporten har utförts på sådana linjer som är upptagna på en lista som förs av OTIF. I CIV finns bl.a. regler om järnvägens skyldighet att transportera resande och resgods och om utfärdande av biljetter och resgodsbevis. En viktig del av CIV är

15

Prop. 2014/15:58 de bestämmelser som reglerar järnvägens ansvar om resande dödas eller skadas. I CIV finns också föreskrifter om hur en resande kan göra skade- ståndskrav gällande mot järnvägen. Bland annat regleras mot vilken järn- väg talan får föras och vilken domstol som är behörig att pröva en ersätt- ningstalan.

CIM är tillämpligt på gods som lämnas för transport med en fraktsedel som avser en sträcka som berör minst två staters områden. Liksom enligt CIV gäller vidare som en förutsättning för bihangets tillämpning att transporten sker på linjer som är upptagna på en lista som förs av OTIF. Järnvägens skyldighet att transportera gods regleras ingående. Det finns också bestämmelser som reglerar själva transportavtalet, hur en frakt- sedel ska upprättas och vilka uppgifter fraktsedeln ska innehålla. Vidare finns bestämmelser om bl.a. förpackning och märkning av gods, inläm- ning och utlämning av gods, järnvägens rätt att undersöka godset och den frist inom vilken järnvägen är skyldig att utföra den avtalade transporten. En viktig del är regleringen av järnvägens ansvar för skada till följd av att godset går förlorat eller skadas eller inte lämnas ut inom den leveransfrist som gäller för transporten. Såsom i CIV finns föreskrifter om hur en skadeståndstalan får föras och vilken domstol som är behörig att pröva en sådan talan.

Bestämmelserna i bilaga 1 till CIM (RID) undantas från lagen om internationell järnvägstrafik. Bestämmelserna i RID, som reglerar transport av farligt gods, införlivas i stället med svensk rätt genom föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, som meddelats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2012:7, ändrad genom MSBFS 2013:6). Sverige tillämpar sedan den 12 januari 2007 bestämmelserna i RID i enlighet med lydelsen i COTIF 1999. En sådan skyldighet följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.

Järnvägstrafiklagen

För person- och godstransporter med järnväg i inrikes trafik och i internationell trafik som inte omfattas av lagen om internationell järn- vägstrafik (dvs. sådana transporter som inte omfattas av COTIF 1980) tillämpas järnvägstrafiklagen (1985:192). I lagen regleras huvudsakligen järnvägens ansvar för dödsfall och skada på resande, vilket innefattar skada på och förlust av resgods (2 och 4 kap.), samt ansvar för skada på och förlust av gods (3 kap.). Resgods är egendom som följer med en passagerare i ett avtal om persontransport medan gods normalt trans- porteras utan samband med ett sådant avtal. Utöver detta ansvar regleras också järnvägens ansvar för person- och sakskador i annat fall än vid transport. Med det avses skador som drabbar tredje man till följd av järnvägsdrift (5 kap.). Även järnvägens s.k. undersökningsrätt, dvs. rätten att under vissa förutsättningar undersöka innehållet i gods och resgods, regleras (6 kap.).

Järnvägstrafiklagen bygger delvis på COTIF 1980, men i vissa delar har nationella lösningar valts. I järnvägstrafiklagen har man t.ex. valt att reglera endast de centrala civilrättsliga delarna av avtalsinnehållet, och

lämnat till parterna att reglera övriga frågor. Det utgör en skillnad mot

16

lagen om internationell järnvägstrafik som genom COTIF 1980 innehåll- er en långtgående detaljreglering av många frågor.

Enligt järnvägstrafiklagen är ansvarigt rättssubjekt ”järnvägen”. Med detta ord förstås, enligt förarbetena, innehavaren av spåranläggningen, dvs. infra- strukturförvaltaren, eller det rättssubjekt som har ställning som trafikantens motpart i ett transportavtal, dvs. tågoperatören (prop. 1983/84:117 s. 33). I dag skiljer man dock infrastrukturförvaltare från transportörer. För närvar- ande är det de allmänna avtalsvillkoren i trafikeringsavtalet, dvs. de nöd- vändiga villkor som behövs för att få bedriva trafik, mellan Trafikverket och tågoperatörerna som reglerar ansvaret dem emellan. Likaså åtar sig transportörerna ansvar på avtalsrättslig grund i förhållande till passager- arna.

Huvudregeln om ansvar för skador och förluster till följd av järn- vägsdriften är att järnvägen ska ersätta skadan eller förlusten oberoende av vållande. Vissa undantag för force majeure-liknande händelser görs dock från det strikta ansvaret.

Järnvägslagen

Den offentligrättsliga regleringen avseende järnvägen finns i huvudsak i järnvägslagen (2004:519). Där regleras bl.a. frågor om infrastruktur och fordon, utförande och organisation av järnvägstrafik samt säkerhet. Även trafikeringsavtalen regleras. Lagstiftningen bygger i hög utsträckning på EU-direktiv.

Tågpassagerarförordningen

Passagerartransporter på järnväg inom EU regleras av Europaparlament- ets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen). Förordningen trädde i kraft den 3 december 2009 och är tillämplig i hela EES-området. Den gäller både vid rent nationella transporter och vid gränsöverskridande (internationella) transporter. Undantag görs dock för transporter som inte tillhandahålls av järnvägsföretag med tillstånd enligt direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag, ersatt av direktiv 2012/34/EU (som ännu inte är genomfört i svensk rätt). Det innebär bl.a. att järnvägsföretag som enbart tillhandahåller tjänster som avser persontrafik på lokal och regional fristående järnvägsinfra- struktur utan förbindelse med det allmänna nätet inte omfattas av förord- ningen.

Huvuddelen av bestämmelserna i bihang A till COTIF 1999 (CIV) har gjorts till en del av förordningen och är intagna som en bilaga till förord- ningen. CIV ligger bl.a. till grund för förordningens bestämmelser om transportavtal, information och biljetter (artikel 4) och bestämmelserna om skadeståndsansvar för järnvägsföretag om resenärer dör eller skadas eller om resgods går förlorat eller skadas (artikel 11). Artikel 15 innehåll- er bestämmelser om järnvägsföretagens ansvar vid förseningar, inställda avgångar och uteblivna anslutningar. Även i denna del bygger regler- ingen på bestämmelserna i CIV.

Enligt principen om EU-rättens företräde tillämpas tågpassagerar- förordningen i stället för järnvägstrafiklagen vid inrikes transporter av järnvägsföretag med tillstånd enligt direktiv 95/18/EG. När det gäller in-

Prop. 2014/15:58

17

Prop. 2014/15:58 ternationella transporter överlappar tågpassagerarförordningens tillämp- ningsområde och CIV:s tillämpningsområde enligt COTIF 1999 varandra. Genom EU:s tillträde till COTIF 1999 utgör också CIV en del av EU:s rättsordning. Internationella konventioner som EU ingår på dess exklusiva kompetensområde har en högre normgivningsmässig valör än sekundärrätt som förordningar och direktiv. I samband med EU:s tillträde förhandlades en s.k. frikopplingsklausul fram. Enligt klausulen ska de parter till COTIF 1999 som också är medlemmar i EU sinsemellan tillämpa unionsrätten i den utsträckning som det finns unionsrätt som reglerar det berörda ämnesområdet och som är tillämplig i det enskilda fallet. Tågpassagerarförordningen tillämpas således i dessa fall. En tolk- ning av förordningen måste dock alltid ske i ljuset av COTIF 1999.

5 COTIF 1999

Centrala ändringar i fördraget

Ändringsprotokollet som antogs år 1999 innebär omfattande ändringar i COTIF. Revisionen var påkallad av att det i flera av medlemsstaterna i OTIF hade skett grundläggande ekonomiska, juridiska och tekniska för- ändringar på järnvägsområdet.

Den viktigaste förändringen är uppdelningen av järnvägen i infrastruk- turförvaltare (med ansvar för räls och annan infrastruktur) och järnvägs- företag (som utför transporterna). För svensk del inleddes detta i slutet av 1980-talet då dåvarande Statens Järnvägar delades upp i Affärsverket SJ med ansvar för tågtrafiken och Banverket med ansvar för infrastrukturen. Under tidigt 1990-tal påbörjade också dåvarande EG sitt arbete med ett antal direktiv och förordningar som dels byggde på att man skilde mellan transportör och infrastrukturförvaltare, dels på att tekniska krav på järn- vägsutrustning successivt ska harmoniseras. Vidare blev transportverk- samheten med tiden allt mer konkurrensutsatt i många av OTIF:s med- lemsstater.

En annan central förändring var att transportörerna allt oftare agerade i flera länder. COTIF 1980 och dess ansvarsregler byggde däremot på att varje stat hade en nationellt sammanhållen järnvägsorganisation och att internationella transporter utfördes i samarbete mellan sådana järnvägs- organisationer. Grundstrukturen var således föråldrad.

COTIF 1999 ger förutsättningar för en mer internationell marknad där olika företag kan agera över nationsgränserna. I korthet bygger fördraget på tre grundtankar.

För det första utgår fördraget från att järnvägsmarknaden numera är uppdelad mellan infrastrukturförvaltare och transportörer. COTIF 1999 innehåller därför bestämmelser om avtal om nyttjande av infrastruktur samt validering, antagande och godkännande av tekniska standarder och järnvägsmateriel.

För det andra utgår fördraget från synsättet att en transportör genom avtal frivilligt åtar sig att transportera passagerare eller gods. Beford- ringsplikten, som innebar att järnvägen på en viss järnvägslinje var

18

skyldig att befordra passagerare och gods så länge avtalsparten rättade sig efter vissa villkor, har avskaffats.

För det tredje har fördraget på ett tydligare sätt delats upp i en civil- rättslig del och en offentligrättslig del.

COTIF 1999 består av ett ändringsprotokoll och en ny version av både grundfördraget med bihang och protokollet om privilegier och immuni- tet. Förutom de bihang som i stor utsträckning motsvarar bihangen CIV och CIM i COTIF 1980 och bilagan RID till CIM, innehåller COTIF nya bihang: CUV, CUI, APTU och ATMF (alla bihangen beskrivs nedan). I samband med EU:s tillträde gjordes vissa ändringar för att anpassa bi- hangen till motsvarande EU-lagstiftning.

Fördragets gemensamma bestämmelser (grundfördraget)

I fördraget finns bestämmelser som i relevanta delar är gemensamma för bihangen, t.ex. regler om kvarstad och utmätning samt om verkställighet av domar. Bestämmelserna finns i det s.k. grundfördraget. Där finns också bestämmelser om OTIF:s uppbyggnad och verksamhet. Av de be- stämmelserna framgår att organisationens ändamål är att underlätta och främja internationell järnvägstrafik, i synnerhet genom att skapa enhet- liga regler på ett antal rättsområden.

Protokollet om privilegier och immunitet

I protokollet om privilegier och immunitet regleras privilegier och immu- nitet för OTIF, för organisationens tjänstemän, för de fördragsslutande staternas företrädare och för personer som utför uppdrag åt organis- ationen. Denna immunitet och dessa privilegier motsvarar vad som i all- mänhet gäller för internationella organisationer av motsvarande slag. Det ändrade protokollet innebär i princip bara en redaktionell omarbetning av det tidigare protokollet.

Enhetliga regler för avtal om internationell transport av resande på järnväg, bihang A (CIV)

I CIV, som utgör bihang A till fördraget, finns bestämmelser om inter- nationell järnvägstransport av resande.

Bestämmelserna reglerar bl.a. transportavtalet, transportörens ansvar för dödsfall och andra personskador samt dröjsmål vid persontransport. Det finns även bestämmelser om den resandes ansvar gentemot transport- ören. Även transportörernas inbördes förhållanden i anledning av en transport som omfattas av CIV regleras. Transportören har i princip ett strikt ansvar för personskador och skador på resgods som resenären till- fogas i samband med transporten. Detsamma gäller i samband med för- seningar och inställda tåg, då transportören är skyldig att ersätta kost- nader för kost och logi samt kostnader för att underrätta personer som väntar på den resande.

CIV gäller för avtal om transport på järnväg av resande och resgods när avrese- och destinationsplatserna finns i olika fördragsslutande stater. När ett avtal om en internationell transport – vid sidan av en gräns- överskridande järnvägstransport – också innefattar en inrikes transport på väg eller en inre vattenväg (t.ex. insjöar, floder och kanaler) är CIV tillämpligt på hela transporten. CIV är också tillämpligt på hela transport-

Prop. 2014/15:58

19

Prop. 2014/15:58 en om en del av den sker genom en sjötransport eller en gränsöver- skridande transport på en inre vattenväg som är upptagen på en särskild lista som förs av OTIF (se avsnitt 7).

I förhållande till COTIF 1980 har flera ändringar gjorts. Även om den nu gällande ansvarsregleringen i huvudsak har lämnats oförändrad har den anpassats till uppdelningen av järnvägsförvaltningen i infrastruktur och transportverksamhet. Det är numera transportören, och inte ”järn- vägen”, som är den som ansvarar gentemot resenären, vilket i och för sig redan följer av tilläggsbestämmelser till COTIF 1980 (införda i svensk rätt genom SFS 1995:369). En reglering av den faktiske transportörens ansvar (när utförande transportör är en annan än enligt transportavtalet), inklusive ett dröjsmålsansvar, har också införts. Tillämpningsområdet har utökats och den tidigare ordningen med särskilt uppräknade eller inskrivna CIV-linjer har till största delen övergetts. Numera är fördraget tillämpligt på alla järnvägstransporter som sker mellan fördragsslutande stater. Det är också tillämpligt på sådana sträckor som innefattar sjötrans- porter och som förts upp på den s.k. CIV-listan. Avskaffandet av beford- ringsplikten innebär bl.a. att parterna har större möjlighet att avtala om särskilda villkor för transporten. Bestämmelser i CIV 1980 som är gemensamma för alla bihangen till COTIF har flyttats till de gemensam- ma bestämmelserna (t.ex. artikeln om beräkningsenhet) och bestämm- elser som har blivit överflödiga på en avreglerad järnvägsmarknad har tagits bort.

Enhetliga regler för avtal om internationell transport av gods på järnväg, bihang B (CIM)

I CIM, som utgör bihang B till fördraget, regleras godstransporter.

CIM är i princip tillämpligt på järnvägstransport av gods mot betalning när den plats där godset tas emot och den plats där godset ska lämnas ut är belägna i olika fördragsslutande stater. Liksom när det gäller person- transporter är CIM också tillämpligt på inrikes transport på väg eller inre vattenvägar, under förutsättning att transporten kompletterar en internat- ionell järnvägstransport. Bestämmelserna reglerar bl.a. avtalets tillkomst, fraktsedelns innehåll och skyldigheten att betala transportkostnaderna. Det finns också bestämmelser om transportörens rätt att undersöka god- set, lastning och lossning av gods, förpackning av gods, leveransfrister och utlämnande av godset. CIM reglerar vidare avsändarens och motta- garens rätt att ändra transportavtalet, t.ex. genom att förfoga över godset under transporten. Transportören är den som ansvarar i förhållande till kunden. Transportören har i princip ett strikt ansvar för skada som uppkommer till följd av att godset helt eller delvis går förlorat eller skadas under transporten och för skada till följd av dröjsmål med utläm- ningen av godset. Dessutom finns det bestämmelser om hur skadestånds- anspråk mot transportören kan göras gällande. Liksom i CIV regleras det inbördes förhållandet mellan flera transportörer som deltar i en gods- transport.

I förhållande till COTIF 1980 har flera ändringar gjorts. CIM har gjorts tillämpligt oberoende av om en fraktsedel har upprättats eller inte och befordringsplikten har avskaffats. Generellt innehåller CIM numera färre

detaljerade bestämmelser och parterna kan i större utsträckning avtala om

20

vissa villkor, t.ex. transportvägar och leveransfrister. Bestämmelserna om förutsättningarna för ansvar och under vilken tid ansvaret gäller har i stort sett behållits. Regleringen har dock anpassats till uppdelningen av järnvägsförvaltningar i infrastruktur och transportverksamhet. I förhåll- ande till underbilagorna till CIM enligt COTIF 1980 finns vissa ansvars- bestämmelser vid transport av järnvägsfordon som gods och bestäm- melser om ersättning vid förlust av containrar numera i artiklarna 24, 30 och 32. Övriga generella bestämmelser om nyttjande av järnvägsvagnar, som tidigare reglerades i reglementet RIP, finns numera i CUV.

Reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods, bihang C (RID)

RID, som utgör bihang C till fördraget, innehåller regler om inter- nationell järnvägstransport av farligt gods. Till RID hör en bilaga där det bl.a. finns en förteckning över ämnen och föremål som anses farliga.

RID är till skillnad från vad som gällde tidigare ett separat bihang till fördraget. Skälet är att fler transporter ska omfattas av bestämmelserna. RID är tillämpligt på all internationell järnvägstransport av farligt gods på de fördragsslutande staternas områden, t.ex. även på returtransporter av tomma vagnar (och är alltså inte längre begränsat till transportavtal som faller under CIM). Reglementet är tillämpligt även på annan transport än järnvägstransport i de fall då CIM är tillämpligt, om inte annat följer av internationella bestämmelser som gäller för transport med annat transportmedel.

Enhetliga regler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik, bihang D (CUV)

I CUV, som utgör bihang D till fördraget, finns regler för avtal om nytt- jande av vagnar. CUV är ett nytt bihang till COTIF. Det innehåller i huvudsak ansvarsbestämmelser vid avtal mellan den som äger järnvägs- vagnar och järnvägsföretag som nyttjar dessa vagnar i internationell järn- vägstrafik, bl.a. vid förlust av eller skada på vagn. Bestämmelserna tillämpas på bilaterala eller multilaterala avtal om nyttjande av järn- vägsvagnar för utförande av transporter enligt CIV eller CIM. Parterna kan i stor utsträckning själva komma överens om andra villkor i frågor som regleras i bihanget.

Enhetliga regler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik, bihang E (CUI)

CUI, som utgör bihang E till fördraget, är ett nytt bihang som ska tillämpas på det nyttjandeavtal (i praktiken detsamma som ett EU- rättsligt trafikeringsavtal, jfr 6 kap. 22 § järnvägslagen) som träffas mellan infrastrukturförvaltare och transportör om nyttjande av infrastruk- tur för internationell järnvägstrafik. Avtalet är nödvändigt när någon annan än den som sköter och underhåller infrastrukturen ska trafikera denna. CUI reglerar i viss utsträckning vad avtalet mellan infrastruktur- förvaltaren och transportören ska innehålla. I avtalet ska anges de administrativa, tekniska och finansiella villkoren för nyttjandet av infra- strukturen. Tanken är att parterna till stor del själva ska styra över avtals- innehållet.

Prop. 2014/15:58

21

Prop. 2014/15:58

22

Bihanget innehåller regler om ansvarsfördelningen mellan infrastruk- turförvaltare och järnvägsföretag. Bestämmelserna reglerar infrastruktur- förvaltarens ansvar i förhållande till transportören och dennes personal och tvärtom. Både infrastrukturförvaltaren och transportören har ett strikt ansvar för vissa skador.

Bestämmelserna är tillämpliga på alla avtal om nyttjande av järn- vägsinfrastruktur för internationell transport som följer reglerna i CIV eller CIM.

I artikel 5 bis i CUI erinras om att det finns vissa nationella och EU- rättsliga skyldigheter av offentligrättslig karaktär som i praktiken anger ramarna för de civilrättsliga bestämmelserna i CUI. I svensk rätt regleras dessa främst i järnvägslagen.

Enhetliga regler för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik, bihang F (APTU)

APTU, som utgör bihang F till fördraget, syftar till att tekniska system och komponenter som är nödvändiga för internationell trafik ska utform- as enligt vissa standarder som möjliggör att de används i samtliga OTIF- stater (s.k. interoperabilitet eller driftskompatibilitet). Skälet är att järn- vägstrafiken smidigt ska kunna korsa nationsgränserna; enhetlighet bi- drar till säkerhet och tillgänglighet i gränsöverskridande trafik.

I en bilaga till APTU anges de förhållanden som ska kontrolleras vid tekniskt godkännande av järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel för nyttjande i internationell trafik enligt ATMF (se nedan). Bestämmelserna motsvarar EU:s tekniska standarder och föreskrifter, däribland de tek- niska specifikationerna för driftskompatibilitet som regleras i direktiv 2008/57/EG, ändrat genom direktiv 2009/131/EG.

Enhetliga regler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik, bihang G (ATMF)

ATMF, som utgör bihang G till fördraget, är ett nytt bihang. I bihanget fastställs förfarandet för godkännande av järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel för nyttjande i internationell trafik. Godkännandet syftar till att kontrollera att järnvägsfordonen och järnvägsmateriel uppfyller vissa tekniska krav och härigenom möjliggöra järnvägstrafik över nat- ionsgränserna. OTIF har upprättat en databas över godkända fordon.

Järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel som används med stöd av EU-rättsakter och motsvarande rent nationella lagstiftning anses god- kända för användning av alla fördragsslutande stater i enlighet med reg- lerna i ATMF, om vissa förutsättningar är uppfyllda (artikel 3 a). På motsvarande sätt anses järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel som har godkänts enligt reglerna i ATMF som godkända för att tas i bruk inom EU. Om villkoren i ett sådant fall inte är uppfyllda, gäller EU:s reglering om marknadstillträde, driftskompatibilitet och säkerhet (se bl.a. direktiven 95/18, 2001/12 och 2001/14 och 2004/49 som är genomförda i svensk rätt genom järnvägslagen). För att exempelvis ett järnvägsfordon ska kunna tas i bruk krävs för svensk del ett tekniskt godkännande från tillsynsmyndigheten (Transportstyrelsen). En förutsättning för att till- synsmyndigheten ska kunna utfärda ett sådant tekniskt godkännande är

att fordonsinnehavaren kan visa en s.k. EG-kontrollförklaring. Denna Prop. 2014/15:58 förklaring anger att fordonet överensstämmer med föreskrivna krav.

Kontroll och bedömning av överensstämmelse med föreskrivna krav samt utfärdande av en EG-kontrollförklaring utförs, efter fordonsinne- havarens ansökan, av ett organ som anmälts för detta ändamål enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Det är Swedac som är svenskt ackrediteringsorgan och är även den anmälande myndig- heten i Sverige.

6

Tillträde till COTIF 1999

 

 

 

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet av den 3 juni

 

1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik

 

(COTIF).

 

 

Regeringens bedömning: Sverige bör inte lämna förklaringar eller

 

förbehåll om att vissa bihang eller enskilda bestämmelser i COTIF

 

1999 inte ska tillämpas.

 

 

 

 

 

Utredningens förslag och bedömning överensstämmer med

 

regeringens.

 

 

Remissinstanserna tillstyrker förslaget och delar bedömningen eller

 

lämnar förslaget och bedömningen utan invändning. Bland de remissin-

 

stanser som uttryckligen tillstyrker ett tillträde till fördraget finns Trafik-

 

verket, Transportstyrelsen, Konsumentverket, Branschföreningen Tåg-

 

operatörerna, Näringslivets Transportråd och Svensk kollektivtrafik.

 

Näringslivets Transportråd understryker att det är viktigt för svensk

 

exportindustri att ha en fungerande godstrafik på järnväg och framhåller

 

att ett tillträde sannolikt skapar förutsättningar för minskade transaktions-

 

kostnader när det gäller avtal om internationella järnvägstransporter.

 

Skälen för regeringens förslag och bedömning

 

Sverige bör tillträda ändringsprotokollet

 

Att ha en väl fungerande godstrafik på järnväg är viktigt för svensk

 

exportindustri. En grundläggande förutsättning är att det finns en modern

 

reglering av den internationella järnvägstrafiken.

 

 

Sverige deltar sedan länge i det internationella samarbetet på järnvägs-

 

området och har också tillträtt COTIF 1980, som har ersatts av det revi-

 

derade fördraget (COTIF 1999). Den nuvarande regleringen av inter-

 

nationella järnvägstransporter är delvis föråldrad och har inte fullt ut

 

anpassats till den avreglering som skett på järnvägsområdet. Sverige del-

 

tog i revideringsarbetet av COTIF 1980 och har också undertecknat änd-

 

ringsprotokollet. Det står klart att innehållet i COTIF 1999 är tillfreds-

 

ställande från svensk synpunkt.

 

 

EU tillträdde COTIF 1999 den 1 juli 2011 och har blivit medlem av

 

OTIF. Genom EU:s tillträde utgör COTIF 1999 en del av EU-rätten. Ge-

 

nom förordningar och direktiv som antagits inom EU utgör dessutom för-

 

draget i stora delar gällande rätt i Sverige. Europeiska kommissionen har

23

 

 

Prop. 2014/15:58 förklarat att Sverige är skyldigt att tillträda COTIF 1999 med hänsyn till den s.k. lojalitetsprincipen. Den innebär att medlemsstaterna är skyldiga att vidta alla lämpliga åtgärder för att fullgöra unionens mål och avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål (jfr artikel 4.3 i EU-fördraget). En konsekvens av att vissa medlemsstater, bl.a. Sverige, inte har tillträtt COTIF 1999 är att deras röster inte räknas vid revideringar, vilket i sin tur – enligt kommissionen – kan förhindra EU att nå sina mål.

Flera av bihangen (CIM, RID, CUI, APTU och ATMF) har ändrats för att vara i linje med motsvarande EU-lagstiftning. En eventuell konflikt med Sveriges (och andra EU-medlemsstaters) folkrättsliga förpliktelser mot OTIF löses i förhållande till EU-rätten genom den s.k. frikopplings- klausulen i avtalet mellan EU och OTIF; EU:s sekundärrätt ges företräde vid en eventuell konflikt.

Med hänsyn till den modernisering av regelverket som COTIF 1999 innebär och den centrala betydelse som fördraget har både inom EU och i andra delar av världen delar regeringen utredningens och remissinstans- ernas bedömning att Sverige bör tillträda COTIF 1999.

Eftersom det kommer att krävas ändringar i svensk lag för att COTIF 1999 ska kunna tillträdas, måste frågan om ratificering under- ställas riksdagen (10 kap. 3 § regeringsformen). Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna COTIF 1999.

Sverige bör inte lämna några förklaringar mot vissa bihang

Enligt COTIF 1999 (artikel 42 i grundfördraget) kan en fördragsslutande stat förklara att den inte kommer att tillämpa vissa bihang till fördraget i deras helhet.

Innan EU tillträdde COTIF 1999 var EU:s medlemsstater tvungna att deklarera att de inte skulle tillämpa tre av bihangen, eftersom det som reglerades där föll under unionens behörighet. I samband med EU:s till- träde till COTIF 1999 gjordes det (som nämns ovan) relativt omfattande ändringar av de bihang som skilde sig från EU-rätten, för att tillgodose EU. Numera har därför merparten av de EU-medlemsstater som vid tillträdet av COTIF 1999 lämnade en förklaring återtagit denna. Som utredningen konstaterar finns det för Sveriges del inget skäl att lämna någon förklaring vid ett tillträde; tvärtom skulle en sådan förklaring sannolikt inte vara förenlig med EU-rätten.

Sverige bör inte lämna några förklaringar eller göra förbehåll mot tillämpligheten av vissa bestämmelser i fördraget

Utöver att en fördragsslutande stat kan förklara att den inte kommer att tillämpa vissa bihang i deras helhet kan den lämna förklaringar och göra förbehåll om att vissa särskilt angivna bestämmelser i grundfördraget eller i bihangen inte ska tillämpas (se t.ex. artikel 28.3 i grundfördraget om skiljeförfarande för att lösa tvister om fördragets tolkning, artikel 1.6 i CIV och artikel 1.6 i CIM om tillämpning av bestämmelserna på endast en del av järnvägsinfrastrukturen samt artikel 2 i CIV och artikel 2 i CUI om undantag i förhållande till den fördragsslutande statens egna med- borgare). Staterna är med andra ord folkrättsligt oförhindrade att införa

24

bestämmelser i sin nationella rätt som avviker från regleringen i COTIF Prop. 2014/15:58 1999 i dessa avseeden.

När det gäller möjligheten att undanta en stats egna medborgare och ut- länningar med hemvist i den staten från tillämpningen av reglerna om transportörens ansvar i fall då någon dödas eller skadas (artikel 2 i CIV) delar regeringen – som även ifrågasätter om Sverige med hänsyn till EU- rätten skulle kunna göra ett sådant undantag – utredningens bedömning att det saknas skäl att göra undantag från CIV:s tillämplighet. Detsamma gäller motsvarande undantagsmöjlighet i artikel 2 i CUI.

I fråga om möjligheten att inte tillämpa bestämmelsen om skiljenämnd i artikel 28 i fördraget gavs det en motsvarande möjlighet även i COTIF 1980 (artikel 12.3). Sverige gjorde vid tillträdet inget sådant förbehåll. Det saknas skäl att i samband med tillträdet till ändringsprotokollet göra någon annan bedömning än som då gjordes. I linje med det jämställs skiljedomar med domar när det gäller verkställighet (jfr artikel 32).

Inte heller i övrigt finns skäl att lämna några förklaringar eller göra förbehåll mot enskilda artiklar.

Anmälan av CIV- och CIM-linjer till sjöss

En fördragsslutande stat har möjlighet att anmäla vissa linjer till sjöss till OTIF:s generalsekreterare (artikel 24 i grundfördraget). Linjerna förs sedan in i en s.k. CIV- eller CIM-lista. Konsekvensen av att en linje förs in i en lista är att CIV respektive CIM blir tillämpliga också på en järn- vägstransport som ansluter till en sjötransport. Det förutsätter att trans- porten som helhet har en internationell karaktär och omfattas av ett enda avtal (artikel 1.3 i CIV och artikel 1.4 i CIM). Det kan röra sig om dels tågfärjelinjer där hela järnvägsvagnar med passagerare eller gods transporteras, dels tågfärjelinjer som endast tar passagerare eller gods.

Det finns i dag ett antal tågfärjelinjer mellan Sverige och Danmark och mellan Sverige och Finland. Vidare finns det linjer till sjöss där det tran- sporteras passagerare och gods enligt ett avtal om transport på järnväg utan att det rör sig om tågfärjelinjer. Systemet möjliggör för transport- örerna att utfärda biljetter och fraktsedlar för hela den avtalade transport- sträckan. I fråga om godstransporter ges också transportören möjlighet att åberopa vissa sjörättsliga ansvarsfrihetsgrunder (artikel 38 i CIM).

Sverige har i dag anmält ett antal CIV- och CIM-linjer enligt COTIF 1980. Enligt utredningens uppfattning finns det inget som talar för att dessa linjer inte ska vara anmälda enligt COTIF 1999. Som utredningen anger bör Sverige således i samband med ett tillträde till ändrings- protokollet anmäla vissa linjer till sjöss som CIV- och CIM-linjer. En sådan anmälan omfattas av regeringens restkompetens enligt 8 kap. 7 § regeringsformen och det krävs därför inte något särskilt bemyndigande från riksdagens sida för en sådan anmälan. Regeringen avser att utse en myndighet som ska meddela generalsekreteraren i OTIF vilka linjer som ska införas i respektive avföras från CIV- och CIM-listan.

25

Prop. 2014/15:58

7

Införlivande av COTIF 1999 med svensk

 

 

rätt

 

 

 

Regeringens förslag: Bestämmelserna i COTIF 1999 om beräknings-

 

enhet, ställande av säkerhet, verkställighet, kvarstad och utmätning

 

samt verkan av skiljeförfarande (artiklarna 9, 11, 12 och 32 i grund-

 

fördraget) ska gälla som svensk lag. Detsamma ska gälla bihangen om

 

internationell transport av resande och gods på järnväg (CIV och CIM),

 

om nyttjande av vagnar och infrastruktur i internationell järnvägstrafik

 

(CUV och CUI) samt om tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som

 

används i internationell trafik (ATMF). Merparten av denna reglering och

 

kompletterande bestämmelser till den ska tas in i en ny lag om inter-

 

nationell järnvägstrafik.

 

 

Det ska införas en rätt till ansvarsbegränsning i samband med

 

ersättning för dödsfall och annan personskada enligt artiklarna 27.2

 

och 28 b i CIV, artiklarna 11.2 och 12 b i CUI och artiklarna 27.2 och

 

28 b i bilaga 1 till EU:s tågpassagerarförordning. Begränsnings-

 

beloppet, som ska gälla vid internationell trafik, ska bestämmas till

 

400 000 särskilda dragningsrätter (SDR) per person.

 

 

Ändringar i artikel 9 och i CIV, CIM, CUV, CUI och ATMF (bi-

 

hang A, B, D, E respektive G) som revisionsutskottet beslutar om ska

 

gälla automatiskt i Sverige.

 

 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få

 

meddela föreskrifter om sådant tekniskt godkännande av järnvägs-

 

materiel som avses i ATMF (bihang G).

 

 

OTIF, medlemsstaternas representanter i organisationen, personer

 

med tjänst hos organisationen och sakkunniga utsedda av organisa-

 

tionen ska även fortsättningsvis ha immunitet och privilegier i vissa

 

fall.

 

 

 

 

 

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Utredningen föreslår att bestämmelsen om särskilda dragningsrätter

 

transformeras till svensk rätt.

 

 

Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller lämnar dem utan in-

 

vändning. A-train efterlyser en jämförelse mellan EU:s och COTIF:s

 

regler om förhållandet mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag.

 

Swedac påpekar att utredningens förslag när det gäller tillämpningen av

 

COTIF 1999, innebär att det införs ytterligare en ordning för tekniskt

 

godkännande av järnvägsmateriel, vid sidan av den som redan tillämpas

 

inom EU. Enligt Swedac innebär förslagen att de organ som bistår vid

 

godkännandet av järnvägsmateriel behöver vända sig till två myndigheter

 

för att få tillstånd enligt EU-rätten respektive enligt COTIF.

 

Skälen för regeringens förslag

 

En ny lag om internationell järnvägstrafik

 

Förslagen i anslutning till ett tillträde till COTIF 1999 innebär att fler

 

bestämmelser än i dag ska gälla direkt som svensk lag och att vissa av de

26

bestämmelser som finns i den nuvarande lagen om internationell järn-

 

 

vägstrafik ska upphöra att gälla. Dessa ändringar skulle, som utredningen föreslår, kunna göras i den befintliga lagen. Det skulle dock innebära att varje paragraf ändras i sak och numreras om. Regeringen anser därför att övervägande skäl talar för att ersätta den nuvarande lagen med en ny lag om internationell järnvägstrafik. Det kan i sammanhanget nämnas att Stockholms universitet förordar att lagen om internationell järnvägstrafik på sikt upphävs och ersätts med en lag som avser både inrikes och internationella järnvägstransporter. Regeringen kan få anledning att åter- komma till den frågan i samband med behandlingen av förslagen i Järnvägstrafikutredningens slutbetänkande (SOU 2015:9). Regeringen anser emellertid inte att det utgör ett skäl mot att nu ersätta 1985 års lag om internationell järnvägstrafik med en ny lag.

Metoder för införlivande av internationella avtal i svensk rätt

Ett internationellt avtal som Sverige tillträder blir inte enbart genom tillträdet en del av svensk rätt. Om bestämmelserna i avtalet bedöms kräva ändringar i eller kompletteringar av den svenska lagstiftningen, måste dessa på något sätt införlivas med svensk rätt för att bli tillämpliga. Det finns inga föreskrifter i lag om hur sådana bestämmelser ska införlivas. Ett internationellt avtal kan införlivas med nationell rätt antingen genom att avtalet omarbetas till svensk författningstext i den utsträckning nya bestämmelser krävs (transformering) eller genom att det föreskrivs i lag att bestämmelserna i avtalet ska gälla som lag i Sverige (inkorporering). Valet av metod får göras efter vad som är lämpligt i varje enskilt fall.

Det är bara om bestämmelserna berör myndigheters eller enskildas handlande som ett införlivande blir nödvändigt; berör bestämmelserna i ett avtal uteslutande staten som sådan, dvs. om de avser statens rättig- heter och skyldigheter i förhållande till en annan stat eller en inter- nationell organisation, krävs normalt inga särskilda åtgärder för att de ska kunna fullgöras.

Inom transporträtten är det relativt vanligt med inkorporering. Exempelvis Montrealkonventionen inkorporerades genom lagen (2010:510) om luft- transporter. Denna metod har även valts på sjörättsområdet för att införliva 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt 2003 års protokoll till den konventionen. När Sverige tidigare har tillträtt internation- ella järnvägsfördrag har också inkorporeringsmetoden varit vanlig. De delar av COTIF 1980 som innehåller bestämmelser som riktar sig till myndigheter och enskilda inkorporerades, med några få undantag, i svensk rätt. Både CIV och CIM hade dessutom redan före tillträdet till COTIF 1980 införlivats med svensk rätt i huvudsak genom inkorporering.

Ramen för införlivande av fördraget med hänsyn till EU-rätten

Sveriges medlemskap i EU har medfört vissa ändringar av det tradition- ella sättet att se på hur internationella normer blir en del av den svenska rättsordningen. Enligt artikel 216.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska avtal som ingås av EU vara bindande för unionens institutioner och medlemsstaterna, dvs. även i de fall då en medlemsstat inte är avtalspart. Bestämmelsen innebär att ett interna- tionellt avtal som EU tillträder blir en del av den nationella rätten genom

Prop. 2014/15:58

27

Prop. 2014/15:58 EU-rätten. Artikel 216.2 utgör således bryggan mellan ett internationellt avtal och EU:s rättsordning och härigenom även nationell svensk lagstift- ning.

EU:s behörighet kan antingen vara exklusiv, dvs. avse områden som endast får hanteras av EU, eller delad med medlemsstaterna, dvs. avse områden där medlemsstaterna får utöva sin behörighet i den utsträckning som EU inte utövar sin. Om behörigheten är delad mellan EU och med- lemsstaterna, ingås s.k. blandade avtal som ska ratificeras av både EU och medlemsstaterna. De EU-exklusiva delarna av avtalet är rättsligt närmast att jämställa med ett avtal som EU ensamt ingått med tredje land på grund av att EU är exklusivt behörig för hela avtalet. Bestämmelserna i avtalet som omfattas av EU:s exklusiva behörighet blir således en del av EU:s rättsordning. Frågan om huruvida en bestämmelse i ett inter- nationellt avtal omfattas av EU:s exklusiva behörighet eller inte har genom EU-domstolens rättspraxis ansetts vara beroende av om den interna EU-rätten kan komma att påverkas av det internationella åtagandet eller inte. Det är ytterst EU-domstolen som prövar omfattning- en av EU:s behörighet.

I det anslutningsavtal som EU ingick med OTIF år 2011 anges det att EU har exklusiv behörighet eller delar behörigheten med medlemsstater- na inom de områden som omfattas av COTIF 1999.

Vid bedömningen av vilken metod för införlivande som bör väljas i det här fallet bör det vägas in att frågor på EU:s exklusiva område normalt sett inte kräver genomförandeåtgärder. Samtidigt är det förstås angeläget att bestämmelserna på de områden där EU och Sverige delar behörighet införlivas.

Omfattningen av EU:s behörighet angavs alltså i allmänna termer i samband med EU:s tillträde till fördraget. Med hänsyn till de till viss del oklara gränserna för EU:s exklusiva behörighet på området och den otyd- lighet som kan uppstå om bara vissa delar av fördraget införlivas, fram- står det som mindre lämpligt att försöka dela upp avtalet utifrån behörig- het och bara införliva de delar där EU inte kan antas ha exklusiv behörig- het. Tvärtom bör även bestämmelser i fördraget där EU har exklusiv be- hörighet kunna införlivas med svensk rätt under förutsättning att detta kan anses förenligt med EU-rätten.

Om inkorporering väljs som metod för införlivande, är risken för att bestämmelserna kan komma att påverka den enhetliga och konsekventa tillämpningen av EU-reglerna i princip obefintlig. Kommissionen har också, i ett angränsande lagstiftningsärende angående svenskt tillträde till 2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet), uttryckligen avrått medlemsstaterna från att dela upp bestämmelserna i ett blandat avtal på grundval av behörighet och föreslagit att dualistiska stater som Sverige i dessa fall införlivar hela avtalet så länge som orda- lydelsen i de bestämmelser som omfattas av EU:s exklusiva kompetens inte ändras. Mot denna bakgrund är det regeringens uppfattning att inför- livandet av fördraget i svensk rätt, i den utsträckning det är nödvändigt, genomgående bör ske genom inkorporering.

28

Fördragets artiklar 9, 11, 12 och 32 bör gälla som svensk lag

I fördraget finns bestämmelser som riktar sig till de fördragsslutande staterna och endast berör deras inbördes rättigheter och skyldigheter. Regeringen delar utredningens slutsats att dessa bestämmelser inte be- höver införlivas med svensk rätt.

Bestämmelserna om nationell rätt, särskilda dragningsrätter och tilläggs- bestämmelser (artiklarna 8–10) är gemensamma för bihangen och har flyttats från bihangen till den gemensamma delen av fördraget. Regeringen delar utredningens bedömning att artiklarna om nationell rätt och tilläggs- bestämmelser är sådana att de inte ska införlivas med svensk rätt.

I motsats till utredningen anser regeringen, av de skäl som redogörs för ovan, att även artikel 9 om särskilda dragningsrätter bör införlivas med svensk rätt genom inkorporering och inte transformering.

Artiklarna 11, 12 och 32 i grundfördraget innehåller vissa process- rättsliga bestämmelser. I artikel 11 finns ett förbud mot att kräva säkerhet för rättegångskostnader vid rättsliga förfaranden som grundas på CIV, CIM, CUV eller CUI. Artikel 12 reglerar verkställighet av domar samt i vilka fall kvarstad får beslutas och utmätning får ske. Slutligen finns i artikel 32 bestämmelser om preskription och verkställighet vid skiljeför- farande. Bestämmelserna i COTIF 1980 som motsvarar artiklarna 12 och 32 i COTIF 1999 har införlivats med svensk rätt genom transformering (se 4 § och 6 § tredje stycket 1985 års lag om internationell järnvägs- transport). Med hänvisning till det som sägs ovan om ramen för inför- livande delar regeringen utredningens uppfattning att dessa bestämmelser nu i stället bör inkorporeras i svensk rätt. Detta innebär att de process- rättsliga bestämmelserna i både grundfördraget (artiklarna 12 och 32) och bihangen (artiklarna 57, 63.4 och 63.5 i CIV, artiklarna 46, 51.4 och 51.5 i CIM, artikel 11 i CUV samt artiklarna 20 och 24 i CUI) kommer att tillämpas som de är.

För Sverige och andra EU-medlemsstater regleras frågor om behörig domstol och verkställighet även i Bryssel I-förordningen (rådets förord- ning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens om- råde). En omarbetad version av förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om dom- stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område) började tillämpas den 10 januari 2015. När det gäller förhållandet mellan de aktuella bestämmelserna i fördraget och Bryssel I-förordningarna framgår det av artikel 71 i respektive förordning att den inte ska inverka på konventioner som medlemsstaterna har tillträtt och som på särskilda områden reglerar domstolars behörighet eller erkän- nande eller verkställighet av domar. COTIF 1980 tillhör den kategori av konventioner som Sverige hade tillträtt vid tiden för Bryssel I-för- ordningarna. Även om revideringarna av COTIF 1980 har varit omfattan- de, är COTIF 1999 ett ändringsprotokoll till det grundläggande instru- mentet. Regeringen delar därför utredningens bedömning att fördraget bör anses vara en sådan särskild konvention som ska anses ha företräde framför Bryssel I-förordningarna. Regeringen delar också utredningens bedömning att fördragets bestämmelser i denna del genom EU:s tillträde utgör en del av EU-rätten och att artikel 67 i Bryssel I-förordningarna,

Prop. 2014/15:58

29

Prop. 2014/15:58

30

som anger att Bryssel I-förordningarna inte påverkar EU-rättsliga regler som kan finnas på särskilda områden, medför att fördraget ska anses ha företräde framför förordningarna även på den grunden.

Då fördragets bestämmelser ska tillämpas krävs det kompletterande bestämmelser. Regeringen delar utredningens bedömning att nuvarande bestämmelser om verkställighet av utländska domar i 5 och 6 §§ lagen om internationell järnvägstrafik i sak bör behållas. Det bör dock göras en justering i förhållande till nuvarande 5 § på så sätt att hänvisning sker till de grundläggande gemensamma bestämmelserna om verkställighet i artiklarna 12 och 32 i grundfördraget.

Bihang A, B, D och E till COTIF bör gälla som svensk lag

Regeringen föreslår i likhet med utredningen att bihang A (CIV), B (CIM), D (CUV) och E (CUI) ska gälla som svensk rätt. Bestämmelserna i dessa bihang berör förhållandet mellan myndigheter och enskilda. De måste därför införlivas med svensk rätt genom lag. Bestämmelserna är så fullständiga att de kan tillämpas utan kompletterande bestämmelser.

När det gäller A-trains önskemål om en jämförelse mellan EU:s och COTIF:s regler om förhållandet mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag konstaterar regeringen att frågan behandlas i CUI (artik- el 5 bis). EU-rättsliga bestämmelser måste uppfyllas av parterna i nytt- jandeavtalet och påverkas inte av de skyldigheter som avtalsparterna har enligt CUI. I CUI anges en inte uttömmande lista över områden som avses. För svensk del måste avtalsparterna t.ex. uppfylla vissa offentlig- rättsliga förpliktelser som följer av järnvägslagen och som grundar sig på EU-direktiv, bl.a. i fråga om förutsättningarna för att licens ska beviljas och säkerhetsintyg ska utfärdas.

Som framgår av avsnitt 4 tillämpas redan RID i dess lydelse enligt COTIF 1999. Förordningen (2006:311) om transport av farligt gods bör såvitt avser 3 § ändras så att hänvisning sker till COTIF 1999 i stället för till 1980 års fördrag. I övrigt krävs det inte någon författningsändring med anledning av RID.

De delar av fördraget som lagtexten hänvisar till ska bifogas lagtexten. COTIF 1999 är skriven på tre originalspråk: franska, engelska och tyska. Om texterna på originalspråken inte överensstämmer, gäller den franska texten framför den engelska och tyska. Det är lämpligt att, utöver den franska texten, kungöra den engelska texten. Liksom tidigare bör också en svensk översättning publiceras tillsammans med de franska och engelska språk- versionerna.

En rätt till ansvarsbegränsning bör införas vid ersättning för dödsfall och andra personskador

Om en person dödas eller tillfogas annan personskada har han eller hon rätt till ersättning enligt bestämmelser i CIV och CUI. Enligt dessa bestämmelser ska ersättning betalas för vissa särskilt angivna kostnader, men den närmare ersättningen bestäms i viss utsträckning i nationell rätt. Ansvaret för inkomstförlust och underhåll till efterlevande får dock inte begränsas till ett lägre belopp än motsvarande 175 000 särskilda drag- ningsrätter (SDR), dvs. ca 1 750 000 kr. Ett belopp om 175 000 SDR är alltså det lägsta begränsningsbelopp som får föreskrivas i nationell rätt.

Ersättningsskyldigheten för personskador är i dessa fall för närvarande obegränsad enligt svensk rätt. Det följer av att det i 2 kap. 5 § järnvägs- trafiklagen (1985:192) föreskrivs att ersättningen ska beräknas enligt 5 kap. och 6 kap. 1 och 3 §§ skadeståndslagen (1972:207).

Flera skäl talar för att införa en rätt till ansvarsbegränsning. Statens Järnvägar (SJ) har bolagiserats och avregleringen av marknaden för persontransporter på järnväg har lett till att ett antal andra operatörer eta- blerat sig. Verksamheten bedrivs alltså på mer marknadsmässiga villkor än tidigare. Det har i sin tur lett till ett ökat behov av ansvarsförsäkringar. Försäkringsbolagen har även när det gäller de mindre operatörerna ibland satt premierna högt, enligt utredningen sannolikt på grund av svårigheter- na att i förväg beräkna riskerna. Visserligen tillåter de nuvarande kraven på operatörslicens enligt Transportstyrelsens riktlinjer att försäkringen begränsas till 300 miljoner kronor per incident. Transportörer som be- driver passagerartrafik har dock inte sällan behov av ytterligare försäk- ring, eftersom kostnaden för skador vid exempelvis en kollision mellan två fullsatta persontåg kan komma att uppgå till betydligt högre belopp. Behovet av försäkringstäckning förstärks ytterligare genom att EU:s tåg- passagerarförordning kräver full försäkring av passageraransvaret (artik- el 12). Transportörerna tvingas därför inte sällan teckna tilläggsförsäkr- ingar utöver den obligatoriska försäkringen. För att underlätta för försäkringsgivarna att beräkna riskerna vid försäkring av transportörens passageraransvar bör, som utredningen föreslår, en regel om ansvars- begränsning införas. Därigenom minskar behovet av marginaler vid premiesättningen, vilket i sin tur skulle kunna leda till sänkta transport- kostnader och i förlängningen även lägre biljettpriser. Bestämmelsen bör i likhet med motsvarande bestämmelse i sjölagen (jfr 10 kap. 5 §) ut- formas som en rätt för transportören eller infrastrukturförvaltaren att be- gränsa sitt ansvar.

En annan fråga är på vilken nivå ansvarsbegränsningen bör ligga. En grundläggande utgångspunkt är att passagerarna ska garanteras en full- god ersättning vid dödsfall och andra personskador. Det faktum att det finns ett behov av att underlätta för transportörerna att försäkra sitt an- svar till en rimlig kostnad får inte medföra att de drabbade inte får till- räcklig ersättning.

Bestämmelser om begränsning av transportörens ansvar för dödsfall och andra personskador som drabbar passagerare finns i flera transporträttsliga konventioner.

På luftfartens område har transportörens strikta ansvar för dödsfall och andra personskador begränsats till 100 000 SDR per passagerare (artikel 21 i Montrealkonventionen från år 1999). Utöver detta belopp svarar tran- sportören endast om transportören eller någon denne svarar för har varit vårdslös.

I den ovan nämnda Atenkonventionen om passagerartransporter till sjöss

uppgår begränsningsbeloppet till 400 000

SDR (vilket

motsvarar

cirka

4 miljoner kronor). Begränsningsbeloppet

svarar mot

vad som i

dag

allmänt sett kan anses utgöra en rimlig avvägning mellan behovet av att ge passagerarna ett fullgott ersättningsrättsligt skydd och möjligheten att till ett rimligt pris försäkra ansvaret. Regeringen delar utredningens uppfattning att det därmed också är ett lämpligt belopp för rätten till ansvarsbegränsning enligt CIV och CUI. Som utredningen föreslår bör

Prop. 2014/15:58

31

Prop. 2014/15:58 begränsningsbeloppet endast omfatta ersättning för inkomstförlust och underhåll till efterlevande.

Begränsningsbeloppet om 400 000 SDR bör, som utredningen föreslår, även gälla för skador som regleras av tågpassagerarförordningen vid internationell järnvägstrafik. Järnvägsutredningen föreslår i sitt slut- betänkande en motsvarande bestämmelse som även gäller inrikes järn- vägstrafik.

Bihang G (ATMF) bör gälla som svensk lag

På samma sätt som de civilrättsliga bihangen föreslås införlivade genom en inkorporering i en ny lag om internationell järnvägstrafik, bör ATMF (bihang G), som är en i huvudsak offentligrättslig reglering, inkor- poreras. Regeringen delar utredningens uppfattning att detta lämpligen bör ske i järnvägslagen, eftersom den innehåller annan offentligrättslig reglering. När det gäller Swedacs synpunkter stämmer det att det sedan tidigare finns nationella bestämmelser som bygger på EU-direktiv och som delvis överlappar regleringen i bihang G. I huvudsak motsvarar dock OTIF:s regler EU:s interna lagstiftning på området för nyttjande i trafik såväl inom EU som inom COTIF:s geografiska tillämpningsområde. När det gäller Swedacs fråga om fördelningen av uppgifter mellan myndig- heter avser regeringen att återkomma i samband med förordningsänd- ringar.

Föreskrifter om tekniska standarder och godkännande av järnvägsfordon

Enligt artiklarna 5 och 6 i APTU får en stat ge in en ansökan om validering av en teknisk standard respektive en ansökan om antagande av en enhetlig teknisk föreskrift. Som utredningen konstaterar är detta något som faller inom regeringens normgivningskompetens. Något bemyndigande av riksdagen krävs därför inte. Regeringen avser att i förordning utpeka Trans- portstyrelsen som behörig myndighet för att lämna in ansökningar enligt COTIF 1999.

Detsamma gäller i fråga om godkännande av järnvägsfordon enligt artiklarna 5 och 10 i ATMF.

I övrigt instämmer regeringen i utredningens bedömning att bihang F (APTU) bör införlivas i svensk rätt genom inkorporering i förordning och, om det blir nödvändigt, genom föreskrifter av Transportstyrelsen.

Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall bör ändras

I samband med att Sverige tillträder COTIF 1999 bör en följdändring göras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, så att hänvisningen till COTIF 1980 ändras till att avse COTIF 1999.

De ändringar som revisionsutskottet beslutar om i artikel 9 i fördraget och bihangen CIV, CIM, CUV, CUI och ATMF bör gälla automatiskt i Sverige

Internationella avtal antas och ändras i allmänhet vid en diplomatkonferens. För att ett sådant avtal eller en ändring i ett avtal ska bli bindande för en fördragsslutande stat krävs, som framgår av avsnitt 6, normalt någon form av viljeförklaring (ratifikation eller motsvarande) från den statens regering; i

32

Sverige måste riksdagen godkänna avtalet eller ändringen, om den förutsätter att svensk lag ändras eller upphävs eller att ny lag stiftas.

Vissa internationella avtal, däribland COTIF 1999, innehåller bestäm- melser om ett förenklat ändringsförfarande. Ändringar kan beslutas på olika sätt. Enligt huvudregeln ska OTIF:s generalförsamling besluta när det gäller förslag som syftar till ändring av fördraget. Beslut om ändringar i mindre centrala bestämmelser kan däremot fattas av särskilda utskott inom OTIF, nämligen revisionsutskottet, fackutskottet RID och det tekniska expertutskottet. De ändringar revisionsutskottet kan besluta om blir bindande för de fördragsslutande staterna ett år efter det att generalsekreteraren underrättat dem om ändringarna (artikel 35). De fördragsslutande staterna kan dock invända mot ändringarna inom fyra månader från underrättelsen. Om en fjärdedel av staterna invänder mot ändringarna, träder de inte i kraft.

För Sveriges del har det förenklade förfarandet i vissa fall inneburit att det var svårt att i tid överföra en beslutad ändring till svensk rätt, efter- som riksdagen först skulle ta ställning till om Sverige skulle invända mot en beslutad ändring eller inte och därefter pröva frågan om införlivande av ändringarna.

Riksdagen kan i fråga om en internationell överenskommelse som har införlivats med svensk lag genom inkorporering föreskriva att även framtida ändringar i avtalet automatiskt ska gälla här i landet (10 kap. 9 § regeringsformen). Ett sådant beslut får endast avse framtida ändringar av begränsad omfattning. Riksdagen kan fatta ett sådant beslut om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för det. Riksdagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag (se 10 kap. 6 § andra stycket regerings- formen).

Med stöd av de nämnda bestämmelserna i regeringsformen infördes 3 a § i lagen om internationell järnvägstrafik. Enligt den paragrafen gäller de ändringar i CIV och CIM i COTIF 1980 som har beslutats av revisionsutskottet automatiskt i Sverige.

Enligt COTIF 1999 är revisionsutskottet (liksom enligt COTIF 1980) behörigt att besluta om ändringar i CIV och CIM. Därutöver är utskottet behörigt att besluta om vissa ändringar i de gemensamma bestämmelser- na och ändringar i de nya bihangen CUV, CUI, APTU och ATMF.

Frågan om huruvida revisionsutskottets befogenheter enligt COTIF 1980 tillgodosåg regeringsformens krav på att ändringarna ska vara av begränsad omfattning granskades av Lagrådet vid införandet av det för- enklade förfarandet (prop. 1990/91:43 s. 27 f. och s. 37 f.). Lagrådet noterade att vissa bestämmelser kunde komma att få beaktansvärd mate- riell betydelse, men framhöll särskilt att COTIF 1980 med bihang ut- gjorde ett väl utbyggt regelverk som omfattades av åtskilliga länder och att en enskild stat i praktiken ändå hade ett mycket begränsat handlings- utrymme, om en ändring gjorts som för den staten framstod som mindre lämplig.

Sedan Lagrådets yttrande har EU tillträtt COTIF 1999. Regeringen konstaterar att Sveriges utrymme att som enskild stat motsätta sig automatiska ändringar härigenom ytterligare har kringskurits; på de områden där EU har exklusiv behörighet har Sverige inget utrymme att agera, och på de områden där EU och medlemsstaterna delar behörighet

Prop. 2014/15:58

33

Prop. 2014/15:58 kräver lojalitetsplikten att medlemsstaterna samordnar sina synpunkter och verkar för lösningar som är i EU:s intresse.

Även sett till de sakfrågor som revisionsutskottet kan besluta om bedömer regeringen, liksom utredningen, att de ändringar som revisions- utskottet getts rätt att besluta om (se artikel 33) är av begränsad omfatt- ning.

När det gäller bestämmelserna i grundfördraget är revisionsutskottet behörigt att besluta om ändringar av artikeln om särskilda dragningsrätter och om granskning av OTIF:s räkenskaper. Sistnämnda bestämmelse är av sådan karaktär att den inte behöver införlivas med svensk rätt. När det gäller bestämmelsen om särskilda dragningsrätter (artikel 9) föreslår utredningen att den ska införlivas med svensk rätt genom transformering. Som redogörs för ovan anser regeringen emellertid att bestämmelsen ska inkorporeras. Detta gör också att det finns förutsättning för en förtida inkorporering av ändringar av artikeln.

Revisionsutskottet är i princip behörigt att besluta om ändringar i CIV och CIM med undantag för ändringar av reglerna om tillämpningsom- rådena, transportörens ansvar, förlust av rätten att åberopa begränsning av skadeståndsansvar och vissa regler om framställande av anspråk. Det som utskottet nu kan ändra i de bihangen motsvarar i huvudsak de regler i CIV och CIM som utskottet varit behörigt att ändra enligt COTIF 1980. Det saknas därför även i sak skäl att göra någon annan bedömning i frågan om ändringarna är av begränsad omfattning än den som Lagrådet gjorde vid införandet av 3 a § i 1985 års lag om internationell järnvägs- trafik.

Revisionsutskottet är också behörigt att ändra ett antal bestämmelser i CUV, CUI och ATMF. Från revisionsutskottets behörighet undantas samma slags bestämmelser som när det gäller CIV och CIM. Regeringen föreslår ovan att CUV, CUI och ATMF ska inkorporeras. Även de ändringar som kan bli aktuella i dessa bihang får anses vara av begränsad omfattning och bör alltså i förväg kunna inkorporeras i svensk rätt.

När det gäller APTU och RID delar regeringen utredningens bedöm- ning att dessa bihang ska införlivas med svensk rätt på annat sätt än genom lag (och att det kan förutses att de ändringar revisionsutskottet får besluta om också kommer att rymmas inom regeringens behörighet). Regeringen bedömer alltså att ändringar i de bihangen inte kommer att behöva underställas riksdagen och frågan om förtida inkorporering blir därmed inte aktuell.

Tolkningen och tillämpningen av COTIF 1999

Eftersom EU har tillträtt fördraget, har EU-domstolen behörighet att tolka hela fördraget, alltså både de delar av fördraget där EU har exklusiv behörighet (som när det gäller ATMF) och de delar där EU och medlemsstaterna har delad behörighet. Nationella domstolar har således inget utrymme att göra andra tolkningar av bestämmelsernas innebörd än den EU-domstolen gör. Av artikel 267 i EUF-fördraget följer att nationella domstolar får, om de anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken, begära att EU-domstolen meddelar ett förhandsavgörande. Högsta domstolen är i ett sådant fall skyldig att föra

frågan vidare till EU-domstolen.

34

Genom EU:s tillträde har COTIF 1999 i delar av fördraget där EU har Prop. 2014/15:58 exklusiv behörighet blivit en del av EU:s rättsordning. Den s.k. fri- kopplingsklausulen mellan EU och OTIF innebär att EU:s sekundärrätt,

såsom förordningar och direktiv, har företräde. Normhierarkin inom EU innebär dock att sekundärlagstiftningen måste tolkas konformt med COTIF 1999 (EU-domstolens avgörande C-40/72 Schröeder KG mot Tyskland).

8Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Den nya lagen och lagändringarna ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Ändringen i lagen om marknads- domstol m.m. ska dock träda i kraft den 1 juni 2015.

Den nya lagen om internationell järnvägstrafik ska ersätta 1985 års lag i samma ämne. Den äldre lagen ska dock gälla för transport som har på- börjats före ikraftträdandet.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller har inte några invänd-

ningar. Transportstyrelsen noterar att de nya reglerna blir tillämpliga på transporter som omfattas av trafikeringsavtal som ingåtts före ikraft- trädandet, men bedömer att detta inte kommer att medföra några pro- blem.

Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund av att Sverige är en av få stater anslutna till OTIF som ännu inte har tillträtt COTIF 1999 anser utredningen att det är angeläget att ett tillträde sker så snart som möjligt. Regeringen delar den uppfattningen. För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som ratifikationsinstrumentet deponeras. Med hänsyn till att det inte går att förutse exakt när fördraget kommer att träda i kraft i förhållande till Sverige bör regeringen få möjlighet att bestämma tid- punkten för ikraftträdandet av den nya lag och de lagändringar som före- slås i denna proposition. Den nya lagen om internationell järnvägstrafik ersätter 1985 års lag i samma ämne. När den nya lagen träder i kraft bör därför 1985 års lag upphävas.

För att det ska vara lätt för de berörda på järnvägsmarknaden att avgöra vilket av regelsystemen som gäller för en transport anser utredningen att det krävs en övergångsbestämmelse. Bestämmelsen bör tydligt utpeka en brytdag där COTIF 1999 börjar gälla. Mot den bakgrunden föreslår ut- redningen att om en gods- eller persontransport påbörjats före ikraftträd- andet av den nya lagen, men avslutas efter dess ikraftträdande, bör äldre bestämmelser om ansvar m.m. mellan transportör och kund fortsätta att gälla. Det innebär att för de transporterna tillämpas hittillsvarande rätt. Som Transportstyrelsen uppmärksammar medför övergångsbestämmel- sen att den nya regleringen kan komma att tillämpas på transporter som omfattas av äldre trafikeringsavtal. Det har varken under utredningens

35

Prop. 2014/15:58 gång eller under remissbehandlingen av förslagen framkommit att detta skulle leda till några tillämpningssvårigheter.

För en passagerare vars resa omfattas av reglerna i tågpassagerarför- ordningen tillämpas dessutom CIV:s regler från COTIF 1999 redan i dag. Det torde därmed röra sig om ett litet antal transporter som träffas av övergångsbestämmelserna.

Regeringen delar utredningens bedömning att det i övrigt inte krävs några övergångsbestämmelser, utan de nya bestämmelserna kan tillämp- as direkt när de träder i kraft.

9 Konsekvenser

Regeringens bedömning: De föreslagna ändringarna bedöms ha positiva effekter för företagen. De bedöms kunna innebära en be- sparing för transportörerna, eftersom de får en regressrätt mot infra- strukturförvaltaren.

Den kostnadsökning som förslaget kan medföra för Trafikverket och Transportstyrelsen bedöms rymmas inom ramen för befintliga an- slag för myndigheterna.

Utredningens bedömning överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har med undantag för Regelrådet inga särskilda

synpunkter. Regelrådet avstyrker förslaget med hänvisning till att de administrativa kostnaderna anses vara ofullständigt beskrivna.

Skälen för regeringens bedömning: Att ha en fungerande godstrafik på järnväg är centralt för svensk exportindustri. År 2012 körde tretton järnvägsföretag till eller från det svenska järnvägsnätet, varav nio körde godstrafik och fyra passagerartrafik.

Lagförslagen innebär att COTIF 1999 med bihang kommer att tillämpas på den internationella järnvägstrafiken. I stora drag är regleringen likartad med vad som gäller i dag, men en skillnad är att COTIF 1999 skiljer mellan infrastrukturförvaltare och transportörer. Detta innebär att COTIF 1999 är bättre anpassad till hur det numera faktiskt ser ut på den svenska marknaden. Med anledning av synpunkten från Regelrådet om att de administrativa kostnaderna är bristfälligt redovisade konstaterar regeringen att den berörda branschen välkomnar regleringen. Regeringen bedömer att konsekvenserna av den föreslagna regleringen så långt som det är möjligt har beskrivits och att fördelarna med regleringen mer än uppväger de administrativa kostnad- erna.

En skillnad i CIV och CIM (bihang A och B) är att beloppsbegränsningen har höjts i förhållande till tidigare i fråga om gods och resgods m.m. Dessutom innefattar regeringens förslag ytterligare en begränsning som gäller personskador till 400 000 SDR. Detta ansvar har hittills varit obegränsat. Det är en anpassning till vad som gäller för skador på fartygs- passagerare. Ytterligare en skillnad i CIV är att passagerare kan få viss kompensation för exempelvis kost och logi vid förseningar, vilket de inte kan enligt hittillsvarande CIV.

36

En central bestämmelse är den om transportörernas regressrätt i för- hållande till infrastrukturförvaltarna (artikel 8.1c i CUI). De som trans- porterar gods eller passagerare och tvingas betala skadestånd i enlighet med CIV eller CIM har rätt att kräva ersättning av en infrastrukturför- valtare som orsakat skadan. Denna reglering, som är tvingande, kommer att få konsekvenser för både transportörerna och infrastrukturförvaltarna. Regressrätten kan förväntas få ett visst ekonomiskt genomslag. Utred- ningen bedömer att den årliga kostnaden för Trafikverket till följd av regresskrav kan beräknas bli ca 25 miljoner kronor. På motsvarande sätt kan de transportörer som kör godstrafik komma att få ersättning för de merkostnader de haft med cirka 25 miljoner kronor per år på grund av införandet av regressbestämmelsen. Transportörer som kör persontrafik bedöms däremot inte påverkas ekonomiskt av att det införs en regressrätt.

Eftersom regressbestämmelsen medför att det i vart fall på gods- trafiksidan kommer att få ekonomiska konsekvenser att orsaka försen- ingar, kan det förutses att infrastrukturförvaltarna i högre grad än i dag kommer att försöka undvika detta genom att arbeta mer förebyggande. Det är till stor nytta för köpare av varor, som kommer att drabbas mindre av förseningar. Även passagerare och de som transporterar passagerare vinner sannolikt på att kostnaden för förseningar läggs på den part som har bäst möjlighet att motverka dessa.

En annan nyhet i förhållande till dagens reglering är infogandet av flera nya bihang. Exempelvis CUV och CUI är nya civilrättsliga regleringar vid nyttjande av vagnar och infrastruktur. Flertalet bestämmelser är dock dispositiva, så avtalsinnehållet kommer även i fortsättningen i stora delar att bestämmas av parterna själva. Dessutom tillämpar godstransportör- erna redan i dag i praktiken reglerna i CUV.

Också APTU och ATMF (bihang F och G) är nya. Dessa innehåller offentligrättsliga regler för att möjliggöra driftskompatibilitet i fråga om tekniska standarder och tekniskt godkännande m.m. En stor del av regler- ingen motsvaras av liknande EU-rättsliga regler, som redan är genom- förda i svensk rätt. Skillnaden mot vad som gäller i dag kommer därför att bli begränsad.

Som framgår kommer konsekvenserna för företagen till stora delar att bero på om de väljer COTIF 1999 i de många fall där fördraget är dispo- sitivt eller om de avtalar på annat sätt. Utöver regressbestämmelsen innehåller COTIF 1999 inte några nyheter med större ekonomiska konse- kvenser för företagen. Möjligen kan den föreslagna beloppsbegränsningen om 400 000 SDR underlätta för försäkringsgivarna att bedöma riskerna vid försäkring av operatörernas passageraransvar. Det kan emellertid inte väntas medföra några ekonomiska konsekvenser av betydelse.

Kostnader som kan komma att krävas av Trafikverket på grund av transportörernas regressrätt kan, som nämns ovan, förväntas bli ca 25 miljoner kronor årligen. Trafikverkets totala banavgiftsintäkter är ca 500 miljoner kronor årligen.

Enligt uppgifter från Trafikverket kan myndigheten komma att utveckla de redan i dag befintliga incitamenten (viten och bonusar) i av- talen med entreprenörer, för att på så sätt försäkra sig om en godtagbar kvalitet i utförande av entreprenader i tågtrafiken och därigenom få ner kostnaderna för regressen.

Prop. 2014/15:58

37

Prop. 2014/15:58 Utöver kostnaden för regressen kan införandet av COTIF 1999 komma att påverka nivåerna på de lagstadgade kvalitetsavgifterna och nivåerna för banavgifter.

Regeringen delar därmed utredningens bedömning att de redovisade kostnaderna kan finansieras inom ramen för befintliga anslag för Trafik- verket.

Transportstyrelsen arbetar redan i dag med föreskrifter på järnvägs- området. Myndigheten beviljar tillstånd att bedriva verksamhet, utfärdar godkännande t.ex. av fordon och bedriver tillsyn.

I fråga om ATMF (bihang G) finns i artikel 13 ett krav på register över fordon. Transportstyrelsen gör bedömningen att det inte behöver införas ett nytt register, utan att Sverige uppfyller kravet med de register som redan finns på grund av EU-regleringen (artikel 33 i direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen). Fordonsregistret förs av Transportstyrelsen.

I fråga om godkännanden enligt ATMF gör Transportstyrelsen bedöm- ningen att de flesta vagnar som går i internationell trafik, dvs. godsvagnar, är utformade så att de uppfyller kraven i COTIF 1999. Detta innebär att de inte behöver något kompletterande godkännande. Antalet ansökningar om godkännande enligt ATMF gällande personvagnar bedöms vara obetydligt. Transportstyrelsen kommer att ta ut avgifter för godkännanden enligt ATMF, om det skulle visa sig att sådana godkännanden kommer att utfärdas. Kostnaderna för denna verksamhet bedöms rymmas inom befintlig ram för Transportstyrelsens avgiftsfinansierade verksamhet.

COTIF 1999 bedöms inte ha någon påverkan på Transportstyrelsens tillsyn av företag med tillstånd att utföra järnvägstrafik.

Sammanfattningsvis kommer införandet av COTIF 1999 inte att innebära någon större skillnad för Transportstyrelsens del. Regeringen bedömer därmed, i likhet med utredningen, att det eventuella merarbetet kan rymmas inom befintlig ram för Transportstyrelsens anslag.

10 Författningskommentar

10.1Förslaget till lag om internationell järnvägstrafik

Genom lagen om internationell järnvägstrafik inkorporeras huvuddelen (bihang A, B, D och E) av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 (COTIF 1999). Bihang C, F och G införlivas med svensk rätt på annat sätt. Lagen ersätter lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik, men stämmer till sin uppbyggnad och sitt innehåll nära överens med den lagen. Nya bestämmelser i förhållande till 1985 års lag är framför allt de som föranleds av 1999 års ändringsprotokoll och då särskilt de reviderade och nya bihangen till fördraget. Även en kompletterande bestämmelse (3 §) till Europaparlamentets och rådets

38

förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och Prop. 2014/15:58 skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen) är ny.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas på sådan järnvägstrafik som regleras i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

Särskilda bestämmelser om transport av resande på järnväg finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordning- en).

Bestämmelsen i 3 § tillämpas även vid internationell järnvägstrafik som om- fattas av tågpassagerarförordningen.

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Enligt första stycket tillämpas lagen på sådan järnvägstrafik som regleras i COTIF 1999. Fördraget består av ett grundfördrag och ett pro- tokoll om privilegier och immunitet för den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) samt bihang, inbegripet deras bi- lagor. Grundfördraget innehåller bl.a. bestämmelser om organisationens uppbyggnad och funktion samt vissa bestämmelser som är gemensamma för de bihang som utgör en del av fördraget. Bihangen innehåller enhet- liga regler för internationella transporter (bihang A–D) och enhetliga regler för nyttjande av infrastruktur samt för krav på järnvägsmateriel som ska användas i internationell järnvägstrafik (bihang E–G).

Den närmare avgränsningen av lagens tillämpningsområde bestäms av tillämpningsområdet för reglerna i bihang A, B, D och E.

Bihang A (CIV) tillämpas på avtal om transport på järnväg av resande mot betalning när avreseplatsen och destinationsplatsen finns i olika medlems- stater (artikel 1.1 i CIV). Detta gäller även om transporten innefattar en inrikes transport på väg eller en inre vattenväg, t.ex. på insjöar, floder eller kanaler (artikel 1.2 i CIV). CIV är vidare tillämpligt även om en del av transporten sker genom en sjötransport eller en gränsöverskridande transport på en inre vattenväg, under förutsättning att den sker på en linje som är inskriven på en särskild lista, den s.k. CIV-listan (se artikel 1.3 i CIV och artikel 24 i grundfördraget). En förutsättning är dock alltid att transporten omfattas av ett enda avtal. Bestämmelserna är i sådana fall tillämpliga på hela transporten, trots att en del av den inte sker på järnväg.

Tillämpningsområdet för bihang B (CIM) motsvarar i stort sett det som gäller för CIV. CIM, som gäller godstransporter, är således tillämpligt på avtal om transport av gods på järnväg mot betalning, när platsen där godset tas emot och den plats där godset ska lämnas ut finns i två olika fördragsslutande stater (artikel 1.1 i CIM). Om bara en av dessa platser finns i en fördragsslutande stat, kan parterna komma överens om att CIM ändå ska tillämpas (artikel 1.2 i CIM). På samma sätt som när det gäller CIV kan CIM tillämpas på hela transporten även om en del av transporten sker på väg eller till sjöss (artikel 1.3 och 1.4 i CIM).

När en person, som följer med på en godstransport enligt i CIM, skadas tillämpas CIV på den personskadan (artikel 1.4 i CIV).

39

Prop. 2014/15:58

Bihang D (CUV) tillämpas på bilaterala eller multilaterala avtal om

 

nyttjande av järnvägsvagnar för utförande av transporter enligt CIV och

 

CIM (artikel 1). Bestämmelserna tillämpas vid olika former av vagns-

 

uthyrning, t.ex. när järnvägsföretag använder varandras vagnar för en

 

internationell transport enligt CIV eller CIM. CUV är inte tillämpligt om

 

en järnvägsvagn inte används för transport av gods eller passagerare,

 

t.ex. när det är fråga om förflyttning av tomma vagnar. Därmed är inte

 

heller denna lag tillämplig. Exempelvis tillämpas i sådana fall i skade-

 

ståndsfrågor allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Bihang E (CUI) är tillämpligt på avtal om nyttjande av järnvägsinfra-

 

struktur för transporter enligt CIV och CIM (artikel 1.1). Det är tillräck-

 

ligt att ett tåg utför en internationell transport av resande eller gods för att

 

trafikeringsavtalet ska omfattas av bestämmelserna i bihang E. Det sak-

 

nar betydelse om parterna har avtalat om ersättning för utnyttjandet eller

 

inte. CUI är tillämpligt även när järnvägsinfrastrukturen förvaltas eller

 

utnyttjas av stater eller statliga institutioner eller organisationer. Bestäm-

 

melserna reglerar infrastrukturförvaltarens och transportörens ansvar i

 

förhållande till varandra och till den andra partens personal. CUI reglerar

 

däremot inte transportörens eller infrastrukturförvaltarens ansvar i

 

förhållande till sin egen personal (eller andra personer som de anlitar för

 

att utföra sina uppgifter). Bestämmelserna är inte heller tillämpliga på

 

transportörens eller infrastrukturförvaltarens ansvar i förhållande till

 

tredje man.

 

Bestämmelserna i CUI om bl.a. nyttjandeavtalets innehåll samt trans-

 

portörens och infrastrukturförvaltarens skyldigheter påverkar inte de

 

skyldigheter parterna i avtalet kan ha enligt gällande nationell rätt i den

 

stat där infrastrukturen finns eller som följer av EU-rätten (artikel 5 bis).

 

Det innebär t.ex. att krav på försäkring eller intyg som uppställs i EU-

 

rätten eller annan nationell rätt måste följas vid avtal som ingås enligt

 

CUI (jfr artikel 5.3 i CUI). Bland annat måste hänsyn tas till de EU-

 

förpliktelser som är genomförda i järnvägslagen (2004:519). Dessa

 

offentligrättsliga bestämmelser anger t.ex. förutsättningarna för att licens

 

och säkerhetsintyg ska beviljas, vilket i sin tur är villkor för att få bedriva

 

järnvägstrafik.

 

I andra stycket upplyses om att bestämmelser om internationell järn-

 

vägstrafik också finns i tågpassagerarförordningen. Huvuddelen av

 

reglerna i CIV har införlivats med förordningen, vars reglering således

 

överlappar den i COTIF 1999. Av EU-rätten följer att domstolar och

 

andra myndigheter i medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa EU-förord-

 

ningar framför övrig nationell rätt i den utsträckning som de reglerar

 

samma sak. Samtidigt har EU tillträtt COTIF 1999. CIV i dess helhet ut-

 

gör därmed en del av EU-rätten. Enligt en frikopplingsklausul i avtalet

 

mellan EU och OTIF framgår att de parter till COTIF 1999 som också är

 

medlemmar i EU sinsemellan ska tillämpa unionsrätten i den utsträck-

 

ning som det finns unionsrätt som reglerar det berörda ämnesområdet

 

och som är tillämplig i det särskilda fallet. I den utsträckning som tåg-

 

passagerarförordningen är tillämplig ska vid internationella transporter

 

bestämmelserna i förordningen tillämpas i första hand. Tolkningen av

 

förordningen måste dock ske i enlighet med COTIF 1999.

40

I tredje stycket anges att 3 § även kompletterar tågpassagerarförord-

ningen vid internationella transporter. Ansvarsbegränsningsregeln i 3 § är

enbart tillämplig vid internationella transporter som omfattas av antingen Prop. 2014/15:58 bestämmelserna i CIV eller i tågpassagerarförordningen. Ansvarsbe-

gränsningsregeln gäller alltså inte för parterna i ett transportavtal som endast omfattar en inrikes transport.

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

2 § Som svensk lag ska gälla originaltexterna av bestämmelserna i fördragets

1.artiklar 9, 11, 12 och 32,

2.bihang A för avtal om internationell transport av resande på järnväg,

3.bihang B för avtal om internationell transport av gods på järnväg,

4.bihang D för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik, och

5.bihang E för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägs- trafik.

Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar de

fördragsslutande staternas förpliktelser mot varandra eller mot Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

Om originaltexterna skiljer sig åt, gäller den franska texten.

De franska och engelska originaltexterna av fördraget i de delar som anges i första stycket och en översättning av dessa till svenska finns intagna som en bilaga till denna lag.

Paragrafen innebär att huvuddelen av COTIF 1999 inkorporeras i svensk rätt. Övervägandena finns i avsnitt 7.

I första stycket anges vilka bestämmelser i grundfördraget och vilka bihang till fördraget som ska gälla som svensk lag.

Av bestämmelserna i grundfördraget inkorporeras artiklarna 9, 11, 12 och 32. Övriga bestämmelser i grundfördraget behandlar OTIF:s ekonomi, organisation och förvaltning. Dessa införlivas inte i svensk rätt.

I artikel 9 finns bestämmelser om s.k. beräkningsenheter, som används för att ange olika begränsningsbelopp i CIV, CIM och CUI. Med beräk- ningsenhet avses särskilda dragningsrätter (SDR) såsom de definieras av Internationella valutafonden.

I artikel 11 finns en bestämmelse som riktar sig till myndigheter, särskilt domstolar. Genom den införs ett förbud mot att kräva säkerhet för betalning av rättegångskostnader i rättsliga förfaranden som grundas på reglerna i CIV, CIM, CUV eller CUI.

I artikel 12 regleras verkställighet av domar. När en dom (som har meddel- ats av en behörig domstol efter parternas hörande eller genom tredskodom) får verkställas enligt den lagstiftning som tillämpas av domstolen, ska domen vara verkställbar i alla andra fördragsslutande stater så snart de formella förutsättningar har uppfyllts som gäller i den stat där domen ska verkställas. Det får alltså inte göras någon ny prövning av själva saken. Dessa bestäm- melser är även tillämpliga på förlikning som har träffats inför domstol. I 4 och 5 §§ finns bestämmelser som kompletterar artikel 12, bl.a. om förfaran- det för att förklara en utländsk dom verkställbar i Sverige.

Frågor om verkställighet av domar regleras också i Bryssel I-förord- ningen. Detsamma gäller frågor om behörig domstol (jfr artiklarna 57, 63.4 och 63.5 i CIV, artiklarna 46, 51.4 och 51.5 i CIM, artikel 11 i CUV samt artiklarna 20 och 24 i CUI). Fördragets bestämmelser torde ha

företräde framför Bryssel I-förordningens när fördraget är tillämpligt.

41

Prop. 2014/15:58

Om en processrättslig fråga varken regleras i COTIF 1999 eller i

 

Bryssel I-förordningen tillämpas annan nationell rätt, dvs. i första hand

 

rättegångsbalken. Bestämmelserna i bihangen kan givetvis också

 

innebära avvikelser från vad som gäller enligt allmänna processrättsliga

 

bestämmelser. Ett sådant fall är att regresskrav inte får handläggas

 

gemensamt med skadeståndskrav som har väckts på grund av

 

transportavtalet (artikel 63.6 i CIV och artikel 51.6 i CIM), vilket är en

 

avvikelse från regleringen i 14 kap. 5 § rättegångsbalken.

 

I artikel 12 finns också bestämmelser om kvarstad och utmätning.

 

Bestämmelserna motsvarar delvis 8 och 9 §§ i 1985 års lag om internationell

 

järnvägstrafik, men artikel 12 utvidgas till att utöver CIV och CIM omfatta

 

även fordringar enligt CUV och CUI. Bestämmelserna tar sikte på en fordran

 

som ett transportföretag har mot ett annat i samband med en transport som

 

omfattas av CIV eller CIM eller en fordran som uppkommer enligt ett avtal

 

som omfattas av reglerna i CUV eller CUI. Om företagen inte hör hemma i

 

samma fördragsslutande stat, får fordran beläggas med kvarstad eller utmätas

 

endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den stat där det

 

företag som äger fordringen hör hemma. Järnvägsfordon får beläggas med

 

kvarstad eller utmätas inom en annan fördragsslutande stat än den där

 

innehavaren har sitt säte bara på grund av ett avgörande av en judiciell

 

myndighet i den stat där innehavaren har sitt säte. Med innehavare avses den

 

som varaktigt utnyttjar ett järnvägsfordon som transportmedel, oavsett om

 

personen är ägare eller har nyttjanderätt till fordonet.

 

Artikel 32 behandlar frågan om preskriptionsavbrott i samband med att ett

 

skiljeförfarande inleds. Bestämmelserna motsvarar till viss del 7 § i 1985 års

 

lag om internationell järnvägstrafik. Innebörden av artikel 32.1 är att det ska

 

ha samma verkan i fråga om preskriptionsavbrott att ett sådant skiljeförfaran-

 

de inleds som att talan väcks vid allmän domstol. För Sveriges del innebär

 

det att bestämmelserna i 7 § preskriptionslagen (1981:130) blir tillämpliga.

 

Artikel 32 reglerar också verkställighet av skiljedom. I den frågan hänvisas

 

till kommentaren till 4 §.

 

Utöver de nämnda bestämmelserna i grundfördraget inkorporeras också

 

bestämmelserna i fyra av bihangen, nämligen bihang A, B, D och E. Övriga

 

bihang införlivas på annat sätt. Bihang G (ATMF) inkorporeras genom

 

ändringar i järnvägslagen (2004:519). Bihang C (RID) har införlivats

 

genom föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Bihang F (APTU) kommer att inkorporeras genom föreskrifter i järn-

 

vägsförordningen (2004:526) och genom myndighetsföreskrifter.

 

Det är originaltexterna som ska gälla som svensk lag. Fördraget finns i

 

originaltext på franska, engelska och tyska. Genom inkorporeringen blir

 

alltså dessa språkversioner gällande som svensk lag.

 

Enligt andra stycket inkorporeras bestämmelserna endast till den del de

 

inte reglerar de fördragsslutande staternas förpliktelser mot varandra eller

 

mot OTIF. Det betyder att bestämmelserna endast ska tillämpas i de delar de

 

reglerar enskildas rättigheter och skyldigheter och vissa processuella frågor.

 

Ett exempel på en artikel som har betydelse för enskildas rättigheter och

 

skyldigheter, men som också i visst avseende enbart reglerar statens för-

 

pliktelser mot OTIF, är artikel 9 i grundfördraget.

 

Enligt tredje stycket ges den franska originaltexten tolkningsföreträde.

42

Den franska texten gäller alltså framför de engelska och tyska språk-

 

versionerna om de inte överensstämmer med den franska (jfr artikel 45 i Prop. 2014/15:58 grundfördraget och artikel 7 i ändringsprotokollet).

Enligt fjärde stycket finns de franska och engelska språkversionerna, i de delar som inkorporeras, och en svensk översättning intagna som en bilaga till lagen. Den svenska översättningen bifogas endast som hjälp för läsningen och har inte någon rättslig betydelse. Den tyska original- texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet.

Ansvarsbegränsning för dödsfall och personskada

3 § Vid dödsfall och personskada har transportören eller infrastrukturförvaltaren rätt att begränsa sitt ansvar till 400 000 särskilda dragningsrätter (SDR) per person vid en och samma olycka, när det är fråga om sådan ersättning som avses i artiklarna 27.2 och 28 b i bihang A, artiklarna 11.2 och 12 b i bihang E och, om avtalet gäller en internationell transport, artiklarna 27.2 och 28 b i bilaga I till tågpassagerarförordningen.

Genom paragrafen ges transportören och infrastrukturförvaltaren rätt att vid dödsfall eller andra personskador beträffande viss ersättning begränsa sitt ansvar i samband med internationella transporter. Sättet att benämna de skador som avses – dödsfall och personskada – avviker från vad som är normalt inom skadeståndsrätten genom att det antyder att dödsfall är något annat än personskada. Uttryckssättet har valts mot bakgrund av den terminologi som används i konventionen och i tågpassagerarförordning- en. Övervägandena finns i avsnitt 7. Paragrafen har inte någon mot- svarighet i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik.

Enligt hittillsvarande ordning är ersättningen för dessa skador obe- gränsad. Det följer av att det i 2 kap. 5 § järnvägstrafiklagen (1985:192) föreskrivs att ersättningen ska beräknas enligt 5 kap. och 6 kap. 1 och

3§§ skadeståndslagen (1972:207).

Beloppsbegränsningen gäller vid internationella transporter. Den gäller

alltså oavsett om CIV tillämpas enligt fördraget eller enligt tågpassager- arförordningen. För inrikes trafik, även i sådana fall där tågpassagerar- förordningen tillämpas, är ersättningen fortfarande obegränsad enligt skadeståndslagen.

Transportören eller infrastrukturförvaltaren har rätt att begränsa sitt ansvar till ett belopp om 400 000 särskilda dragningsrätter (SDR) per person vid en och samma olycka. Vad som avses med SDR anges i artikel 9 i grundfördraget (som inkorporeras genom 2 §). För närvarande motsvarar 400 000 SDR ca 4 miljoner kronor. Rätten till ansvarsbegräns- ning avser endast ersättning för inkomstförlust och underhåll till efter- levande. Den omfattar alltså inte t.ex. kostnader för vård och transport.

Om det visas att transportören eller infrastrukturförvaltaren har orsakat skadan genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt om att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma, gäller inte ansvarsbegränsningen (se artikel 48 i bihang A, artikel 15 i bilaga E och artikel 48 i bilaga I till tågpassagerarförordningen).

43

Prop. 2014/15:58

Verkställbarhet

4 § En ansökan om att en utländsk dom eller annan utländsk exekutionstitel ska förklaras verkställbar enligt artikel 12 eller 32 i fördraget görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1.exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet, och

2.en förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har upprättats att den avser en tvist som omfattas av fördraget samt att den får verkställas i den staten och, i fråga om en domstols dom, att den har fått laga kraft.

Om det finns anledning till det, får tingsrätten kräva att handlingar som har getts in i ärendet ska förses med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitie- förvaltningen i den stat där exekutionstiteln har upprättats. Om en handling inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt översättning till svenska av handlingen ges in. Tingsrätten får medge undantag från kravet på översättning.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring

tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen motsvarar i huvudsak 5 § och 6 § andra stycket i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik. Liksom tidigare gäller att tingsrätten kan förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som behövs för tingsrättens prövning av saken. Eftersom en sådan rätt att kräva komplettering av ansökan följer av lagen (1996:242) om domstols- ärenden, är det inte nödvändigt att ange detta särskilt i paragrafen. Vidare klargörs det i lagtexten att tingsrätten också när det gäller andra hand- lingar än de som fogats till ansökningen kan kräva att dessa förses med bevis om utfärdarens behörighet. I 6 § tredje stycket i 1985 års lag anges att den sak som avgjorts genom en dom från behörig domstol enligt fördraget inte får prövas på nytt. Detta framgår nu i stället av artikel 12.1 i grundfördraget – som inkorporeras genom 2 § – och gäller för verkställ- barhetsförklaring av domar och andra exekutionstitlar.

Verkställighet

5 § Om en dom eller annan exekutionstitel förklaras verkställbar, verkställs den på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Paragrafen innehåller en kompletterande bestämmelse om vad som gäller för verkställighet av utländska exekutionstitlar som förklarats verkställ- bara (jfr 4 §). Frågan behandlas i avsnitt 7.

Paragrafen motsvarar 6 § första stycket i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik.

Revisionsutskottets bindande ändringar

6 § Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande ändring av artikel 9 i fördraget eller av bihang A, B, D eller E, ska ändringen gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget.

44

Paragrafen innehåller en bestämmelse om effekterna av ett förenklat för- farande för ändring av COTIF 1999. Övervägandena finns i avsnitt 7. Paragrafen motsvarar i huvudsak 3 a § i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik (se prop. 1990/91:43 s. 23 f. och s. 30 f.).

Genom bestämmelsen kommer vissa framtida ändringar som revisions- utskottet beslutar om automatiskt bli gällande som svensk rätt utan att underställas riksdagen. De ändringar som blir bindande för Sverige kom- mer alltså att gälla som svensk rätt utan att några lagändringar behöver göras. Vilka ändringar som revisionsutskottet kan besluta om framgår av artikel 33.4 i fördraget.

Ändringar av grundfördraget och bihangen träder i kraft första dagen i den tolfte månaden efter den månad då generalsekreteraren underrättar staterna om ändringarna, om inte en fjärdedel av staterna invänder mot dem (artikel 35). Vid samma tidpunkt kommer ändringarna att gälla i Sverige.

Beslut om sakkunnig

7 § Om parterna i ett fall som avses i artikel 54 i bihang A eller i artikel 42 i bihang B inte kan enas om en viss sakkunnig, ska tingsrätten i den ort där godset,

resgodset eller fordonet finns efter ansökan utse en sakkunnig.

Paragrafen, som reglerar möjligheten att få en sakkunnig förordnad av tingsrätten, motsvarar 10 § i 1985 års lag om internationell järnvägs- trafik.

Enligt de i paragrafen angivna bestämmelserna i CIV och CIM ska en transportör, om denne upptäcker eller får anledning att anta att gods, resgods eller fordon har skadats eller förlorats under transporten, upprätta en skaderapport som alltefter förlustens eller skadans art ska innehålla uppgifter om skadans omfattning och orsak. Om den som har rätt till egendomen inte godtar uppgifterna i rapporten, kan han eller hon begära att resgodsets eller fordonets tillstånd samt skadans orsak och omfattning ska fastställas av en sakkunnig. Om parterna inte enas om viss sak- kunnig, kan de enligt COTIF 1999 vända sig till tingsrätten som ska utse en sakkunnig.

Eftersom fordon enligt COTIF 1999 inte transporteras som inskrivet resgods, till skillnad från vad som gällde enligt COTIF 1980, läggs ”fordon” till i paragrafen.

En ansökan om utseende av sakkunnig handläggs enligt ärendelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Genom lagen upphävs lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik.

3.Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för transport som har påbörjats

före ikraftträdandet.

Övervägandena finns i avsnitt 8.

För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som anslutningsin- strumentet deponeras. Det är inte möjligt att ange vilket datum fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige. Enligt punkten 1 överlämnas därför till regeringen att besluta om när den nya lagen ska träda i kraft.

Prop. 2014/15:58

45

Prop. 2014/15:58 Av punkten 2 framgår att lagen ersätter 1985 års lag om internationell järnvägstrafik.

Enligt punkten 3 ska 1985 års lag dock tillämpas på de transporter som påbörjats före ikraftträdandet. Det innebär att för de transporterna gäller COTIF 1980. För en passagerare vars resa omfattas av reglerna i tåg- passagerarförordningen kommer CIV:s regler från COTIF 1999 ändå att tillämpas (jfr avsnitt 4).

10.2Förslaget till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 § Särskilda bestämmelser om befordran av passagerare finns i Europaparla- mentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Dessutom finns särskilda bestäm- melser om befordran av passagerare och gods i järnvägstrafiklagen (1985:192) och i lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik.

Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att det finns andra lagar på området. Ändringen är en följd av att 1985 års lag om internationell järnvägstrafik upphävs och ersätts med en ny lag i samma ämne.

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

2 b § Som svensk lag ska gälla originaltexterna av bestämmelserna i bihang G om tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna reglerar de fördragsslutande parternas förpliktelser mot varandra eller mot Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

Om originaltexterna skiljer sig åt, gäller den franska texten.

De franska och engelska originaltexterna samt en översättning av dessa till svenska finns intagna som en bilaga till denna lag.

Paragrafen är ny. Den innebär en inkorporering av ett offentligrättsligt bihang, ATMF, bihang G, till fördraget. Övervägandena finns i avsnitt 7.

I första stycket anges det att bihang G i COTIF 1999 ska gälla som svensk lag.

Bihanget omfattar regler för godkännande av järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel för nyttjande i internationell trafik. Varje järn- vägsfordon eller annan järnvägsmateriel måste vara godkända i enlighet med reglerna i bihanget för att få användas i internationell trafik. God- kännandet syftar till att järnvägsfordon som används i internationell trafik ska uppfylla främst de tekniska föreskrifterna i bihang F (APTU) till fördraget. Godkännandet lämnas av den nationella eller internation- ella myndighet som är behörig på området. Tekniska intyg som utfärdats i enlighet med dessa regler av den behöriga myndigheten är giltiga i alla

46

fördragsslutande stater och möjliggör härigenom järnvägstrafik över nationsgränserna.

De järnvägsföretag som använder järnvägsfordon eller annan materiel som blivit godkända enligt förfarandet i bihang G är skyldiga att följa de föreskrifter om drift av ett fordon i internationell trafik som finns i bihang F. Detsamma gäller det företag eller den myndighet som förvaltar infrastrukturen. Bestämmelserna i den fördragsslutande stat där infra- strukturen finns tillämpas när det gäller godkännande av infrastruktur.

Sedan tidigare finns bestämmelser som bygger på EU-direktiv och som delvis överlappar regleringen i bihangen F och G. Bestämmelserna finns framför allt i järnvägslagen (2004:519) och i järnvägsförordningen (2004:526).

Av artikel 3 a.1 i bihang G framgår att järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel som har börjat användas enligt tillämplig lagstiftning i EU och motsvarande rent nationella lagstiftning ska anses godkända för användning i alla fördragsslutande stater, om bl.a. de tekniska före- skrifterna (TSD:n enligt EU-rätten och dess motsvarighet enligt COTIF, UTP:n) fullt ut överensstämmer. Motsvarande krav gäller för järnvägs- fordon som har börjat användas enligt bestämmelserna i bihang G för att dessa ska kunna nyttjas för trafik inom EU. Om villkoren i ett sådant fall inte är uppfyllda, ska fordonet eller järnvägsmaterielen godkännas i enlighet med gällande bestämmelser inom EU. I fråga om järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel som bara används inom EU regleras god- kännandet för driften och underhållet av tillämplig EU-rätt (jfr artik- el 3 a.3 i bihang G).

I den föreslagna nya lagen om internationell järnvägstrafik finns kompletterande bestämmelser om handläggningen av en ansökan om verkställbarhetsförklaring av en utländsk skiljedom som meddelats med anledning av en tvist som underställts en skiljenämnd enligt artikel 20 i bihang G.

I andra stycket anges att bestämmelserna bara införlivas till den del de inte reglerar de fördragsslutande parternas förpliktelser mot varandra eller mot OTIF som organisation. Paragrafens innebörd är att bestämmelserna bara är tillämpliga i de delar de reglerar enskildas rättigheter och skyldigheter samt vissa processuella frågor. I exempelvis artikel 5 finns bestämmelser som inte införlivas med svensk lag, eftersom de enbart berör parternas inbördes förhållanden.

I tredje stycket anges att den franska texten har giltighet före de andra språkversionerna av fördraget, dvs. de engelska och tyska versionerna. Det följer av artikel 45 i grundfördraget och artikel 7 i ändrings- protokollet.

I fjärde stycket anges att de franska och engelska språkversionerna av bihang G och en svensk översättning finns intagna som en bilaga till lagen. Den svenska översättningen har bara status som hjälpmedel vid tillämpningen av bestämmelserna i bihanget.

2 c § Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande ändring av bihang G, ska ändringen gälla i Sverige från och med den dag då

ändringen träder i kraft enligt fördraget.

Prop. 2014/15:58

47

Prop. 2014/15:58 Paragrafen är ny. Den innehåller en bestämmelse om ett förenklat förfarande för ändring av bestämmelserna i bihang G. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Paragrafen motsvarar 3 a § i 1985 års lag om internationell järnvägs- trafik (se prop. 1990/91:43 s. 23 f. och s 30 f.) och 6 § i den föreslagna nya lagen om internationell järnvägstrafik.

Vilka ändringar som revisionsutskottet kan besluta om framgår av artikel 33.4 i fördraget. Ändringar träder i kraft första dagen i den tolfte månaden efter den månad då generalsekreteraren underrättade staterna om ändringarna, om inte en fjärdedel av staterna invänder mot dem (artikel 35). Vid samma tidpunkt kommer ändringarna att gälla i Sverige.

Bemyndigande

6 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela före- skrifter om sådant tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som avses i det bihang som anges i 2 b §.

Regleringen i paragrafen, som är ny, innebär bl.a. att regeringen kan peka ut behörig myndighet enligt bihang G, vilket krävs enligt artikel 5 i det bihanget.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som anslutningsin- strumentet deponeras. Det är inte möjligt att ange vilket datum fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till rege- ringen att besluta om när lagen ska träda i kraft. I enlighet med vad som gäller när annat inte har bestämts i särskilda övergångsbestämmelser tillämpas de nya bestämmelserna om tekniskt godkännande från och med den dag lagen träder i kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.

48

10.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) Prop. 2014/15:58

 

om immunitet och privilegier i vissa fall

 

 

 

Bilaga

Immunitet

och/eller

Tillämplig internationell

privilegier

gäller

för

överenskommelse

följande

 

 

 

 

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

33. Mellanstatliga

Medlemsstaternas

Fördraget om inter-

organisationen för

representanter i

nationell järnvägstrafik

internationell järn-

organisationen, personer

(COTIF) av den 9 maj

vägstrafik (OTIF)

med tjänst hos

1980 i dess lydelse enligt

 

 

organisationen och

ändringsprotokollet av

 

 

sakkunniga utsedda av

den 3 juni 1999

 

 

organisationen

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, som reglerar vilka personer och organ som omfattas av immunitet och/eller privilegier och i enlighet med vilka internationella överenskommelser, ändras så att COTIF 1999 förs in i stället för COTIF 1980. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som anslutningsin- strumentet deponeras. Det är inte möjligt att ange vilket datum fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till rege- ringen att besluta om när lagen ska träda i kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.

10.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

2 § Lagen ska inte tillämpas på brevbefordran, begravningstransporter eller befordran av flyttsaker.

Lagen ska inte heller tillämpas på sådan befordran på väg som omfattas av lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik eller som en järnväg i annat fall utför inom Sverige till fullgörande av avtal om befordran av gods på järnväg.

Paragrafen, som bl.a. reglerar förhållandet mellan förevarande lag och COTIF, ändras så att hänvisning sker till den föreslagna nya lagen om internationell järnvägstransport i stället för som hittills till COTIF 1980, som vid en tidigare ändring av paragrafen benämnts på ett felaktigt sätt (se SFS 1998:484).

49

Prop. 2014/15:58 Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som anslutningsin- strumentet deponeras. Det är inte möjligt att ange vilket datum fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till rege- ringen att besluta om när lagen ska träda i kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.

10.5 Förslaget till lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)

2 kap. Befordran av resande

1 § Detta kapitel tillämpas på befordran av resande med järnväg i allmän inrikes trafik. På befordran i trafik med utlandet tillämpas kapitlet endast om något annat inte

följer av lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik.

Paragrafen, som anger lagens tillämpningsområde, ändras så att hän- visning sker till den föreslagna nya lagen om internationell järnvägstrafik i stället för till COTIF 1980. Av 1 kap. 1 a § framgår att särskilda bestämmelser om transport av passagerare på järnväg finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tåg- passagerarförordningen).

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som anslutningsin- strumentet deponeras. Det är inte möjligt att ange vilket datum fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till rege- ringen att besluta om när lagen ska träda i kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.

10.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

 

18 § Vissa skador, som omfattas av andra bestämmelser, ersätts enligt de

 

bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Detta gäller skador som omfattas av

 

bestämmelserna i

 

1. sjölagen (1994:1009),

 

2. rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om luft-

 

trafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras

 

bagage,

 

3. lagen (2010:510) om lufttransporter,

 

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den

50

23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer,

 

5. järnvägstrafiklagen (1985:192), eller

Prop. 2014/15:58

6. lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik.

 

Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att

 

fordra enligt de nämnda bestämmelserna.

 

Paragrafen, som reglerar skador som ska ersättas enligt andra lagar än paketreselagen, ändras så att hänvisning sker till den föreslagna nya lag- en om internationell järnvägstrafik i stället för till 1985 års lag i samma ämne.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som anslutningsin- strumentet deponeras. Det är inte möjligt att ange vilket datum fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till rege- ringen att besluta om när lagen ska träda i kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.

10.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

1 § Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

1.konkurrenslagen (2008:579),

2.marknadsföringslagen (2008:486),

3.lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

4.lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

5.lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,

6.försäkringsavtalslagen (2005:104),

7.lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,

8.lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

9.lagen (2010:510) om lufttransporter,

10.lagen (2014:836) om näringsförbud,

11.lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och kon- kurrensförhållanden, och

12.lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.

Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkur- renslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informationsskyldighet,

13 eller 15 § lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud, lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden eller 4 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassa- gerarförordningar. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares informationsskyldighet tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller rättegångsreglerna i dessa lagar.

Paragrafens första stycke innehåller en förteckning över lagar enligt vilka

 

Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden. Paragrafen ändras på

 

så sätt att det i punkt 10 i förteckningen hänvisas till nu gällande lag om

 

näringsförbud.

51

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

COTIF 1999

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999

Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of Modification of 3 June 1999

Fördrag om

internationell

järnvägstrafik

 

(COTIF)

av

den

9 maj 1980 i

dess

lydelse

enligt ändringsprotokollet

av

den

3 juni 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre premier

 

Title I

 

Avdelning I

 

 

Généralités

 

General Provisions

Allmänna bestämmelser

 

Article premier

 

Article 1

Artikel 1

 

 

 

Organisation intergou-

 

Intergovernmental

 

Mellanstatlig

 

 

 

vernementale

 

 

Organisation

 

organisation

 

 

Article 2

 

Article 2

Artikel 2

 

 

 

But de l'Organisation

 

Aim of the Organisation

 

Organisationens

 

 

 

 

 

 

 

 

ändamål

 

 

Article 3

 

Article 3

Artikel 3

 

 

 

Coopération

 

 

International

 

Internationellt

 

 

 

internationale

 

 

cooperation

 

samarbete

 

 

Article 4

 

Article 4

Artikel 4

 

 

 

Reprise et transfert

 

Taking on and transfer

 

Övertagande och

 

 

d'attributions

 

 

of attributions

 

överföring av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

befogenheter

 

 

Article 5

 

Article 5

Artikel 5

 

 

 

Obligations

 

 

Special obligations of

 

Medlemsstaternas

 

 

particulières des Etats

 

the Member States

 

särskilda skyldigheter

 

membres

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6

 

Article 6

Artikel 6

 

 

 

Règles uniformes

 

 

Uniform Rules

 

Enhetliga rättsregler

 

Article 7

 

Article 7

Artikel 7

 

 

 

Définition de la notion

 

Definition of the

 

Definition av begreppet

 

"Convention"

 

 

expression

 

fördrag

 

 

 

 

 

 

“Convention”

 

 

 

 

Titre II

 

Title II

 

Avdelning II

 

 

Dispositions communes

Common Provisions

Gemensamma

 

 

 

 

 

 

 

 

bestämmelser

 

 

Article 8

 

Article 8

Artikel 8

 

 

 

Droit national

 

 

National law

 

Nationell rätt

 

 

Article 9

 

Article 9

Artikel 9

 

 

 

Unité de compte

 

 

Unit of account

 

Beräkningsenhet

 

52

Article 10

Article 10

Artikel 10

Prop. 2014/15:58

 

Dispositions

 

Supplementary

 

Tilläggsbestämmelser

Bilaga 1

 

complémentaires

 

provisions

 

 

(Grundfördraget)

Article 11

Article 11

Artikel 11

 

 

Caution judiciaire

 

Security for costs

 

Ställande av säkerhet

 

Article 12

Article 12

Artikel 12

 

 

Exécution de

 

Execution of judgments.

 

Verkställande av domar.

 

 

jugements. Saises

 

Attachment

 

Kvarstad och utmätning

 

Titre III

Title III

Avdelning III

 

Structure et fonctionnement

Structure and Functioning

Uppbyggnad och

 

 

 

 

 

verksamhet

 

Article 13

Article 13

Artikel 13

 

 

Organes

 

Organs

 

Organ

 

Article 14

Article 14

Artikel 14

 

 

Assemblée générale

 

General Assembly

 

Generalförsamlingen

 

Article 15

Article 15

Artikel 15

 

 

Comité administratif

 

Administrative

 

Administrativa

 

 

 

 

Committee

 

kommittén

 

Article 16

Article 16

Artikel 16

 

 

Commissions

 

Other Committees

 

Utskott

 

Article 17

Article 17

Artikel 17

 

 

Commission de révision

 

Revision Committee

 

Revisionsutskottet

 

Article 18

Article 18

Artikel 18

 

 

Commission d'experts

 

RID Expert Committee

 

Expertkommittén för

 

 

du RID

 

 

 

RID

 

Article 19

Article 19

Artikel 19

 

 

Commission de la

 

Rail Facilitation

 

Förenklingsutskottet

 

 

facilitation ferroviaire

 

Committee

 

 

 

Article 20

Article 20

Artikel 20

 

 

Commission d'experts

 

Committee of Technical

 

Tekniska

 

 

techniques

 

Experts

 

expertutskottet

 

Article 21

Article 21

Artikel 21

 

 

Secrétaire général

 

Secretary General

 

Generalsekreteraren

 

Article 22

Article 22

Artikel 22

 

 

Personnel de

 

Staff of the

 

Organisationens

 

 

l’Organisation

 

Organisation

 

personal

 

Article 23

Article 23

Artikel 23

 

 

Bulletin

 

Bulletin

 

Tidskrift

 

Article 24

Article 24

Artikel 24

 

 

Listes des lignes

 

Lists of lines or services

 

Listor över linjer

 

Titre IV

Title IV

Avdelning IV

 

Finances

Finances

Finanser

 

Article 25

Article 25

Artikel 25

 

 

Programme de travail.

 

Work programme.

 

Arbetsprogram. Budget.

 

 

Budget. Comptes.

 

Budget. Accounts.

 

Redovisning.

 

 

Rapport de gestion

 

Management report

 

Förvaltningsberättelse

 

 

 

 

 

 

 

53

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

54

Article 26

Article 26

Artikel 26

 

Financement des

 

Financing the

 

Finansiering av

 

dépenses

 

expenditure

 

utgifterna

Article 27

Article 27

Artikel 27

 

Vérification des

 

Auditing of accounts

 

Granskning av

 

comptes

 

 

 

organisationens

 

 

 

 

 

räkenskaper

Titre V

Title V

Avdelning V

Arbitrage

Arbitration

Skiljedom

Article 28

Article 28

Artikel 28

 

Compétence

 

Competence

 

Behörighet

Article 29

Article 29

Artikel 29

 

Compromis. Greffe

 

Agreement to refer to

 

Skiljeavtal. Sekretariat

 

 

 

arbitration. Registrar

 

 

Article 30

Article 30

Artikel 30

 

Arbitres

 

Arbitrators

 

Skiljemän

Article 31

Article 31

Artikel 31

 

Procédure. Frais

 

Procedure. Costs

 

Förfarande. Kostnader

Article 32

Article 32

Artikel 32

 

Prescription. Force

 

Limitation.

 

Preskription.

 

exécutoire

 

Enforcement

 

Verkställighet

Titre VI

Title VI

Avdelning VI

Modification de la

Modification of the

Ändring av fördraget

Convention

Convention

 

 

Article 33

Article 33

Artikel 33

 

Compétence

 

Competence

 

Behörighet

Article 34

Article 34

Artikel 34

 

Décisions de

 

Decisions of the

 

Beslut av

 

l’Assemblée générale

 

General Assembly

 

generalförsamlingen

Article 35

Article 35

Artikel 35

 

Décisions des

 

Decisions of the

 

Beslut av utskotten

 

Commissions

 

Committees

 

 

Titre VII

Title VII

Avdelning VII

Dispositions finales

Final Provisions

Slutbestämmelser

Article 36

Article 36

Artikel 36

 

Dépositaire

 

Depositary

 

Depositarie

Article 37

Article 37

Artikel 37

 

Adhésion à la

 

Accession to the

 

Anslutning till fördraget

 

Convention

 

Convention

 

 

Article 38

Article 38

Artikel 38

 

Adhésion

 

Accession of regional

 

Anslutning av regionala

 

d’organisations

 

economic integration

 

organisationer för

 

régionales d’intégration

 

organisations

 

ekonomisk integration

 

économique

 

 

 

 

Article 39

Article 39

Artikel 39

 

Membres associés

 

Associate Members

 

Associerade

 

 

 

 

 

medlemmar

Article 40

Article 40

Artikel 40

Prop. 2014/15:58

 

Suspension de la qualité

 

Suspension of

 

Avbrott i medlemskap

Bilaga 1

 

de membre

 

membership

 

 

(Grundfördraget)

Article 41

Article 41

Artikel 41

 

 

Dénonciation de la

 

Denunciation of the

 

Uppsägning av

 

 

Convention

 

Convention

 

fördraget

 

Article 42

Article 42

Artikel 42

 

 

Déclarations et réserves

 

Declarations and

 

Förklaringar och

 

 

à la Convention

 

reservations to the

 

förbehåll rörande

 

 

 

 

Convention

 

fördraget

 

Article 43

Article 43

Artikel 43

 

 

Dissolution de

 

Dissolution of the

 

Organisationens

 

 

l’Organisation

 

Organisation

 

avveckling

 

Article 44

Article 44

Artikel 44

 

 

Disposition transitoire

 

Transitional provision

 

Övergångsbestämmelse

 

Article 45

Article 45

Artikel 45

 

 

Textes de la Convention

 

Texts of the Convention

 

Fördragstexter

 

55

Prop. 2014/15:58

Titre premier

Title I

Avdelning I

Bilaga 1

Généralités

General Provisions

Allmänna bestämmelser

(Grundfördraget)

Article premier

Article 1

Artikel 1

 

 

Organisation

Intergovernmental

Mellanstatlig organisation

 

intergouvernementale

Organisation

 

§ 1 Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l'Or- ganisation intergouverne- mentale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée "l'Organisation".

§ 2 Le siège de l'Organisa- tion est à Berne. L'Assem- blée générale peut décider de le fixer à un autre en- droit situé dans l’un des Etats membres.

§ 3 L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobi- liers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

§ 4

L'Organisation,

 

les

membres

de

son

personnel,

les experts auxquels elle fait

appel et les représentants des

Etats membres jouissent des

privilèges et immunités né-

cessaires

pour remplir

leur

mission, dans les conditions

définies au Protocole sur les

privilèges

et

immunités

de

l’Organisation, annexé

à

la

Convention.

 

 

 

 

§ 5

Les

relations

entre

l'Organisation

et

l'Etat

du

siège sont réglées dans un

accord de siège.

 

 

 

§ 6 Les langues de travail de

l'Organisation sont le fran-

çais,

l'allemand et l'anglais.

L’Assemblée

générale

peut

introduire d’autres langues de

56

travail.

 

§1 The Parties to this Con- vention shall constitute, as Member States, the Inter- governmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF), hereinafter called "the Organisation".

§2 The headquarters of the Organisation shall be at Berne. The General Assem- bly may decide to locate it at another place in one of the Member States.

§3 The Organisation shall have legal personality. It shall in particular have the capacity to enter into con- tracts, to acquire and dis- pose of immovable and movable assets and to be a party to legal proceedings.

§1 Parterna i detta fördrag ska i egenskap av medlems- stater bilda Mellanstatliga organisationen för inter- nationell järnvägstrafik (OTIF), nedan kallad orga- nisationen.

§2 Organisationen ska ha sitt säte i Bern. Generalför- samlingen kan besluta att den ska ha sitt säte på en annan plats i någon av medlemsstaterna.

§3 Organisationen ska vara juridisk person. Den ska i synnerhet kunna sluta avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom och föra talan i rättegång.

§4 The Organisation, mem- bers of its staff, experts called in by it and representatives of Member States shall enjoy such privileges and immuni- ties as are necessary to dis- charge their duties, subject to the conditions laid down in the Protocol on the Privileges and Immunities of the Organ- isation, annexed to the Con- vention.

§5 Relations between the Organisation and the State in which it has its head- quarters shall be regulated by a Headquarters Agree- ment.

§6 The working languages of the Organisation shall be English, French and German. The General Assembly may introduce other working lan- guages.

§4 Organisationen, dess anställda, sakkunniga som den anlitar och medlems- staternas företrädare ska åt- njuta de privilegier och den immunitet som krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag, i enlighet med villkoren i det protokoll om organisationens privilegier och immunitet som är fogat till fördraget.

§5 Förhållandet mellan organisationen och den stat där den har sitt säte ska regleras genom en särskild överenskommelse.

§6 Organisationens arbets- språk ska vara franska, tyska och engelska. Gene- ralförsamlingen kan införa andra arbetsspråk.

Article 2

 

 

 

 

 

 

Article 2

 

 

 

 

 

 

Artikel 2

 

 

 

 

 

 

 

But de l'Organisation

 

 

Aim of the Organisation

 

Organisationens ändamål

§ 1

L'Organisation

a

pour

§ 1 The aim of the Organ-

§ 1

Organisationens

ända-

but de favoriser, d'amélio-

isation shall be to promote,

mål ska vara att i alla av-

rer et de faciliter, à tout

improve and

facilitate,

in

seenden

främja,

förbättra

point de vue, le trafic inter-

all

respects,

international

och

underlätta

internation-

national ferroviaire, notam-

traffic by rail, in particular

ell järnvägstrafik, i synner-

ment

 

 

 

 

 

 

by

 

 

 

 

 

 

 

het genom att

 

 

 

 

 

a)

en établissant

des

ré-

a)

establishing

 

systems

a)

skapa

enhetliga rätts-

 

gimes de droit uni-

 

of uniform law in the

 

regler

inom

följande

 

forme dans les do-

 

following

fields

of

 

rättsområden:

 

 

 

maines juridiques sui-

 

law:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vants:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

contrat

concernant

le

1.

contract

of

interna-

1.

avtal

om

genom-

 

transport de voyageurs

 

tional carriage of pas-

 

gående

internationell

 

et de marchandises en

 

sengers and goods in

 

transport

 

av

resande

 

trafic

international

fer-

 

international

through

 

och

gods

järnväg,

 

roviaire direct, y com-

 

traffic by rail, includ-

 

inbegripet

komplette-

 

pris des transports com-

 

ing

complementary

 

rande transporter med

 

plémentaires

utilisant

 

carriage

by

other

 

andra

transportmedel

 

d’autres

moyens

de

 

modes

 

of

 

transport

 

som

 

omfattas

av

ett

 

transport

 

et

faisant

 

subject

to

 

a single

 

enda avtal,

 

 

 

 

l’objet d’un seul con-

 

contract;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trat;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

contrat

 

concernant

2.

contract

of

use

of

2.

avtal om nyttjande av

 

l’utilisation

de

véhi-

 

wagons

as

means

of

 

fordon som transport-

 

cules

en

tant

 

que

 

transport

in

interna-

 

medel i

internationell

 

moyen de transport en

 

tional rail traffic;

 

 

 

järnvägstrafik,

 

 

 

trafic

international

fer-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roviaire;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

contrat

 

concernant

3.

contract of use of in-

3.

avtal om nyttjande av

 

l’utilisation de l’infra-

 

frastructure in interna-

 

infrastruktur i interna-

 

structure en trafic in-

 

tional rail traffic;

 

 

 

tionell järnvägstrafik,

 

ternational

 

ferro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viaire;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

transport de marchan-

4.

carriage of dangerous

4.

transport

 

av

farligt

 

dises

dangereuses

en

 

goods in international

 

gods

i

internationell

 

trafic

international

 

rail traffic;

 

 

 

 

 

järnvägstrafik,

 

 

 

ferroviaire;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

en contribuant, en

te-

b)

contributing

 

to

 

the

b)

bidra till att, med be-

 

nant compte des inté-

 

removal, in the shortest

 

aktande

av

särskilda

 

rêts publics particuliers,

 

time possible, of obsta-

 

allmänna intressen, så

 

à la

suppression,

dans

 

cles to the crossing of

 

snart som möjligt av-

 

les meilleurs délais, des

 

frontiers

in

interna-

 

lägsna hinder för in-

 

entraves au franchisse-

 

tional rail traffic, while

 

ternationell

järnvägs-

 

ment des frontières en

 

taking

into

account

 

trafik över gränserna i

 

trafic

international

fer-

 

special public interests,

 

den mån orsakerna till

 

roviaire,

pour

autant

 

to the extent that the

 

dessa

hinder

ligger

 

que les causes de ces

 

causes of these obsta-

 

inom

staternas

kom-

 

entraves relèvent de la

 

cles are within the re-

 

petensområde,

 

 

 

compétence des Etats;

 

sponsibility of States;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

en

contribuant

à

c)

contributing

 

to

inter-

c)

bidra till driftskompa-

 

l ´interopérabilité et à

 

operability

and

tech-

 

tibilitet

och

teknisk

 

l’harmonisation

tech-

 

nical harmonisation in

 

harmonisering

 

 

nique dans le secteur

 

the railway

 

field

by

 

järnvägsområdet

ge-

 

ferroviaire par la vali-

 

the validation of tech-

 

nom

 

validering

av

 

dation

de

normes

 

nical

standards

and

 

tekniska

 

standarder

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

57

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

58

techniques et l’adop- tion de prescriptions techniques uniformes;

d)en établissant une pro- cédure uniforme pour l’admission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;

e)en veillant à l´applica- tion de toutes les règles et recomman- dations arrêtées au sein de l’Organisa- tion;

f)en développant les régimes de droit uni- forme, règles et pro- cédures visés aux lettres a) à e) compte tenu des évolutions juridique, économique et technique.

§ 2 L’Organisation peut

a)dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer d’autres régimes de droit uniforme;

b)constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent éla- borer d’autres con- ventions internatio- nales ayant pour but de favoriser, d’améli- orer et de faciliter le trafic international ferroviaire.

the adoption of uni- form technical pre- scriptions;

d)establishing a uniform procedure for the tech- nical admission of rail- way material intended for use in international traffic;

e)keeping a watch on the application of all the rules and recom- mendations establish- ed within the Organi- sation;

f)developing the sys- tems of uniform law, rules and procedures referred to in letters a) to e) taking account of legal, economic and technical develop- ments.

§ 2 The Organisation may

a)within the framework of the aim referred to in § 1, elaborate other systems of uniform law;

b)constitute a framework within which the Mem- ber States can elaborate other international con- ventions aiming to pro- mote, improve and fa- cilitate international rail traffic.

och antagande av en- hetliga tekniska före- skrifter,

d)införa ett enhetligt förfarande för tekniskt godkännande av järn- vägsmateriel avsedd att nyttjas i internat- ionell trafik,

e)följa tillämpningen av alla regler och rekom- mendationer som har antagits inom organi- sationen,

f)utveckla de enhetliga rättsregler och förfa- randen som avses i a– e med beaktande av den rättsliga, ekono- miska och tekniska utvecklingen.

§ 2 Organisationen får

a)inom ramen för de mål som anges i § 1 utarbeta andra enhet- liga rättsliga regelsys- tem,

b)utgöra ett forum inom vilket medlemsstater- na kan utarbeta andra internationella kon- ventioner som syftar till att främja, för- bättra och underlätta internationell järn- vägstrafik.

Article 3

Article 3

Artikel 3

Coopération internationale

International cooperation

Internationellt samarbete

§ 1 Les Etats membres s'engagent à concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le do- maine ferroviaire au sein de l'Organisation pour autant qu’il existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées conformément aux articles 2 et 4. Pour at- teindre cet objectif les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires et utiles pour que soient adap-

§ 1 The Member States undertake to concentrate their international coopera- tion in the railway field, in principle, within the frame- work of the Organisation, and this to the extent that there exists a coherence in the tasks which are attribut- ed to it in accordance with Articles 2 and 4. To attain this objective, the Member States will adopt all measures necessary and

§ 1 Medlemsstaterna för- binder sig att i princip sam- la sitt internationella samar- bete på järnvägsområdet inom organisationens ram, i den mån detta stämmer med de uppgifter som den har enligt artiklarna 2 och 4. För att nå detta mål ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att förändra gällande interna- tionella multilaterala kon- ventioner och avtal som de

tés les conventions et les accords internationaux mul- tilatéraux dont ils sont par- ties contractantes, pour au- tant que ces conventions et accords concernent la coo- pération internationale dans le domaine ferroviaire et transfèrent, à d’autres orga- nisations intergouverne- mentales ou non-gouverne- mentales, des compétences qui se recoupent avec les tâches attribuées à l’Orga- nisation.

§ 2 Les obligations résul- tant du § 1 pour les Etats membres, qui sont égale- ment Membres des Com- munautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique euro- péen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres des Commu- nautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique euro- péen.

useful in order that the international multilateral conventions and agree- ments in force to which they are contracting parties should be adapted, to the extent that these conven- tions and agreements con- cern international coopera- tion in the railway field and attribute competences to other intergovernmental or non-governmental organi- sations which cut across the tasks attributed to the Or- ganisation.

är anslutna till, i den mån dessa rör internationellt samarbete inom järnvägs- området och ger andra mellanstatliga eller icke- statliga organisationer be- fogenheter som överlappar organisationens uppgifter.

§ 2 The obligations resulting from § 1 for the Member States, which are at the same time Members of the Euro- pean Communities or States parties to the European Eco- nomic Area Agreement, shall not prevail over their obliga- tions as members of the European Communities or States parties to the European Economic Area Agreement.

§ 2 De skyldigheter som följer av § 1 för de med- lemsstater som också är medlemmar i Europeiska gemenskaperna eller Euro- peiska ekonomiska sam- arbetsområdet ska inte gälla framför deras skyldigheter som medlemmar i Europe- iska gemenskaperna eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Article 4

Article 4

Artikel 4

Reprise et transfert

Taking on and transfer of

Övertagande och

d'attributions

attributions

överföring av befogenheter

§1 Sur décision de l'Assemblée générale, l'Or- ganisation est autorisée à reprendre, en conformité avec les buts définis à l’article 2, les attributions, ressources et obligations qui lui seraient transférées par d’autres organisations intergouvernementales en vertu d'accords conclus avec ces organisations.

§2 L’Organisation peut, sur décision de l’Assemb- lée générale, transférer à d’autres organisations inter- gouvernementales des attri- butions, ressources et obli- gations en vertu d’accords conclus avec ces organisa-

§1 By a decision of the General Assembly, the Organisation shall be au- thorised to take on, within the framework of its aim as defined in Article 2, the attributions, resources and obligations which may be transferred to it by other intergovernmental organi- sations by virtue of agree- ments concluded with those organisations.

§2 The Organisation may, by a decision of the Gen- eral Assembly, transfer to other intergovernmental or- ganisations attributions, re- sources and obligations, by virtue of agreements con- cluded with those organisa-

§1 Organisationen kan efter beslut av generalför- samlingen bemyndigas att inom ramen för sitt ända- mål enligt artikel 2 överta de befogenheter, resurser och skyldigheter som andra mellanstatliga organisation- er kan komma att överföra till den med stöd av avtal som ingås med dessa orga- nisationer.

§2 Organisationen kan efter beslut av generalför- samlingen överföra befo- genheter, resurser och skyl- digheter till andra mellan- statliga organisationer med stöd av avtal som ingås med dessa organisationer.

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

59

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

60

tions.

 

 

 

 

 

 

 

 

tions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 L'Organisation peut, avec

§ 3

The

Organisation

may,

§ 3 Organisationen kan med

l’approbation

du

 

Comité

with the approval of the

administrativa

kommitténs

administratif,

prendre

 

en

Administrative

Committee,

godkännande överta admini-

charge des fonctions admini-

take on administrative func-

strativa uppgifter

som

har

stratives ayant un lien avec

tions related to its aim and

samband

med

organisation-

ses buts et qui lui sont con-

which are entrusted to it by a

ens ändamål och som anför-

fiées par un Etat membre.

Member State. The expenses

tros den av en medlemsstat.

Les dépenses de l'Organisa-

of the Organisation,

arising

Den

berörda

medlemsstaten

tion affectées à ces fonctions

out of these functions, shall

ska stå för de kostnader som

sont à la charge de l’Etat

be met by the Member State

organisationen

åsamkas

membre concerné.

 

 

 

 

concerned.

 

 

 

 

grund av dessa uppgifter.

 

Article 5

 

 

 

 

 

 

 

Article 5

 

 

 

 

 

Artikel 5

 

 

 

 

 

 

 

Obligations particulières

Special obligations of the

Medlemsstaternas särskilda

des Etats membres

 

 

 

 

Member States

 

 

 

skyldigheter

 

 

 

 

 

 

§ 1

Les

 

Etats

membres

§ 1

The

Member

States

§ 1

Medlemsstaterna

är

conviennent d’adopter toutes

agree to adopt all appropri-

överens om att vidta alla

mesures appropriées afin de

ate measures in order to fa-

lämpliga

åtgärder

för

att

faciliter

et

d’accélérer

le

cilitate and accelerate inter-

underlätta och befordra den

trafic

international

ferro-

national rail traffic. To that

internationella

järnvägstra-

viaire. A cet effet, chaque

end,

each

Member

 

State

fiken. I detta syfte förbind-

Etat membre s’engage, dans

undertakes,

to

the

extent

er sig varje medlemsstat att

la mesure du possible, à:

 

 

possible, to

 

 

 

 

i möjligaste mån

 

 

 

 

a)

éliminer toute

procé-

a)

eliminate any useless

a)

avskaffa

alla

onödiga

 

dure inutile,

 

 

 

 

 

procedure,

 

 

 

 

förfaranden,

 

 

 

 

b)

simplifier

et

normali-

b)

simplify and standard-

b)

förenkla

och

stan-

 

ser les formalités en-

 

ise the formalities al-

 

dardisera

de

formali-

 

core exigées,

 

 

 

 

 

ready required,

 

 

 

teter som fortfarande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krävs,

 

 

 

 

 

 

c)

simplifier

les

 

con-

c)

simplify

frontier

c)

förenkla gränskontrol-

 

trôles frontaliers.

 

 

 

checks.

 

 

 

 

lerna.

 

 

 

 

 

 

§ 2 Afin

de

faciliter

et

§ 2 In order to facilitate and

§ 2 För att underlätta och

d’améliorer le trafic inter-

improve

international

rail

förbättra den internationella

national ferroviaire, les Etats

traffic, the

Member

States

järnvägstrafiken

har

med-

membres

 

conviennent

 

de

agree to lend their support

lemsstaterna

kommit

över-

prêter

leur

concours

pour

to attain the highest possi-

ens om att bidra till strä-

rechercher

la

plus

grande

ble degree of uniformity in

vandena efter största möj-

uniformité possible dans

les

the

regulations,

standards,

liga enhetlighet i fråga om

règlements,

standards,

pro-

procedures and methods of

bestämmelser,

standarder,

cédures et méthodes d’org-

organisation relating to rail-

förfaranden

och

organisa-

anisation relatifs aux véhi-

way vehicles, railway per-

tionsmetoder med avseende

cules ferroviaires, au person-

sonnel,

railway

infrastruc-

järnvägsfordon,

järn-

nel ferroviaire, à l’infra-

ture and auxiliary services.

vägspersonal,

järnvägsin-

structure

ferroviaire

et

 

aux

 

 

 

 

 

 

 

frastruktur

och

 

tilläggs-

services auxiliaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tjänster.

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Les

 

Etats

membres

§ 3

The

Member

States

§ 3

Medlemsstaterna

är

conviennent de

faciliter

la

agree to facilitate the con-

överens

om

att

underlätta

conclusion

d’accords

entre

clusion of agreements be-

slutandet

av

 

avtal

mellan

gestionnaires d’infrastructure

tween infra-structure man-

infrastrukturförvaltare

 

i

visant à optimiser le trafic

agers intended to optimise

syfte att optimera den inter-

international ferroviaire.

 

 

international rail traffic.

nationella järnvägstrafiken.

Article 6

Article 6

Artikel 6

Règles uniformes

Uniform Rules

Enhetliga rättsregler

§ 1 Le trafic international ferroviaire et l’admission de matériel ferroviaire à l’utili- sation en trafic international sont régis, pour autant que des déclarations ou réserves n’aient pas été faites ou émises conformément à l’article 42, § 1, première phrase, par:

a)les "Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voya- geurs (CIV)", formant l'Appendice A à la Convention,

b)les "Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des mar- chandises (CIM)", for- mant l'Appendice B à la Convention,

c)le "Règlement concer- nant le transport inter- national ferroviaire des marchandises dange- reuses (RID)", formant l'Appendice C à la Convention,

d)les "Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhi- cules en trafic interna- tional ferroviaire (CUV)", formant l'Ap- pendice D à la Con- vention,

e)les "Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l'infra- structure en trafic inter- national ferroviaire (CUI)", formant l'Ap- pendice E à la Conven- tion,

f)les “Règles uniformes concernant la valida- tion de normes tech- niques et l’adoption de prescriptions techniqu- es uniformes applica- bles au matériel ferro- viaire destiné à être uti-

§ 1 So far as declarations are not made in accordance with Article 42 § 1, first sentence, international rail traffic and admission of railway material to use in international traffic shall be governed by:

a)the “Uniform Rules concerning the Con- tract of International Carriage of Passengers by Rail (CIV)”, form- ing Appendix A to the Convention,

b)the “Uniform Rules concerning the Con- tract of International Carriage of Goods by Rail (CIM)”, forming Appendix B to the Convention,

c)the “Regulation con- cerning the Interna- tional Carriage of Dan- gerous Goods by Rail (RID)”, forming Ap- pendix C to the Con- vention,

d)the “Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traf- fic (CUV)”, forming Appendix D to the Convention,

e)the “Uniform Rules concerning the Con- tract of Use of Infra- structure in Interna- tional Rail Traffic (CUI)”, forming Ap- pendix E to the Con- vention,

f)the “Uniform Rules concerning the Valida- tion of Technical Standards and the Adoption of Uniform Technical Prescriptions applicable to Railway Material intended to be

§ 1 Den internationella järnvägstrafiken och god- kännandet av järnvägsmate- riel för nyttjande i internat- ionell trafik ska regleras ge- nom följande instrument, om inte förklaringar eller förbehåll meddelats enligt artikel 42 § 1 första me- ningen:

a)”Enhetliga rättsregler för avtal om internat- ionell transport av re- sande på järnväg (CIV)”, som utgör Bihang A till fördrag- et,

b)“Enhetliga rättsregler för avtal om internat- ionell transport av gods på järnväg (CIM)”, som utgör Bihang B till fördrag- et,

c)“Reglementet om in- ternationell transport av farligt gods på järnväg (RID)”, som utgör Bihang C till fördraget,

d)“Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av järnvägsfordon i internationell järn- vägstrafik (CUV)”, som utgör Bihang D till fördraget,

e)”Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av infrastruktur i in- ternationell järnvägs- trafik (CUI)”, som ut- gör Bihang E till för- draget,

f)”Enhetliga rättsregler för validering av tek- niska standarder och antagande av enhet- liga tekniska före- skrifter för järnvägs- materiel avsedd att nyttjas i internationell

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

61

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

62

lisé en trafic internatio- nal (APTU)”, formant l’Appendice F à la Convention,

g)les “Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)”, formant l’Appendice G à la Convention,

h)d’autres régimes de droit uniforme élaborés par l’Organisation en vertu de l’article 2, § 2, lettre a) formant égale- ment des Appendices à la Convention.

§ 2 Les Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés au § 1 y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Conven- tion.

Article 7

Définition de la notion "Convention"

Dans les dispositions qui suivent, l'expression "Con- vention" couvre la Conven- tion proprement dite, le Pro- tocole visé à l'article premier, § 4, et les Appendices visés à l’article 6, y compris leurs Annexes.

used in International Traffic (APTU)”, form- ing Appendix F to the Convention,

g)the “Uniform Rules concerning Technical Admission of Railway Material used in Inter- national Traffic (ATMF)”, forming Appendix G to the Convention,

h)other systems of uni- form law elaborated by the Organisation pursuant to Article 2 § 2, letter a), also forming Appendices to the Convention.

§ 2 The Uniform Rules, the Regulation and the systems listed in § 1, including their Annexes, shall form an integral part of the Conven- tion.

Article 7

Definition of the expression “Convention

In the following provisions the expression “Conven- tion” covers the Conven- tion itself, the Protocol referred to in article 1 § 4 and the Appendices re- ferred to in Article 6, in- cluding their Annexes.

trafik (APTU)”, som utgör Bihang F till fördraget,

g)”Enhetliga rättsregler för tekniskt godkän- nande av järnvägsma- teriel som ska nyttjas i internationell trafik (ATMF)”, som utgör Bihang G till fördrag- et,

h)andra enhetliga rätts- liga regelsystem som utarbetats av organi- sationen i enlighet med artikel 2 § 2 a och som också utgör bihang till fördraget.

§ 2 De enhetliga rättsreg- lerna, reglementet och de regelsystem som anges i § 1, inbegripet bilagorna till dessa, ska utgöra en inte- grerad del av fördraget.

Artikel 7

Definition av begreppet fördrag

I det följande förstås med uttrycket “fördrag” grund- fördraget, det protokoll som avses i artikel 1 § 4 och de bihang som avses i artik- el 6, inbegripet bilagorna till dessa bihang.

Titre II

Title II

Avdelning II

Dispositions communes

Common Provisions

Gemensamma

 

 

bestämmelser

Article 8

Article 8

Artikel 8

Droit national

National law

Nationell rätt

§1 Dans l’interprétation et l’application de la Conven- tion, il sera tenu compte de son caractère de droit inter- national et de la nécessité de promouvoir l’uniform- ité.

§2 A défaut de stipulations dans la Convention, le droit national est applicable.

§1 When interpreting and applying the Convention, its character of internation- al law and the necessity to promote uniformity shall be taken into account.

§2 In the absence of provi- sions in the Convention, national law shall apply.

§1 När fördraget tolkas och tillämpas ska hänsyn tas till dess karaktär av in- ternationellt rättsligt instru- ment och till nödvändighet- en att främja enhetlighet.

§2 Om bestämmelser sak- nas i fördraget ska nationell rätt tillämpas.

§ 3 On entend par droit

§ 3 “National law”

means

§ 3 Med nationell rätt

national le droit de l’Etat

the law of the State in

förstås rättsordningen i den

où l’ayant droit fait valoir

which the person

entitled

stat där den berättigade gör

ses droits, y compris les

asserts his rights, including

sitt anspråk gällande, inbe-

règles relatives aux conflits

the rules relating to conflict

gripet dess lagvalsregler.

de lois.

of laws.

 

 

Article 9

Article 9

 

Artikel 9

Unité de compte

Unit of account

 

Beräkningsenhet

§1 L'unité de compte prévue par les Appendices est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.

§2 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui est aussi Membre du Fonds Monétaire Internatio- nal est calculée selon la mé- thode appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions.

§3 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui n’est pas Membre du Fonds Monétaire Internatio- nal est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en mon- naie nationale une valeur réelle aussi proche que pos- sible de celle qui résulterait de l'application du § 2.

§4 Chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur mon- naie nationale par rapport à l'unité de compte, les Etats communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3. Ce dernier notifie ces infor- mations aux autres Etats membres.

§5 Un montant exprimé en unités de compte est con- verti dans la monnaie natio-

§1 The unit of account referred to in the Appen- dices shall be the Special Drawing Right as defined by the International Mone- tary Fund.

§2 The value in Special Drawing Rights of the na- tional currency of a Member State which is a member of the International Monetary Fund shall be calculated in accordance with the method applied by the International Monetary Fund for its own operations and transactions.

§3 The value in Special Drawing Rights of the na- tional currency of a Member State which is not a member of the International Monetary Fund shall be calculated by the method determined by that State. This calculation must express in the national currency a real value as close as possible to that which would result from the appli- cation of § 2.

§4 Each time that a change occurs in their method of calculation or in the value of their national currency in relation to the unit of ac- count, States shall notify the Secretary General of their method of calculation in accordance with § 3. The latter shall inform the Mem- ber States of these notifica- tions.

§5 An amount expressed in units of account shall be converted into the national

§1 Med beräkningsenhet avses i bihangen särskilda dragningsrätter såsom de definieras av Internationella valutafonden.

§2 Värdet av en medlems- stats nationella valuta ut- tryckt i särskilda dragnings- rätter ska, om staten även är medlem av Internationella valutafonden, beräknas en- ligt den metod som valuta- fonden tillämpar för sin verksamhet och sina trans- aktioner.

§3 Värdet av en medlems- stats nationella valuta uttryckt i särskilda dragningsrätter ska, om staten inte är medlem av Internationella valutafond- en, beräknas på det sätt som staten bestämmer. Denna be- räkning ska ge ett realvärde i nationell valuta som ligger så nära det värde som skulle ha följt av tillämpningen av § 2 som möjligt.

§4 Varje gång som beräk- ningsmetoden eller värdet av deras valuta i förhållande till beräkningsenheten ändras, ska staterna underrätta gene- ralsekreteraren om den be- räkningsmetod enligt § 3 som de tillämpar. Generalsekre- teraren ska vidarebefordra denna information till med- lemsstaterna.

§5 Ett belopp uttryckt i beräkningsenheter ska om- räknas till den nationella

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

63

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

64

nale de l’Etat du tribunal saisi. La conversion est ef- fectuée conformément à la valeur de la monnaie cor- respondante le jour de la décision judiciaire ou le jour convenu par les par- ties.

currency of the State of the court or tribunal seized. The conversion shall be made in accordance with the value of the corresponding currency on the day of the judicial decision or on the day agreed between the parties.

valutan i den stat där talan väckts. Omräkningen ska göras i enlighet med värdet på motsvarande valuta dag- en för det rättsliga avgöran- det eller den dag som part- erna kommer överens om.

Article 10

Article 10

Artikel 10

Dispositions

Supplementary provisions

Tilläggsbestämmelser

complémentaires

 

 

§1 Deux ou plusieurs Etats membres ou deux ou plu- sieurs transporteurs peuvent convenir de dispositions complémentaires pour l’ex- écution des Règles uni- formes CIV et des Règles uniformes CIM sans toute- fois pouvoir déroger à ces Règles uniformes.

§2 Les dispositions com- plémentaires visées au § 1 sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et pre- scriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des Etats et leur mise en vi- gueur sont communiquées au Secrétaire général de l’Orga- nisation. Il notifie ces infor- mations aux autres Etats membres.

§1 Two or more Member States or two or more carri- ers may agree supplement- ary provisions for the exe- cution of the CIV Uniform Rules and the CIM Uni- form Rules; they may not derogate from these Uni- form Rules.

§2 The supplementary provisions referred to in § 1 shall be put into force and published in the manner required by the laws and prescriptions of each State. The supplementary provi- sions of States and their coming into force shall be notified to the Secretary General. He shall inform the Member States of these noti- fications.

§1 Två eller flera med- lemsstater eller två eller flera transportörer får kom- ma överens om tilläggsbe- stämmelser för tillämpning- en av de enhetliga rättsreg- lerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM. De får inte avvika från dessa en- hetliga rättsregler.

§2 De tilläggsbestämmel- ser som avses i § 1 ska sätt- as i kraft och offentliggöras på det sätt som föreskrivs i varje stats lagar och be- stämmelser. Organisation- ens generalsekreterare ska underrättas om innehållet i sådana tilläggsbestämmel- ser som staterna bestämt och om dagen för ikraft- trädandet. Han ska vidare- befordra dessa uppgifter till övriga medlemsstater.

Article 11

Article 11

Artikel 11

Caution judiciaire

Security for costs

Ställande av säkerhet

La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion des actions judi- ciaires fondées sur les Règles uniformes CIV, les Règles uniformes CIM, les Règles uniformes CUV ou les Règ- les uniformes CUI.

Security for costs cannot be required in proceedings founded on the CIV Uni- form Rules, the CIM Uni- form Rules, the CUV Uni- form Rules or the CUI Uni- form Rules.

Vid rättsliga förfaranden som grundas på de enhet- liga rättsreglerna CIV, de enhetliga rättsreglerna CIM, de enhetliga rättsreg- lerna CUV eller de enhet- liga rättsreglerna CUI får inte krävas att säkerhet ställs för betalning av rätte- gångskostnader.

Article 12

Article 12

Artikel 12

Exécution de jugements.

Execution of judgments.

Verkställande av domar.

Saisies

Attachment

Kvarstad och utmätning

§ 1 Lorsque les jugements

§ 1 Judgments pronounced

§ 1 När domar, som har

prononcés en vertu des dispositions de la Conven- tion, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l'ac- complissement des forma- lités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise. Ces dispositions s'appliqu- ent également aux transac- tions judiciaires.

§2 Le § 1 ne s'applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoire- ment, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un deman- deur en raison du rejet de sa demande.

§3 Les créances nées d'un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d'une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'auto- rité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entre- prise titulaire des créances à saisir.

§4 Les créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

by the competent court or tribunal pursuant to the pro- visions of the Convention after trial or by default shall, when they have be- come enforceable under the law applied by that court or tribunal, become enforce- able in each of the other Member States on comple- tion of the formalities re- quired in the State where enforcement is to take place. The merits of the case shall not be subject to review. These provisions shall apply also to judicial settlements.

meddelats till följd av be- stämmelserna i detta fördrag av en behörig domstol efter parternas hörande eller gen- om tredskodom, får verk- ställas enligt den lagstiftning som tillämpas av domstolen ska de vara verkställbara i alla andra medlemsstater så snart de formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där domen ska verkställas. Ingen ny prövning av själva saken får göras. Dessa be- stämmelser ska även vara tillämpliga på förlikning som har träffats inför domstol.

§ 2 § 1 shall apply neither to

§ 2 Vad som sägs i § 1

ska

judgments which are provi-

varken vara

tillämpligt

sionally enforceable, nor to

domar som endast får verk-

awards of damages in addi-

ställas interimistiskt, eller på

tion to costs against a plain-

skadestånd utöver rättegångs-

tiff who fails in his action.

kostnaderna som en kärande

 

förpliktas att

betala med

 

anledning av att hans talan

 

har ogillats.

 

 

§3 Debts arising from a transport operation subject to the CIV Uniform Rules or the CIM Uniform Rules, owed to one transport undertaking by another transport undertaking not under the jurisdiction of the same Member State, may only be attached under a judgment given by the judi- cial authority of the Memb- er State which has jurisdic- tion over the undertaking entitled to payment of the debt sought to be attached.

§4 Debts arising from a contract subject to the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules may only be attached under a judgment given by the judicial au- thority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debts sought to be attached.

§3 En fordran från ett tran- sportföretag mot ett annat i samband med en transport som omfattas av de enhet- liga rättsreglerna CIV eller de enhetliga rättsreglerna CIM får, om företagen inte hör hemma i samma med- lemsstat, beläggas med kvarstad eller utmätas end- ast på grund av ett av- görande av en judiciell myndighet i den med- lemsstat där det fordrings- ägande företaget hör hem- ma.

§4 Fordringar som upp- kommer enligt ett avtal som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CUV eller de enhetliga rättsreglerna CUI får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det for- dringsägande företaget hör hemma.

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

65

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

66

§ 5

Les

véhicules

ferro-

§ 5 Railway

vehicles

may

§ 5 Järnvägsfordon får be-

viaires

ne

peuvent

être

only be seized on a territory

läggas med

kvarstad

eller

saisis, sur un territoire autre

other than that of the Mem-

utmätas

inom

en annan

que celui de l'Etat membre

ber State in which the

medlemsstat

än

den

där

dans lequel le détenteur a

keeper

has

its

registered

innehavaren

har

sitt

säte

son

siège

social,

qu’en

office,

under a

judgment

endast på grund av ett av-

vertu d’un jugement rendu

given by the judicial au-

görande

av

en

judiciell

par

l’autorité judiciaire de

thority of that State. The

myndighet i den sistnämn-

cet Etat. Le terme “déten-

term “keeper”

means

the

da staten. Med ordet inne-

teur” désigne celui qui ex-

person

who,

being

the

havare avses den som vara-

ploite économiquement, de

owner or having the right to

ktigt nyttjar ett järnvägs-

manière durable, un véhi-

dispose of it, exploits the

fordon som transportmedel,

cule ferroviaire en tant que

railway

vehicle

economi-

vare sig han är ägare eller

moyen de

transport,

qu’il

cally in a permanent man-

har nyttjanderätt

till

detta

en soit propriétaire ou qu’il

ner as a means of transport.

fordon.

 

 

 

 

en ait le droit de disposi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre III

 

 

 

 

 

Title III

 

 

 

 

 

Structure et fonctionnement

Structure and Functioning

Article 13

 

 

 

 

Article 13

 

 

 

 

 

Organes

 

 

 

 

Organs

 

 

 

 

 

§ 1

Le

fonctionnement

de

§ 1 The functioning of the

l'Organisation

est

 

assuré

Organisation shall be en-

par les organes ci-après:

 

sured by the following or-

 

 

 

 

 

 

 

gans:

 

 

 

 

 

 

a)

l’Assemblée générale,

a)

the

General

Assem-

 

 

 

 

 

 

 

 

bly,

 

 

 

 

 

b)

le Comité administra-

b)

the

Administrative

 

tif,

 

 

 

 

 

 

Committee,

 

 

c)

la

Commission

de

c)

the Revision Commit-

 

révision,

 

 

 

 

 

tee,

 

 

 

 

 

d)

la

Commission

d'ex-

d)

the

Committee

of

 

perts pour le transport

 

Experts for the Car-

 

des

marchandises

 

riage

of

Dangerous

 

dangereuses

(Com-

 

Goods

(RID

Expert

 

mission

d’experts

du

 

Committee),

 

 

 

RID),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

la

Commission

de

la

e)

the

Rail

Facilitation

 

facilitation

 

ferro-

 

Committee,

 

 

 

viaire,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

la

Commission

d'ex-

f)

the

Committee

of

 

perts techniques,

 

 

Technical Experts,

g)

le Secrétaire général.

g)

the Secretary General.

§ 2

L’Assemblée

générale

§ 2 The General Assembly

peut décider la création à

may

decide

to

establish

titre

temporaire

d’autres

temporarily

other

com-

commissions

pour

des

mittees for specific tasks.

tâches spécifiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 Lors de la détermina-

§ 3 On the determination of

tion du quorum à l’Assem-

the quorum in the General

blée générale et aux Com-

Assembly or

in

the Com-

Avdelning III

Uppbyggnad och verksamhet

Artikel 13

Organ

§ 1 Organisationens verk- samhet ska utövas genom följande organ:

a)Generalförsamlingen.

b)Administrativa kom- mittén.

c)Revisionsutskottet.

d)Fackutskottet för transport av farligt gods (fackutskottet RID).

e)Förenklingsutskottet.

f)Tekniska expertut- skottet.

h)Generalsekreteraren.

§2 Generalförsamlingen får besluta att inrätta andra tillfälliga utskott för sär- skilda uppgifter.

§3 Vid fastställande av be- slutförhet i generalförsam- lingen eller i de utskott som

missions visées au § 1, lettres c) à f), les Etats membres qui n’ont pas le

droit

de vote (article

14,

§ 5,

article 26, § 7

ou

article 40, § 4) ne sont pas pris en compte.

mittees referred to in § 1, letters c) to f), Member States which do not have the right to vote (Article 14 § 5, Article 26 § 7 or Article 40 § 4) shall not be taken into account.

anges i § 1 c–f ska inte medlemsstater utan rösträtt medräknas (artikel 14 § 5, artikel 26 § 7 eller artikel 40 § 4).

§ 4

La

présidence

à

§ 4 The chairmanship

of

l’Assemblée

générale,

la

the General Assembly, the

présidence au Comité ad-

chairmanship of the Ad-

ministratif

ainsi

que

la

ministrative Committee

as

fonction de Secrétaire gé-

well as the function of Sec-

néral

doivent, en

principe,

retary General must,

in

être attribuées à des ressor-

principle, be conferred

on

tissants d’Etats

membres

nationals of different Mem-

différents.

 

 

 

ber States.

 

§ 4 Ordföranden i general- församlingen, ordföranden i administrativa kommittén och generalsekreteraren ska som princip vara med- borgare i olika medlems- stater.

Article 14

Article 14

Artikel 14

Assemblée générale

General Assembly

Generalförsamlingen

§1 L’Assemblée générale se compose de tous les Etats membres.

§2 L'Assemblée générale:

a)établit son règlement intérieur;

b)désigne les membres du Comité administra- tif ainsi qu’un mem- bre suppléant pour chacun d’eux et élit l’Etat membre qui en assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);

c)élit le Secrétaire géné- ral (article 21, § 2);

d)émet des directives concernant l'activité du Comité administra- tif et du Secrétaire général;

e)fixe, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation du-

rant chaque période budgétaire (ar- ticle 25); à défaut, elle émet, pour une pé- riode ne pouvant ex- céder six ans, des di-

§1 The General Assembly shall be composed of all Member States.

§2 The General Assembly shall:

a)establish its rules of procedure;

b)designate the mem- bers of the Adminis- trative Committee as well as a deputy member for each member and elect the Member State which will provide the chairmanship of it (Article 15 §§ 1 to 3);

c)elect the Secretary

General (Article 21

§ 2);

d)issue directives con- cerning the activity of the Administrative Committee and the Secretary General;

e)fix, for six-year periods, the maximum amount that the ex- penditure of the Orga- nisation may reach in each budgetary period (article 25); if not, it shall issue directives relating to the limita- tion of that expendi- ture for a period no

§1 Alla medlemsstaterna ska vara företrädda i gene- ralförsamlingen.

§2 Generalförsamlingen ska

a)fastställa sin egen arbetsordning,

b)utse medlemmar i administrativa kom- mittén och en supple- ant för varje medlem samt utse den med- lemsstat som ska in- neha ordförandeskap- et i församlingen (ar- tikel 15 §§ 1–3),

c)utse generalsekreter- are (artikel 21 § 2),

d)utfärda riktlinjer för administrativa kom- mitténs och general- sekreterarens verk- samhet,

e)fastställa det tillåtna maximibeloppet för organisationens utgif- ter under varje bud- getperiod för sex år framåt (artikel 25); i annat fall utfärda rikt- linjer för en period av högst sex år om taket för dessa utgifter,

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

67

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

68

 

rectives relatives à la

 

longer than six years;

 

limitation de ces dé-

 

 

 

 

 

 

 

penses;

 

 

 

 

 

 

 

f)

décide si le

siège de

f)

decide whether

the

 

l’Organisation est fixé

 

headquarters

of

the

 

à un autre endroit (ar-

 

Organisation

 

should

 

ticle premier, § 2);

 

be located at

another

 

 

 

 

 

place (Article 1 § 2);

g)

décide de l’introduc-

g)

take

decisions

about

 

tion

d’autres

langues

 

the

introduction

of

 

de

travail

(article

 

other

working

lang-

 

premier, § 6);

 

 

uages (Article 1 § 6);

h)décide de la reprise h) take decisions about

 

d’autres

 

attributions

 

the taking on of other

 

par l’Organisation (ar-

 

attributions

by

 

the

 

ticle 4, § 1) ainsi que

 

Organisation (Article

 

du transfert

d’attribu-

 

4 § 1) and the transfer

 

tions

de

l’Organisa-

 

of

attributions of

the

 

tion à une autre orga-

 

Organisation to anoth-

 

nisation

intergouver-

 

er

intergovernmental

 

nementale

(article 4,

 

organisation

(Arti-

 

§ 2);

 

 

 

 

 

 

cle 4 § 2);

 

 

 

i)

décide, le cas échéant,

i)

decide,

if

necessary,

 

la création à titre tem-

 

on the temporary esta-

 

poraire

 

 

d’autres

 

blishment

of

other

 

commissions pour des

 

committees

for

spe-

 

tâches spécifiques (ar-

 

cific tasks (Article 13

 

ticle 13, § 2);

 

 

§ 2);

 

 

 

 

 

j)

examine

si

l’attitude

j)

consider

whether

the

 

d’un

Etat

 

doit

être

 

attitude

of

a

State

 

considérée

 

comme

 

should be regarded as

 

une

dénonciation ta-

 

a

tacit

denunciation

 

cite (article 26, § 7);

 

(Article 26 § 7);

 

 

k)

décide

de

confier

k)

decide

whether

to

 

l’exécution de la véri-

 

entrust

the

carrying

 

fication des comptes à

 

out of the auditing of

 

un autre Etat membre

 

the accounts to an-

 

que

l’Etat

 

de

siège

 

other

Member

State

 

(article 27, § 1);

 

 

than the Headquarters

 

 

 

 

 

 

 

 

State (Article 27 § 1);

l)

décide

des

proposi-

l)

take

decisions

about

 

tions tendant à modi-

 

proposals aiming

to

 

fier la Convention (ar-

 

modify

the

Conven-

 

ticle 33, §§ 2 et 3);

 

tion (Article 33 §§ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

and 3);

 

 

 

 

f)besluta huruvida orga- nisationens säte ska förläggas till en annan plats (artikel 1 § 2),

g)besluta om införande av andra arbetsspråk (artikel 1 § 6),

h)besluta om organisa- tionens övertagande av andra befogenheter (artikel 4 § 1) och om överföring av befo- genheter från organi- sationen till någon annan mellanstatlig organisation (artikel 4 § 2),

i)i förekommande fall besluta om tillfälligt

inrättande av andra utskott för särskilda uppgifter (artikel 13

§ 2),

j)bedöma om en stats beteende ska betraktas som en tyst uppsäg- ning (artikel 26 § 7),

k)besluta huruvida revi- sionen ska anförtros en annan medlemsstat än den stat där organi- sationen har sitt säte (artikel 27 § 1),

l)besluta om förslag till ändring av fördraget (artikel 33 §§ 2 och 3),

m)décide des demandes m) take decisions about m) besluta om framställ-

d'adhésion qui lui sont

applications for acces-

ningar om anslutning

soumises

(article

37,

sion submitted

to the

som inges till general-

§ 4);

 

 

 

General

Assembly

församlingen

(artik-

 

 

 

 

(Article 37 § 4);

 

el 37 § 4),

 

n) décide des conditions n)

take decisions

about n)

besluta

om villkoren

d‘adhésion

d‘une

or-

the conditions of ac-

för anslutning

av en

ganisation

régionale

cession of

a regional

regional

organisation

d‘intégration écono-

economic

integration

för ekonomisk

integ-

mique

(article

38,

organisation

(Arti-

ration (artikel 38 § 1),

§ 1);

 

 

 

cle 38 § 1);

 

 

 

 

 

o)décide des demandes o) take decisions about o) besluta om framställ-

d’association qui lui

applications for asso-

ningar om anslutning

 

sont soumises (article

 

ciation submitted to it

 

som inges till den (ar-

 

39, § 1);

 

 

 

 

 

(Article 39 § 1);

 

 

 

tikel 39 § 1),

 

 

p)

décide

de

la

dissolu-

p)

take

decisions

about

p)

besluta

om organisa-

 

tion de l’Organisation

 

the dissolution of the

 

tionens

 

avveckling

 

et du transfert éven-

 

Organisation

 

 

and

 

och

om

eventuell

 

tuel de ses attributions

 

about

the

possible

 

överföring av dess be-

 

à une autre organisa-

 

transfer of its attribu-

 

fogenheter till en an-

 

tion

 

 

intergouverne-

 

tions to another inter-

 

nan

mellanstatlig

or-

 

mentale (article 43);

 

governmental

organi-

 

ganisation

(artik-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sation (Article 43);

 

el 43),

 

 

 

 

q)

décide

des

autres

q)

take

decisions

about

q)

besluta

om

andra

 

questions

inscrites

à

 

other questions placed

 

frågor som tagits upp

 

l'ordre du jour.

 

 

 

on the agenda.

 

 

 

föredragningslist-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an.

 

 

 

 

 

§ 3

Le Secrétaire

général

§ 3 The Secretary General

§ 3 Generalsekreteraren ska

convoque

 

l'Assemblée gé-

shall convene

the

General

sammankalla

 

generalför-

nérale une fois tous les trois

Assembly once every three

samlingen

vart

tredje

år

ans ou à la demande soit

years or at the request

eller på begäran av en

d'un

tiers

des

 

Etats

either of one-third of the

tredjedel

av

medlems-

membres

soit

du

Comité

Member States or of the

staterna eller av administra-

administratif,

 

ainsi

que

Administrative

Committee,

tiva kommittén samt i de

dans les cas visés à l’article

as well as in the cases

fall som anges i artikel 33

33, §§ 2 et 3 et à l’article

referred to in Article 33 §§

§§ 2 och 3 och i artikel 37 §

37, § 4. Il adresse aux Etats

2 and 3 and in Article 37 §

4. Han ska skicka förslaget

membres

 

le

projet

 

de

4. He shall send the draft

till

föredragningslista

till

l'ordre du jour, au plus tard

agenda

to the

Member

medlemsstaterna

minst

tre

trois mois avant l'ouverture

States at least three months

månader före mötets bör-

de la session, dans les

before the opening of the

jan, enligt bestämmelserna i

conditions

définies par

le

session, in accordance with

den

arbetsordning

som

règlement intérieur visé au

the

conditions

defined

by

avses i § 2 a.

 

 

 

 

§ 2, lettre a).

 

 

 

 

 

the

rules

of

procedure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referred to in § 2, letter a).

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 A l'Assemblée générale,

§ 4 There shall be a quorum

§ 4

Generalförsamlingen

le quorum (article 13, § 3)

(Article 13 § 3) in the

ska

vara

beslutför (artikel

est atteint lorsque la majo-

General

Assembly

when

13 § 3) när en majoritet av

rité des Etats membres y

the majority of the Member

medlemsstaterna

är

före-

sont

représentés.

Un

Etat

States are represented there.

trädda. En medlemsstat får

membre

 

peut

se

faire

A

Member

State

may

låta en annan medlemsstat

représenter

par

un

autre

arrange to

be

represented

företräda sig; en stat får

Etat membre; toutefois, un

by

another

Member

State;

dock inte företräda mer än

Etat

ne

peut

représenter

however a State may not

en annan stat.

 

 

 

 

plus d'un autre Etat.

 

 

represent

more than

one

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

other State.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

En

cas

de

vote

de

§ 5 In the case of a vote in

§ 5 Vid omröstning i gene-

l’Assemblée

générale

con-

the

General

Assembly

ralförsamlingen

om

ändr-

cernant des

modifications

concerning

modifications

ingar

av

bihangen

 

till

des Appendices à la Con-

of the Appendices to the

fördraget ska de medlems-

vention, les Etats membres

Convention, Member States

stater som har avgett en

qui ont fait, conformément

which have made a decla-

förklaring

avseende

 

det

à l’article 42, § 1, première

ration in respect of the

ifrågavarande

bihanget

i

phrase, une

déclaration

à

Appendix in question pur-

enlighet med artikel 42 § 1

l’Appendice concerné n’ont

suant to Article 42 § 1, first

första meningen inte ha rätt

pas le droit de vote.

 

 

sentence, shall not have the

att rösta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

right to vote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

69

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

70

§ 6 L’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de l’article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité des deux tiers n’est requise que lorsqu'il s'agit des proposi- tions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l’exception des ar- ticles 9 et 27, §§ 2 à 5, ainsi que le Protocole visé à l’article premier, § 4.

§ 6 The General Assembly shall take its decisions by the majority of the Member States represented at the time of the vote, save in the case of § 2, letters e), f), g), h), l) and p) as well as of Article 34 § 6, for which the majority shall be two- thirds. However, in the case of § 2, letter l) the majority shall be two-thirds only in the case of proposals aim- ing to modify the Conven- tion itself, with the excep- tion of Articles 9 and 27 §§ 2 to 5 and the Protocol referred to in Article 1 § 4.

§ 6 Generalförsamlingen ska fatta beslut med en majoritet av de medlems- stater som är företrädda vid omröstningen, utom i de fall som avses i § 2 e, f, g, h, l och p samt i artikel 34 § 6, där det ska krävas två tredjedelars majoritet. I det fall som avses i § 2 l ska två tredjedelars majoritet krävas endast vid förslag som syftar till att ändra grundfördraget, med un- dantag av artikel 9 och ar- tikel 27 §§ 2–5 och det protokoll som avses i artikel 1 § 4.

§ 7 Sur invitation du Se- crétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,

a)des Etats non membres de l’Organisation,

b)des organisations et associations interna- tionales, compétentes pour des questions concernant les activi- tés de l’Organisation ou s'occupant de pro- blèmes inscrits à l'ordre du jour,

peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale.

Article 15

Comité administratif

§ 7 On the invitation of the

§ 7 På generalsekreterarens

Secretary General, issued

inbjudan, som utsänts med

with the agreement of a

samtycke av en majoritet av

majority of

the

Member

medlemsstaterna,

får

föl-

States,

 

 

jande delta i generalför-

 

 

 

samlingens

möten

utan

 

 

 

rösträtt:

 

 

 

a) States

which

are not

a) stater

som

inte

är

members of the Or-

medlemmar

i organi-

ganisation,

 

sationen,

 

 

b)international organi- b) internationella organi-

sations

and

associa-

sationer och samman-

tions having

compe-

slutningar med behö-

righet i frågor som rör

tence

for questions

organisationens verk-

concerning the Organ-

samhet eller som äg-

isation’s activities

or

nar sig åt frågor som

dealing with problems

har tagits upp på före-

which

have

been

dragningslistan.

placed on the agenda,

 

may attend sessions of the

 

General Assembly

in

an

 

advisory capacity.

 

Article 15

Artikel 15

Administrative Committee

Administrativa kommittén

§1 Le Comité administratif se compose d'un tiers des Etats membres.

§2 Les membres du Co- mité et un membre sup- pléant pour chacun d’eux ainsi que l’Etat membre qui

§1 The Administrative Committee shall be com- posed of a third of the Member States.

§2 The members of the Committee and one deputy member for each of them as well as the Member State

§1 Administrativa kom- mittén ska bestå av företrä- dare för en tredjedel av medlemsstaterna.

§2 Kommitténs medlem- mar och en suppleant för var och en av dem samt den medlemsstat som innehar

préside sont désignés pour trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité au cours d’une période, doit être désigné comme mem- bre du Comité pour la pé- riode qui suit.

which chairs the Commit- tee shall be designated for three years. The composi- tion of the Committee shall be determined for each period, having regard in particular to an equitable geographical distribution. A deputy member that becomes a member of the Committee in the course of a period must be designated as a member of the Com- mittee for the period which follows.

ordförandeskapet i kommit- tén ska utses för tre år. Kommitténs sammansätt- ning ska fastställas för varje period, varvid hänsyn sär- skilt ska tas till en skälig geografisk fördelning. En suppleant som blir medlem i kommittén under en pe- riod måste utses till med- lem av kommittén för den påföljande perioden.

§ 3 En cas de vacance, de

§ 3 If a vacancy occurs or

§ 3 Vid en vakans, om en

suspension du droit de vote

the right to vote of a mem-

medlems

rösträtt dras in

d’un membre ou en cas

ber is suspended or in the

eller om en medlem uteblir

d’absence

d’un

membre

case of absence of a mem-

vid två på varandra följande

lors de deux sessions con-

ber

for

two

consecutive

möten i kommittén utan att

sécutives

du

Comité,

sans

sessions of the Committee,

ha låtit sig företrädas av en

qu’il

se

 

fasse représenter

without the member ar-

annan medlem enligt § 6,

par un autre membre con-

ranging

to be

represented

ska den suppleant som ut-

formément au § 6, le

by

another

member in

setts av generalförsamling-

membre

suppléant

désigné

accordance with § 6, the

en fullgöra medlemmens

par

l’Assemblée

générale

deputy member designated

uppgifter

under återstoden

exerce

les

fonctions

de

by

the

General

Assembly

av perioden.

celui-ci pour le reste de la

shall exercise

its

functions

 

 

période.

 

 

 

 

 

for the remainder of the

 

 

 

 

 

 

 

 

 

period.

 

 

 

 

 

§4 Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives et entières.

§5 Le Comité

a)établit son règlement intérieur;

b)conclut l'accord de siège;

c)établit le statut du personnel de l'Organi- sation;

d)nomme, en tenant compte de la compé- tence des candidats et d'une équitable répar- tition géographique, les hauts fonction- naires de l’Organisa- tion;

e)établit un règlement concernant les fi-

§4 With the exception of the case referred to in § 3, no Member State may sit on the Committee for more than two full consecutive periods.

§5 The Committee shall:

a)establish its rules of procedure;

b)conclude the Head- quarters Agreement;

c)establish the staff regulation for the Or- ganisation;

d)appoint, taking ac- count of the ability of the candidates and an equitable geograph- ical distribution, the senior officers of the Organisation;

e)establish a regulation concerning the fi-

§4 Med undantag för det fall som avses i § 3 får ingen medlemsstat delta i kommittén i mer än två på varandra följande hela perioder.

§5 Kommittén ska

a)fastställa sin egen arbetsordning,

b)ingå överenskommel- sen om organisation- ens säte,

c)fastställa organisat- ionens tjänsteföre- skrifter,

d)utnämna organisation- ens högre tjänstemän, med beaktande av de sökandes kompetens och en skälig geogra- fisk fördelning,

e)fastställa ett regle- mente om organisat-

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

71

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

72

nances et la compta- bilité de l'Organisa- tion;

f)approuve le pro- gramme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de l'Organisation;

g)fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions défi- nitives dues par les Etats membres con- formément à l’article 26 pour les deux an- nées civiles écoulées, ainsi que le montant de l’avance de tréso- rerie dû par les Etats membres conformé- ment à l’article 26, § 5 pour l’année en cours et pour l’année civile suivante;

h)détermine les attribu- tions de l’Organisa- tion qui concernent tous les Etats memb- res ou seulement quelques-uns des Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en consé- quence, par ces Etats membres (article 26, § 4);

i)fixe le montant des ré- munérations spécifi-

ques (article 26,

§ 11);

j)donne des directives spéciales concernant la vérification des

comptes (article 27,

§ 1);

k)approuve la prise en charge de fonctions administratives par l’Organisation (ar- ticle 4, § 3) et fixe les contributions spéci- fiques dues par l’Etat membre concerné;

l)communique aux Etats membres le rap- port de gestion, le re- levé des comptes ainsi que ses décisions et

nances and book- keeping of the Or- ganisation;

f)approve the work programme, budget, management report and accounts of the Organisation;

g)fix, on the basis of the approved accounts, the definitive contri- butions due from the Member States in ac- cordance with Article 26 for the two previ- ous calendar years, as well as the amount of the treasury advance due from the Member States in accordance with Article 26 § 5 for the current year and the next calendar year;

h)determine the attribu- tions of the Organisa- tion which concern all the Member States or only some of the Member States as well as the expenses to be borne, in conse- quence, by these Member States (Arti- cle 26 § 4);

i)fix the amount of specific remuneration (Article 26 § 11);

j)issue special direc- tives concerning the auditing of accounts (Article 27 § 1);

k)approve the taking on of administrative functions by the Or- ganisation (Article 4 § 3) and fix the specific contributions due from the Member State concerned;

l)send to the Member States the manage- ment report, the state- ment of accounts as well as its decisions

ionens finanser och bokföring,

f)godkänna organisat- ionens arbetsprogram, budget, förvaltnings- berättelse och redo- visning,

g)på grundval av den godkända redovis- ningen, fastställa de slutliga bidrag som medlemsstaterna en- ligt artikel 26 ska be- tala för de två föregå- ende kalenderåren samt det belopp som medlemsstaterna en- ligt artikel 26 § 5 ska betala i förskott för det innevarande året och för det påföljande kalenderåret,

h)besluta om de av organisationens befo- genheter som rör alla medlemsstaterna eller endast en del av medlemsstaterna samt de utgifter som dessa medlemsstater ska betala till följd av detta (artikel 26 § 4),

i)fastställa beloppet för de särskilda arvodena (artikel 26 § 11),

j)utfärda särskilda rikt- linjer för revision (ar- tikel 27 § 1),

k)godkänna att organi- sationen tar på sig administrativa upp- gifter (artikel 4 § 3) och fastställa de sär- skilda bidrag som den berörda medlemssta- ten ska betala,

l)tillställa medlemssta- terna förvaltningsbe- rättelsen och redovis- ningen samt sina be- slut och rekommenda-

recommandations;

m)établit et communique aux Etats membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa compo- sition, au plus tard deux mois avant l'ou- verture de la session, un rapport sur son ac- tivité ainsi que des propositions relatives à son renouvellement (article 14, § 2, lettre b));

n)contrôle la gestion du Secrétaire général;

o)veille à la bonne application, par le Se- crétaire général, de la Convention ainsi qu’à l’exécution, par le Se- crétaire général, des décisions prises par les autres organes; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à améliorer l’applica- tion de la Convention et des décisions préci- tées;

p)donne des avis moti- vés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Organi- sation et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le Se- crétaire général;

q)tranche les différends entre un Etat membre et le Secrétaire géné- ral au regard de sa

fonction comme dé- positaire (article 36,

§ 2);

r)décide de demandes de suspension de la qualité de membre (article 40).

§ 6 Au Comité, le quorum

and recommenda- tions;

m)prepare and send to the Member States, with a view to the General Assembly which is to decide the composition of the Committee, at least two months before the opening of the ses- sion, a report on its activity as well as proposals as to how it should be reconsti- tuted (Article 14 § 2, letter b);

n)keep a check on the conduct of business by the Secretary Gen- eral;

o)keep a watch on the proper application of the Convention by the Secretary General and the execution, by the Secretary General, of decisions taken by the other organs; to this end, the Committee may take all measures likely to improve the application of the Convention and of the above mentioned de- cisions;

p)give reasoned opin- ions on questions which may affect the work of the Organi- sation and are sub- mitted to the Com- mittee by a Member State or by the Secre- tary General;

q)resolve disputes be- tween a Member State and the Secretary General with respect

to his function as De- positary (Article 36

§ 2);

r)take decisions about applications for sus- pension of member- ship (Article 40).

§ 6 There shall be a quorum

tioner,

m)upprätta en verksam- hetsberättelse och ett förslag till ny sam- mansättning av kom- mittén samt skicka medlemsstaterna des- sa senast två månader innan det möte öpp- nas vid vilket general- församlingen ska be- stämma om kommit- téns sammansättning (artikel 14 § 2 b),

n)övervaka hur general- sekreteraren handhar förvaltningen,

o)se till att generalsek- reteraren tillämpar fördraget på ett riktigt sätt och verkställer de beslut som fattas av övriga organ; för detta ändamål får kommit- tén vidta alla åtgärder som kan förbättra til- lämpningen av för- draget och av ovan- nämnda beslut,

p)avge motiverade yttranden i frågor som kan beröra organisat- ionens arbete och som lämnas till kommittén av en medlemsstat eller av generalsekre- teraren,

q)lösa tvister mellan en medlemsstat och ge- neralsekreteraren an- gående hans funktion som depositarie (arti- kel 36 § 2),

r)fatta beslut som rör ansökningar om upp- hävande av medlem- skap (artikel 40).

§ 6 Administrativa kom-

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

73

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

74

est atteint lorsque deux tiers

in

the

 

Administrative

mittén

ska

vara

beslutför

de ses membres y sont

Committee when two-thirds

när två tredjedelar av dess

représentés.

Un

membre

of its members are repre-

medlemmar

är

företrädda.

peut se faire représenter par

sented there.

 

However, a

En medlem får låta sig

un autre membre; toutefois,

member may arrange to be

företrädas

av

en

annan

un membre ne peut repré-

represented

by

 

another

medlem; ingen medlem får

senter

plus

d’un

autre

member;

no

member

may

dock företräda mer än en

membre.

 

 

 

 

 

however

 

represent

more

annan medlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

than one other member.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Le

Comité

prend

ses

§ 7

The

 

Committee

shall

§ 7

Kommittén

 

ska

fatta

décisions à la majorité des

take its decisions by the

sina beslut med en majori-

membres

représentés

lors

majority

of

the

members

tet av de medlemmar som

du vote.

 

 

 

 

 

 

represented at the time of

är företrädda vid omröst-

 

 

 

 

 

 

 

 

vote.

 

 

 

 

 

 

 

ningen.

 

 

 

 

 

 

§ 8 Sauf décision contraire,

§ 8 Unless it decides oth-

§ 8 Om kommittén inte be-

le Comité se réunit au siège

erwise, the Committee shall

slutar annat ska den sam-

de

l'Organisation.

Les

meet at the headquarters of

manträda

där

 

organisat-

procès-verbaux des ses-

the

Organisation.

 

The

ionen har sitt säte. Mötes-

sions sont envoyés à tous

minutes

of

its

meetings

protokollen ska skickas till

les Etats membres.

 

 

shall be sent to all Member

alla medlemsstater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

States.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 Le président du Comité:

§ 9

The

Chairman

of the

§ 9 Kommitténs ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

Committee shall:

 

 

 

ska

 

 

 

 

 

 

 

a)

convoque le

Comité

a)

convene the Commit-

a)

sammankalla

kom-

 

au moins une fois par

 

tee at least once a

 

mittén minst en gång

 

an ainsi qu’à la de-

 

year as well as at the

 

om året och på begä-

 

mande soit

de

quatre

 

request of four of its

 

ran av fyra av dess

 

de ses membres, soit

 

members

or

 

of

the

 

medlemmar

eller

av

 

du Secrétaire général;

 

Secretary General;

 

generalsekreteraren,

b)

adresse aux membres

b)

send

to

the

members

b)

skicka

förslaget

till

 

du Comité le projet de

 

of the Committee the

 

föredragningslista

till

 

l’ordre du jour;

 

 

draft agenda;

 

 

 

 

kommitténs

medlem-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mar,

 

 

 

 

 

c)

traite, dans les limites

c)

deal, within the limits

c)

i

enlighet

 

med

be-

 

et

conditions définies

 

and under the condi-

 

stämmelserna

i

ar-

 

au règlement intérieur

 

tions laid down in the

 

betsordningen

 

be-

 

du Comité, des ques-

 

rules

of

procedure,

 

handla viktiga

frågor

 

tions

urgentes

soule-

 

with urgent questions

 

som uppkommer mel-

 

vées

dans l’intervalle

 

arising in the interval

 

lan mötena,

 

 

 

 

des sessions;

 

 

 

between meetings;

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

signe

 

l’accord

de

d)

sign the Headquarters

d)

underteckna den över-

 

siège prévu au § 5,

 

Agreement referred to

 

enskommelse om

or-

 

lettre b).

 

 

 

 

 

in § 5, letter b).

 

 

ganisationens

 

säte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som avses i § 5 b.

 

§ 10 Le Comité peut, dans

§ 10 The Committee may,

§ 10 Kommittén

får

inom

les limites de ses propres

within the limits of its own

sitt

eget kompetensområde

compétences,

charger

le

responsibilities, instruct the

uppdra

åt ordföranden

att

président

d’exécuter

cer-

Chairman

 

to

carry

out

utföra vissa särskilda upp-

taines tâches spécifiques.

certain specific tasks.

 

gifter.

 

 

 

 

 

 

Article 16

 

 

 

 

 

Article 16

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 16

 

 

 

 

 

Commissions

 

 

 

 

Other Committees

 

 

 

Utskott

 

 

 

 

 

 

§ 1

Les

 

Commissions

§ 1

The

 

Committees

re-

§ 1 De utskott som avses i

visées à l’article 13, § 1,

ferred to in Article 13 § 1,

artikel 13 § 1 c–f och i

lettres c) à f) et § 2 se

letters c) to f) and § 2 shall

artikel 13 § 2 ska i princip

composent

en

principe

de

be composed, in principle,

vara sammansatta av före-

tous

les

Etats

membres.

of

all

Member

States.

trädare för alla medlems-

Lorsque la Commission de

When the Revision Com-

staterna.

När

revisionsut-

révision,

la

Commission

mittee,

the

RID

Expert

skottet,

fackutskottet

RID

d’experts du RID ou la

Committee or the Com-

eller

tekniska

expertut-

Commission

 

d’experts

mittee of Technical Experts

skottet inom ramen för sina

techniques

délibèrent

et

deliberate and take deci-

kompetensområden

över-

décident, dans le cadre de

sions, within the limits of

lägger och fattar beslut om

leurs

compétences,

des

their

competence,

about

ändringar

av

bihangen till

modifications

des Appen-

modifications of the Ap-

fördraget, ska de medlems-

dices à la Convention, les

pendices to the Convention,

stater som har avgett en

Etats membres qui ont fait,

Member States which have

förklaring

angående

de

conformément

à

l’article

made

a

declaration

in

ifrågavarande

 

bihangen

42, § 1, première phrase,

respect

of

the Appendices

enligt artikel 42 § 1 första

une déclaration portant sur

in question

pursuant

to

meningen inte vara med-

les Appendices

concernés

Article 42 § 1, first sen-

lemmar

av

det

berörda

ne sont pas membres de la

tence, shall not be members

utskottet.

 

 

 

 

Commission y relative.

 

of the Committee con-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cerned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 Le

Secrétaire général

§ 2 The Secretary General

convoque les Commissions

shall convene the Commit-

soit de sa propre initiative,

tees either on his own

soit à la demande de cinq

initiative or at the request

Etats membres, soit à la

of five Member States or of

demande du Comité admi-

the Administrative Com-

nistratif.

Le

Secrétaire

mittee.

The

Secretary

général

adresse

le projet

General shall send the draft

d'ordre du jour aux Etats

agenda

to the

Member

membres au plus tard deux

States at least two months

mois avant l'ouverture de la

before the opening of the

session.

 

 

meeting.

 

 

§3 Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toute- fois, un Etat ne peut repré- senter plus de deux autres Etats.

§4 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:

a)au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote et

b)supérieur au nombre des voix négatives.

§ 5 Sur invitation du Se- crétaire général, lancée en

§3 A Member State may arrange to be represented by another Member State; no State may however represent more than two other States.

§4 Each Member State represented shall have one vote. A proposal shall be adopted if the number of votes in favour is

a)equal to at least one- third of the number of Member States repre- sented at the time of the vote and

b)greater than the number of votes against.

§ 5 On the invitation of the Secretary General, issued

§2 Generalsekreteraren ska sammankalla utskotten an- tingen på eget initiativ eller på begäran av fem med- lemsstater eller av admini- strativa kommittén. Gene- ralsekreteraren ska skicka förslaget till föredragnings- lista till medlemsstaterna minst två månader före mötets början.

§3 En medlemsstat får låta sig företrädas av en annan medlemsstat; en stat får dock inte företräda mer än två andra stater.

§4 Varje företrädd med- lemsstat ska ha en röst. Ett förslag ska antas om antalet jaröster

a)utgör minst en tredje- del av antalet med- lemsstater som är fö- reträdda vid omröst- ningen,

b)överstiger antalet nej- röster.

§ 5 På inbjudan av general- sekreteraren, som utsänts

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

75

Prop. 2014/15:58

Bilaga 1 (Grundfördraget)

76

accord avec la majorité des

with the agreement of a

med samtycke av en majo-

Etats membres,

majority of the Member

ritet av medlemsstaterna,

 

States,

får följande delta i general-

 

 

församlingens möten utan

 

 

rösträtt:

a)

des

 

Etats

 

non

a)

States

which are not

a)

stater

som

inte

är

 

membres

 

 

de

 

members of the Or-

 

medlemmar i

organi-

 

l’Organisation,

 

 

ganisation,<