Regeringens proposition 2014/15:134

Informationsutbytesavtal med Niue Prop.
  2014/15:134

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 juni 2015

Margot Wallström

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1

Prop. 2014/15:134

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Niue om utbyte  
  av upplysningar i skatteärenden ........................................................ 4
3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 18
4 Avtalet mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i  
  skatteärenden .................................................................................. 18
  4.1 Lagförslaget...................................................................... 18
  4.2 Informationsutbytesavtalets ................................innehåll 19
    4.2.1 ........... Avtalets syfte och tillämpningsområde 19
    4.2.2 ..................................................... Definitioner 20
    4.2.3 ................. Utbyte av upplysningar på begäran 20
    4.2.4 .............. Utomlands utförda skatteutredningar 20
    4.2.5 ......................... Möjlighet att avslå en begäran 21
    4.2.6 .......................................................... Sekretess 22
    4.2.7 ........................................................ Kostnader 23
    4.2.8 Förfarandet vid ömsesidig  
    ............................................ överenskommelse 23
    4.2.9 ............................................. Slutbestämmelser 23
5 Konsekvenser . ............................för de offentliga finanserna m.m 23
Utdrag ur protokoll ...........vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 24

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2014/15:134
 

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner avtalet mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden (avsnitt 4),

2.antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

3

Prop. 2014/15:134 2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige
  och Niue om utbyte av upplysningar i
  skatteärenden

Härigenom föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges regering undertecknade den 4 oktober 2013 och Niues regering undertecknade den 19 september 2013 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilagan till denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Lagen tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen dock tillämpas från och med ikraftträdandet.

4

Bilaga Prop. 2014/15:134 (Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF NIUE FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS

The Government of Sweden and the Government of Niue, desiring to conclude an Agreement for the exchange of information relating to tax matters, have agreed as follows:

AVTAL MELLAN SVERIGES REGERING OCH NIUES REGERING OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I SKATTE- ÄRENDEN

Sveriges regering och Niues regering, som önskar ingå ett avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden, har kommit överens om följande:

Article 1 Artikel 1          
Object and scope of the Agreement Avtalets syfte och tillämpnings-
  område          
1. The competent authorities of 1. De behöriga myndigheterna i
the Contracting Parties shall pro- de avtalsslutande parterna ska
vide assistance through exchange biträda varandra med handräck-
of information that is foreseeably ning genom utbyte av upplys-
relevant to the administration and ningar som kan antas vara rele-
enforcement of the domestic laws vanta vid tillämpningen och verk-
of the Contracting Parties con- ställigheten av de avtalsslutande
cerning taxes covered by this parternas interna lagstiftning avse-
Agreement. Such information shall ende skatter som omfattas av detta
include information that is fore- avtal. Sådana upplysningar in-
seeably relevant to the determina- begriper upplysningar som kan
tion, assessment and collection of antas vara relevanta för faststäl-
such taxes, the recovery and en- lande, taxering och uppbörd av
forcement of tax claims, or the sådana skatter, för indrivning och
investigation or prosecution of tax andra exekutiva åtgärder beträf-
matters. Information shall be ex- fande skattefordringar eller för
changed in accordance with the utredning eller åtal i skatteärenden.
provisions of this Agreement and Upplysningarna ska utbytas i en-
shall be treated as confidential in lighet med bestämmelserna i detta
the manner provided in Article 8. avtal och ska hållas hemliga på sätt
The rights and safeguards secured som anges i artikel 8. De rättig-
to persons by the laws or adminis- heter som tillkommer personer
trative practice of the requested enligt den anmodade partens
Party remain applicable to the lagstiftning eller administrativa
extent that they do not unduly praxis förblir tillämpliga i den
prevent or delay effective ex- utsträckning de inte otillbörligt
change of information. hindrar eller fördröjer ett effektivt
  utbyte av upplysningar.    

5

Prop. 2014/15:134 2. This Agreement shall not affect the application in the Contracting Parties of the rules on mutual assistance in criminal matters.

2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Article 2 Artikel 2
Jurisdiction Jurisdiktion

A requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion.

Article 3   Artikel 3        
Taxes covered Skatter som omfattas av avtalet  
1. The taxes which are the sub- 1. De skatter som omfattas av
ject of this Agreement are taxes of detta avtal är skatter av varje slag
every kind and description im- och beskaffenhet som tas ut i de
posed in the Contracting Parties. avtalsslutande parterna.  
2. This Agreement shall also 2. Detta avtal tillämpas även på
apply to any identical or any sub- skatter av samma eller i huvudsak
stantially similar taxes imposed likartat slag som efter underteck-
after the date of signature of the nandet av avtalet tas ut vid sidan
Agreement in addition to or in av eller i stället för de för närva-
place of the existing taxes. The rande utgående skatterna. De av-
competent authorities of the Con- talsslutande parternas behöriga
tracting Parties shall notify each myndigheter ska meddela varandra
other of any substantial changes to om väsentliga ändringar som gjorts
the taxation and related infor- avseende den skattelagstiftning
mation gathering measures cov- och de åtgärder för att inhämta
ered by the Agreement. upplysningar som omfattas av
    avtalet.        

Article 4

Definitions

  1. For the purposes of this
  Agreement, unless otherwise
  defined:        
  a) the term “Niue” means the
  territory of Niue; it also includes
  any area beyond the territorial sea
6 designated under Niue legislation

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Niue” avser Niues territorium, även innefattande varje område utanför territorialhavet över vilket Niue enligt dess lag-

and in accordance with inter- stiftning och i överensstämmelse
national law as an area in which med folkrättens regler utövar suve-
Niue may exercise sovereign rights räna rättigheter avseende natur-
with respect to natural resources; resurser,      
b) the term “Sweden” means the b) ”Sverige” avser Konungariket
Kingdom of Sweden and, when Sverige och innefattar, när ut-
used in a geographical sense, in- trycket används i geografisk bety-
cludes the national territory, the delse, Sveriges territorium, Sve-
territorial sea of Sweden as well as riges territorialhav och andra
other maritime areas over which havsområden över vilka Sverige, i
Sweden in accordance with inter- överensstämmelse med folkrättens
national law exercises sovereign regler, utövar suveräna rättigheter
rights or jurisdiction;     eller jurisdiktion,    
c) the term “Contracting Party” c) ”avtalsslutande part” avser
means Sweden or Niue as the Sverige eller Niue beroende på
context requires;       sammanhanget,      
d) the term “competent author- d) ”behörig myndighet” avser
ity” means                  
(i) in Niue, the Financial Secre- 1) i Niue, finansministern eller
tary or an authorised representative ett befullmäktigat ombud åt vilken
which is designated as a competent uppdras att vara behörig myndig-
authority for the purposes of this het vid tillämpningen av detta
Agreement;         avtal,        
(ii) in Sweden, the Minister of 2) i Sverige, finansministern,
Finance, his authorised repre- dennes befullmäktigade ombud
sentative or the authority which is eller den myndighet åt vilken upp-
designated as a competent au- dras att vara behörig myndighet
thority for the purposes of this vid tillämpningen av detta avtal,
Agreement;                  
e) the term “person” includes an e) ”person” inbegriper fysisk
individual, a company and any person, bolag och annan person-
other body of persons;     sammanslutning,    
f) the term “company” means f) ”bolag” avser juridisk person
any body corporate or any entity eller annan som vid beskattningen
that is treated as a body corporate behandlas såsom juridisk person,
for tax purposes;                
g) the   term “publicly traded g) ”bolag vars aktier är föremål
company” means any company för allmän omsättning” avser ett
whose principal class of shares is bolag vars viktigaste aktieslag är
listed on a recognised stock ex- noterat på en erkänd aktiebörs
change provided its listed shares under förutsättning att dess note-
can be readily purchased or sold rade aktier fritt kan köpas eller
by the public. Shares can be pur- säljas av allmänheten. Aktier kan
chased or sold “by the public” if köpas eller säljas ”av allmänheten”
the purchase or sale of shares is om köp eller försäljning av aktier
not implicitly or explicitly inte underförstått eller uttryckligen
restricted to a limited group of begränsats till en avgränsad krets
investors;           av investerare,      
h) the term “principal class of h) ”viktigaste aktieslag” avser
shares” means the class or classes det eller de aktieslag som repre-
of shares representing a majority senterar majoriteten av rösterna i

Prop. 2014/15:134

7

Prop. 2014/15:134 of the voting power and value of

  the company;      
  i) the term “recognised stock
  exchange” means any stock ex-
  change agreed upon by the com-
  petent authorities of the Con-
  tracting Parties;    
  j) the term “collective invest-
  ment fund or scheme” means any
  pooled investment vehicle, irre-
  spective of legal form. The term
  “public collective investment fund
  or scheme” means any collective
  investment fund or scheme pro-
  vided the units, shares or other
  interests in the fund or scheme can
  be readily purchased, sold or re-
  deemed by the public. Units,
  shares or other interests in the fund
  or scheme can be readily pur-
  chased, sold or redeemed “by the
  public” if the purchase, sale or
  redemption is not implicitly or
  explicitly restricted to a limited
  group of investors;    
  k) the term “tax” means any tax
  to which the Agreement applies;
  l) the term “applicant Party”
  means the Contracting Party
  requesting information;  
  m) the term “requested Party”
  means the Contracting Party
  requested to provide information;
  n) the term “information gath-
  ering measures” means laws and
  administrative or judicial proce-
  dures that enable a Contracting
  Party to obtain and provide the
  requested information;  
  o) the term “information” means
  any fact, statement or record in
  any form whatever.    
  2. As regards the application of
  this Agreement at any time by a
  Contracting Party, any term not
  defined therein shall, unless the
  context otherwise requires, have
8 the meaning that it has at that time

och värdet av bolaget,

i)”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna kommit överens om,

j)”kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem” avser alla åtaganden för kollektiva investeringar oavsett juridisk form. ”Publik kollektiv investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem” avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem vars andelar, aktier eller andra rättigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden eller systemet kan fritt köpas, säljas eller lösas in ”av allmänheten” om köp, försäljning eller inlösen inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

k)”skatt” avser varje skatt som omfattas av avtalet,

l)”anmodande part” avser den avtalsslutande part som begär upplysningar,

m)”anmodad part” avser den avtalsslutande part som har anmodats att lämna upplysningar,

n)”åtgärder för att inhämta upplysningar” avser lagstiftning och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en avtalsslutande part att inhämta och lämna begärda upplysningar,

o)”upplysningar” avser varje faktauppgift, meddelande, handling eller annan dokumentation oavsett form.

2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta avtal vid någon tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som ut-

under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

trycket har vid denna tidpunkt Prop. 2014/15:134 enligt den partens lagstiftning och

den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Article 5               Artikel 5          
Exchange of information upon Utbyte av upplysningar  
request               begäran            
1. The competent authority of 1. Den behöriga myndigheten i  
the requested Party shall provide den anmodade parten ska på begä-  
upon request information for the ran lämna upplysningar för de  
purposes referred to in Article 1. ändamål som anges i artikel 1.  
Such information shall be ex- Sådana upplysningar ska utbytas  
changed without regard to whether utan avseende på om det hand-  
the conduct being investigated lande som är föremål för utredning  
would constitute a crime under the skulle ha utgjort ett brott enligt den  
laws of the requested Party if such anmodade partens lagstiftning om  
conduct occurred in the requested ett sådant handlande utförts i den  
Party.                 anmodade parten.        
2. If the information in the pos- 2. Om de upplysningar som är  
session of the competent authority tillgängliga för den behöriga myn-  
of the requested Party is not suffi- digheten i den anmodade parten  
cient to enable it to comply with inte räcker till för att tillmötesgå  
the request for information, that en begäran om upplysningar, ska  
Party shall use all relevant infor- den anmodade parten – utan hinder  
mation gathering   measures to av att den anmodade parten kanske  
provide the applicant Party with inte har behov av upplysningarna  
the information requested, not- för sina egna beskattningsändamål  
withstanding that the requested – vidta alla relevanta åtgärder för  
Party may not need such infor- att inhämta och lämna de begärda  
mation for its own tax purposes.   upplysningarna.        
3. If specifically requested by 3. Om den behöriga myndig-  
the competent authority of an heten i en anmodande part särskilt  
applicant Party, the competent begär det, ska den behöriga myn-  
authority of the requested Party digheten i den anmodade parten – i  
shall provide information under den utsträckning som detta är  
this Article, to the extent allowable tillåtet enligt dess interna lag-  
under its domestic laws, in the stiftning lämna upplysningar  
form of depositions of witnesses enligt denna artikel i form av upp-  
and   authenticated copies of tagande av vittnesberättelser och  
original records.           bestyrkta kopior av handlingar.    
4. Each Contracting Party shall 4. Vardera avtalsslutande parten  
ensure that its competent authori- ska säkerställa att den har befo-  
ties for the purposes specified in genhet att genom sin behöriga  
Article 1 of the Agreement, have myndighet på begäran och för de 9

Prop. 2014/15:134 the authority to obtain and provide upon request:

a)information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;

b)information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations,

“Anstalten” and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

a)the identity of the person under examination or investigation;

b)a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party;

10 c) the tax purpose for which the

ändamål som anges i artikel 1 i avtalet, inhämta och lämna:

a)upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar

iegenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare,

b)upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet – med de begränsningar som följer av artikel 2 – upplysningar om ägarförhållandena rörande alla sådana personer i en ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om stiftare, förvaltare och förmånstagare; i fråga om stiftelser, upplysningar om stiftare, ledamöter i styrelsen och destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet för de avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna upplysningar om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt stora svårigheter.

5. Vid begäran om upplysningar enligt avtalet ska den behöriga myndigheten i den anmodande parten till den behöriga myndigheten i den anmodade parten lämna följande upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna kan antas vara relevanta:

a)identiteten på den person som är föremål för utredning eller undersökning,

b)uppgift om de begärda upplysningarna, inbegripet deras närmare beskaffenhet och i vilken form som den anmodande parten önskar att få upplysningarna från den anmodade parten,

c)det beskattningsändamål för

information is sought;       vilket upplysningarna efterfrågas,
d) grounds for believing that the d) skälen för att anta att de be-
information requested is held in gärda upplysningarna finns i den
the requested Party or is in the anmodade parten eller innehas
possession or control of a person eller kontrolleras av person inom
within the jurisdiction of the re- den anmodade partens jurisdiktion,
quested Party;                    
e) to the extent known, the name e) såvitt det är känt, namn och
and address of any person believed adress på person som kan antas
to be in possession of the re- inneha de begärda upplysningarna,
quested information;                  
f) a statement that the request is f) uppgift om att begäran är i
in conformity with the law and överensstämmelse med lagstiftning
administrative practices of the och administrativ praxis i den
applicant Party, that if the re- anmodande parten och att den
quested information was within the behöriga myndigheten i den an-
jurisdiction of the applicant Party modande parten – om de begärda
then the competent authority of the upplysningarna fanns inom denna
applicant Party would be able to parts jurisdiktion – skulle kunna
obtain the information under the inhämta upplysningarna enligt
laws of the applicant Party or in lagstiftning eller vedertagen admi-
the normal course of administra- nistrativ praxis i den anmodande
tive practice and that it is in con- parten samt att begäran är i över-
formity with this Agreement;   ensstämmelse med detta avtal,
g) a statement that the applicant g) uppgift om att den an-
Party has pursued all means avail- modande parten har vidtagit alla
able in its own territory to obtain åtgärder för att inhämta upplys-
the information, except those that ningarna som står till dess förfo-
would give rise to disproportionate gande inom dess eget territorium,
difficulties.         utom sådana åtgärder som skulle
          medföra oproportionerligt stora
          svårigheter.        
6. The competent authority of 6. Den behöriga myndigheten i
the requested Party shall forward den anmodade parten ska snarast
the requested information as möjligt lämna de begärda upplys-
promptly as possible to the appli- ningarna till den anmodande par-
cant Party. To ensure a prompt ten. För att tillgodose ett skynd-
response, the competent authority samt svar ska den behöriga myn-
of the requested Party shall:   digheten i den anmodade parten:
a) Confirm receipt of a request a) Till den behöriga myndig-
in writing to the competent au- heten i den anmodande parten
thority of the applicant Party and skriftligen bekräfta mottagandet av
shall notify the competent author- begäran och inom 60 dagar efter
ity of the applicant Party of defi- mottagandet underrätta den behö-
ciencies in the request, if any, riga myndigheten i den anmodande
within 60 days of the receipt of the parten om eventuella brister i
request.         begäran.          
b) If the competent authority of b) Om den behöriga myndig-
the requested Party has been un- heten i den anmodade parten inte
able to obtain and provide the har kunnat inhämta och lämna de
information within 90 days of begärda upplysningarna inom 90

Prop. 2014/15:134

11

Prop. 2014/15:134 receipt of the request, including if dagar från det att begäran togs
it encounters obstacles in furnish- emot, däri inbegripet om det före-
ing the information or it refuses to ligger förhinder att tillhandahålla
furnish the information, it shall upplysningarna eller om den behö-
immediately inform the applicant riga myndigheten vägrar att lämna
Party, explaining the reason for its upplysningarna, ska den omedel-
inability, the nature of the obsta- bart underrätta den anmodande
cles or the reasons for its refusal. parten om detta och ange skälen
  för att den inte kunnat inhämta och
  tillhandahålla upplysningarna,
  vilka hinder som föreligger eller
  skälen för dess vägran.  
Article 6 Artikel 6    
Tax examinations abroad Utomlands utförda skatte-
  utredningar    
  1. A Contracting Party may 1. En avtalsslutande part får til-
  allow representatives of the com- låta att företrädare för den behö-
  petent authority of the other Con- riga myndigheten i den andra
  tracting Party to enter the territory avtalsslutande parten närvarar i
  of the first-mentioned Party to den förstnämnda parten för att
  interview individuals and examine höra fysiska personer och granska
  records with the written consent of handlingar efter skriftligt med-
  the persons concerned. The com- givande av de berörda personerna.
  petent authority of the second- Den behöriga myndigheten i den
  mentioned Party shall notify the sistnämnda parten ska meddela
  competent authority of the first- den behöriga myndigheten i den
  mentioned Party of the time and förstnämnda parten om tid och
  place of the meeting with the indi- plats för mötet med dessa per-
  viduals concerned.   soner.            
  2. At the request of the compe- 2. På begäran av den behöriga
  tent authority of one Contracting myndigheten i en avtalsslutande
  Party, the competent authority of part får den behöriga myndigheten
  the other Contracting Party may i den andra avtalsslutande parten
  allow representatives of the com- tillåta att företrädare för den behö-
  petent authority of the first- riga myndigheten i den först-
  mentioned Party to be present at nämnda parten är närvarande vid
  the appropriate part of a tax ex- skatteutredning i den sistnämnda
  amination in the second-mentioned parten till den del detta anses
  Party.     lämpligt.            
  3. If the request referred to in 3. Bifalls en begäran enligt
  paragraph 2 is acceded to, the punkt 2 ska den behöriga myndig-
  competent authority of the Con- heten i den avtalsslutande part som
  tracting Party conducting the utför utredningen   snarast möjligt
  examination shall, as soon as pos- underrätta den behöriga myndig-
  sible, notify the competent author- heten i den andra parten om tid
  ity of the other Party about the och plats för utredningen, om den
  time and place of the examination, myndighet eller person som be-
12 the authority or official designated myndigats att utföra utredningen
to carry out the examination and samt om de förfaranden och vill- Prop. 2014/15:134
the procedures and conditions kor som den förstnämnda parten  
required by the first-mentioned fastställt för utförandet av ut-  
Party for the conduct of the ex- redningen. Alla beslut beträffande  
amination. All decisions with utförandet av utredningen ska  
respect to the conduct of the tax fattas av den part som utför ut-  
examination shall be made by the redningen.          
Party conducting the examination.              
Article 7           Artikel 7          
Possibility of declining a request Möjlighet att avslå en begäran    
1. The requested Party shall not 1. Den anmodade parten har inte  
be required to obtain or provide skyldighet att inhämta eller lämna  
information that the applicant upplysningar som den anmodande  
Party would not be able to obtain parten inte skulle kunna inhämta  
under its own laws for purposes of enligt dess lagstiftning för tillämp-  
the administration or enforcement ning eller verkställighet av dess  
of its own tax laws. The competent egen skattelagstiftning. Den behö-  
authority of the requested Party riga myndigheten i den anmodade  
may decline to assist where the parten får avslå en begäran när  
request is not made in conformity begäran inte har gjorts i överens-  
with this Agreement.     stämmelse med detta avtal.      
2. The provisions of this Agree- 2. Bestämmelserna i detta avtal  
ment shall not impose on a Con- ska inte medföra skyldighet för en  
tracting Party the obligation to avtalsslutande part att lämna upp-  
supply information which would lysningar som skulle röja handels-,  
disclose any trade, business, affärs-, industri- eller yrkeshem-  
industrial, commercial or profes- lighet eller kommersiell hemlighet  
sional secret or trade process. eller i näringsverksamhet nyttjat  
Notwithstanding the foregoing, förfaringssätt. Utan hinder av  
information of the type referred to detta, ska upplysningar som avses i  
in Article 5, paragraph 4 shall not artikel 5 punkt 4 inte anses som  
be treated as such a secret or trade sådana hemligheter eller sådant  
process merely because it meets förfaringssätt endast på grund av  
the criteria in that paragraph.   att de uppfyller villkoren i nämnda  
              punkt.            
3. The provisions of this Agree- 3. Bestämmelserna i detta avtal  
ment shall not impose on a Con- ska inte medföra skyldighet för en  
tracting Party the obligation to avtalsslutande part att inhämta  
obtain or provide information, eller lämna upplysningar   som  
which would reveal confidential skulle röja hemlig kommunikation  
communications between a client mellan en klient och dennes advo-  
and an attorney, solicitor or other kat eller annat juridiskt ombud, när  
admitted legal   representative sådan kommunikation:      
where such communications are:              
a) produced for the purposes of a) förevarit i syfte att söka eller  
seeking or providing legal advice lämna juridisk rådgivning, eller  
or                          
b) produced for the purposes of b) förevarit i syfte att användas 13

Prop. 2014/15:134 use in existing or contemplated legal proceedings.

4.The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).

5.A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6.The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.

under pågående eller förestående rättsliga förfaranden.

4.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

5.En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

6.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om den anmodande parten har begärt upplysningarna för tillämpning eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed sammanhängande krav, som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

  Article 8       Artikel 8          
  Confidentiality     Sekretess          
  Any information received by a Alla upplysningar som tas emot
  Contracting Party under this av en avtalsslutande part med stöd
  Agreement shall be treated as av detta avtal ska hållas hemliga
  confidential in the same manner as på samma sätt som upplysningar
  information obtained under the som inhämtats med stöd av den
  domestic laws of that Party and interna lagstiftningen i denna part
  may be disclosed only to persons och får yppas endast för personer
  or authorities (including courts and eller myndigheter (däri inbegripet
  administrative bodies) in the juris- domstolar och förvaltningsorgan)
  diction of the Contracting Party inom den avtalsslutande partens
  concerned with the assessment or jurisdiktion som har befattning
  collection of, the enforcement or med taxering eller uppbörd av,
  prosecution in respect of, or the exekutiva åtgärder eller åtal, eller
  determination of appeals in re- handläggning av överklagande,
  lation to, the taxes covered by this avseende de skatter som omfattas
  Agreement. Such persons or au- av detta avtal. Sådana personer
  thorities shall use such information eller myndigheter ska använda
  only for such purposes. They may dessa upplysningar endast för
  disclose the information in public sådana ändamål. De får yppa
  court proceedings or in judicial upplysningarna   vid offentliga
  decisions. The information may domstolsförhandlingar eller i dom-
14 not be disclosed to any other per- stolsavgöranden. Upplysningarna

son or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

får inte yppas för annan person, Prop. 2014/15:134 institution eller myndighet eller för

annan jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Article 9 Artikel 9
Costs Kostnader

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be agreed by the competent authorities of the Contracting Parties.

De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska komma överens om fördelningen av uppkomna kostnader för handräckning.

Article 10 Artikel 10
Implementation legislation Lagstiftning om införlivande

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

De avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i avtalet.

Article 11 Artikel 11

Mutual agreement procedure

1.Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

2.In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3.The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de avtalsslutande parterna i fråga om tillämpning eller tolkning av avtalet ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

2.Utöver vad som framgår av punkt 1, får de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ömsesidigt komma överens om förfarandena för tillämpningen av artiklarna 5 och 6.

3.Vid tillämpningen av denna artikel kan de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att nå en överenskommelse.

15

Prop. 2014/15:134 Article 12 Artikel 12    
Entry into force Ikraftträdande    
1. Each of the Contracting Par- 1. De avtalsslutande parterna ska
ties shall notify the other in writing skriftligen underrätta varandra när
of the completion of the proce- de åtgärder vidtagits av respektive
dures required by its law for the avtalsslutande part som krävs för
entry into force of this Agreement. att detta avtal ska träda i kraft.  
2. The Agreement shall enter 2. Avtalet träder i kraft den
into force on the thirtieth day after trettionde dagen efter den dag då
the receipt of the later of these den sista av dessa underrättelser
notifications and shall thereupon tas emot och tillämpas  
have effect      
a) for criminal tax matters, from a) i skattebrottsärenden, från och
the date of entry into force; med dagen för ikraftträdandet;  
b) for all other matters covered b) i alla andra ärenden som om-
in Article 1, for taxable periods fattas av artikel 1, för beskatt-
beginning on or after the date on ningsår som börjar på dagen för
which the Agreement enters into ikraftträdandet av avtalet eller
force, or where there is no taxable senare, eller då något beskatt-
period, for all charges to tax aris- ningsår inte föreligger, för skatte-
ing on or after the date on which anspråk som uppkommer på dagen
the Agreement enters into force. för ikraftträdandet av avtalet eller
  senare.    
  Article 13       Artikel 13  
  Termination       Upphörande  
  1. This Agreement shall remain 1. Detta avtal förblir i kraft till
  in force until terminated by a dess att det sägs upp av en avtals-
  Contracting Party. Either Con- slutande part. Vardera avtalsslu-
  tracting Party may terminate the tande parten kan på diplomatisk
  Agreement, through diplomatic väg skriftligen säga upp avtalet
  channels, by giving written notice genom underrättelse härom till den
  of termination to the other Con- andra avtalsslutande parten. I hän-
  tracting Party. In such case, the delse av sådan uppsägning upphör
  Agreement shall cease to have avtalet att gälla den första dagen i
  effect on the first day of the month den månad som följer närmast
  following the end of the period of efter utgången av den sexmåna-
  six months after the date of receipt dersperiod som följer efter den dag
  of notice of termination by the underrättelse om uppsägning
  other Contracting Party.     togs emot av den andra avtals-
          slutande parten.  
  2. In the event of termination, 2. I händelse av uppsägning ska
  both Contracting Parties shall de avtalsslutande parterna vara
  remain bound by the provisions of fortsatt bundna av bestämmelserna
  Article 8 with respect to any i artikel 8 i fråga om upplysningar
  information obtained under the som erhållits med stöd av avtalet.
16 Agreement.            

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the Agreement.

Done at Paris, this 4th day of October 2013, in duplicate in the English language.

For the Government of Sweden

Prop. 2014/15:134

Till bekräftelse härav har undertecknade därtill vederbörligen bemyndigade undertecknat avtalet.

Som skedde i Paris, den 4 oktober 2013 i två exemplar på engelska språket.

För Sveriges regering

Martin Rahm Martin Rahm

Done at Alofi, this 19th day of September 2013, in duplicate in the English language.

For the Government of Niue

Toke T Talagi

Som skedde i Alofi, den 19 september 2013 i två exemplar på engelska språket.

För Niues regering

Toke T Talagi

17

Prop. 2014/15:134 3 Ärendet och dess beredning

Förhandlingar om informationsutbytesavtal med Niue har förts under 2013. Utkast till avtal färdigställdes i mars 2013. Utkastet var upprättat på engelska. En svensk översättning har därefter upprättats. Den engelska texten och den svenska översättningen har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet undertecknades av Sverige i Paris den 4 oktober 2013 och av Niue i Alofi den 19 september 2013.

Ett förslag till lag om avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden har upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen införlivas det avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden som undertecknades den 4 oktober och 19 september 2013 i svensk lagstiftning. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Avtalet mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om detta avtal.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket tillstyrker förslaget till avtal.

Skälen för regeringens förslag: Sverige har inte något informationsutbytesavtal med Niue. Informationsutbytesavtal är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget att få till stånd ett informationsutbytesavtal med Niue.

4.1 Lagförslaget

  I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet.
  Avtalet är upprättat på engelska. Den engelska texten och en svensk
  översättning framgår av bilagan till lagen.
  Enligt artikel 12 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de
  åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder
  i kraft trettio dagar efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits
  emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet
  kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att
18 lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
4.2 Informationsutbytesavtalets innehåll Prop. 2014/15:134

Avtalet ansluter nära till den modell (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters; modellavtalet) som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utarbetat för bilaterala avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Modellavtalet har utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer. I OECD:s rapport Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, anges avsaknad av effektivt informationsutbyte som ett huvudkriterium för s.k. skadliga skatteregimer. OECD:s Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information utarbetade på uppdrag av OECD:s Global Forum on Taxation ett modellavtal för att åstadkomma ett effektivt informationsutbyte. I arbetsgruppen ingick representanter från vissa OECD-länder och från Aruba, Bermuda, Bahrain, Caymanöarna, Cypern, Isle of Man, Malta, Mauritius, Nederländska Antillerna, Seychellerna och San Marino.

Modellavtalet publicerades 2002 och syftar till att genom informationsutbyte främja internationellt samarbete i skatteärenden. Modellavtalet åtföljs av kommentarer till avtalets bestämmelser.

4.2.1Avtalets syfte och tillämpningsområde

I artikel 1 anges avtalets syfte och tillämpningsområde. Av punkt 1 följer att avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av avtalet. Däri inbegrips upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Vidare anges att de rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar. Punkt 1 överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet.

I punkt 2 anges i förtydligande syfte att avtalet inte ska påverka tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelser om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

I artikel 2 finns en bestämmelse om jurisdiktion, i vilken anges att den part som har anmodats att lämna upplysningar inte är skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av person inom dess jurisdiktion. Artikeln överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 3 anges de skatter som omfattas av avtalet. Enligt punkt 1 omfattar avtalet skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande parterna. Av punkt 2 framgår att avtalet ska tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 3.1.

19

Prop. 2014/15:134 4.2.2 Definitioner

Artikel 4 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Definitionerna överensstämmer med motsvarande definitioner i modellavtalet.

4.2.3Utbyte av upplysningar på begäran

Artikel 5 innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet.

I artikel 5.1 finns den allmänna bestämmelsen att den behöriga myndigheten i den anmodade parten på begäran ska lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska lämnas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den parten.

Av artikel 5.2, som kompletterar artikel 5.1, framgår att den anmodade parten ska vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta de begärda upplysningarna. Vad som avses med ”åtgärder för att inhämta upplysningar” definieras i artikel 4.1 n).

Enligt artikel 5.3 ska behörig myndighet i den anmodade parten på begäran, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt denna parts interna lagstiftning, lämna upplysningar i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av originalhandlingar.

I artikel 5.4 anges att parterna ska säkerställa att de, för de ändamål som anges i artikel 1, har befogenhet att på begäran inhämta och lämna sådana upplysningar som närmare anges i punkterna a) och b). I punkt a) anges att de behöriga myndigheterna ska ha befogenhet att utbyta upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare. Enligt artikel 5.4 b) ska de behöriga myndigheterna vidare ha befogenhet att utbyta upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet upplysningar om alla sådana personer i en ägarkedja. I fråga om truster ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, förvaltare och förmånstagare. I fråga om stiftelser ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, styrelsemedlemmar och destinatärer.

Artikel 5.5 innehåller en uppräkning av de uppgifter som en begäran om upplysningar ska innehålla.

Av artikel 5.6 framgår att den behöriga myndigheten i den anmodade parten till den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska bekräfta mottagandet av en begäran och bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

  4.2.4 Utomlands utförda skatteutredningar
  Artikel 6 innehåller bestämmelser om utomlands utförda skatteutred-
20 ningar, vilka överensstämmer med motsvarande bestämmelser i
   

modellavtalet. Enligt artikel 6.1 får en avtalsslutande part tillåta att Prop. 2014/15:134 företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande

parten närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska personer och granska handlingar. Vidare anges att den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för det planerade mötet med de fysiska personerna i fråga.

Enligt artikel 6.2 får den behöriga myndigheten i en avtalsslutande part, på begäran av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten, tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten närvarar vid skatteutredning i förstnämnda part. Av artikel 6.3 framgår att om en begäran enligt punkt 2 bifalls ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Den part som utför utredningen ska därvid fatta alla beslut beträffande utförandet av utredningen.

4.2.5Möjlighet att avslå en begäran

Bestämmelser om möjlighet för den anmodade parten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar finns införda i artikel 7. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet. I artikel 7.1 anges att den anmodade parten inte har någon skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Vidare anges att en begäran får avslås när den inte har gjorts i överensstämmelse med avtalet.

I artikel 7.2 anges att avtalet inte ska medföra skyldighet att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Upplysningar ska dock inte anses som sådana hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i artikel 5.4, dvs. att de innehas av finansiella institutioner eller utgör information om ägarförhållanden.

Artikel 7.3 innebär begränsningar i skyldigheten att lämna ut upplysningar som röjer hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud i samband med juridisk rådgivning.

I artikel 7.4 anges att en begäran får avslås när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn.

I artikel 7.5 anges att en begäran om upplysningar inte ska avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

Syftet med artikel 7.6 är att förhindra att avtalet tillämpas på ett sätt som resulterar i diskriminering av medborgare i den anmodade parten. Enligt bestämmelsen får den anmodade parten avslå en begäran om upplysningar om dessa begärs av den anmodande parten för

administration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande

21

Prop. 2014/15:134 partens skattelagstiftning som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

4.2.6Sekretess

Artikel 8 innehåller bestämmelser om sekretess. I artikeln anges att alla upplysningar som tas emot av en part med stöd av avtalet ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part. Vidare anges i artikeln att sådana upplysningar endast får yppas för personer eller myndigheter inom den partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande avseende de skatter som omfattas av avtalet. Av artikeln framgår vidare att uppgifterna endast får användas för angivna ändamål och att uppgifterna får yppas vid offentlig domstolsförhandling eller i domstolsavgörande. Av artikeln framgår också att upplysningarna inte får yppas för annan institution eller myndighet inom den anmodande partens jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Avtalet tar sikte på såväl den situationen att en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra parten biträder den svenska myndigheten.

Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor, som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende, följas av svenska myndigheter oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av bestämmelsens första stycke framgår att sekretess enligt 27 kap. 1–4 §§ OSL för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende om handräckning eller bistånd som en svensk myndighet lämnar åt en myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. Sekretess gäller enligt andra stycket samma bestämmelse, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 27 kap. 1–4 §§ OSL för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt andra stycket, får enligt bestämmelsens tredje stycke de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket OSL inte

tillämpas i strid med avtalet. Av bestämmelsens fjärde stycke framgår att

22

för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i Prop. 2014/15:134 högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Därutöver kan andra bestämmelser i OSL, exempelvis. 15 kap. 1 § och 15 kap. 1 a §, vara tillämpliga. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

4.2.7Kostnader

Enligt artikel 9 ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna komma överens om fördelningen av de kostnader som uppkommer med anledning av en begäran om handräckning. Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med modellavtalet.

4.2.8Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 11.

4.2.9Slutbestämmelser

Artiklarna 12 och 13 innehåller bestämmelser om ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 12 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter mottagandet av den sista av de skriftliga underrättelser, som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits av respektive part som krävs för att avtalet ska träda i kraft. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet från och med dagen för ikraftträdandet. I alla andra ärenden som omfattas av artikel 1 tillämpas avtalet på beskattningsår som börjar på dagen för avtalets ikraftträdande eller senare, eller om beskattningsår saknas, på skatteanspråk som uppkommer på dagen för avtalets ikraftträdande eller senare.

5Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m.

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Niue.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

23

Prop. 2014/15:134

24

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 juni 2015

Närvarande: statsråden Å Romson, M Wallström, ordförande, M Johansson, S-E Bucht, H Hellmark Knutsson, I Lövin, Å Regnér, A Ygeman, P Bolund, M Kaplan, A Bah Kuhnke, A Strandhäll, A Shekarabi, G Fridolin, G Wikström, A Hadzialic

Föredragande: statsrådet P Bolund

Regeringen beslutar proposition Informationsutbytesavtal med Niue