Regeringens proposition 2014/15:20

Informationsutbytesavtal med Uruguay Prop.
  2014/15:20

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 december 2014

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Prop. 2014/15:20 Innehållsförteckning  
   
  1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
  2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av
    upplysningar i skatteärenden............................................................. 4
  3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 18
  4 Avtalet mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i  
    skatteärenden ..................................................................................   18
    4.1 Lagförslaget...................................................................... 18
    4.2 Informationsutbytesavtalets innehåll ................................ 19
      4.2.1 Avtalets syfte och tillämpningsområde ........... 19
      4.2.2 Definitioner ..................................................... 20
      4.2.3 Utbyte av upplysningar på begäran ................. 20
      4.2.4 Utomlands utförda skatteutredningar .............. 20
      4.2.5 Möjlighet att avslå en begäran......................... 21
      4.2.6 Sekretess.......................................................... 22
      4.2.7 Kostnader ........................................................ 23
      4.2.8 Lagstiftning om implementering ..................... 23
      4.2.9 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse .23
      4.2.10 Slutbestämmelser............................................. 23
  5 Konsekvenser för de offentliga finanserna...................................... 23

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 december 2014 ...25

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2014/15:20
 

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner avtalet mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden (avsnitt 4),

2.antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

3

Prop. 2014/15:20 2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige
 

och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Härigenom föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges regering och Uruguays regering undertecknade den 14 december 2011 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, spanska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilagan till denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Lagen tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då avtalet träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag då avtalet träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen emellertid tillämpas från och med ikraftträdandet.

4

AVTAL MELLAN KONUNGA- RIKET SVERIGES REGERING OCH DEN ORIENTALISKA REPUBLIKEN URUGUAYS REGERING OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I SKATTE- ÄRENDEN

Konungariket Sveriges regering och den Orientaliska Republiken Uruguays regering, som önskar ingå ett avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden, har kommit överens om följande:

Bilaga Prop. 2014/15:20

AGREEMENT BETWEEN THE

GOVERNMENT OF THE

KINGDOM OF SWEDEN AND

THE GOVERNMENT OF THE

ORIENTAL REPUBLIC OF

URUGUAY FOR THE EX-

CHANGE OF INFORMATION

RELATING TO TAX MATTERS

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Oriental Republic of Uruguay, desiring to conclude an Agreement for the exchange of information relating to tax matters, have agreed as follows:

Artikel 1 Article 1
Avtalets syfte och tillämpnings- Object and scope of the Agreement
område  

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av de avtalsslutande parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av detta avtal. Sådana upplysningar inbegriper upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Upplysningarna ska utbytas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt som anges i artikel 8. De rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly

5

Prop. 2014/15:20 inte otillbörligt hindrar eller för- prevent or delay effective ex-
  dröjer ett effektivt utbyte av upp- change of information.    
  lysningar.              
  2. Detta avtal ska inte påverka 2. This Agreement shall not af-
  tillämpningen i de avtalsslutande fect the application in the Con-
  parterna av bestämmelserna om tracting Parties of the rules on
  ömsesidig rättslig hjälp i brottmål. mutual legal assistance in criminal
            matters.      
  Artikel 2       Article 2      
  Jurisdiktion       Jurisdiction    
  Den anmodade parten är inte A requested Party is not obli-
  skyldig att lämna upplysningar gated to provide information
  som varken innehas av dess myn- which is neither held by its au-
  digheter eller innehas eller kon- thorities nor in the possession or
  trolleras av personer inom dess control of persons who are within
  jurisdiktion.       its territorial jurisdiction.  
  Artikel 3       Article 3      
  Skatter som omfattas     Taxes covered    
  1. De skatter som omfattas av 1. The taxes which are the sub-
  detta avtal är skatter av varje slag ject of this Agreement are taxes of
  och beskaffenhet som tas ut i de every kind and description im-
  avtalsslutande parterna.   posed in the Contracting Parties.
  2. Detta avtal tillämpas även på 2. This Agreement shall also
  skatter av samma eller i huvudsak apply to any identical or substan-
  likartat slag som efter under- tially similar taxes imposed after
  tecknandet av avtalet tas ut vid the date of signature of the
  sidan av eller i stället för de för Agreement in addition to or in
  närvarande utgående skatterna. De place of the existing taxes. The
  behöriga myndigheterna i de av- competent authorities of the Con-
  talsslutande parterna ska meddela tracting Parties shall notify each
  varandra om de väsentliga änd- other of any substantial changes to
  ringar som gjorts rörande den the taxation and related infor-
  skattelagstiftning och de åtgärder mation gathering measures cov-
  för att inhämta upplysningar som ered by the Agreement.  
  omfattas av avtalet.            
  Artikel 4       Article 4      
  Definitioner       Definitions    
  1. Om inte annat anges, har vid 1. For the purposes of this
  tillämpningen av detta avtal föl- Agreement, unless otherwise de-
  jande uttryck nedan angiven be- fined:      
  tydelse:                
6                  
a) ”Uruguay” avser den Orien- a) the term "Uruguay" means the
taliska Republiken Uruguays territory of the Oriental Republic
territorium och när uttrycket an- of Uruguay, and when used in a
vänds i geografisk betydelse, det geographical sense, means the
territorium på vilket skattelagstift- territory on which the tax laws are
ningen är tillämplig, innefattande applied, including the maritime
havsområden över vilka Uruguay, areas under Uruguayan sovereign
i överensstämmelse med folk- rights or jurisdiction in accordance
rättens regler och nationell rätt, with international law and national
utövar suveräna rättigheter eller law;            
jurisdiktion,                    
b) ”Sverige” avser Konungariket b) the term “Sweden” means the
Sverige och innefattar, när ut- Kingdom of Sweden and, when
trycket används i geografisk bety- used in a geographical sense, in-
delse, Sveriges territorium, Sve- cludes the national territory, the
riges territorialvatten och andra territorial sea of Sweden as well as
havsområden över vilka Sverige, i other maritime areas over which
överensstämmelse med folkrättens Sweden in accordance with inter-
regler, utövar suveräna rättigheter national law exercises sovereign
eller jurisdiktion,       rights or jurisdiction;      
c) ”avtalsslutande part” avser c) the term “Contracting Party”
Sverige eller Uruguay beroende på means Sweden or Uruguay as the
sammanhanget,       context requires;        
d) ”behörig myndighet” avser d) the term “competent author-
          ity” means:          
1) i Uruguay, ekonomi- och fi- (i) in Uruguay, the Minister of
nansministern eller dennes befull- Economy and Finance, or Minis-
mäktigade ombud,       ter’s authorized representative;  
2) i Sverige, finansministern, (ii) in Sweden, the Minister of
dennes befullmäktigade ombud Finance, his authorised represent-
eller den myndighet åt vilken ative or the authority which is
uppdras att vara behörig myndig- designated as a competent author-
het vid tillämpningen av detta ity for the purposes of this Agree-
avtal,         ment;            
e) ”person” inbegriper fysisk e) the term “person” includes an
person, bolag och annan person- individual, a company and any
sammanslutning,       other body of persons;      
f) ”bolag” avser juridisk person f) the term “company” means
eller annan som vid beskattningen any body corporate or any entity
behandlas såsom juridisk person, that is treated as a body corporate
          for tax purposes;        
g) ”bolag vars aktier är föremål g) the term “publicly traded
för allmän omsättning” avser ett company” means any company
bolag vars viktigaste aktieslag är whose principal class of shares is
noterat på en erkänd aktiebörs listed on a recognised stock ex-
under förutsättning att dess note- change provided its listed shares
rade aktier fritt kan köpas eller can be readily purchased or sold
säljas av allmänheten. Aktier kan by the public. Shares can be pur-
köpas eller säljas ”av allmänheten” chased or sold “by the public” if
om köp eller försäljning av aktier the purchase or sale of shares is
inte underförstått eller uttryckligen not implicitly or explicitly re-

Prop. 2014/15:20

7

Prop. 2014/15:20 begränsats till en avgränsad krets av investerare,

h)”viktigaste aktieslag” avser det eller de aktieslag som representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget,

i)”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna kommit överens om,

j)”kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem” avser alla åtaganden för kollektiva investeringar oavsett juridisk form. ”Publik kollektiv investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem” avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem vars andelar, aktier eller andra rättigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden eller systemet kan fritt köpas, säljas eller lösas in

”av allmänheten” om köp, försäljning eller inlösen inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

k)”skatt” avser varje skatt som omfattas av detta avtal,

l)”anmodande part” avser den avtalsslutande part som begär upplysningar,

m)”anmodad part” avser den avtalsslutande part som har anmodats att lämna upplysningar,

n)”åtgärder för att inhämta upplysningar” avser lagstiftning och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en avtalsslutande part att inhämta och lämna begärda upplysningar,

o)”upplysningar” avser varje faktauppgift, meddelande, handling eller annan dokumentation oavsett form.

8

stricted to a limited group of investors;

h)the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

i)the term “recognised stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;

j)the term “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term

“public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed ”by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

k)the term “tax” means any tax to which the Agreement applies;

l)the term “applicant Party” means the Contracting Party requesting information;

m)the term “requested Party” means the Contracting Party requested to provide information;

n)the term “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;

o)the term “information” means any fact, statement or record in any form whatever.

2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta avtal vid någon tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den anmodade parten.

2.Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade parten – utan hinder av att den anmodade parten kanske inte har behov av upplysningarna för dess egna beskattningsändamål – vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de begärda upplysningarna.

3Om den behöriga myndigheten

ien anmodande part särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten

iden anmodade parten – i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av upptagande av

2. As regards the application of Prop. 2014/15:20 this Agreement at any time by a

Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of information upon request

1.The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2.If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3.If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the

form of depositions of witnesses 9
Prop. 2014/15:20 vittnesberättelser   och bestyrkta
  kopior av originalhandlingar.  
  4. Vardera avtalsslutande parten
  ska säkerställa att den har be-
  fogenhet att genom dess behöriga
  myndigheter på begäran och för de
  ändamål som anges i artikel 1 i
  detta avtal, inhämta och lämna:  
  a) upplysningar som innehas av
  banker, andra finansiella insti-
  tutioner och annan person som
  agerar i egenskap av representant
  eller förvaltare, däri inbegripet
  ombud och trustförvaltare,  
  b) upplysningar om ägarförhål-
  landena i bolag, handelsbolag,
  truster, stiftelser, ”Anstalten” och
  andra personer, däri inbegripet –
  med de begränsningar som följer
  av artikel 2 upplysningar om
  ägarförhållandena rörande alla
  sådana personer i en ägarkedja; i
  fråga om truster, upplysningar om
  stiftare, förvaltare och förmåns-
  tagare; i fråga om stiftelser, upp-
  lysningar om stiftare, ledamöter i
  styrelsen och destinatärer. Detta
  avtal medför inte skyldighet för de
  avtalsslutande parterna att inhämta
  eller lämna upplysningar om ägar-
  förhållanden i bolag vars aktier är
  föremål för allmän omsättning
  eller i publika kollektiva inve-
  steringsfonder eller publika kol-
  lektiva investeringssystem, såvida
  inte sådana upplysningar kan
  inhämtas utan att det medför opro-
  portionerligt stora svårigheter.  
  5. Vid begäran om upplysningar
  enligt detta avtal ska den behöriga
  myndigheten i den anmodande
  parten till den behöriga myndig-
  heten i den anmodade parten
  lämna följande upplysningar, för
  att visa att de efterfrågade upplys-
  ningarna kan antas vara relevanta:

a) identiteten på den person som är föremål för utredning eller undersökning,

10

and authenticated copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:

a)information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;

b)information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, “An- stalten” and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

a) the identity of the person under examination or investigation;

b) uppgift om de begärda upp- b) a statement of the information
lysningarna, däri inbegripet deras sought including its nature and the
närmare beskaffenhet och i vilken form in which the applicant Party
form som den anmodande parten wishes to receive the information
önskar att få upplysningarna från from the requested Party;    
den anmodade parten,              
c) det beskattningsändamål för c) the tax purpose for which the
vilket upplysningarna efterfrågas, information is sought;      
d) skälen för att anta att de be- d) grounds for believing that the
gärda upplysningarna finns i den information requested is held in
anmodade parten eller innehas the requested Party or is in the
eller kontrolleras av person inom possession or control of a person
den anmodade partens jurisdiktion, within the jurisdiction of the re-
              quested Party;        
e) såvitt det är känt, namn och e) to the extent known, the name
adress på person som kan antas and address of any person believed
inneha de begärda upplysningarna, to be in possession of the re-
              quested information;      
f) uppgift om att begäran är i f) a statement that the request is
överensstämmelse med lagstift- in conformity with the law and
ning och administrativ praxis i den administrative practices of the
anmodande parten och att den applicant Party, that if the re-
behöriga myndigheten i den an- quested information was within
modande parten – om de begärda the jurisdiction of the applicant
upplysningarna fanns inom denna Party then the competent authority
parts jurisdiktion – skulle kunna of the applicant Party would be
inhämta upplysningarna enligt able to obtain the information
lagstiftning eller vedertagen admi- under the laws of the applicant
nistrativ praxis i den anmodande Party or in the normal course of
parten samt att begäran är i över- administrative practice and that it
ensstämmelse med detta avtal, is in conformity with this Agree-
              ment;        
g) uppgift om att den anmo- g) a statement that the applicant
dande parten har vidtagit alla åt- Party has pursued all means avail-
gärder för att inhämta upplysning- able in its own territory to obtain
arna som står till dess förfogande the information, except those that
inom dess eget territorium, utom would give rise to disproportionate
sådana åtgärder som skulle med- difficulties.        
föra oproportionerligt stora svå-          
righeter.                      
6. Den behöriga myndigheten i 6. The competent authority of
den anmodade parten ska snarast the requested Party shall forward
möjligt lämna de begärda upplys- the requested information as
ningarna till den anmodande promptly as possible to the appli-
parten. För att tillgodose ett cant Party. To ensure a prompt
skyndsamt svar ska den behöriga response, the competent authority
myndigheten i den anmodade of the requested Party shall:  
parten:                      
a) Till den behöriga myndig- a) Confirm receipt of a request
heten i den anmodande parten in writing to the competent au-
skriftligen bekräfta mottagandet av thority of the applicant Party and

Prop. 2014/15:20

11

Prop. 2014/15:20

12

begäran och inom 60 dagar efter shall notify the competent author-
mottagandet av begäran underrätta ity of the applicant Party of defi-
den behöriga myndigheten i den ciencies in the request, if any,
anmodande parten om   eventuella within 60 days of the receipt of the
brister i begäran.         request.      
b) Om den behöriga myndig- b) If the competent authority of
heten i den anmodade parten inte the requested Party has been un-
har kunnat inhämta och lämna de able to obtain and provide the
begärda upplysningarna inom 90 information within 90 days of
dagar från det att begäran togs receipt of the request, including if
emot, däri inbegripet om det före- it encounters obstacles in furnish-
ligger förhinder att tillhandahålla ing the information or it refuses to
upplysningarna eller om den behö- furnish the information, it shall
riga myndigheten vägrar att lämna immediately inform the applicant
upplysningarna, ska den omedel- Party, explaining the reason for its
bart underrätta den anmodande inability, the nature of the ob-
parten om detta och ange skälen stacles or the reasons for its re-
för att den inte kunnat inhämta och fusal.      
tillhandahålla upplysningarna,        
vilka hinder som föreligger eller        
skälen för dess vägran.              
Artikel 6             Article 6      
Utomlands utförda skatte-   Tax examinations abroad  
utredningar                    
1. En avtalsslutande part får til- 1. A Contracting Party may
låta att företrädare för den behö- allow representatives of the com-
riga myndigheten i den andra petent authority of the other Con-
avtalsslutande parten närvarar i tracting Party to enter the territory
den förstnämnda parten för att of the first-mentioned Party to
höra fysiska personer och granska interview individuals and examine
handlingar efter skriftligt medgi- records with the written consent of
vande av de berörda personerna. the persons concerned. The com-
Den behöriga myndigheten i den petent authority of the second-
sistnämnda parten ska meddela mentioned Party shall notify the
den behöriga myndigheten i den competent authority of the first-
förstnämnda parten om tid och mentioned Party of the time and
plats för mötet med dessa perso- place of the meeting with the indi-
ner.                 viduals concerned.    
2. På begäran av den behöriga 2. At the request of the compe-
myndigheten i en avtalsslutande tent authority of one Contracting
part får den behöriga myndigheten Party, the competent authority of
i den andra avtalsslutande parten the other Contracting Party may
tillåta att företrädare för den behö- allow representatives of the com-
riga myndigheten i den först- petent authority of the first-
nämnda parten är närvarande vid mentioned Party to be present at
skatteutredning i den sistnämnda the appropriate part of a tax ex-
parten till den del detta anses amination in the second-
lämpligt.               mentioned Party.    
3. Bifalls en begäran   enligt 3. If the request referred to in Prop. 2014/15:20
punkt 2 ska den behöriga myndig- paragraph 2 is acceded to, the  
heten i den avtalsslutande part som competent authority of the  
utför utredningen snarast möjligt Contracting Party conducting the  
underrätta den behöriga myndig- examination shall, as soon as pos-  
heten i den andra parten om tid sible, notify the competent author-  
och plats för utredningen, om den ity of the other Party about the  
myndighet eller person som be- time and place of the examination,  
myndigats att utföra utredningen the authority or official designated  
samt om de förfaranden och vill- to carry out the examination and  
kor som den förstnämnda parten the procedures and conditions  
fastställt för utförandet av utred- required by the first-mentioned  
ningen. Alla beslut beträffande Party for the conduct of the ex-  
utförandet av   utredningen ska amination. All decisions with  
fattas av den part som utför utred- respect to the conduct of the tax  
ningen.                 examination shall be made by the  
                    Party conducting the examination.  
Artikel 7               Article 7            
Möjlighet att avslå en begäran   Possibility of declining a request  
1. Den anmodade parten har inte 1. The requested Party shall not  
skyldighet att inhämta eller lämna be required to obtain or provide  
upplysningar som den anmodande information that the applicant  
parten inte skulle kunna inhämta Party would not be able to obtain  
enligt dess lagstiftning för admi- under its own laws for purposes of  
nistration eller verkställighet av the administration or enforcement  
dess egen skattelagstiftning. Den of its own tax laws. The competent  
behöriga myndigheten i den an- authority of the requested Party  
modade parten får avslå en begä- may decline to assist where the  
ran när begäran inte har gjorts i request is not made in conformity  
överensstämmelse med detta avtal. with this Agreement.      
2. Bestämmelserna i detta avtal 2. The provisions of this  
ska inte medföra skyldighet för en Agreement shall not impose on a  
avtalsslutande part att lämna upp- Contracting Party the obligation to  
lysningar som skulle röja handels-, supply information which would  
affärs-, industri- eller yrkeshem- disclose any trade, business, in-  
lighet eller kommersiell hemlighet dustrial, commercial or profes-  
eller i näringsverksamhet nyttjat sional secret or trade process.  
förfaringssätt.   Utan hinder av Notwithstanding the foregoing,  
detta, ska upplysningar som avses information of the type referred to  
i artikel 5 punkt 4 inte anses som in Article 5, paragraph 4 shall not  
sådana hemligheter eller   sådant be treated as such a secret or trade  
förfaringssätt endast på grund av process merely because it meets  
att de uppfyller villkoren i nämnda the criteria in that paragraph.  
punkt.                                
3. Bestämmelserna i detta avtal 3. The provisions of this  
ska inte medföra skyldighet för en Agreement shall not impose on a  
avtalsslutande   part att inhämta Contracting Party the obligation to  
eller lämna upplysningar som obtain or provide information, 13

Prop. 2014/15:20

14

skulle röja hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation:

a)förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk rådgivning, eller

b)förevarit i syfte att användas under pågående eller förestående rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

5. En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

6. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om den anmodande parten har begärt upplysningarna för administration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed sammanhängande krav, som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

a)produced for the purposes of seeking or providing legal advice or

b)produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).

5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.

Artikel 8 Article 8
Sekretess Confidentiality

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd av, exekutiva åtgärder eller åtal, eller

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Party and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the

handläggning av   överklagande, determination of appeals in re- Prop. 2014/15:20
avseende de skatter som omfattas lation to, the taxes covered by this
av detta avtal. Sådana personer Agreement. Such persons or au-
eller myndigheter ska använda thorities shall use such information
dessa upplysningar endast för only for such purposes. They may
sådana ändamål. De får yppa disclose the information in public
upplysningarna vid offentliga court proceedings or in judicial
domstolsförhandlingar eller i dom- decisions. The information may
stolsavgöranden. Upplysningarna not be disclosed to any other per-
får inte yppas för annan person, son or entity or authority or any
institution eller myndighet eller för other jurisdiction without the ex-
annan jurisdiktion utan uttryckligt press written consent of the com-
skriftligt medgivande av den behö- petent authority of the requested
riga myndigheten i den anmodade Party.    
parten.            
Artikel 9       Article 9    
Kostnader       Costs    
De avtalsslutande parternas be- Incidence of costs incurred in
höriga myndigheter ska komma providing assistance shall be
överens om fördelningen av upp- agreed by the competent authori-
komna kostnader för hand- ties of the Contracting Parties.  
räckning.            
Artikel 10       Article 10    
Lagstiftning om implementering Implementation legislation  

De avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i avtalet.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

Article 11

Mutual agreement procedure

1. När svårigheter eller tvivels- 1. Where difficulties or doubts  
mål uppkommer mellan de avtals- arise between the Contracting  
slutande parterna i fråga om til- Parties regarding the implemen-  
lämpning eller tolkning av avtalet tation or interpretation of the  
ska de behöriga myndigheterna Agreement, the competent author-  
söka avgöra saken genom ömse- ities shall endeavour to resolve the  
sidig överenskommelse. matter by mutual agreement.  
2. De avtalsslutande parternas 2. In addition to the agreements  
behöriga myndigheter får, utöver referred to in paragraph 1, the  
vad som framgår av punkt 1, competent authorities of the Con-  
ömsesidigt komma överens om tracting Parties may mutually 15
Prop. 2014/15:20 förfarandena för tillämpning av agree on the procedures to be used
  artiklarna 5 och 6. under Articles 5 and 6.
  3. De avtalsslutande parternas 3. The competent authorities of
  behöriga myndigheter får träda i the Contracting Parties may com-
  direkt förbindelse med varandra i municate with each other directly
  syfte att träffa överenskommelse for purposes of reaching agree-
  med stöd av denna artikel. ment under this Article.
  Artikel 12 Article 12
  Ikraftträdande Entry into force

1.De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot och tillämpas

a)i skattebrottsärenden, från och med dagen för ikraftträdandet,

b)i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för skatteanspråk som uppkommer på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

1.Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

2.The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

a) for criminal tax matters, from the date of entry into force;

b) for all other matters covered in Article 1, for taxable periods beginning on or after the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after the date on which the Agreement enters into force.

Artikel 13

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av den sexmånadersperiod som följer

16

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination to the other Contracting Party. In such case, the Agreement shall cease to have effect on the first day of the month following the end of the period of six months after the date of receipt

efter den dag då underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra avtalsslutande parten.

2. I händelse av uppsägning ska de avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 14 december 2011, i två exemplar på svenska, spanska och engelska språken, vilka alla texter är lika giltiga. I händelse av skiljaktigheter mellan texterna, ska den engelska texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Liselott Andersson

För den Orientaliska Republiken Uruguays regering

Omar Néstor Mesa Gonzáles

of notice of termination by the other Contracting Party.

2. In the event of termination, both Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Agreement.

Done at Paris, this 14th day of December 2011, in duplicate in the Swedish, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government of the

Kingdom of Sweden

Liselott Andersson

For the Government of the

Oriental Republic of Uruguay

Omar Néstor Mesa Gonzáles

Prop. 2014/15:20

17

Prop. 2014/15:20 3 Ärendet och dess beredning
 

Förhandlingar om informationsutbytesavtal med Uruguay har förts under 2011. Utkast till avtal färdigställdes i november 2011. Utkastet var upprättat på engelska. En svensk och en spansk version har därmed upprättats. Den engelska och svenska texten har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet undertecknades i Paris den 14 december 2011.

Ett förslag till lag om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden har upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen införlivas det avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden som undertecknades den 14 december 2011 i svensk lagstiftning. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Avtalet mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om detta avtal.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket tillstyrker förslaget till avtal.

Skälen för regeringens förslag: Sverige har inte något informationsutbytesavtal med Uruguay. Informationsutbytesavtal är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget att få till stånd ett informationsutbytesavtal med Uruguay.

4.1Lagförslaget

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet. Avtalet är upprättat på svenska, spanska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilagan till lagen. Den spanska texten finns tillgänglig i Utrikesdepartementet.

Enligt artikel 12 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att

lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

18

4.2 Informationsutbytesavtalets innehåll Prop. 2014/15:20

Avtalet ansluter nära till den modell (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters; modellavtalet) som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utarbetat för bilaterala avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Modellavtalet har utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer. I OECD:s rapport Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, anges avsaknad av effektivt informationsutbyte som ett huvudkriterium för s.k. skadliga skatteregimer. OECD:s Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information utarbetade på uppdrag av OECD:s Global Forum on Taxation ett modellavtal för att åstadkomma ett effektivt informationsutbyte. I arbetsgruppen ingick representanter från vissa OECD- länder och från Aruba, Bahrain, Bermuda, Caymanöarna, Cypern, Isle of Man, Malta, Mauritius, Nederländska Antillerna, San Marino och Seychellerna.

Modellavtalet publicerades 2002 och syftar till att genom informationsutbyte främja internationellt samarbete i skatteärenden. Modellavtalet åtföljs av kommentarer till avtalets bestämmelser.

4.2.1Avtalets syfte och tillämpningsområde

I artikel 1 anges avtalets syfte och tillämpningsområde. Av punkt 1 följer att avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av avtalet. Däri inbegrips upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Vidare anges att de rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar. Punkt 1 i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet.

I punkt 2 anges i förtydligande syfte att avtalet inte ska påverka tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelser om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

I artikel 2 finns en bestämmelse om jurisdiktion, i vilken anges att den part som har anmodats att lämna upplysningar inte är skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av person inom dess jurisdiktion. Artikeln överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 3 anges de skatter som omfattas av avtalet. Enligt punkt 1 omfattar avtalet skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande parterna. Av punkt 2 framgår att avtalet ska tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 3.1.

19

Prop. 2014/15:20 4.2.2 Definitioner
  Artikel 4 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i
  avtalet. Definitionerna överensstämmer med motsvarande definitioner i
  modellavtalet.

4.2.3 Utbyte av upplysningar på begäran

Artikel 5 innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet.

I artikel 5.1 finns den allmänna bestämmelsen att den behöriga myndigheten i den anmodade parten på begäran ska lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska lämnas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den parten.

Av artikel 5.2, som kompletterar artikel 5.1, framgår att den anmodade parten ska vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta de begärda upplysningarna. Vad som avses med ”åtgärder för att inhämta upplysningar” definieras i artikel 4.1 n).

Enligt artikel 5.3 ska behörig myndighet i den anmodade parten på begäran, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt denna parts interna lagstiftning, lämna upplysningar i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av originalhandlingar.

I artikel 5.4 anges att parterna ska säkerställa att de, för de ändamål som anges i artikel 1, har befogenhet att på begäran inhämta och lämna sådana upplysningar som närmare anges i punkterna a) och b). I punkt a) anges att de behöriga myndigheterna ska ha befogenhet att utbyta upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare. Enligt artikel 5.4 b) ska de behöriga myndigheterna vidare ha befogenhet att utbyta upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet upplysningar om alla sådana personer i en ägarkedja. I fråga om truster ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, förvaltare och förmånstagare. I fråga om stiftelser ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, styrelsemedlemmar och destinatärer.

Artikel 5.5 innehåller en uppräkning av de uppgifter som en begäran om upplysningar ska innehålla.

Av artikel 5.6 framgår att den behöriga myndigheten i den anmodade parten till den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska bekräfta mottagandet av en begäran och bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

4.2.4 Utomlands utförda skatteutredningar

Artikel 6 innehåller bestämmelser om utomlands utförda skatteutred-

ningar, vilka överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modell-

20

avtalet. Enligt artikel 6.1 får en avtalsslutande part tillåta att företrädare Prop. 2014/15:20 för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten närvarar

i den förstnämnda parten för att höra fysiska personer och granska handlingar. Vidare anges att den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för det planerade mötet med de fysiska personerna i fråga.

Enligt artikel 6.2 får den behöriga myndigheten i en avtalsslutande part, på begäran av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten, tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten närvarar vid skatteutredning i förstnämnda part. Av artikel 6.3 framgår att om en begäran enligt punkt 2 bifalls ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Den part som utför utredningen ska därvid fatta alla beslut beträffande utförandet av utredningen.

4.2.5Möjlighet att avslå en begäran

Bestämmelser om möjlighet för den anmodade parten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar finns införda i artikel 7. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet. I artikel 7.1 anges att den anmodade parten inte har någon skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Vidare anges att en begäran får avslås när den inte har gjorts i överensstämmelse med avtalet.

I artikel 7.2 anges att avtalet inte ska medföra skyldighet att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Upplysningar ska dock inte anses som sådana hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i artikel 5.4, dvs. att de innehas av finansiella institutioner eller utgör information om ägarförhållanden.

Artikel 7.3 innebär begränsningar i skyldigheten att lämna ut upplysningar som röjer hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud i samband med juridisk rådgivning.

I artikel 7.4 anges att en begäran får avslås när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn.

I artikel 7.5 anges att en begäran om upplysningar inte ska avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

Syftet med artikel 7.6 är att förhindra att avtalet tillämpas på ett sätt som resulterar i diskriminering av medborgare i den anmodade parten. Enligt bestämmelsen får den anmodade parten avslå en begäran om upplysningar om dessa begärs av den anmodande parten för

administration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande

21

Prop. 2014/15:20 partens skattelagstiftning som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

4.2.6Sekretess

Artikel 8 innehåller bestämmelser om sekretess. I artikeln anges att alla upplysningar som tas emot av en part med stöd av avtalet ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part. Vidare anges i artikeln att sådana upplysningar endast får yppas för personer eller myndigheter inom den partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande avseende de skatter som omfattas av avtalet. Av artikeln framgår vidare att uppgifterna endast får användas för angivna ändamål och att uppgifterna får yppas vid offentlig domstolsförhandling eller i domstolsavgörande. Av artikeln framgår också att upplysningarna inte får yppas för annan institution eller myndighet inom den anmodande partens jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Avtalet tar sikte på såväl den situationen att en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra parten biträder den svenska myndigheten.

Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor, som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende, följas av svenska myndigheter oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av bestämmelsens första stycke framgår att sekretess enligt 27 kap. 1–4 §§ OSL för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende om handräckning eller bistånd som en svensk myndighet lämnar åt en myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. Sekretess gäller enligt andra stycket samma bestämmelse, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 27 kap. 1–4 §§ OSL för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt andra stycket, får enligt bestämmelsens tredje stycke de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket OSL inte tillämpas i strid med

22

avtalet. Av bestämmelsens fjärde stycke framgår att för uppgift i en Prop. 2014/15:20 allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Därutöver kan andra bestämmelser i OSL, exempelvis. 15 kap. 1 § och 15 kap. 1 a §, vara tillämpliga. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

4.2.7Kostnader

Enligt artikel 9 ska de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter komma överens om fördelningen av de kostnader som uppkommer med anledning av en begäran om handräckning. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

4.2.8Lagstiftning om implementering

I artikel 10 anges att de avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i avtalet.

4.2.9Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 11.

4.2.10Slutbestämmelser

Artiklarna 12 och 13 innehåller bestämmelser om ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 12 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter mottagandet av den sista av de skriftliga underrättelser, som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande part som krävs för att avtalet ska träda i kraft. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet från och med dagen för ikraftträdandet. I alla andra ärenden som omfattas av artikel 1 tillämpas avtalet på beskattningsår som börjar på dagen för avtalets ikraftträdande eller senare, eller om beskattningsår saknas, på skatteanspråk som uppkommer på dagen för avtalets ikraftträdande eller senare.

5Konsekvenser för de offentliga finanserna

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett

23

Prop. 2014/15:20 framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Uruguay.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

24

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 december 2014

Närvarande: Statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden Å Romson, K Persson, S-E Bucht, P Hultqvist, H Hellmark Knutsson, I Lövin, Å Regnér, M Andersson, A Johansson, P Bolund, M Damberg, A Bah Kuhnke, A Strandhäll, A Shekarabi, G Fridolin, G Wikström, A Hadzialic

Föredragande: statsrådet M Andersson

Regeringen beslutar proposition 2014/15:20 Informationsutbytesavtal med Uruguay.

Prop. 2014/15:20

25