Regeringens proposition 2014/15:133

Informationsutbytesavtal med Brunei Prop.
  2014/15:133

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 juni 2015

Margot Wallström

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1

Prop. 2014/15:133 Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte  
  av upplysningar i skatteärenden ........................................................ 4
3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 18
4 Avtalet mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar  
  i skatteärenden ................................................................................ 18
  4.1 Lagförslaget...................................................................... 18
  4.2 Informationsutbytesavtalets ................................innehåll 19
    4.2.1 ........... Avtalets syfte och tillämpningsområde 19
    4.2.2 ..................................................... Definitioner 20
    4.2.3 ................. Utbyte av upplysningar på begäran 20
    4.2.4 .............. Utomlands utförda skatteutredningar 21
    4.2.5 ......................... Möjlighet att avslå en begäran 21
    4.2.6 .......................................................... Sekretess 22
    4.2.7 ........................................................ Kostnader 23
    4.2.8 Förfarandet vid ömsesidig  
    ............................................ överenskommelse 23
    4.2.9 ............................................. Slutbestämmelser 23
5 Konsekvenser för ......................................de offentliga finanserna 23
Utdrag ur protokoll ...........vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 24

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2014/15:133
 

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner avtalet mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden (avsnitt 4),

2.antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

3

Prop. 2014/15:133 2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige
  och Brunei om utbyte av upplysningar i
  skatteärenden

Härigenom föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges regering och Bruneis regering undertecknade den 27 juni 2012 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, malajiska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilagan till denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Lagen tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen dock tillämpas från och med ikraftträdandet.

4

  Bilaga Prop. 2014/15:133
AVTAL MELLAN KONUNGA- AGREEMENT BETWEEN THE
RIKET SVERIGES REGERING GOVERNMENT OF THE KING-
OCH SULTANATET BRUNEI DOM OF SWEDEN AND THE
DARUSSALAMS REGERING GOVERNMENT OF HIS MAJE-
OM UTBYTE AV UPPLYS- STY THE SULTAN AND YANG
NINGAR I SKATTEÄRENDEN DI-PERTUAN OF BRUNEI
  DARUSSALAM FOR THE EX-
  CHANGE OF INFORMATION
  RELATING TO TAX MATTERS

Konungariket Sveriges regering och Sultanatet Brunei Darussalams regering, som önskar ingå ett avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden, har kommit överens om följande:

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, desiring to conclude an Agreement for the exchange of information relating to tax matters, have agreed as follows:

Artikel 1             Article 1          
Avtalets syfte och tillämpnings- Object and scope of the Agreement  
område                          
1. De behöriga myndigheterna i 1. The competent authorities of  
de avtalsslutande parterna ska the Contracting Parties shall  
biträda varandra med hand- provide assistance through  
räckning genom utbyte av upplys- exchange of information that is  
ningar som kan antas vara foreseeably relevant to the admini-  
relevanta vid administration och stration and enforcement of the  
verkställighet av de avtalsslutande domestic laws of the Contracting  
parternas interna lagstiftning Parties concerning taxes covered  
avseende skatter som omfattas av by this Agreement. Such infor-  
detta avtal. Sådana upplysningar mation shall include information  
inbegriper upplysningar som kan that is foreseeably relevant to the  
antas vara relevanta för fast- determination, assessment and  
ställande, taxering och uppbörd av collection of such taxes, the  
sådana skatter, för indrivning och recovery and enforcement of tax  
andra exekutiva åtgärder beträff- claims, or the investigation or  
ande skattefordringar eller för prosecution of tax matters.  
utredning eller åtal i skatteärenden. Information shall be exchanged in  
Upplysningarna ska utbytas i accordance with the provisions of  
enlighet med bestämmelserna i this Agreement and shall be  
detta avtal och ska hållas hemliga treated as confidential in the  
på sätt som anges i artikel 8. De manner provided in Article 8. The  
rättigheter och skydd som till- rights and safeguards secured to  
kommer personer enligt den persons by the laws or admini-  
anmodade partens lagstiftning eller strative practice of the requested 5
Prop. 2014/15:133 administrativa praxis förblir
tillämpliga i den utsträckning de
inte otillbörligt hindrar eller

fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar.

2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

2. This Agreement shall not affect the application in the Contracting Parties of the rules on mutual legal assistance in criminal matters.

Artikel 2 Article 2
Jurisdiktion Jurisdiction

Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av personer inom dess territoriella jurisdiktion.

A requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Artikel 3

Skatter som omfattas

1.De skatter som omfattas av detta avtal är skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande parterna.

2.Detta avtal tillämpas även på skatter av samma slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Om de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter avtalar härom, tillämpas avtalet även på skatter av i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska meddela varandra om de väsentliga ändringar som gjorts rörande den skattelagstiftning och de åtgärder för att inhämta upplysningar som omfattas av avtalet.

6

Article 3

Taxes covered

1.The taxes which are the subject of this Agreement are taxes of every kind and description imposed in the Contracting Parties.

2.This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Artikel 4               Article 4         Prop. 2014/15:133
Definitioner             Definitions        
1. Om inte annat anges, har vid 1. For the purposes of this
tillämpningen av   detta   avtal Agreement, unless   otherwise
följande uttryck nedan angiven defined:          
betydelse:                          
a) ”Brunei Darussalam” avser a) the term “Brunei Darussalam”
Brunei Darussalams territorium means the territory of Brunei
inklusive   dess   territorialvatten Darussalam including its territorial
samt luftområdet över nämnda sea, extending to the airspace
territorium, över vilket det utövar above such territory, over which it
suveränitet, samt det havsområde exercises sovereignty,   and the
utanför dess territorialvatten, maritime area beyond its territorial
inklusive   sjöbottnen och dess sea, including sea-bed and subsoil,
underlag, som enligt lagstiftningen which has been or may hereafter
i Brunei Darussalam har förklarats be designated under the laws of
eller i framtiden förklaras som ett Brunei Darussalam as an area over
område över vilket det utövar which it exercises sovereign rights
suveräna rättigheter eller jurisdik- and jurisdiction in accordance with
tion i överensstämmelse med international law;      
folkrättens regler,                      
b) ”Sverige” avser Konungariket b) the term “Sweden” means the
Sverige och   innefattar, när Kingdom of Sweden and, when
uttrycket används i geografisk used in a geographical sense,
betydelse, Sveriges territorium, includes the national territory, the
Sveriges territorialvatten och andra territorial sea of Sweden as well as
havsområden över vilka Sverige, i other maritime areas over which
överensstämmelse med folkrättens Sweden in accordance with inter-
regler, utövar suveräna rättigheter national law exercises sovereign
eller jurisdiktion,           rights or jurisdiction;      
c) ”avtalsslutande part” avser c) the term “Contracting Party”
Sverige eller Brunei Darussalam means Sweden or Brunei Darussa-
beroende på sammanhanget,   lam as the context requires;  
d) ”behörig myndighet” avser d) the   term “competent
                    authority” means:      
1) i   Brunei     Darussalam, (i) in Brunei Darussalam, the
finansministern   eller dennes Minister of Finance or his autho-
befullmäktigade ombud,     rised representative;      
2) i Sverige, finansministern, (ii) in Sweden, the Minister of
dennes befullmäktigade ombud Finance, his authorised represent-
eller den myndighet åt vilken upp- tative or the authority which is
dras att vara behörig myndighet designated as a competent autho-
vid tillämpningen av detta avtal, rity for the purposes of this
                    Agreement;        
e) ”person” inbegriper   fysisk e) the term “person” includes an
person, bolag och annan person- individual, a company and any
sammanslutning,           other body of persons;      
                              7
Prop. 2014/15:133 f) ”bolag” avser juridisk person f) the term “company” means
  eller annan som vid beskattningen any body corporate or any entity
  behandlas såsom juridisk person, that is treated as a body corporate
                  for tax purposes;        
  g) ”bolag vars aktier är föremål g) the term “publicly traded
  för allmän omsättning” avser ett company” means any company
  bolag vars viktigaste aktieslag är whose principal class of shares is
  noterat på en erkänd aktiebörs listed on a recognised stock
  under förutsättning   att   dess exchange provided its listed shares
  noterade aktier fritt kan köpas eller can be readily purchased or sold
  säljas av allmänheten. Aktier kan by the public. Shares can be
  köpas eller säljas ”av allmänheten” purchased or sold “by the public”
  om köp eller försäljning av aktier if the purchase or sale of shares is
  inte underförstått eller uttryckligen not implicitly or explicitly
  begränsats till en avgränsad krets restricted to a limited group of
  av investerare,           investors;            
  h) ”viktigaste aktieslag” avser h) the term “principal class of
  det eller de aktieslag som repre- shares” means the class or classes
  senterar majoriteten av rösterna i of shares representing a majority
  och värdet av bolaget,         of the voting power and value of
                  the company;          
  i) ”erkänd aktiebörs” avser i) the term “recognised stock
  sådan börs som de behöriga exchange” means any   stock
  myndigheterna i de avtalsslutande exchange agreed upon by the
  parterna kommit överens om,   competent authorities   of the
                  Contracting Parties;        
  j) ”kollektiv   investeringsfond j) the term “collective invest-
  eller kollektivt investerings- ment fund or scheme” means any
  system” avser alla åtaganden för pooled     investment   vehicle,
  kollektiva investeringar oavsett irrespective of legal form. The
  juridisk form. ”Publik kollektiv term “public collective investment
  investeringsfond eller publikt fund or scheme” means any
  kollektivt investeringssystem” collective investment fund or
  avser varje kollektiv investerings- scheme provided the units, shares
  fond eller kollektivt investerings- or other interests in the fund or
  system vars andelar, aktier eller scheme can be readily purchased,
  andra rättigheter fritt kan köpas, sold or redeemed by the public.
  säljas eller lösas in av allmänheten. Units, shares or other interests in
  Andelar, aktier eller andra rättig- the fund or scheme can be readily
  heter i fonden eller systemet kan purchased, sold or redeemed ”by
  fritt köpas, säljas eller lösas in ”av the public” if the purchase, sale or
  allmänheten” om köp, försäljning redemption is not implicitly or
  eller inlösen inte underförstått eller explicitly restricted to a limited
  uttryckligen begränsats till en group of investors;        
  avgränsad krets av investerare,                    
  k) ”skatt” avser varje skatt som k) the term “tax” means any tax
  omfattas av detta avtal,       to which the Agreement applies;
  l) ”anmodande part” avser den l) the term “applicant Party”
  avtalsslutande   part som begär means   the Contracting   Party
  upplysningar,             requesting information;      
8                                  
m) ”anmodad part” avser den m) the   term “requested Party” Prop. 2014/15:133
avtalsslutande   part som har means the Contracting   Party  
anmodats att lämna upplysningar, requested to provide information;  
n) ”åtgärder för att inhämta upp- n) the     term “information  
lysningar” avser lagstiftning och gathering measures” means laws  
administrativa åtgärder eller dom- and administrative or judicial  
stolsåtgärder vilka möjliggör för procedures that enable   a  
en avtalsslutande part att inhämta Contracting Party to obtain and  
och lämna begärda upplysningar, provide the requested information;  
o) ”upplysningar” avser   varje o) the term “information” means  
faktauppgift, meddelande, hand- any fact, statement or record in  
ling eller annan dokumentation any form whatever.          
oavsett form.                                
2. Då en avtalsslutande part 2. As regards the application of  
tillämpar detta avtal vid någon this Agreement at any time by a  
tidpunkt anses, såvida samman- Contracting Party, any term not  
hanget inte föranleder annat, varje defined therein shall, unless the  
uttryck som inte definierats i context otherwise requires, have  
avtalet ha den betydelse som the meaning that it has at that time  
uttrycket har vid denna tidpunkt under the law of that Party, any  
enligt den partens lagstiftning och meaning under the applicable tax  
den betydelse som uttrycket har laws of that Party prevailing over a  
enligt tillämplig skattelagstiftning i meaning given to the term under  
denna part äger företräde framför other laws of that Party.        
den betydelse som uttrycket har                    
enligt annan lagstiftning i denna                    
part.                                    
Artikel 5               Article 5                
Utbyte av upplysningar Exchange of information upon  
begäran                 request                  
1. Den behöriga myndigheten i 1. The   competent authority of  
den anmodade parten ska på the requested Party shall provide  
begäran lämna upplysningar för de upon request information for the  
ändamål som anges i artikel 1. purposes referred to in Article 1.  
Sådana upplysningar ska utbytas Such information shall   be  
utan avseende på om det exchanged without regard to  
handlande som är föremål för whether   the conduct being  
utredning skulle ha utgjort ett brott investigated would constitute a  
enligt den anmodade partens crime under the laws of the  
lagstiftning om ett sådant hand- requested Party if such conduct  
lande utförts i den anmodade occurred in the requested Party.    
parten.                                    
2. Om de upplysningar som är 2. If the information in   the  
tillgängliga   för den behöriga possession of the competent  
myndigheten i den anmodade authority of the requested Party is  
parten inte räcker till för att not sufficient to enable it to  
tillmötesgå en begäran om upplys- comply with the request for  
ningar, ska den anmodade parten – information, that Party shall use all 9
Prop. 2014/15:133 utan hinder av att den anmodade relevant information   gathering
  parten kanske inte har behov av measures to provide the applicant
  upplysningarna för dess egna Party   with   the   information
  beskattningsändamål vidta alla requested, notwithstanding that the
  relevanta åtgärder för att inhämta requested Party may not need such
  och lämna de begärda upplys- information for its own tax
  ningarna.               purposes.                  
  3. Om den behöriga myndig- 3. If   specifically requested by
  heten i en anmodande part särskilt the competent authority of an
  begär det, ska den behöriga applicant Party, the competent
  myndigheten i den anmodade authority of the requested Party
  parten – i den utsträckning som shall provide information under
  detta är tillåtet enligt dess interna this Article, to the extent allowable
  lagstiftning – lämna upplysningar under its domestic laws, in the
  enligt denna artikel i form av form of depositions of witnesses
  upptagande av vittnesberättelser and authenticated   copies of
  och bestyrkta kopior av original- original records.            
  handlingar.                                    
  4. Vardera avtalsslutande parten 4. Each Contracting Party shall
  ska säkerställa att den har befog- ensure that its competent authori-
  enhet att genom dess behöriga ties for the purposes specified in
  myndigheter på begäran och för de Article 1 of the Agreement, have
  ändamål som anges i artikel 1 i the authority to obtain and provide
  detta avtal, inhämta och lämna: upon request:              
  a) upplysningar som innehas av a) information held by banks,
  banker, andra finansiella institu- other financial   institutions, and
  tioner och annan person som any person acting in an agency or
  agerar i egenskap av representant fiduciary   capacity   including
  eller förvaltare, däri inbegripet nominees and trustees;        
  ombud och trustförvaltare,                          
  b) upplysningar om ägarförhåll- b) information regarding the
  andena i bolag, handelsbolag, ownership of companies, partner-
  truster, stiftelser, ”Anstalten” och ships,     trusts,     foundations,
  andra personer, däri inbegripet – “Anstalten” and other persons,
  med de begränsningar som följer including, within the constraints of
  av artikel 2 – upplysningar om Article 2, ownership information
  ägarförhållandena   rörande alla on all such persons in an
  sådana personer i en ägarkedja; i ownership chain; in the case of
  fråga om truster, upplysningar om trusts,   information on settlors,
  stiftare, förvaltare och förmåns- trustees and beneficiaries; and in
  tagare; i fråga om stiftelser, upp- the case of foundations, infor-
  lysningar om stiftare, ledamöter i mation on founders, members of
  styrelsen och destinatärer. Detta the foundation council and bene-
  avtal medför inte skyldighet för de ficiaries. Further, this Agreement
  avtalsslutande parterna att inhämta does not create an obligation on
  eller lämna upplysningar om ägar- the Contracting Parties to obtain or
  förhållanden i bolag vars aktier är provide ownership   information
  föremål för allmän omsättning with respect to publicly traded
  eller i publika kollektiva invest- companies or public collective
  eringsfonder eller publika kollek- investment   funds or schemes
10 tiva investeringssystem, såvida unless   such information can be
inte sådana upplysningar   kan obtained without giving rise to Prop. 2014/15:133
inhämtas utan att det medför disproportionate difficulties.    
oproportionerligt stora svårigheter.                  
5. Vid begäran om upplysningar 5. The competent authority of  
enligt detta avtal ska den behöriga the applicant Party shall provide  
myndigheten i den anmodande the following information to the  
parten till den behöriga myndig- competent authority of the  
heten i den anmodade parten requested Party when making a  
lämna följande upplysningar, för request for information under the  
att visa att de efterfrågade upplys- Agreement to demonstrate the  
ningarna kan antas vara relevanta: foreseeable relevance of the  
                      information to the request:      
a) identiteten på den person som a) the identity of the person  
är föremål för utredning eller under examination or investi-  
undersökning,             gation;                
b) uppgift om de begärda b) a statement of the information  
upplysningarna, däri inbegripet sought including its nature and the  
deras närmare beskaffenhet och i form in which the applicant Party  
vilken form som den anmodande wishes to receive the information  
parten önskar att få upplysningarna from the requested Party;      
från den anmodade parten,                        
c) det beskattningsändamål   för c) the tax purpose for which the  
vilket upplysningarna efterfrågas, information is sought;        
d) skälen för att anta att de d) grounds for believing that the  
begärda upplysningarna finns i den information requested is held in  
anmodade parten eller innehas the requested Party or is in the  
eller kontrolleras av person inom possession or control of a person  
den anmodade partens jurisdiktion, within the jurisdiction of the  
                      requested Party;            
e) såvitt det är känt, namn och e) to the extent known, the name  
adress på person som kan antas and address of any person believed  
inneha de begärda upplysningarna, to be in possession of the  
                      requested information;        
f) uppgift om att begäran är i f) a statement that the request is  
överensstämmelse med lagstiftning in conformity with the law and  
och administrativ praxis i den administrative practices of the  
anmodande parten och att den applicant Party, that if the  
behöriga   myndigheten i   den requested information was within  
anmodande parten – om de the jurisdiction of the applicant  
begärda   upplysningarna fanns Party then the competent authority  
inom denna parts jurisdiktion – of the applicant Party would be  
skulle kunna inhämta upplysning- able to obtain the information  
arna enligt   lagstiftning eller under the laws of the applicant  
vedertagen administrativ praxis i Party or in the normal course of  
den anmodande parten samt att administrative practice and that it  
begäran är i överensstämmelse is in conformity with this  
med detta avtal,             Agreement;              
g) uppgift   om   att     den g) a statement that the applicant  
anmodande parten har vidtagit alla Party has pursued all means  
åtgärder för att inhämta upplys- available in its own territory to  
ningarna   som står till dess obtain the information, except 11
Prop. 2014/15:133 förfogande inom dess eget terri- those that would give rise to
torium, utom sådana åtgärder som disproportionate difficulties.  
skulle medföra oproportionerligt          
stora svårigheter.                  
6. Den behöriga myndigheten i 6. The competent authority of
den anmodade parten ska snarast the requested Party shall forward
möjligt lämna de begärda upplys- the requested information as
ningarna till den anmodande promptly as possible to the
parten. För att tillgodose ett skynd- applicant Party. To ensure a
samt svar ska den behöriga prompt response, the competent
myndigheten i den   anmodade authority of the requested Party
parten:               shall:      
a) Till den behöriga myndig- a) Confirm receipt of a request
heten i den anmodande parten in writing to the competent
skriftligen bekräfta mottagandet av authority of the applicant Party
begäran och inom 60 dagar efter and shall notify the competent
mottagandet av begäran underrätta authority of the applicant Party of
den behöriga myndigheten i den deficiencies in the request, if any,
anmodande parten om   eventuella within 60 days of the receipt of the
brister i begäran.         request.      
b) Om den behöriga myndig- b) If the competent authority of
heten i den anmodade parten inte the requested Party has been
har kunnat inhämta och lämna de unable to obtain and provide the
begärda   upplysningarna inom 90 information within 90 days of
dagar från det att begäran togs receipt of the request, including if
emot, däri inbegripet om det it encounters obstacles in
föreligger förhinder att tillhanda- furnishing the information or it
hålla upplysningarna eller om den refuses to furnish the information,
behöriga myndigheten   vägrar att it shall immediately inform the
lämna upplysningarna, ska den applicant Party, explaining the
omedelbart underrätta den anmo- reason for its inability, the nature
dande parten om detta och ange of the obstacles or the reasons for
skälen för att den inte kunnat its refusal.    
inhämta och tillhandahålla upplys-          
ningarna, vilka hinder som före-          
ligger eller skälen för dess vägran.          
Artikel 6           Article 6      
Utomlands utförda   skatte- Tax examinations abroad  
utredningar                    
  1. En avtalsslutande part får
  tillåta att företrädare för den
  behöriga myndigheten i den andra
  avtalsslutande parten närvarar i
  den förstnämnda parten för att
  höra fysiska personer och granska
  handlingar efter skriftligt medgi-
  vande av de berörda personerna.
12 Den behöriga myndigheten i den

1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other Contracting Party to enter the territory of the first-mentioned Party to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the

sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för mötet med dessa personer.

2.På begäran av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande part får den behöriga myndigheten

iden andra avtalsslutande parten tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten är närvarande vid skatteutredning i den sistnämnda parten till den del detta anses lämpligt.

3.Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, om den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt om de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den part som utför utredningen.

second-mentioned Party shall Prop. 2014/15:133 notify the competent authority of

the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

2.At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the secondmentioned Party.

3.If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Artikel 7 Article 7
Möjlighet att avslå en begäran Possibility of declining a request

1. Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran när begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

13

Prop. 2014/15:133 2. Bestämmelserna i detta avtal 2. The   provisions of this
  ska inte medföra skyldighet för en Agreement shall not impose on a
  avtalsslutande   part att lämna Contracting Party the obligation to
  upplysningar   som skulle röja supply information which would
  handels-, affärs-, industri- eller disclose any trade, business, indu-
  yrkeshemlighet eller kommersiell strial, commercial or professional
  hemlighet eller i näringsverksam- secret or trade process. Notwith-
  het nyttjat förfaringssätt. Utan standing the foregoing, infor-
  hinder av detta, ska upplysningar mation of the type referred to in
  som avses i artikel 5 punkt 4 inte Article 5, paragraph 4 shall not be
  anses som sådana hemligheter eller treated as such a secret or trade
  sådant förfaringssätt endast på process merely because it meets
  grund av att de uppfyller villkoren the criteria in that paragraph.  
  i nämnda punkt.                    
  3. Bestämmelserna i detta avtal 3. The   provisions of this
  ska inte medföra skyldighet för en Agreement shall not impose on a
  avtalsslutande part att inhämta Contracting Party the obligation to
  eller   lämna   upplysningar som obtain or provide information,
  skulle röja hemlig kommunikation which would reveal confidential
  mellan en klient och dennes advo- communications between a client
  kat eller annat juridiskt ombud, när and an attorney, solicitor or other
  sådan kommunikation:     admitted legal representative
                      where such communications are:
  a) förevarit i syfte att söka eller a) produced for the purposes of
  lämna juridisk rådgivning, eller seeking or providing legal advice
                      or          
  b) förevarit i syfte att användas b) produced for the purposes of
  under pågående eller förestående use in existing or contemplated
  rättsliga förfaranden.       legal proceedings.    
  4. Den anmodade parten får 4. The requested Party may
  avslå en begäran om upplysningar decline a request for information if
  om lämnandet av upplysningarna the disclosure of the information
  skulle strida mot allmänna hänsyn would be contrary to public policy
  (ordre public).           (ordre public).      
  5. En begäran om upplysningar 5. A request for information
  ska inte avslås på grund av att den shall not be refused on the ground
  skattefordran som föranleder begä- that the tax claim giving rise to the
  ran har bestridits.       request is disputed.    
  6. Den anmodade parten får 6. The requested Party may
  avslå en begäran om upplysningar decline a request for information if
  om den anmodande parten har the information is requested by the
  begärt upplysningarna för admini- applicant Party to administer or
  stration eller verkställighet av en enforce a provision of the tax law
  bestämmelse   i den anmodande of the applicant Party, or any
  partens skattelagstiftning, eller requirement connected therewith,
  därmed sammanhängande krav, which discriminates against a
  som under samma förhållanden national of the requested Party as
  diskriminerar en medborgare i den compared with a national of the
  anmodade parten i förhållande till applicant Party in the same
  en medborgare i den anmodande circumstances.      
14 parten.                            
Artikel 8 Article 8 Prop. 2014/15:133
Sekretess Confidentiality  

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd av, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande, avseende de skatter som omfattas av detta avtal. Sådana personer eller myndigheter ska använda dessa upplysningar endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga domstolsförhandlingar eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna får inte yppas för annan person, institution eller myndighet eller för annan jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Party and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

Artikel 9 Article 9
Kostnader Costs

De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska komma överens om fördelningen av uppkomna kostnader för handräckning.

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be agreed by the competent authorities of the Contracting Parties.

Artikel 10

Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i avtalet.

Article 10  
Implementation legislation  
The Contracting Parties shall
enact any legislation necessary to
comply with, and give effect to,
the terms of the Agreement. 15

Prop. 2014/15:133 Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de avtalsslutande parterna i fråga om tillämpning eller tolkning av avtalet ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

2.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får, utöver vad som framgår av punkt 1, ömsesidigt komma överens om förfarandena för tillämpning av artiklarna 5 och 6.

3.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse med stöd av denna artikel.

Article 11

Mutual agreement procedure

1.Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

2.In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3.The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

Artikel 12

Ikraftträdande

1.De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot och tillämpas

a)i skattebrottsärenden, från och med dagen för ikraftträdandet, och

b)i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för skatteanspråk som uppkommer på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

16

Article 12

Entry into force

1.Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

2.The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

a) for criminal tax matters, from the date of entry into force; and

b) for all other matters covered in Article 1, for taxable periods beginning on or after the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after the date on which the Agreement enters into force.

Artikel 13 Article 13 Prop. 2014/15:133
Upphörande Termination  

1.Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av den sexmånadersperiod som följer efter den dag då underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra avtalsslutande parten.

2.I händelse av uppsägning ska de avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna

iartikel 8 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 27 juni 2012, i två exemplar på svenska, malajiska och engelska språken, vilka alla texter är lika giltiga. I händelse av skiljaktigheter mellan texterna, ska den engelska texten ha företräde.

1.This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination to the other Contracting Party. In such case, the Agreement shall cease to have effect on the first day of the month following the end of the period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.

2.In the event of termination, both Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the Agreement.

Done at Paris, this 27th day of June 2012, in duplicate in the Swedish, Malay and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English version shall prevail.

För Konungariket Sveriges For the Government of the
regering   Kingdom of Sweden:
Jonas Wendel   Jonas Wendel
För Sultanatet Brunei Darussalams For the Government of His
regering:   Majesty the Sultan and Yang Di-
      Pertuan of Brunei Darussalam:
Dato Paduka Zainidi Sidup Dato Paduka Zainidi Sidup

17

Prop. 2014/15:133 3 Ärendet och dess beredning

Förhandlingar om informationsutbytesavtal med Brunei har förts under 2011. Ett utkast till avtal färdigställdes i september 2011. Utkastet var upprättat på engelska. En svensk och malajisk text har därefter upprättats. Den svenska och den engelska texten har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet undertecknades i Paris den 27 juni 2012.

Ett förslag till lag om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden har upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen införlivas det avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden som undertecknades den 27 juni 2012 i svensk lagstiftning. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Avtalet mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om detta avtal.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket tillstyrker förslaget till avtal.

Skälen för regeringens förslag: Sverige har inte något informationsutbytesavtal med Brunei. Informationsutbytesavtal är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget att få till stånd ett informationsutbytesavtal med Brunei.

4.1Lagförslaget

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet. Avtalet är upprättat på svenska, malajiska och engelska. Den svenska och den engelska texten framgår av bilagan till lagen. Den malajiska texten finns tillgänglig hos Utrikesdepartementet.

Enligt artikel 12 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

18

4.2 Informationsutbytesavtalets innehåll Prop. 2014/15:133

Avtalet ansluter nära till den modell (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters; modellavtalet) som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utarbetat för bilaterala avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Modellavtalet har utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer. I OECD:s rapport Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, anges avsaknad av effektivt informationsutbyte som ett huvudkriterium för s.k. skadliga skatteregimer. OECD:s Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information utarbetade på uppdrag av OECD:s Global Forum on Taxation ett modellavtal för att åstadkomma ett effektivt informationsutbyte. I arbetsgruppen ingick representanter från vissa OECD- länder och från Aruba, Bahrain, Bermuda, Caymanöarna, Cypern, Isle of Man, Malta, Mauritius, Nederländska Antillerna, San Marino och Seychellerna.

Modellavtalet publicerades 2002 och syftar till att genom informationsutbyte främja internationellt samarbete i skatteärenden. Modellavtalet åtföljs av kommentarer till avtalets bestämmelser.

4.2.1Avtalets syfte och tillämpningsområde

I artikel 1 anges avtalets syfte och tillämpningsområde. Av punkt 1 följer att avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av avtalet. Däri inbegrips upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Vidare anges att de rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar. Punkten överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet.

I punkt 2 anges i förtydligande syfte att avtalet inte ska påverka tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelser om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

I artikel 2 finns en bestämmelse om jurisdiktion, i vilken anges att den part som har anmodats att lämna upplysningar inte är skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av person inom dess jurisdiktion. Artikeln överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 3 anges de skatter som omfattas av avtalet. Enligt punkt 1 omfattar avtalet skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande parterna. Av punkt 2 framgår att avtalet ska tillämpas även på skatter av samma slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 3.1. Avtalet ska även tillämpas på skatter av i huvudsak likartat slag som efter

undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller istället för de skatter

19

Prop. 2014/15:133 som anges i artikel 3.1, förutsatt att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna avtalar om detta.

4.2.2Definitioner

Artikel 4 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Definitionerna överensstämmer med motsvarande definitioner i modellavtalet.

4.2.3Utbyte av upplysningar på begäran

Artikel 5 innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet.

I artikel 5.1 finns den allmänna bestämmelsen att den behöriga myndigheten i den anmodade parten på begäran ska lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska lämnas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den parten.

Av artikel 5.2, som kompletterar artikel 5.1, framgår att den anmodade parten ska vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta de begärda upplysningarna. Vad som avses med ”åtgärder för att inhämta upplysningar” definieras i artikel 4.1 n).

Enligt artikel 5.3 ska behörig myndighet i den anmodade parten på begäran, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt denna parts interna lagstiftning, lämna upplysningar i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av originalhandlingar.

I artikel 5.4 anges att parterna ska säkerställa att de, för de ändamål som anges i artikel 1, har befogenhet att på begäran inhämta och lämna sådana upplysningar som närmare anges i punkterna a) och b). I punkt a) anges att de behöriga myndigheterna ska ha befogenhet att utbyta upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare. Enligt artikel 5.4 b) ska de behöriga myndigheterna vidare ha befogenhet att utbyta upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet upplysningar om alla sådana personer i en ägarkedja. I fråga om truster ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, förvaltare och förmånstagare. I fråga om stiftelser ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, ledamöter i styrelsen och destinatärer.

Artikel 5.5 innehåller en uppräkning av de uppgifter som en begäran om upplysningar ska innehålla.

Av artikel 5.6 framgår att den behöriga myndigheten i den anmodade parten till den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska bekräfta mottagandet av en begäran och bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

20

4.2.4 Utomlands utförda skatteutredningar Prop. 2014/15:133

Artikel 6 innehåller bestämmelser om utomlands utförda skatteutredningar. Enligt artikel 6.1 får en avtalsslutande part tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska personer och granska handlingar. Vidare anges att den behöriga myndigheten i den andra parten efter samråd med berörda personer, ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för det planerade mötet med de fysiska personerna i fråga.

Enligt artikel 6.2 får den behöriga myndigheten i en avtalsslutande part, på begäran av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten, tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten närvarar vid skatteutredning i förstnämnda part. Av artikel 6.3 framgår att om en begäran enligt punkt 2 bifalls ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som fastställts för utförandet av utredningen. Den part som utför utredningen ska därvid fatta alla beslut beträffande utförandet av utredningen.

4.2.5Möjlighet att avslå en begäran

Bestämmelser om möjlighet för den anmodade parten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar finns i artikel 7. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet. I artikel 7.1 anges att den anmodade parten inte har någon skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Vidare anges att en begäran får avslås när den inte har gjorts i överensstämmelse med avtalet.

I artikel 7.2 anges att avtalet inte ska medföra skyldighet att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Upplysningar ska dock inte anses som sådana hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i artikel 5.4, dvs. att de innehas av finansiella institutioner eller utgör information om ägarförhållanden.

Artikel 7.3 innebär begränsningar i skyldigheten att lämna ut upplysningar som röjer hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud i samband med juridisk rådgivning.

I artikel 7.4 anges att en begäran får avslås när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn.

I artikel 7.5 anges att en begäran om upplysningar inte ska avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

Syftet med artikel 7.6 är att förhindra att avtalet tillämpas på ett sätt som resulterar i diskriminering av medborgare i den anmodade parten. Enligt bestämmelsen får den anmodade parten avslå en begäran om

21

Prop. 2014/15:133 upplysningar om dessa begärs av den anmodande parten för administration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

4.2.6Sekretess

Artikel 8 innehåller bestämmelser om sekretess. I artikeln anges att alla upplysningar som tas emot av en part med stöd av avtalet ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part. Vidare anges i artikeln att sådana upplysningar endast får yppas för personer eller myndigheter inom den partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande avseende de skatter som omfattas av avtalet. Av artikeln framgår vidare att uppgifterna endast får användas för angivna ändamål och att uppgifterna får yppas vid offentlig domstolsförhandling eller i domstolsavgörande. Av artikeln framgår också att upplysningarna inte får yppas för annan institution eller myndighet inom den anmodande partens jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Avtalet tar sikte på såväl den situationen att en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra parten biträder den svenska myndigheten.

Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor, som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende, följas av svenska myndigheter oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av bestämmelsens första stycke framgår att sekretess enligt 27 kap. 1–4 §§ OSL för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende om handräckning eller bistånd som en svensk myndighet lämnar åt en myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. Sekretess gäller enligt andra stycket samma bestämmelse, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 27 kap. 1–4 §§ OSL för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt andra

stycket, får enligt bestämmelsens tredje stycke de sekretessbrytande

22

bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket OSL inte Prop. 2014/15:133 tillämpas i strid med avtalet. Av bestämmelsens fjärde stycke framgår att

för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Därutöver kan andra bestämmelser i OSL, exempelvis 15 kap. 1 § och 15 kap. 1 a §, vara tillämpliga. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

4.2.7Kostnader

Enligt artikel 9 ska de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter komma överens om fördelningen av de kostnader som uppkommer med anledning av en begäran om handräckning. Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med modellavtalet.

4.2.8Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 11.

4.2.9Slutbestämmelser

Artiklarna 12 och 13 innehåller bestämmelser om ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 12 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter mottagandet av den sista av de skriftliga underrättelser, som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits av respektive part som krävs för att avtalet ska träda i kraft. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet från och med dagen för ikraftträdandet. I alla andra ärenden som omfattas av artikel 1 tillämpas avtalet på beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller om beskattningsår saknas, på skatteanspråk som uppkommer på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

5Konsekvenser för de offentliga finanserna

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Brunei.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltnings-

domstolarna.

23

Prop. 2014/15:133

24

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 juni 2015

Närvarande: statsråden Å Romson, M Wallström, ordförande, M Johansson, S-E Bucht, H Hellmark Knutsson, I Lövin, Å Regnér, A Ygeman, P Bolund, M Kaplan, A Bah Kuhnke, A Strandhäll, A Shekarabi, G Fridolin, G Wikström, A Hadzialic

Föredragande: statsrådet P Bolund

Regeringen beslutar proposition 2014/15:133 Informationsutbytesavtal med Brunei