Regeringens proposition 2014/15:17

Ändringar i reglerna om när ett Prop.
investeringssparkonto upphör 2014/15:17

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 november 2014

Margot Wallström

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att reglerna om när ett investeringssparkonto upphör ändras. De föreslagna ändringarna innebär att ett investeringssparkonto inte ska upphöra enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar överförs till eller förvaras på kontot.

Förslaget föranleder ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015 och tillämpas första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot efter den 28 februari 2015. Om kontoinnehavaren begär det tillämpas de nya bestämmelserna även i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före ikraftträdandet.

1

Prop. 2014/15:17 Innehållsförteckning  
  1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
  2 Lagtext .............................................................................................. 4
    2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen  
      (1999:1229) ........................................................................ 4
    2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1268) om  
      investeringssparkonto......................................................... 6
  3 Ärendet och dess beredning .............................................................. 7
  4 Bakgrund........................................................................................... 7
  5 Reglerna om när ett investeringssparkonto upphör........................... 8
  6 Överväganden och förslag ................................................................ 9
    6.1 Ett investeringssparkonto ska inte upphöra enbart av  
      den anledningen att kontofrämmande tillgångar  
      förvaras på kontot............................................................... 9
    6.2 Ikraftträdande ................................................................... 11
  7 Konsekvensanalys........................................................................... 12
  8 Författningskommentar................................................................... 12
    8.1 Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen  
      (1999:1229) ...................................................................... 12
    8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1268) om  
      investeringssparkonto....................................................... 13
  Bilaga 1 Lagförslag i promemorian Ändringar i reglerna om  
      när ett investeringssparkonto upphör................................ 14
  Bilaga 2 Förteckning över remissinstanserna ................................. 17
  Bilaga 3 Lagrådets yttrande............................................................ 18
  Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 november  
      2014 ....................................................................................... 19

2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2.lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

Prop. 2014/15:17

3

Prop. 2014/15:17 2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 42 kap. 38 § inkomstskattelagen
(1999:1229)1 ska ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
      42 kap.  
      38 §2  
Följande tillgångar ska inte ingå Kontofrämmande tillgångar som
i det värde som avses i 37 § första förvaras på investeringssparkontot
stycket 1:       ska inte ingå i det värde som avses
1. kontofrämmande tillgångar i 37 § första stycket 1.
som förvaras på investeringsspar-    
kontot med stöd av 18 § lagen    
(2011:1268) om investerings-    
sparkonto,          

2.kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § lagen om investeringssparkonto, och

3.kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto i strid med 17 § lagen om investeringssparkonto.

Första stycket gäller inte sådana kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot med stöd av 17 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

1.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

2.Bestämmelserna i 42 kap. 38 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som förtecknas på investeringssparkontot efter den 28 februari 2015.

3.Bestämmelserna i 42 kap. 38 § i den nya lydelsen tillämpas även i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före ikraftträdandet, om den skattskyldige begär tillämpning av de nya bestämmelserna om när ett investeringssparkonto

1 Lagen omtryckt 2008:803.
2 Senaste lydelse 2011:1271.
4  

upphör i lagen (2015:000) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den lagen.

Prop. 2014/15:17

5

Prop. 2014/15:17 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1268)
  om investeringssparkonto  
Härigenom föreskrivs att 28 § lagen (2011:1268) om investeringsspar-
konto ska ha följande lydelse.      
Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse  
    28 §  
Ett konto upphör som investeringssparkonto när kontoinnehavaren
eller investeringsföretaget inte följer bestämmelserna i denna lag.  
Ett konto upphör dock inte som Ett konto upphör dock inte som
investeringssparkonto enbart av investeringssparkonto enbart av
den anledningen att kontofräm- den anledningen att kontofräm-
mande tillgångar förvaras mande tillgångar överförs till eller
investeringssparkontot i strid med förvaras på investeringssparkontot
17 § eller att investeringsföretaget eller att investeringsföretaget inte
inte lämnar information enligt lämnar information enligt 31 §.  

31§.

1.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

2.Bestämmelserna i 28 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som förtecknas på investeringssparkontot efter den 28 februari 2015.

3.Bestämmelserna i 28 § i den nya lydelsen tillämpas även i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före ikraftträdandet om kontoinnehavaren begär det.

6

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2014/15:17
Inom Finansdepartementet har utarbetats en promemoria innehållande
förslag till ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör.
Promemorians lagförslag finns i bilaga 1. En förteckning över remiss-
instanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissyttrandena
finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2014/2914).  
Lagrådet    
Regeringen beslutade den 30 oktober 2014 att inhämta Lagrådets
yttrande över lagförslag som är likalydande med lagförslagen i
propositionen. Lagrådets yttrande finns i bilaga 3. Lagrådet lämnade
förslagen utan erinran.  

4 Bakgrund

Den 1 januari 2012 infördes ett schablonbeskattat sparande för vissa  
direktägda finansiella instrument, benämnt investeringssparkonto. I lagen  
(2011:1268) om investeringssparkonto, förkortad ISKL, infördes villkor  
för den nya sparformen och i inkomstskattelagen (1999:1229) infördes  
bestämmelser om beskattning av finansiella instrument och kontanta  
medel på ett investeringssparkonto.  
Utgångspunkten är att bara investeringstillgångar och kontanta medel  
får förvaras på ett investeringssparkonto. Med investeringstillgångar  
avses finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad  
marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska  
samarbetsområdet, finansiella instrument som handlas på en handels-  
plattform samt andelar i en värdepappersfond eller en specialfond.  
Finansiella instrument som har getts ut av företag som innehavaren har  
ett stort inflytande över och kvalificerade andelar är inte investerings-  
tillgångar.  
Finansiella instrument som inte är investeringstillgångar är konto-  
främmande tillgångar. Kontofrämmande tillgångar får bara förvaras på  
ett investeringssparkonto i vissa situationer och då bara under en  
begränsad tid.  
Finansiella instrument och kontanta medel på ett investeringssparkonto  
schablonbeskattas som regel. Det innebär att kontoinnehavaren inte ska  
redovisa kapitalvinster och annan avkastning på sådana tillgångar. På  
motsvarande sätt får kapitalförluster och utgifter på sådana tillgångar inte  
dras av. I stället ska kontoinnehavaren i inkomstslaget kapital ta upp en  
schablonmässigt beräknad intäkt. Denna intäkt baseras i huvudsak på  
marknadsvärdet på de tillgångar som förvaras på investeringssparkontot  
under det aktuella beskattningsåret och kontoinnehavarens egna  
inbetalningar till kontot.  
För att det inte ska vara möjligt att kringgå beskattningen genom att  
flytta tillgångar mellan det schablonbeskattade systemet som  
bestämmelserna om investeringssparkonto utgör och det konventionellt 7
 

Prop. 2014/15:17 beskattade systemet får överföring av tillgångar från ett investeringssparkonto bara ske under vissa förutsättningar. Om bestämmelserna i ISKL inte följs upphör kontot enligt huvudregeln att vara ett investeringssparkonto. Detta innebär att alla tillgångar på kontot ska beskattas konventionellt från den dag kontot upphör.

5Reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Som framgår av avsnitt 4 upphör ett investeringssparkonto att vara ett sådant konto om kontoinnehavaren eller investeringsföretaget handlar i strid med villkoren i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto, förkortad ISKL, eller underlåter att handla på ett sätt som föreskrivs där (28 § första stycket ISKL). Den omständigheten att ett investeringssparkonto upphör att vara ett sådant konto innebär att bestämmelserna i ISKL inte längre är tillämpliga och att tillgångarna som förvaras på kontot därmed inte längre är föremål för schablonbeskattning. Samtliga tillgångar på kontot ska i stället beskattas konventionellt. Bakgrunden till denna sanktionsregel är att det bedömts som nödvändigt med en skattemässig konsekvens om villkoren i ISKL inte uppfylls.

Från vilken tidpunkt ett konto upphör att vara ett investeringssparkonto beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om kontot upphör t.ex. på grund av att kontoinnehavaren gör en otillåten överföring av tillgångar till kontot, upphör kontot i samma stund som de överförda tillgångarna förtecknas på kontot. Upphör kontot på grund av att kontofrämmande tillgångar inte avförs från kontot inom en viss tidsfrist upphör kontot så fort denna tidsfrist löpt ut. Tillgångarna på kontot tilldelas då en anskaffningsutgift som är lika med marknadsvärdet när kontot upphör. Om det först efter en tid upptäcks att ett investeringssparkonto har upphört ska den schablonbeskattning som har skett från det att kontot upphörde rivas upp och avyttringar redovisas särskilt, utdelning tas upp och skatt hänförlig till schablonintäkten återfås osv.

Från huvudregeln om ett investeringssparkontos upphörande finns i dag två undantag. Ett investeringssparkonto upphör inte att vara ett sådant konto enbart av den anledningen att sådana kontofrämmande tillgångar som avses i 17 § ISKL inte har avförts inom föreskriven tid eller att investeringsföretaget inte har lämnat föreskriven information till kontoinnehavaren (28 § andra stycket ISKL). De kontofrämmande tillgångar som avses i 17 § ISKL är dels sådana tillgångar som var investeringstillgångar när de överfördes till kontot och därefter har bytt karaktär till kontofrämmande tillgångar, dels kontofrämmande tillgångar som har överförts till kontot och där förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot. Kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto i strid med bestämmelserna i 17 § ISKL ska inte ingå i den schablonmässigt beräknade intäkten, utan i stället beskattas konventionellt (42 kap. 38 och 42 §§ inkomstskattelagen

[1999:1229]).

8

Ett investeringssparkonto upphör även att vara ett sådant konto när det Prop. 2014/15:17 avslutas eller om investeringsföretaget inte längre anses vara ett investeringsföretag på grund av att tillstånd som avses i 5 § ISKL har

återkallats (27 respektive 29 § ISKL).

6 Överväganden och förslag

6.1Ett investeringssparkonto ska inte upphöra enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar överförs till eller förvaras på kontot

Regeringens förslag: Ett investeringssparkonto upphör inte att vara ett sådant konto enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar överförs till eller förvaras på kontot.

Kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska inte ingå i den schablonmässigt beräknade intäkten, utan i stället beskattas konventionellt.

Sådana kontofrämmande tillgångar som förvaras på kontot med stöd av 17 § lagen om investeringssparkonto ska dock ingå i den schablonmässigt beräknade intäkten.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat

sig tillstyrker eller har inget att erinra mot förslaget. Regelrådet avstyrker förslaget med hänvisning till att de administrativa kostnaderna för berörda företag är ofullständigt beskrivna. Bland de remissinstanser som tillstyrker förslaget finns Skatteverket, Svenska Fondhandlareföreningen och Aktiespararna. För att göra lagstiftningen än mer förutsebar föreslår Svenska Fondhandlareföreningen att inte heller den omständigheten att investeringstillgångar överförs till ett investeringssparkonto i strid med reglerna om investeringssparkonto ska medföra att kontot upphör. Detta särskilt om regeringen inte har för avsikt att se över reglerna om överföring av tillgångar till ett investeringssparkonto. Svenska Bankföreningen har anslutit sig till Svenska Fondhandlareföreningens yttrande. Aktiespararna framhåller att lagstiftningen skulle vinna i tydlighet om reglerna om investeringstillgångar och kontofrämmande tillgångar förenklades ytterligare, det gäller exempelvis reglerna om förvaring av kontofrämmande tillgångar på ett investeringssparkonto. Aktiespararna hemställer att en större översyn av reglerna om investeringssparkonto görs.

Skälen för regeringens förslag: Det är viktigt att bestämmelserna i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto, förkortad ISKL, följs och att skatteundandragande förhindras. Reglerna för sparande på ett investeringssparkonto måste vara tydliga för såväl kontoinnehavare som investeringsföretag och beskattningen av sparandet på ett investeringssparkonto ska vara förutsebar för kontoinnehavarna.

9

Prop. 2014/15:17 Bestämmelserna om när ett investeringssparkonto upphör innebär att schablonbeskattningen av samtliga tillgångar på kontot upphör och att såväl de kontofrämmande tillgångar som de investeringstillgångar som förvaras på kontot i stället beskattas konventionellt från den dag kontot upphör att vara ett investeringssparkonto. Om det först efter en tid upptäcks att ett investeringssparkonto har upphört ska den schablonbeskattning som har skett från det att kontot upphörde rivas upp. Detta kan i flera fall medföra negativa skattemässiga effekter för kontoinnehavaren och, inte minst, betydande olägenheter för såväl kontoinnehavaren som Skatteverket. Att riva upp schablonbeskattningen kan även medföra olägenheter för investeringsföretagen. För att sanktionsregeln i 28 § första stycket ISKL inte ska tillämpas i sådana fall där det finns en risk att varken kontoinnehavaren eller investeringsföretaget uppmärksammar att kontofrämmande tillgångar förvaras på kontot har undantag gjorts för förvaring av sådana kontofrämmande tillgångar som avses i 17 § ISKL. Förvaring av sådana tillgångar i strid med bestämmelserna i 17 § ISKL medför således inte att hela kontot upphör att vara ett investeringssparkonto. Dessa tillgångar beskattas i stället konventionellt från det att den tidsfrist som följer av 17 § ISKL har löpt ut.

Det har emellertid vid rättstillämpningen framkommit att det även i andra situationer kan finnas en risk att kontofrämmande tillgångar överförs till och förvaras på ett investeringssparkonto utan att varken kontoinnehavaren eller investeringsföretaget uppmärksammar det. Det kan ifrågasättas om det i sådana situationer är lämpligt att tillämpa sanktionsregeln, med följden att schablonbeskattningen av såväl kontofrämmande tillgångar som investeringstillgångar upphör och i förekommande fall i efterhand rivs upp. Regeringen anser, i likhet med bl.a. Skatteverket, Svenska Fondhandlareföreningen, Bankföreningen och

Aktiespararna, att det finns skäl att utvidga undantaget från sanktionsregeln för att öka förutsebarheten för kontoinnehavarna. Regeringen anser att undantaget från sanktionsregeln bör utvidgas till att omfatta all överföring och förvaring av kontofrämmande tillgångar på investeringssparkontot, dvs. utan inskränkning till sådana kontofrämmande tillgångar som avses i 17 § ISKL.

Svenska Fondhandlareföreningen och Bankföreningen föreslår att undantaget från sanktionsregeln även ska omfatta sådana situationer där investeringstillgångar har överförts till ett investeringssparkonto i strid med bestämmelserna i ISKL. Detta särskilt om regeringen inte har för avsikt att se över reglerna om överföring av tillgångar till ett investeringssparkonto. Hos Finansdepartementet finns det sedan tidigare en hemställan från Svenska Fondhandlareföreningen som bl.a. behandlar frågan om överföring av tillgångar till ett investeringssparkonto (dnr Fi2012/302). Även Aktiespararna framhåller behovet av en översyn av reglerna om investeringssparkonto.

Regeringen bedömer att det inte är lämpligt att utvidga undantaget från sanktionsregeln till att även omfatta sådana situationer där investeringstillgångar har överförts till ett investeringsparkonto i strid med bestämmelserna i ISKL. Detta eftersom en sådan ordning skulle komplicera regelverket på ett inte obetydligt sätt. De ändringar som nu föreslås avser inte heller att ersätta en översyn av reglerna om överföring

10

av tillgångar till ett investeringssparkonto. Frågan om en översyn av Prop. 2014/15:17 investeringssparkontot behandlas inte i denna proposition.

Nuvarande regler om ett investeringssparkontos upphörande innebär att kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot, med undantag för sådana kontofrämmande tillgångar som förvaras på kontot med stöd av 17 § ISKL, beskattas konventionellt från den dag de förtecknades där. Samma ordning bör gälla även fortsättningsvis. Det bör därför särskilt regleras att andra kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto än sådana kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot med stöd av 17 § ISKL inte ska ingå i den schablonmässigt beräknade intäkten. Dessa tillgångar ska i stället beskattas konventionellt. Genom en sådan reglering bedöms även skatteundandragande förhindras i samma utsträckning som i dag.

Mot denna bakgrund föreslås att undantaget till sanktionsregeln i 28 § ISKL utvidgas så att ett investeringssparkonto inte upphör att vara ett sådant konto enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar överförs till eller förvaras på kontot. Vidare föreslås att kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto inte ska ingå i den schablonmässigt beräknade intäkten, utan i stället beskattas konventionellt. Sådana kontofrämmande tillgångar som förvaras på kontot med stöd av 17 § ISKL ska dock, på samma sätt som gäller i dag, ingå i den schablonmässigt beräknade intäkten.

Lagförslag

Förslaget föranleder ändringar i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229) och 28 § ISKL.

6.2Ikraftträdande

Regeringens förslag: De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2015 och tillämpas första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som förtecknas på investeringssparkontot efter den 28 februari 2015. Om kontoinnehavaren begär det tillämpas de nya bestämmelserna även i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före ikraftträdandet.

Promemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. I promemorian föreslogs att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som förtecknas på investeringssparkontot efter den 31 december 2014.

Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig har inte haft några synpunkter på tidpunkten för ikraftträdande.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår att ikraftträdandet av de nya bestämmelserna skjuts fram till den 1 mars 2015 och tillämpas i fråga om kontofrämmande tillgångar som förtecknas på investeringssparkontot efter den 28 februari 2015. Om kontoinnehavaren begär det ska emellertid de nya bestämmelserna även tillämpas i fråga

11

Prop. 2014/15:17 om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före ikraftträdandet.

7 Konsekvensanalys

Förslaget om ändrade regler för när ett investeringssparkonto upphör bedöms inte ha några offentligfinansiella effekter.

För Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan.

Regelrådet anser att de administrativa kostnaderna för berörda företag är ofullständigt beskrivna i promemorian. Regeringen konstaterar att förslaget inte innebär att några krav på att upprätta, lagra eller överföra information tillkommer eller upphör för investeringsföretagen. Förslaget bedöms därför inte påverka investeringsföretagens kostnader som dessa mäts enligt standardkostnadsmodellen. Som beskrivs i avsnitt 6.1 kan dock en tillämpning av sanktionsregeln i förekommande fall medföra olägenheter för investeringsföretagen. Förslaget att begränsa tillämpningen av denna regel bedöms därför vara till fördel för dessa företag. Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för andra företag.

Förslaget bedöms öka förutsebarheten för enskilda som sparar på ett investeringssparkonto och innebär därmed en ökad rättssäkerhet för berörda skattskyldiga.

8 Författningskommentar
8.1 Förslaget till lag om ändring i
  inkomstskattelagen (1999:1229)
  42 kap.
  38 §
  Ändringen i paragrafen föranleds av att undantaget i 28 § andra stycket
  lagen (2011:1268) om investeringssparkonto, förkortad ISKL, utvidgas
  till att omfatta överföring till och förvaring av kontofrämmande
  tillgångar på investeringssparkontot, utan inskränkning till sådana
  kontofrämmande tillgångar som förvaras på kontot i strid med 17 §
  ISKL.
  I paragrafens första stycke anges att kontofrämmande tillgångar som
  förvaras på ett investeringssparkonto inte ska ingå i det värde som avses i
  37 § första stycket 1. Detta innebär att dessa tillgångar inte ska ingå i den
  schablonmässigt beräknade intäkten. Dessa tillgångar ska i stället
  beskattas konventionellt, vilket framgår av 42 §.
  I paragrafens andra stycke införs ett undantag från huvudregeln i första
  stycket. Av andra stycket framgår att sådana kontofrämmande tillgångar
  som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 17 § ISKL inte
12 ska undantas från det värde som avses i 37 § första stycket 1. Detta
 

innebär att kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett Prop. 2014/15:17 investeringssparkonto med stöd av 17 § ISKL, på samma sätt som gäller i

dag, ska ingå i den schablonmässigt beräknade intäkten.

Ikraftträdandebestämmelser

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015 (första punkten) och tillämpas första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som förtecknas på investeringssparkontot efter den 28 februari 2015 (andra punkten).

Av tredje punkten följer att om den skattskyldige begär tillämpning av de nya bestämmelserna i lagen (2015:000) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den lagen, ska bestämmelserna i 42 kap. 38 § i den nya lydelsen även tillämpas i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före ikraftträdandet.

8.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

28 §

Ändringen i paragrafens andra stycke innebär att enbart den omständigheten att kontofrämmande tillgångar överförs till eller förvaras på investeringssparkontot inte medför att kontot upphör att vara ett sådant konto. Investeringssparkontot upphör således inte enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar förtecknas på kontot i strid med bestämmelserna i 12 eller 14 § eller inte avförs från kontot inom angivna tidsfrister i 17, 18 eller 19 §.

Av den föreslagna nya lydelsen i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, följer att andra kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto än sådana kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot med stöd av 17 § inte ingår i den schablonmässigt beräknade intäkten. Dessa tillgångar ska i stället beskattas konventionellt, vilket följer av 42 kap. 42 § IL.

Ikraftträdandebestämmelser

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015 (första punkten) och tillämpas första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som förtecknas på investeringssparkontot efter den 28 februari 2015 (andra punkten).

Av tredje punkten följer att de nya bestämmelserna tillämpas även i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före ikraftträdandet, om kontoinnehavaren begär det.

13

Prop. 2014/15:17

Bilaga 1

14

Lagförslag i promemorian Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 42 kap. 38 § inkomstskattelagen
(1999:1229)1 ska ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
      42 kap.  
      38 §2  
Följande tillgångar ska inte ingå Kontofrämmande tillgångar som
i det värde som avses i 37 § första förvaras på investeringssparkontot
stycket 1:       ska inte ingå i det värde som avses
1. kontofrämmande tillgångar i 37 § första stycket 1.
som förvaras på investeringsspar-    
kontot med stöd av 18 § lagen    
(2011:1268) om investerings-    
sparkonto,          

2.kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § lagen om investeringssparkonto, och

3.kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto i strid med 17 § lagen om investeringssparkonto.

Vad som sägs i första stycket gäller inte sådana kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot med stöd av 17 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.Bestämmelserna i 42 kap. 38 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som förtecknas på investeringssparkontot efter den 31 december 2014.

3.Om den skattskyldige begär tillämpning av de nya bestämmelserna om när ett investeringssparkonto upphör i lagen (2014:xx) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den lagen, ska bestämmelserna i 42 kap.

38 § i den nya lydelsen även tillämpas i fråga om kontofrämmande

1Lagen omtryckt 2008:803.

2Senaste lydelse 2011:1271.

tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före Prop. 2014/15:17
ikraftträdandet. Bilaga 1

15

Prop. 2014/15:17

Bilaga 1

16

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

Härigenom föreskrivs att 28 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28 §

Ett konto upphör som investeringssparkonto när kontoinnehavaren

eller investeringsföretaget inte följer bestämmelserna i denna lag.  
Ett konto upphör dock inte som Ett konto upphör dock inte som
investeringssparkonto enbart av investeringssparkonto enbart av
den anledningen att kontofräm- den anledningen att kontofräm-
mande tillgångar förvaras mande tillgångar överförs till eller
investeringssparkontot i strid med förvaras på investeringssparkontot
17 § eller att investeringsföretaget eller att investeringsföretaget inte
inte lämnar information enligt lämnar information enligt 31 §.  

31§.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.Bestämmelserna i 28 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som förtecknas på investeringssparkontot efter den 31 december 2014.

3.Bestämmelserna i 28 § i den nya lydelsen tillämpas även i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före ikraftträdandet om kontoinnehavaren begär det.

Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2014/15:17

Bilaga 2

Efter remiss har yttrande över promemorian kommit in från Kammarrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Skatteverket, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Konkurrensverket, Konsumentverket, Regelrådet, Aktiespararna, Fondbolagens förening, NASDAQ OMX Stockholm AB, Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen.

Följande remissinstanser har inte svarat eller meddelat att de avstår från att lämna synpunkter: Sveriges advokatsamfund, Svensk Försäkring, Aktietorget, Euroclear Sweden AB, Nordic Growth Market NGM AB, Skattebetalarnas förening och Sparbankernas Riksförbund.

17

Prop. 2014/15:17

Bilaga 3

18

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund.

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Enligt en lagrådsremiss den 30 oktober 2014 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2.lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Johanna Mihaic.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 november 2014

Närvarande: statsråden M Wallström, ordförande, Å Romson, Y Johansson, M Johansson, I Baylan, K Persson, S-E Bucht, P Hultqvist, H Hellmark Knutsson, M Andersson, A Ygeman, A Johansson, P Bolund, A Bah Kuhnke, A Strandhäll, A Shekarabi, G Fridolin, G Wikström, A Hadzialic

Föredragande: statsrådet M Andersson

Regeringen beslutar proposition Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Prop. 2014/15:17

19