Regeringens proposition 2014/15:116

Erkännande och uppföljning av beslut om

Prop.

övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

2014/15:116

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 april 2015

Stefan Löfven

Anders Ygeman

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att en person som är misstänkt för brott i Sverige ska kunna stå under övervakning i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist i stället för att vara häktad här. På motsvarande sätt ska en misstänkt person med hemvist i Sverige kunna bli föremål för över- vakning här när brottsutredningen pågår i en annan medlemsstat. Syftet med regleringen är att främja användningen av alternativa åtgärder till tillfälliga frihetsberövanden under brottmålsprocessen. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om uppföljning av beslut om övervak- ningsåtgärder inom EU.

I propositionen föreslår regeringen att det införs en ny lag om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom EU. Lagen innehåller dels regler om svenska beslut om övervaknings- åtgärder, som ska kunna erkännas och följas upp i en annan medlemsstat, dels regler om att Sverige ska kunna erkänna och följa upp ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder.

Den nya lagen, liksom de följdändringar denna för med sig, föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

1

Prop. 2014/15:116 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

4

2

Lagtext

..............................................................................................

 

5

 

2.1

Förslag till lag om erkännande och uppföljning av

 

 

 

beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska

 

 

 

unionen ...............................................................................

 

5

 

2.2 ..........

Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302)

14

 

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1156) om

 

 

 

överlämnande från Sverige enligt en europeisk

 

 

...............................................................

arresteringsorder

16

3

Ärendet ............................................................och dess beredning

18

4

Rambeslutet om uppföljning av beslut om

 

 

övervakningsåtgärder......................................................................

18

5

Svenska regler som aktualiseras vid genomförandet av

 

 

rambeslutet......................................................................................

 

20

6

Allmänna .................................................................överväganden

23

 

6.1 ................................................................

En ny lag införs

23

 

6.2 ...........................

Den nya lagens tillämplighet i vissa fall

26

 

6.3

Ett svenskt respektive utländskt beslut om

 

 

.......................................................

övervakningsåtgärder

27

 

6.4 ...................................................

Beslutande myndigheter

30

 

6.5 ........................................

Behandling av personuppgifter

31

7

Svenska beslut om övervakningsåtgärder som ska erkännas

 

 

och följas ............................................upp i en annan medlemsstat

34

 

7.1

Förutsättningar för att meddela ett svenskt beslut om

 

 

.......................................................

övervakningsåtgärder

34

 

7.2 .......................................

Särskilda villkor och passhinder

40

 

7.3 .......................................................................

Förfarandet

41

 

 

7.3.1

Tillämpliga bestämmelser när ett beslut

 

 

................

 

om övervakningsåtgärder meddelas

41

 

 

7.3.2

Översändande av ett beslut om

 

 

......................................

 

övervakningsåtgärder

45

 

7.4

Beslutets verkställbarhet och den misstänktes

 

 

.........

skyldighet att följa beslutade övervakningsåtgärder

45

 

7.5 ........................................................................

Följdbeslut

47

8

Erkännande och uppföljning i Sverige av utländska beslut om

 

 

övervakningsåtgärder......................................................................

51

 

8.1

Skyldighet att erkänna och följa upp ett beslut om

 

 

.......................................................

övervakningsåtgärder

51

 

8.2 ..................................................

Allmänna förutsättningar

52

 

.......................

8.2.1

Krav på anknytning till Sverige

52

 

 

8.2.2

Övervakningsåtgärder som ska kunna

 

 

...................................

 

erkännas och följas upp

53

 

8.3 ....................................................

Hinder mot erkännande

55

 

8.4 ......................................................

Hur förfarandet inleds

65

2

8.5 .......................................

Åklagarens prövning och beslut

67

8.5.1

Beslut om erkännande och uppföljning ..........

67

8.5.2

Vissa förfarandefrågor....................................

69

8.5.3

Anpassning av en övervakningsåtgärd ...........

72

8.6Uppföljning i Sverige av ett beslut om

 

övervakningsåtgärder ......................................................

78

8.7

Överklagande ..................................................................

84

8.8

Förlängning av tiden för uppföljning...............................

87

8.9

Ändring av uppföljningsförklaringen ..............................

88

8.10

Upphävande av en uppföljningsförklaring ......................

90

8.11Överlämnande från Sverige enligt en europeisk

 

 

arresteringsorder..............................................................

94

9

Underrättelser.................................................................................

96

10

Ekonomiska konsekvenser.............................................................

97

11

Ikraftträdande m.m.........................................................................

98

12

Författningskommentar..................................................................

99

 

12.1

Förslaget till lag om erkännande och uppföljning av

 

 

 

beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska

 

 

 

unionen ............................................................................

99

 

12.2

Förslaget till lag om ändring i passlagen (1978:302) ....

129

12.3Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk

 

arresteringsorder............................................................

130

Bilaga 1

Rambeslutet om uppföljning av beslut om

 

 

övervakningsåtgärder ....................................................

132

Bilaga 2

Sammanfattning av departementspromemorian En

 

 

europeisk övervakningsorder (Ds 2013:75)...................

153

Bilaga 3

Promemorians lagförslag...............................................

154

Bilaga 4

Förteckning över remissinstanserna ..............................

164

Bilaga 5

Lagrådsremissens lagförslag .........................................

165

Bilaga 6

Lagrådets yttrande .........................................................

178

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 april 2015.......

186

Rättsdatablad

........................................................................................

187

Prop. 2014/15:116

3

Prop. 2014/15:116 1

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om erkännande och uppföljning av beslut om övervaknings- åtgärder inom Europeiska unionen,

2.lag om ändring i passlagen (1978:302),

3.lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

4

2

Lagtext

Prop. 2014/15:116

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll och tillämplighet

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2009/829/RIF om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande.

2 § Om Europeiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämpningen av rådets rambeslut 2009/829/RIF i förhållande till en medlemsstat eller om en medlemsstat har upphört att tillämpa rambeslutet eller den nationella lagstiftning som genomför rambeslutet, gäller inte denna lag i förhållande till den staten.

Ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder

3 § Med ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder avses i denna lag ett beslut om att en person som är misstänkt för brott

1.förbjuds att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort i en annan medlemsstat, eller

2.föreläggs att på vissa tider anmäla sig hos myndighet i en annan medlemsstat.

Ett förbud enligt första stycket 1 får förenas med ett föreläggande enligt första stycket 2.

Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder

4 § Med ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder avses i denna lag ett verkställbart beslut, meddelat av en behörig myndighet i en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande, som innebär att en person som är misstänkt för brott ska omfattas av en eller flera övervakningsåtgärder.

Föreskrifter om verkställigheten av denna lag

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

5

Prop. 2014/15:116 2 kap. Ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder som ska erkännas och följas upp i en annan medlemsstat

Förutsättningar för att meddela ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder

1 § Om någon är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han eller hon avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff men det i övrigt inte finns anledning att anhålla eller häkta den misstänkte, får han eller hon, om det är tillräckligt, i stället meddelas ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 1 kap. 3 §.

Ett beslut om övervakningsåtgärder får även meddelas om det finns skäl att anhålla eller häkta någon enligt 24 kap. 1 § första stycket 2 eller 3 rättegångsbalken men det kan antas att syftet med ett sådant frihetsberövande kan tillgodoses genom ett beslut om övervaknings- åtgärder.

Ett beslut om övervakningsåtgärder får meddelas endast om

1.den misstänkte är stadigvarande bosatt i eller har annan stark anknytning till en annan medlemsstat,

2.den misstänkte samtycker till att beslutet följs upp i den andra medlemsstaten,

3.skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse, och

4.det inte är olämpligt med hänsyn till utredningen och lagföringen av brottet.

Särskilda villkor i samband med ett beslut om övervakningsåtgärder

2 § Ett beslut om övervakningsåtgärder får förenas med villkor att den misstänkte ska vara tillgänglig i sin bostad eller på sin arbetsplats på vissa tider. Det får också ställas upp andra särskilda villkor som behövs för övervakningen av den misstänkte.

Meddelande av ett beslut om övervakningsåtgärder

3 § Åklagare eller allmän domstol prövar om ett beslut om över- vakningsåtgärder ska meddelas.

Vid en prövning enligt första stycket och i fråga om förfarandet efter det att ett beslut om övervakningsåtgärder har meddelats tillämpas det som föreskrivs i rättegångsbalken om reseförbud, om inte något annat

 

följer av denna lag.

 

Tid för väckande av åtal

 

4 § När ett beslut om övervakningsåtgärder har meddelats enligt 3 § ska

 

åtal väckas inom en månad efter det att den misstänktes skyldighet enligt

 

6 § första stycket inträtt, om åtal inte redan har väckts.

 

Rätten får medge förlängning av tiden, om framställning om det görs

 

före tidens utgång. Den förlängda tiden får inte vara längre än vad som är

6

nödvändigt.

Översändande av beslutet

Prop. 2014/15:116

5 § Åklagaren ska sända över ett beslut om övervakningsåtgärder till en

 

behörig myndighet i den medlemsstat där beslutet ska erkännas och

 

följas upp.

 

Skyldighet att följa ett beslut om övervakningsåtgärder

 

6 § Den misstänktes skyldighet att följa ett beslut om övervaknings-

 

åtgärder och särskilda villkor som meddelats enligt 2 § inträder först när

 

han eller hon har delgetts underrättelse om att behörig myndighet i den

 

andra staten beslutat att erkänna beslutet om övervakningsåtgärder.

 

Åklagaren ska ansvara för att underrättelsen delges den misstänkte.

 

Tillfälliga undantag från ett beslut om övervakningsåtgärder

 

7 § Rätten får besluta om tillfälliga undantag från ett beslut om

 

övervakningsåtgärder eller från de särskilda villkor som har meddelats

 

med stöd av 2 §.

 

Även åklagaren får besluta om tillfälliga undantag, om inte beslutet om

 

övervakningsåtgärder har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har

 

väckts. Rätten får dock överlåta till åklagaren att besluta om tillfälliga

 

undantag även i sådana fall.

 

Ändring av ett beslut om övervakningsåtgärder

 

8 § Ett beslut om övervakningsåtgärder eller de särskilda villkor som har

 

meddelats med stöd av 2 § får ändras av rätten. Även åklagaren får

 

besluta om ändring, om inte beslutet om övervakningsåtgärder har

 

meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts.

 

För den misstänktes skyldighet att följa ett beslut enligt första stycket

 

tillämpas 6 §.

 

Upphävande av ett beslut om övervakningsåtgärder

 

9 § Ett beslut om övervakningsåtgärder ska omedelbart upphävas om

 

1.åtal inte har väckts i rätt tid eller förlängning av tiden inte har begärts,

2.beslutet inte erkänns eller följs upp av den andra staten, eller

3.beslutet av något annat skäl inte längre bör gälla.

Ett beslut om övervakningsåtgärder upphävs av rätten. Även åklagaren får upphäva beslutet, om inte beslutet har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts.

Överträdelse av ett beslut om övervakningsåtgärder

10 § Om den misstänkte överträder ett beslut om övervakningsåtgärder eller inte följer ett särskilt villkor enligt 2 §, ska han eller hon omedelbart anhållas eller häktas, om det inte är uppenbart att det saknas skäl för detta.

7

Prop. 2014/15:116 Beslut i samband med dom

11 § Om den som har meddelats ett beslut om övervakningsåtgärder döms för brottet, ska rätten pröva om beslutet ska gälla till dess domen fått laga kraft.

3 kap. Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som ska erkännas och följas upp i Sverige

Skyldighet att erkänna och följa upp ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder

1 § Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som sänds över från en annan medlemsstat ska erkännas och följas upp i Sverige om förut- sättningarna i 2 och 3 §§ är uppfyllda och inte annat följer av denna lag.

Allmänna förutsättningar för erkännande och uppföljning

2 § För att ett beslut om övervakningsåtgärder ska få erkännas och följas upp enligt 1 § krävs att den misstänkte

1.är stadigvarande bosatt i Sverige, eller

2.har annan stark anknytning till Sverige och det i övrigt framstår som lämpligt.

3 § För att ett beslut om övervakningsåtgärder ska få erkännas och följas upp enligt 1 § krävs det även att beslutet gäller för en viss tid och innebär en skyldighet för den misstänkte

1.att anmäla byte av bosättning till en myndighet i Sverige,

2.att inte besöka vissa ställen, orter eller fastställda områden i Sverige eller i den medlemsstat där beslutet om övervakningsåtgärder har meddelats,

3.att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider,

4.att följa beslutade begränsningar av möjligheten att lämna svenskt territorium,

5.att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet, eller

6.att undvika kontakt med vissa särskilt angivna personer som har anknytning till det påstådda brottet.

Hinder mot erkännande och uppföljning

4 § Ett beslut om övervakningsåtgärder får inte erkännas och följas upp i Sverige om

1. den gärning som beslutet avser inte motsvarar brott enligt svensk lag och det inte är fråga om en sådan gärning som finns angiven i bilagan till denna lag och för vilken det i den andra statens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer,

2. det för samma gärning som beslutet avser har meddelats en dom i Sverige eller i en annan stat och domen fått laga kraft och påföljden vid en fällande dom har avtjänats, är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagen i den stat som meddelat domen,

3. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier,

eller

8

4. den gärning som beslutet avser har ägt rum innan den misstänkte fyllt 15 år.

5 § Om det med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder, trots hinder enligt 4 §, erkännas och följas upp i Sverige.

Hur förfarandet inleds

6 § Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder ska sändas skriftligen till behörig åklagare. Beslutet ska åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilaga 1 till rådets rambeslut 2009/829/RIF.

Beslutet och intyget ska sändas över genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

Intyget ska vara skrivet på svenska, danska, norska eller engelska eller åtföljas av en översättning till något av dessa språk.

7 § Om intyget saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan om erkännande och uppföljning, ska åklagaren ge den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten möjlighet att inom en viss tid komma in med komplettering. Detsamma gäller om beslutet om övervakningsåtgärder saknas.

Om de brister som anges i första stycket kvarstår efter den tid som angetts, får beslut fattas om att inte erkänna och följa upp beslutet om övervakningsåtgärder.

Beslut i fråga om erkännande och uppföljning

8 § Åklagare prövar om ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder ska erkännas och följas upp i Sverige.

9 § Om det utländska beslutet om övervakningsåtgärder kan erkännas och följas upp i Sverige, ska beslut meddelas om att uppföljning ska ske (uppföljningsförklaring).

Uppföljningsförklaringen ska innehålla uppgift om

1.vilka övervakningsåtgärder enligt 3 § som ska följas upp och, i förekommande fall, om anpassning har skett med stöd av 12 §, och

2.den tid som uppföljningen ska pågå.

10 § Åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska meddelas senast inom fyra veckor efter det att åklagaren enligt 6 § tagit emot det utländska beslutet. Om åklagaren har begärt in komplettering enligt 7 §, ska fristen på fyra veckor börja löpa efter det att kompletteringen kommit in till åklagaren.

Åklagaren får, om det finns särskilda skäl, meddela sitt beslut vid en senare tidpunkt än vad som anges i första stycket.

11 § Åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska innehålla de skäl som har bestämt utgången och en upplysning om hur

Prop. 2014/15:116

9

Prop. 2014/15:116 den misstänkte kan överklaga beslutet. Beslutet ska delges den misstänkte.

Åklagaren ska vid behov översätta beslutet och andra handlingar i ärendet till ett språk som den misstänkte förstår.

Anpassning av en övervakningsåtgärd

12 § En övervakningsåtgärd i ett utländskt beslut ska anpassas om åtgärden, helt eller delvis, är oförenlig med

1.sådana förbud, förelägganden eller villkor som kan meddelas enligt 25 kap. rättegångsbalken, eller

2.förbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud eller lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

En helt oförenlig övervakningsåtgärd ska anpassas genom att den ersätts med en åtgärd som motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor som anges i första stycket 1. I övriga fall ska övervakningsåtgärden anpassas till en åtgärd som motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor som anges i första stycket 1 eller 2.

En åtgärd som har anpassats ska så långt det är möjligt motsvara övervakningsåtgärden i det utländska beslutet och får inte vara strängare än denna.

Uppföljning i Sverige

13 § En uppföljningsförklaring som beslutats enligt 9 § gäller omedel- bart. Uppföljningen får påbörjas först när den misstänkte har delgetts förklaringen enligt 11 § första stycket och den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten har underrättats om förklaringen. Om anpassning har skett med stöd av 12 §, får uppföljningen påbörjas tidigast tio dagar efter en sådan underrättelse.

Åklagaren ansvarar för uppföljningen. Vid uppföljningen får åklagaren anlita biträde av Polismyndigheten.

 

Uppföljning får inte ske genom elektronisk övervakning.

 

Överklagande

 

14 § Åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning får

 

överklagas till tingsrätten av den misstänkte.

 

Överklagandet ska göras skriftligen och ges in till åklagaren inom tre

 

veckor från den dag då den misstänkte fick del av beslutet. Ett

 

överklagande som inte har kommit in i rätt tid ska avvisas av åklagaren.

 

Om överklagandet har kommit in till tingsrätten inom tiden för

 

överklagande, ska den omständigheten att överklagandet har kommit in

 

till åklagaren först därefter inte föranleda att det avvisas. Om

 

överklagandet inte avvisas, ska åklagaren sända det och övriga

 

handlingar i ärendet till tingsrätten.

 

Behörig tingsrätt är den tingsrätt inom vars domkrets det överklagade

 

beslutet har fattats.

 

15 § Rättens handläggning ska ske skyndsamt. Åklagare är motpart till

 

den misstänkte sedan handlingarna i ärendet har överlämnats till

10

tingsrätten.

Om rätten överväger att upphäva den uppföljningsförklaring som Prop. 2014/15:116 beslutats enligt 9 §, ska åklagaren ges tillfälle att yttra sig.

Rättens slutliga beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska delges den misstänkte.

Vid rättens prövning gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstols- ärenden.

Förlängning av tiden för uppföljning

16 § Om den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten begär det, ska tiden för uppföljning förlängas. Beslut i fråga om förlängning meddelas av åklagaren. Beslutet ska delges den misstänkte.

Om den tid som angetts i uppföljningsförklaringen eller i ett beslut enligt första stycket är på väg att löpa ut, ska åklagaren begära besked från den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten om huruvida uppföljningen ska fortsätta.

Ändring av en uppföljningsförklaring

17 § Om den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten ändrar på beslutet om övervakningsåtgärder, ska uppföljningsförklaringen ändras i enlighet med den andra statens beslut, om förutsättningarna i 3 § är uppfyllda. Vid ändring av uppföljningsförklaringen ska 10–13 §§ tillämpas. Ett beslut om att ändra uppföljningsförklaringen ska innehålla uppgift om den ändring som har gjorts och, i förekommande fall, huruvida anpassning har skett med stöd av 12 §.

Beslut i fråga om ändring av en uppföljningsförklaring meddelas av åklagaren.

Åklagarens beslut i fråga om ändring av uppföljningsförklaringen får överklagas av den misstänkte. Vid överklagandet ska 14 och 15 §§ tillämpas.

Upphävande av en uppföljningsförklaring

18 § En uppföljningsförklaring ska upphävas om

1.det framkommer omständigheter som medför att beslutet om övervakningsåtgärder inte får följas upp i Sverige,

2.beslutet om övervakningsåtgärder och intyget återkallas,

3.den misstänkte inte kan påträffas i Sverige,

4.åklagaren till den andra medlemsstatens behöriga myndighet vid flera tillfällen har rapporterat om överträdelser av beslutet om övervakningsåtgärder i enlighet med bilaga 2 till rådets rambeslut 2009/829/RIF och myndigheten i den andra staten, trots begäran om detta, inte fattar något beslut eller vidtar någon annan åtgärd med anledning av rapporteringen, eller

5.det inte längre finns förutsättningar att följa upp ett beslut om övervakningsåtgärder till följd av att det i ett straffrättsligt eller något annat förfarande har vidtagits tvångsåtgärder mot den misstänkte eller till följd av att den misstänkte har påbörjat verkställigheten av en påföljd.

Beslut om upphävande av uppföljningsförklaringen meddelas av åklagaren. Beslutet ska delges den misstänkte.

11

Prop. 2014/15:116 Ett beslut om upphävande enligt första stycket 1 får överklagas av den misstänkte. Vid överklagandet ska 14 och 15 §§ tillämpas.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

2.Lagen tillämpas inte i förhållande till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen som inte har genomfört rådets rambeslut 2009/829/RIF om tillämpning mellan Europeiska unionens medlems- stater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om över- vakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande.

12

Bilaga

Prop. 2014/15:116

Gärningar som avses i 3 kap. 4 § första stycket 1 i lagen.

1.Deltagande i en kriminell organisation

2.Terrorism

3.Människohandel

4.Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi

5.Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen

6.Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen

7.Korruption

8.Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

9.Tvätt av vinning av brott

10.Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron

11.IT-brottslighet

12.Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter

13.Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse

14.Mord och grov misshandel

15.Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader

16.Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan

17.Rasism och främlingsfientlighet

18.Organiserad stöld eller väpnat rån

19.Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk

20.Svindleri

21.Beskyddarverksamhet och utpressning

22.Förfalskning och piratkopiering

23.Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar

24.Förfalskning av betalningsmedel

25.Olaglig handel med hormonpreparat och andra tillväxtsubstanser

26.Olaglig handel med nukleära eller radioaktiva ämnen

27.Handel med stulna fordon

28.Våldtäkt

29.Mordbrand

30.Brott som omfattas av den internationella brottmålsdomstolens behörighet

31.Kapning av flygplan eller fartyg

32.Sabotage

13

Prop. 2014/15:116 2.2

Förslag till lag om ändring i passlagen

 

(1978:302)

 

Härigenom föreskrivs att 7 § passlagen (1978:302) ska ha följande

lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

7 §1

Passansökan skall avslås, om

Passansökan ska avslås, om

1.bestämmelserna i 6 § inte har iakttagits och sökanden inte har följt uppmaningen att avhjälpa bristen,

2.ansökan avser pass för barn under arton år och barnets vårdnadshavare inte har lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda pass,

3.sökanden är anhållen, häktad eller underkastad övervakning enligt 24 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken eller reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk,

4.sökanden är föremål för ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:000) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och åklagare inte har lämnat medgivande,

5.sökanden är föremål för en uppföljningsförklaring som avser

4. sökanden är efterlyst och skall omhändertas omedelbart vid anträffandet,

5. sökanden genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat verkställas, och det finns sannolika skäl att anta att han eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten,

6. sökanden avtjänar fängelse- straff och den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år

en övervakningsåtgärd enligt 3 kap. 3 § 3–5 lagen (2015:000) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och åklagare inte har lämnat medgivande,

6. sökanden är efterlyst och ska omhändertas omedelbart vid anträffandet,

7. sökanden genom en dom som har fått laga kraft har dömts till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat verkställas, och det finns sannolika skäl att anta att han eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten,

8. sökanden avtjänar fängelse- straff och den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år

1 Senaste lydelse 2005:655

14

och sökanden inte har villkorligt frigivits,

7. sökanden genomgår sluten ungdomsvård och den samman- lagda vårdtiden är minst ett år,

8. sökanden genomgår rätts- psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, eller

9. sökanden enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 § konkurslagen (1987:672) är ålagd att lämna ifrån sig sitt pass eller förbud att utfärda pass för sökanden har meddelats enligt samma lagrum.

och sökanden inte har villkorligt Prop. 2014/15:116 frigivits,

9. sökanden genomgår sluten ungdomsvård och den samman- lagda vårdtiden är minst ett år,

10. sökanden genomgår rätts- psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, eller

11. sökanden enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 § konkurslagen (1987:672) är ålagd att lämna ifrån sig sitt pass eller förbud att utfärda pass för sökanden har meddelats enligt samma bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

15

Prop. 2014/15:116 2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1156)

 

om överlämnande från Sverige enligt en

 

europeisk arresteringsorder

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2003:1156) om över- lämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

2 §

Överlämnande får beviljas endast för en gärning som motsvarar brott enligt svensk lag och

1.för vilken, när överlämnandet avser lagföring, enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning en frihetsberövande påföljd i ett år eller mer är föreskrivet, eller

2.för vilken, när överlämnandet avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd, en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader har dömts ut.

 

Om det i arresteringsordern har

Om det i arresteringsordern har

 

angetts att en gärning är sådan som

angetts att en gärning är sådan som

 

finns angiven i bilagan till denna

finns angiven i bilagan till denna

 

lag och det för gärningen enligt

lag och det för gärningen enligt

 

den

utfärdande

medlemsstatens

den

utfärdande

medlemsstatens

 

lagstiftning är föreskrivet en fri-

lagstiftning är föreskrivet en fri-

 

hetsberövande påföljd i tre år eller

hetsberövande påföljd i tre år eller

 

mer,

skall dock

överlämnande

mer,

ska

dock

överlämnande

 

beviljas även om gärningen inte

beviljas även om gärningen inte

 

motsvarar brott enligt svensk lag.

motsvarar brott enligt svensk lag.

 

Vid överlämnande för verkställig-

Vid överlämnande för verkställig-

 

het av en frihetsberövande påföljd

het av en frihetsberövande påföljd

 

som avser en sådan gärning skall

som avser en sådan gärning ska

 

påföljden vara sådan som anges i

påföljden vara sådan som anges i

 

första stycket 2.

 

första stycket 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För en gärning som legat till

 

 

 

 

grund för ett utländskt beslut om

 

 

 

 

övervakningsåtgärder enligt lagen

 

 

 

 

(2015:000)

om

erkännande

och

 

 

 

 

uppföljning av beslut om övervak-

 

 

 

 

ningsåtgärder

inom

Europeiska

 

 

 

 

unionen ska första stycket 1 inte

 

 

 

 

gälla, om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. den eftersökte

fanns

i

den

 

 

 

 

andra staten när det utländska

 

 

 

 

beslutet meddelades, och

 

 

 

 

 

 

2. uppföljningen pågår i Sverige

 

 

 

 

när arresteringsordern utfärdas.

 

Om

överlämnande beviljas för

Om

överlämnande

beviljas

för

16

en gärning som avses i första eller

en gärning

som

avses i

första,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andra stycket får överlämnande

andra eller tredje stycket,

får Prop. 2014/15:116

beviljas även för annan gärning

överlämnande beviljas även

för

som, utan att vara sådan som anges

någon annan gärning som, utan att

i första stycket 1 eller 2, motsvarar

vara sådan som anges i första

brott enligt svensk lag.

stycket 1 eller 2, motsvarar brott

 

enligt svensk lag.

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

17

Prop. 2014/15:116 3

Ärendet och dess beredning

Hösten 2006 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till rambeslut om en europeisk övervakningsorder. Den 16 september 2009 godkände riksdagen utkastet till rambeslut (prop. 2008/09:192, bet. 2008/09:JuU29, rskr. 2009/10:1).

Den 23 oktober 2009 antog rådet för rättsliga och inrikes frågor rambeslut 2009/829/RIF om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande (rambeslutet om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder, EUT L 294, 11.11.2009, s. 20). Rambeslutet, som finns intaget som bilaga 1, skulle ha varit genomfört den 1 december 2012.

Inom Justitiedepartementet har departementspromemorian En europeisk övervakningsorder (Ds 2013:75) utarbetats. En samman- fattning av promemorian finns i bilaga 2. Promemorians lagförslag finns i bilaga 3.

Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över remiss- instanserna finns i bilaga 4. Remissvaren finns tillgängliga i lag- stiftningsärendet (Ju2013/8194/BIRS).

Den nya lagen behöver beslutas med kvalificerad majoritet

Den föreslagna lagen om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen innebär att en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning mot enskild överlåts till en annan stat. Den föreslagna lagen behöver därför beslutas med kvalificerad majoritet i riksdagen (10 kap. 8 § regeringsformen).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 26 februari 2015 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Regeringens lagförslag utformas i allt väsentligt enligt Lagrådets förslag. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 6.3, 7.2, 7.4, 7.5, 8.5.3, 8.6, 8.7, 8.10 och 8.11 samt i författningskommentaren.

4Rambeslutet om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder

Rambeslutet om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder är ett led i det fortgående arbetet inom Europeiska unionen (EU) med att förbättra samarbetet på det straffrättsliga området och bygger på principen om ömsesidigt erkännande av domar och beslut i brottmål. Rambeslutet gör det möjligt att från en medlemsstat överföra ett icke frihetsberövande straffprocessuellt tvångsmedel mot en brottsmisstänkt person till en annan medlemsstat för uppföljning där i avvaktan på rättegång

(artikel 1). I rambeslutet definieras dessa straffprocessuella tvångsmedel

18

som övervakningsåtgärder (artikel 4). Syftet med rambeslutet är att Prop. 2014/15:116 säkerställa en effektiv lagföring i brottmål och att förbättra

förutsättningarna för att välja icke frihetsberövande åtgärder i straffrättsliga förfaranden mot personer som saknar hemvist i den medlemsstat där rättegången äger rum (artikel 2). Rambeslutet ska stärka den enskildes rätt till frihet och presumtionen om den anklagades oskuld (skäl 4). Även skyddet för brottsoffer och allmänheten ska förbättras (artikel 2).

Rambeslutet omfattar verkställbara beslut som meddelats i samband med ett straffrättsligt förfarande med innebörd att en fysisk person ska omfattas av en eller flera övervakningsåtgärder som alternativ till ett tillfälligt frihetsberövande (artikel 4). I artikel 8.1 anges ett antal övervakningsåtgärder som den verkställande staten är skyldig att följa upp, bland annat en skyldighet för den misstänkte att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider, att efterleva begränsningar av möjligheten att lämna den verkställande statens territorium och att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet. Medlemsstaterna får åta sig att följa upp även andra typer av övervakningsåtgärder (artikel 8.2).

Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten kan översända ett beslut om övervakningsåtgärder till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där personen är lagligen och stadigvarande bosatt, om personen, efter att ha underrättats om de berörda åtgärderna, samtycker till att återvända till den staten (artikel 9). Den behöriga myndigheten i den verkställande staten ska erkänna det översända beslutet och utan dröjsmål vidta alla åtgärder som krävs för att kunna följa upp de skyldigheter som är aktuella, om inte något skäl för att vägra erkännande åberopas (artikel 12). Artikel 15 innehåller regler om när en verkställande stat kan vägra erkännande.

Om övervakningsåtgärderna till sin art är oförenliga med lagstiftningen i den verkställande staten, får den behöriga myndigheten i den staten anpassa dem till övervakningsåtgärder som tillämpas enligt den statens lagstiftning för likvärdiga brott (artikel 13).

För uppföljning av övervakningsåtgärderna ska den verkställande statens lagstiftning tillämpas (artikel 16). Det är dock den behöriga myndigheten i den utfärdande staten som är behörig att fatta följdbeslut, bland annat om förlängning eller ändring av åtgärderna (artikel 18).

Om den berörda personen missköter sig och den behöriga myndigheten i den utfärdande staten utfärdar en europeisk arresteringsorder eller fattar annat beslut med samma rättsverkan, ska övervakningen i den verkställande staten avslutas och han eller hon överlämnas i enlighet med rambeslutet om en europeisk arresteringsorder (artikel 21).

19

Prop. 2014/15:116 5

Svenska regler som aktualiseras vid

 

genomförandet av rambeslutet

Det finns inga svenska regler som möjliggör överförande av övervakningsåtgärder

Rambeslutet om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder behandlar erkännande och uppföljning av ett icke frihetsberövande straffprocessuellt tvångsmedel riktat mot en brottsmisstänkt person i avvaktan på rättegång. Vid tillämpningen av rambeslutet kan det dels bli fråga om att överföra inhemska icke frihetsberövande tvångsmedel till en annan medlemsstat, dels att erkänna och följa upp en annan medlemsstats beslut om tvångsåtgärder. Några svenska regler som möjliggör detta finns inte i dag.

Här följer en redogörelse för de regler om straffprocessuella tvångsmedel och straffsanktionerade förbud som aktualiseras vid

 

genomförandet av rambeslutet.

 

Straffprocessuella tvångsmedel som aktualiseras vid genomförandet

 

Häktning och anhållande är frihetsberövande straffprocessuella

 

tvångsmedel. Grundförutsättningarna för användning av dessa tvångs-

 

medel är att det finns en misstanke om brott (på sannolika skäl misstänkt

 

eller skäligen misstänkt) och risk för avvikande, för försvårande av

 

utredningen eller för fortsatt brottslighet (24 kap. 1–3 och 6 §§

 

rättegångsbalken). Vid misstanke om mycket grova brott gäller en

 

presumtion för häktning. Vid beslut om häktning och anhållande gäller

 

en proportionalitetsprincip – en avvägning ska göras mellan skälen för

 

åtgärden och det intrång eller men som åtgärden innebär för den

 

misstänkte.

 

Om det på grund av den misstänktes ålder, hälsotillstånd eller liknande

 

omständighet kan befaras att häktning skulle medföra allvarligt men, får

 

häktning ske endast om det är uppenbart att betryggande övervakning

 

inte kan ordnas (24 kap. 4 § rättegångsbalken). En sådan övervakning får

 

anordnas i den misstänktes hem och förenas med skyldighet att t.ex. på

 

vissa tider vara tillgänglig i bostaden (26–28 §§ förundersöknings-

 

kungörelsen [1997:948]).

 

I svensk rätt finns även andra straffprocessuella tvångsmedel som inte

 

innebär frihetsberövande. Dessa är reseförbud och anmälningsskyldighet

 

(25 kap. 1 § rättegångsbalken). Om någon är skäligen misstänkt för ett

 

brott på vilket fängelse kan följa och finns det med hänsyn till brottets

 

beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan

 

omständighet risk för att personen avviker eller på något annat sätt

 

undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara), men det i övrigt inte finns

 

anledning till att anhålla eller häkta honom eller henne, får, om det är

 

tillräckligt, den misstänkte i stället förbjudas att utan tillstånd lämna

 

anvisad vistelseort (reseförbud) eller föreläggas att anmäla sig hos

 

Polismyndigheten (anmälningsskyldighet). Om det finns en risk för att

 

den misstänkte avviker från landet, får reseförbud eller anmälnings-

 

skyldighet beslutas oberoende av brottets beskaffenhet. Eftersom

20

reseförbud och anmälningsskyldighet kan beslutas även vid en lägre

 

misstankegrad samt för brott med lägre straffskala än fängelse i ett år, kan dessa åtgärder tillämpas självständigt i förhållande till ett frihetsberövande enligt 24 kap. rättegångsbalken.

Om det finns skäl att häkta eller anhålla någon, men det kan antas att syftet kan tillgodoses genom reseförbud eller anmälningsskyldighet, får beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet även meddelas när det – eventuellt i förening med flyktfara – finns risk för försvårande av utredningen (kollusionsfara) eller risk för fortsatt brottslighet (recidivfara). Denna bestämmelse infördes eftersom det ansågs att möjligheten att besluta om reseförbud och anmälningsskyldighet i sådana situationer inte borde uteslutas i lagtexten (prop. 1980/81:201 s. 30).

Liksom vid beslut om häktning ska en proportionalitetsprövning alltid göras i samband med beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet. Vid misstanke om mycket grova brott kan reseförbud eller anmälnings- skyldighet inte ersätta häktning (a. prop. s. 31 och 44).

I samband med ett beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet får det uppställas vissa villkor, t.ex. att den misstänkte på vissa tider ska vara tillgänglig i sin bostad eller på sin arbetsplats. Ett beslut om reseförbud får också förenas med anmälningsskyldighet (25 kap. 2 §).

Ett beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet ska innehålla uppgift om det brott misstanken avser, den ort där den misstänkte ska uppehålla sig och vad han eller hon i övrigt har att iaktta (25 kap. 4 §). Om skyldigheterna enligt beslutet inte följs, ska den misstänkte normalt sett anhållas eller häktas (25 kap. 9 §). Beslutet om reseförbud eller anmälningsskyldighet, som ska delges den misstänkte, ska innehålla upplysningar om konsekvenserna av att inte följa de föreskrivna villkoren (25 kap. 4 §).

När ett beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet meddelas av rätten ska tid för åtals väckande sättas ut, om åtal inte redan väckts. Om det är åklagaren som meddelar beslutet ska åtal väckas inom en månad (25 kap. 6 § första stycket).

Normalt sett beslutar rätten i frågor om upphävande av reseförbud eller anmälningsskyldighet. Rätten får dock överlåta till åklagaren att besluta om tillfälliga undantag från de villkor som uppställts. Döms den misstänkte för brottet ska rätten pröva om tvångsmedlet ska bestå till dess att domen fått laga kraft (25 kap. 7 §).

Straffsanktionerade förbud som aktualiseras vid genomförandet

Utöver de icke frihetsberövande straffprocessuella tvångsmedel som utgör alternativ till frihetsberövande åtgärder i avvaktan på rättegång finns i svensk rätt vissa straffsanktionerade förbud som uppvisar likheter med några av de övervakningsåtgärder som räknas upp i rambeslutet. Två av dessa är av intresse vid genomförandet av rambeslutet, nämligen kontaktförbud och tillträdesförbud. I likhet med de straffprocessuella tvångsmedlen får dessa förbud bara meddelas om det kan anses proportionerligt.

Förbud för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter en annan person (kontaktförbud) får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt

Prop. 2014/15:116

21

Prop. 2014/15:116 allvarligt trakassera den som förbudet avser att skydda (1 § lagen [1988:688] om kontaktförbud).

Ett kontaktförbud får också avse förbud att uppehålla sig i en bostad som brukas gemensamt med en annan person (kontaktförbud avseende gemensam bostad) om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid.

Om det kan antas att ett kontaktförbud inte är tillräckligt, får förbudet utvidgas till att avse förbud att uppehålla sig i närheten av en annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den personen brukar vistas (utvidgat kontaktförbud). Den som har överträtt ett utvidgat kontaktförbud får meddelas förbud att uppehålla sig inom ett större område (särskilt utvidgat kontaktförbud). Ett särskilt utvidgat kontaktförbud ska som regel förenas med villkor om elektronisk övervakning. Den mot vilken förbudet gäller är skyldig att medverka till den elektroniska övervakningen.

Ett kontaktförbud ska meddelas för viss tid och får meddelas för högst ett år och förlängas med högst ett år i taget. Frågor om kontaktförbud prövas av allmän åklagare och tas upp på begäran av den som förbudet avses skydda eller när det annars finns anledning till det. Åklagarens beslut ska på begäran av den som har ålagts kontaktförbud eller den som förbudet avses skydda prövas av tingsrätten. Vid avgörande av saken ska rätten bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän, precis som i brottmål. Är den mot vilken förbudet avses gälla misstänkt för brott som har betydelse för prövning av frågan om kontaktförbudet, får beslutet prövas i mål om åtal för brottet.

Den som bryter mot ett kontaktförbud döms för överträdelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall ska inte dömas till ansvar. Den som har meddelats ett särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning och som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet hindrar att den elektroniska övervakningen kommer till stånd eller kan fortgå döms för hindrande av elektronisk övervakning till böter eller fängelse i högst ett år.

Det andra svenska straffsanktionerade förbudet som uppvisar likheter med de övervakningsåtgärder som nämns i rambeslutet är tillträdesförbud. Om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att en person kommer att begå brott under idrottsarrangemang, och brottet är ägnat att störa ordningen eller säkerheten där, får personen meddelas ett tillträdesförbud (2 § lagen [2005:321] om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang). Ett tillträdesförbud innebär att en person förbjuds att tillträda och vistas på en inhägnad plats som huvudsakligen är avsedd för idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation. Tillträdesförbud får inte avse den som är under 15 år. Förbudet gäller för viss tid, högst tre år, och får förlängas med högst ett år i taget. Frågor om tillträdesförbud prövas av allmän åklagare på ansökan av vissa idrottsorganisationer eller efter anmälan av Polismyndigheten. Om ett beslut om tillträdesförbud gått en part emot, ska tingsrätten på begäran av parten pröva åklagarens beslut. Är den mot vilken tillträdesförbudet avses gälla misstänkt för brott som har betydelse för prövningen, får beslutet prövas i mål om åtal rörande brottet.

22

Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms för överträdelse av Prop. 2014/15:116 tillträdesförbud till böter eller fängelse i högst sex månader.

Enligt lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, som trädde i kraft den 1 april 2015, får Polismyndigheten föra ett register över personer som har meddelats tillträdesförbud. Syftet med lagen är att skapa bättre förutsättningar för att upprätthålla gällande beslut om tillträdesförbud.

6

Allmänna överväganden

 

6.1

En ny lag införs

 

 

 

Regeringens förslag: En lag om erkännande och uppföljning av ett

 

beslut om övervakningsåtgärder inom EU införs.

 

Den nya lagen ska gälla dels för beslut om övervakningsåtgärder

 

som meddelas i Sverige för att erkännas och följas upp i en annan

 

medlemsstat, dels för sådana beslut som meddelas i en annan

 

medlemsstat för att erkännas och följas upp i Sverige.

 

I lagen ska det upplysas om att regeringen eller den myndighet som

 

regeringen bestämmer kan meddela närmare föreskrifter om

 

verkställigheten av lagen.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens. I den

 

lag som promemorian föreslår används emellertid begreppet ”europeisk

 

övervakningsorder”. Promemorian innehåller inte heller något förslag

 

angående möjligheter att meddela närmare föreskrifter.

 

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna avstyrker promemo-

 

rians förslag om att införa en ny lag och att lagen ska gälla såväl för

 

svenska beslut om övervakningsåtgärder som ska följas upp i en annan

 

medlemsstat som för utländska beslut som ska följas upp i Sverige. En

 

majoritet av remissinstanserna är positiva till att införa sådana nya

 

bestämmelser. Domstolsverket välkomnar den ytterligare harmonisering

 

av EU-medlemsstaternas lagstiftning som verket anser att genomförandet

 

av rambeslutet innebär. Kriminalvården anför att beslut om

 

övervakningsåtgärder är ett bra alternativ till att den misstänkte antingen

 

är frihetsberövad eller på fri fot. Vidare ställer sig Advokatsamfundet

 

positivt till att en misstänkt person kan ställas under övervakning i stället

 

för att vara frihetsberövad. Åklagarmyndigheten anför dock att

 

myndigheten ser ett antal generella problem med införandet av en

 

möjlighet att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder som ska kunna

 

följas upp i en annan medlemsstat och ställer sig tveksam till om sådana

 

beslut är fungerande alternativ till frihetsberövande. Myndigheten påtalar

 

bland annat att brottsutredningar riskerar att förlängas och försvåras på

 

grund av att den misstänkte inte befinner sig i rättegångsstaten och

 

uttrycker oro över vad det kan komma att innebära för en effektiv brotts-

 

bekämpning. Vidare framhåller myndigheten att språkproblem och

 

begränsade möjligheter till en snabb kommunikation mellan myndigheter

 

i olika medlemsstater kommer att ställa stora krav på åklagarna. Även

23

 

 

Prop. 2014/15:116

Ekobrottsmyndigheten

ser

en risk för att svenska brottsutredningar

 

förlängs och att lagföring försvåras. Båda myndigheterna påtalar att det

 

kommer att krävas stora arbetsinsatser vid handläggningen av ett beslut

 

om

övervakningsåtgärder.

Åklagarmyndigheten anser,

trots

de

 

tveksamheter som myndigheten framför, att Sverige bör medverka till

 

EU-medborgares likabehandling och att förverkliga principen om

 

ömsesidigt erkännande och därför bör införa en möjlighet att i Sverige

 

kunna besluta om övervakningsåtgärder som ska följas upp i en annan

 

medlemsstat. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet anför

 

att rambeslutet svårligen kan inordnas under någon av de

 

samarbetsformer som regleras i gällande svensk rätt och därmed inte hör

 

hemma i någon av lagarna om internationellt straffrättsligt samarbete.

 

Slutligen anför Domstolsverket att lagförslaget skulle vinna i klarhet om

 

begreppen ”utfärdande stat” respektive ”verkställande stat” används, i

 

stället för ”den andra medlemsstaten”.

 

 

 

Skälen för regeringens förslag

 

 

 

Genomförande av rambeslutet

 

 

 

Rambeslutet innebär ett åtagande för Sverige att som verkställande stat ta

 

emot ett beslut om övervakningsåtgärder som meddelats i en annan

 

medlemsstat samt pröva om beslutet ska erkännas och följas upp här.

 

Kan en vägransgrund inte åberopas, har Sverige en skyldighet att erkänna

 

och följa upp beslutet. Som konstateras i promemorian kräver ett

 

genomförande av rambeslutet i denna del att nya bestämmelser införs.

 

 

Däremot innebär rambeslutet inte någon förpliktelse för Sverige att

 

införa bestämmelser om att beslut om övervakningsåtgärder ska kunna

 

meddelas här för att erkännas och följas upp i en annan medlemsstat. Inte

 

heller skapar rambeslutet någon rätt för en person att bli föremål för icke

 

frihetsberövande åtgärder i en annan stat, utan detta bestäms av den

 

utfärdande statens nationella lagstiftning (artikel 2.2).

 

 

 

Flera remissinstanser, däribland Domstolsverket, Kriminalvården och

 

Advokatsamfundet, är positiva till att det införs en möjlighet att i Sverige

 

meddela beslut om övervakningsåtgärder som ska kunna erkännas och

 

följas upp i en annan medlemsstat. Ekobrottsmyndigheten och

 

Åklagarmyndigheten motsätter sig inte detta, men ser ett antal generella

 

problem med införandet av en sådan möjlighet. Regeringen har viss

 

förståelse för dessa synpunkter. Samtidigt har rambeslutet ett viktigt

 

syfte. Avsikten är att rambeslutet ska bidra till att säkerställa att rättvisa

 

skipas, att främja användningen av icke frihetsberövande åtgärder under

 

ett straffrättsligt förfarande avseende misstänkta som är bosatta i en

 

annan medlemsstat än i den stat där förfarandet äger rum samt att

 

förbättra skyddet för brottsoffer och allmänheten (artikel 2.1). Av skälen

 

4 och 5 framgår också att syftet är att stärka rätten till frihet och främja

 

likabehandling av personer bosatta inom EU. Sverige bör verka för att

 

detta syfte uppnås. Frihetsberövande är den mest ingripande åtgärden

 

som kan vidtas mot en person i ett straffrättsligt förfarande och finns det

 

möjligheter att använda alternativ som innebär att den misstänkte inte

 

behöver frihetsberövas bör de också utnyttjas.

 

 

 

Rambeslutet reglerar ett nytt samarbete mellan EU-medlemsstaterna.

24

Det

är därför svårt

att

veta i vilken omfattning ett

beslut

om

övervakningsåtgärder kommer att meddelas i Sverige, även om regeringen noterar den tveksamhet Åklagarmyndigheten och Ekobrotts- myndigheten framför. Regeringen anser dock att det finns situationer när sådana beslut bör kunna användas utan att förutsättningarna för att bedriva en effektiv brottsutredning försämras. Regeringen inser att det nya samarbetet medför ett visst merarbete för myndigheterna. I detta sammanhang bör dock även beaktas att samarbetet kommer att skapa ett mervärde för den enskilde.

Regeringen anser därför sammanfattningsvis att det bör införas en möjlighet att meddela beslut om övervakningsåtgärder i Sverige för erkännande och uppföljning i en annan medlemsstat. Vid utformningen av de bestämmelser som ska gälla när Sverige är utfärdande stat bör intresset av en effektiv brottsutredning och lagföring särskilt beaktas.

Vidare bör de nya bestämmelserna skapa förutsättningar för ett fungerande samarbete mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och vikt läggas vid att förfarandet inte innebär en onödigt tung arbetsbelastning för de involverade myndigheterna. Regeringen återkommer till dessa frågor i avsnitt 7 och 8.

En ny lag

Rambeslutet innebär en ny form av samarbete mellan medlemsstaterna. I svensk rätt finns inga bestämmelser som möjliggör att ett beslut om icke frihetsberövande straffprocessuella tvångsmedel som meddelas i Sverige sänds över till en annan stat, för erkännande och uppföljning där, eller att sådana beslut från en annan medlemsstat sänds över till Sverige för att följas upp här. Som konstaterats ovan kräver ett genomförande av rambeslutet att nya bestämmelser införs.

Regeringen instämmer i promemorians bedömning att den nya reglering som krävs för att genomföra rambeslutet huvudsakligen bör införas i lag. Vid genomförande av andra inom EU antagna rambeslut om straffrättsligt samarbete, baserade på principen om ömsesidigt erkännande, har de nya formerna av samarbete införts i separata lagar. Som Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet påpekar kan det konstateras att de bestämmelser som behövs för att genomföra nu aktuellt rambeslut inte hör hemma i någon av de befintliga lagarna om internationellt straffrättsligt samarbete. De bör därför, som föreslås i promemorian, införas i en ny lag.

Regeringen anser att rambeslutets benämning av de aktuella besluten, dvs. ”beslut om övervakningsåtgärder” bör användas i den nya lagen, i stället för ”europeisk övervakningsorder” som föreslås i promemorian (se närmare i avsnitt 6.3).

Däremot anser inte regeringen att begreppen ”utfärdande” respektive ”verkställande” stat ska användas i lagtexten, som Domstolsverket föreslår. Med begreppet ”den andra medlemsstaten”, som används i promemorians lagförslag, framgår tillräckligt tydligt vilken stat som avses. Det är också den benämning som har använts i flertalet andra lagar som genomför rättsakter, vilka är baserade på principen om ömsesidigt erkännande inom EU, se t.ex. lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen (lagen om verkställighet av bötesstraff).

Prop. 2014/15:116

25

Prop. 2014/15:116 Det bör i den föreslagna lagen upplysas om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av lagen. Exempelvis bestämmelser om formkrav, samråd och underrättelser, kan ges i förordningsform eller som myndighetsföreskrifter.

6.2Den nya lagens tillämplighet i vissa fall

Regeringens förslag: Om ett särskilt beslut fattats som innebär att tillämpningen av rambeslutet i en viss medlemsstat avbryts, ska den nya lagen inte tillämpas i förhållande till den staten.

Promemorian innehåller inget förslag om den nya lagens tillämplighet i vissa fall.

Remissinstanserna framför inte några synpunkter i denna fråga.

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelserna i den nya lagen gäller endast i förhållande till medlemsstater som har genomfört rambeslutet. Flertalet medlemsstater har ännu inte genomfört rambeslutet och kommer förmodligen inte heller ha gjort det när den svenska lagstiftningen träder i kraft. Detta kan hanteras genom en övergångsregel (se avsnitt 11). När det gäller EU-rättsakter kan emellertid specifika situationer uppstå som inte kan omhändertas genom en övergångsregel. En sådan är att en medlemsstats genomförande underkänns av den statens nationella domstol, vilket t.ex. har skett vad gäller rambeslutet om den europeiska arresteringsordern. Det kan inte heller uteslutas att EU- domstolen vid en prövning kommer fram till att en stats genomförande brister och att den staten därför slutar tillämpa rambeslutet eller den nationella lagstiftning som genomför rambeslutet. En annan situation som kan uppstå är att en medlemsstat beslutar att inte tillämpa vissa EU- rättsakter, såsom har skett beträffande Förenade kungariket. Vidare finns det skyddsklausuler i anslutningsfördragen som kan innebära att en tillämpning av rättsakter om straffrättsligt samarbete tillfälligt upphävs gentemot en ny medlemsstat (t.ex. artikel 39 i Kroatiens anslutnings- fördrag). I den nya lagstiftningen bör därför en bestämmelse införas som tydliggör att lagstiftningen i dessa fall inte ska tillämpas i förhållande till medlemsstaten i fråga.

26

6.3Ett svenskt respektive utländskt beslut om övervakningsåtgärder

Regeringens förslag: Ett nytt svenskt tvångsmedelsbeslut, beslut om övervakningsåtgärder, ska införas. Ett svenskt beslut om över- vakningsåtgärder ska innebära att en person som är misstänkt för brott förbjuds att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort i en annan medlemsstat eller föreläggs att på vissa tider anmäla sig hos myndighet i en annan medlemsstat. Ett förbud att lämna anvisad vistelseort ska kunna förenas med ett föreläggande om att anmäla sig hos myndighet i en annan medlemsstat.

Med ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder ska avses ett verkställbart beslut, utfärdat av en behörig myndighet i en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande, som innebär att en person som är misstänkt för brott ska omfattas av en eller flera övervakningsåtgärder.

Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens. Remissinstanserna godtar förslagen eller invänder inte mot dem.

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet betonar vikten av att införa en preciserad definition av vad ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder ska omfatta och att därvid inte avvika alltför mycket från övriga medlemsstaters definitioner.

Skälen för regeringens förslag

Allmänna utgångspunkter

När Sverige har genomfört andra rättsakter om straffrättsligt samarbete, som baserar sig på principen om ömsesidigt erkännande, har det införts bestämmelser som anger vilka typer av domar eller beslut som ska omfattas av det samarbete som genomförandet avser. Utgångspunkten för dessa bestämmelser har varit de definitioner som angetts i respektive rättsakt.

Även den nu aktuella lagen bör innehålla en definition av de beslut som ska omfattas av lagens tillämpningsområde. I promemorian föreslås en allmänt hållen definition av ett beslut om en europeisk övervakningsorder. Den föreslagna definitionen omfattar beslut som meddelas såväl i Sverige som i en annan medlemsstat.

Vid genomförande av tidigare rambeslut har emellertid en annan konstruktion valts. I de olika lagarna har svenska respektive utländska domar och beslut definierats var för sig. I det förra fallet har det precist angetts vilka svenska domar och beslut som omfattas av respektive lags tillämpningsområde (t.ex. beslut enligt rättegångsbalken eller påföljder enligt brottsbalken). Definitionen av utländska domar och beslut har däremot varit mer allmänt hållen och i nära anslutning till de definitioner som återfinns i respektive rättsakt. Regeringen anser att samma konstruktion bör användas för genomförande av aktuellt rambeslut. I den nya lagstiftning som föreslås bör det således framgå vad som avses med ett svenskt respektive utländskt beslut om övervakningsåtgärder. Bestämmelserna bör utformas med utgångspunkt i definitionerna i

Prop. 2014/15:116

27

Prop. 2014/15:116

28

artikel 4 i rambeslutet och, beträffande svenska beslut om övervaknings- åtgärder, de övervakningsåtgärder som anges i artikel 8.1.

Som angetts i avsnitt 6.1 anser regeringen vidare att begreppet ”beslut om övervakningsåtgärder”, vilket är det begrepp som används i rambeslutet, ska användas i stället för ”europeisk övervakningsorder”. En sådan anpassning till rambeslutets terminologi ligger även i linje med vad Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet föreslår. I sak innebär emellertid regeringens förslag ingen skillnad gentemot promemorians förslag.

Ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder

Reseförbud och anmälningsskyldighet enligt 25 kap. rättegångsbalken är straffprocessuella tvångsmedel som utgör alternativ till tillfälligt frihetsberövande, dvs. sådana åtgärder som rambeslutet åsyftar. Dessa tvångsåtgärder kan också hänföras till sådana övervakningsåtgärder som medlemsstaterna är skyldiga att erkänna och följa upp (artikel 8.1 c, d och e i rambeslutet).

Bland de åtgärder som medlemsstaterna enligt artikel 8.1 är skyldiga att erkänna och följa upp återfinns vidare åtgärder som liknar våra tillträdesförbud och kontaktförbud (punkterna b och f). Sådana förbud utgör dock enligt svensk rätt inte straffprocessuella tvångsmedel, utan straffsanktionerade förbud.

Regeringen delar bedömningen i promemorian att de svenska beslut som bör kunna sändas över för erkännande och uppföljning i en annan medlemsstat är sådana som motsvarar reseförbud och anmälnings- skyldighet. Regeringen instämmer vidare i att varken åtgärder som motsvarar övervakning enligt 24 kap. 4 § rättegångsbalken eller tillträdesförbud och kontaktförbud bör inrymmas i ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder. Ingen av remissinstanserna invänder mot prome- morians bedömning i denna del.

I lagrådsremissen föreslås att det införs ett nytt tvångsmedelsbeslut. Förslaget överensstämmer med bedömningen i promemorian, som ingen av remissinstanserna har någon invändning mot. Lagrådet anser att en alternativ lösning skulle kunna vara att regleringen utformas så att svenska beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet får ligga till grund för erkännande och uppföljning i en annan medlemsstat samt att en sådan ordning skulle lösa flera frågeställningar som förslaget i lagrådsremissen väcker. Lagrådet motsätter sig dock inte den valda utformningen av regleringen. Regeringen ställer sig tveksam till en sådan alternativ ordning som förs fram av Lagrådet. Detta främst mot bakgrund av att beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet som meddelas med stöd av 25 kap. rättegångsbalken är nationellt begränsade. Anvisad vistelseort vid reseförbud bör av kontrollskäl inte bestämmas till en ort utomlands. Vidare kan en anmälningsskyldighet enligt 25 kap. rättegångsbalken inte innebära en skyldighet att anmäla sig hos en myndighet i en annan stat. Ett samarbete med stöd av rambeslutet förutsätter emellertid att anvisad vistelseort respektive den myndighet, hos vilken den misstänkte ska anmäla sig, finns i en annan medlemsstat. Beträffande sådana beslut som är avsedda att följas upp i en annan stat skulle det således behöva införas undantag från rättegångsbalkens regler.

Regeringen bedömer att en sådan lösning i flera avseenden skulle vara problematisk och anser inte heller att den skulle lösa de frågor som förslaget i lagrådsremissen eventuellt väcker. Sammantaget anser regeringen att den mest lämpliga ordningen är att ett nytt tvångsmedelsbeslut införs på sätt som föreslås i lagrådsremissen.

Det nya tvångsmedlet bör komma till uttryck genom en bestämmelse om vad som avses med ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder. En sådan mer preciserad bestämmelse är också i linje med vad Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet framför. Av lag bör därför framgå att med ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder avses ett beslut om att en misstänkt person förbjuds att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort i en annan medlemsstat eller föreläggs att på vissa tider anmäla sig hos myndighet i en sådan stat. Med misstänkt avses även den som är åtalad. Ett förbud att lämna anvisad vistelseort i en annan medlemsstat bör kunna förenas med ett föreläggande att anmäla sig hos en myndighet i den staten.

Som vistelseort kan bestämmas den misstänktes hemort i den andra medlemsstaten eller den ort där han eller hon har sitt arbete. Även annan ort, som är lämplig med hänsyn till behovet av att ha den misstänkte tillgänglig vid utredningen eller för att kunna övervaka honom, ska kunna anvisas. Beträffande vilken myndighet den misstänkte vid föreläggande om anmälningsskyldighet ska anmäla sig hos bör endast anges att den misstänkte ska anmäla sig hos myndighet i den andra medlemsstaten, eftersom det torde vara svårt att avgöra vilken myndighet i en annan stat den misstänkte lämpligen bör anmäla sig hos. Det blir sedan upp till den behöriga myndigheten i den verkställande staten att ange rätt myndighet.

Av artikel 4 i rambeslutet framgår att ett beslut om övervaknings- åtgärder ska fattas i samband med ett straffrättsligt förfarande. Med hänsyn till att ett beslut om övervakningsåtgärder föreslås kunna beslutas endast vid misstanke om brott och enligt det förfarande som gäller i 25 kap. rättegångsbalken (se avsnitt 7.1 och 7.3.1) behöver det inte uttryckligen anges att beslutet ska fattas i samband med ett straffrättsligt förfarande. I avsnitt 7.1 redogörs närmare för förutsättningarna att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder.

Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder

I de fall Sverige är verkställande stat innebär rambeslutet en skyldighet att pröva om förutsättningar finns för att erkänna och följa upp en annan medlemsstats beslut om övervakningsåtgärder. En bestämmelse i lag om vad som avses med ett sådant utländskt beslut bör därför återspegla den definition som anges i rambeslutets artikel 4. Eftersom det inte är möjligt att veta vilka typer av icke frihetsberövande straffprocessuella tvångsmedel som kan meddelas i de olika medlemsstaterna och som kan inrymmas under definitionerna i artikel 4 är det svårt att göra definitionen mer precis.

Med ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder bör därför avses ett verkställbart beslut, utfärdat av behörig myndighet i en annan medlemsstat, i samband med ett straffrättsligt förfarande som innebär att en person som är misstänkt för brott ska omfattas av en eller flera

Prop. 2014/15:116

29

Prop. 2014/15:116 övervakningsåtgärder. Av artikel 8 framgår vilka övervakningsåtgärder som kan bli aktuella att erkänna och följa upp (se vidare avsnitt 8.2.2).

 

6.4

Beslutande myndigheter

 

 

 

Regeringens förslag: Åklagare och allmänna domstolar ska kunna

 

meddela ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder. Även vissa andra

 

beslut som är kopplade till det svenska beslutet om övervaknings-

 

åtgärder ska kunna meddelas av åklagare och allmänna domstolar. För

 

övriga uppgifter som ska vidtas enligt den föreslagna lagen ska

 

åklagare ensamma vara behöriga.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.

 

Remissinstanserna godtar förslaget eller invänder inte mot det.

 

Åklagarmyndigheten anför dock att rätten bör upprätta det intyg som ska

 

bifogas beslutet om övervakningsåtgärder i de fall beslutet har meddelats

 

av rätten.

 

 

Skälen för regeringens förslag

 

Utgångspunkten vid bedömningen av vilka svenska myndigheter som ska

 

kunna fatta beslut om övervakningsåtgärder och vidta åtgärder i det

 

samarbete som genomförs med stöd av rambeslutet bör, så långt som

 

möjligt, vara de myndigheter som i dag vidtar motsvarande åtgärder på

 

nationell nivå. Rådets generalsekretariat ska underrättas om vilka

 

myndigheter som ska kunna besluta om övervakningsåtgärder och i

 

övrigt vara behöriga att vidta åtgärder enligt det samarbete som

 

rambeslutet avser, vilket följer av artikel 6.1 (se avsnitt 9).

 

Beslutande myndigheter när Sverige är utfärdande stat

 

Ett beslut om övervakningsåtgärder motsvarar i princip beslut om

 

reseförbud och anmälningsskyldighet som meddelas enligt 25 kap. 1 §

 

rättegångsbalken. Skillnaden är främst att beslutet är avsett att följas upp

 

i en annan medlemsstat. Enligt 3 § i samma kapitel kan beslut om

 

reseförbud och anmälningsskyldighet meddelas av såväl åklagare som

 

domstol. Det finns inga skäl att avvika från den ordningen i fråga om

 

beslut om övervakningsåtgärder. Detta är också i enlighet med artikel 4 a

 

och artikel 6.1 i rambeslutet, av vilka framgår att ett beslut som

 

huvudregel ska meddelas av rättslig behörig myndighet i den utfärdande

 

staten. Åklagare och allmänna domstolar bör således vara behöriga att

 

meddela beslut om övervakningsåtgärder.

 

Åklagare och allmänna domstolar bör även vara behöriga att besluta

 

om tillfälliga undantag från samt ändring eller upphävande av ett beslut

 

om övervakningsåtgärder, enligt särskilda bestämmelser som i huvudsak

 

motsvaras av rättegångsbalkens bestämmelser för liknande beslut, se

 

avsnitt 7.5.

 

 

Vad därefter gäller frågan om vilken eller vilka myndigheter som bör

 

ansvara för att vidta övriga åtgärder som föreslås i den nya lagen, såsom

 

att översända beslutet om övervakningsåtgärder, fylla i det intyg som ska

30

bifogas beslutet, skicka upplysningar till – och ta emot information från –

den behöriga myndigheten i den andra staten samt att samråda med den Prop. 2014/15:116 myndigheten, delar regeringen bedömningen i promemorian att

samarbetet underlättas av att endast åklagare ansvarar för dessa åtgärder. Så bör alltså vara fallet även om beslutet om övervakningsåtgärder har meddelats av domstol. Åklagare bör således ansvara för att vidta samtliga åtgärder efter det att ett beslut meddelats. Regeringen ser flera fördelar med att dessa uppgifter läggs på en och samma aktör. De behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna kommer veta att alla svenska beslut om övervakningsåtgärder (artiklarna 9 och 10) och annan information (artiklarna 18 och 19) översänds från en åklagare och att allt samråd och alla övriga kontakter (artikel 22) sker med åklagare. Åklagarna har erfarenhet av straffrättsligt samarbete som bygger på direktkontakter med andra medlemsstaters behöriga myndigheter och är mest lämpade att ansvara för aktuella uppgifter. Samarbetet rörande aktuellt rambeslut kan också involvera frågor om ansökningar om rättslig hjälp och i vissa fall användandet av en europeisk (eller nordisk) arresteringsorder, vilket är ett samarbete som åklagarna huvudsakligen ansvarar för. Att låta åklagarna ansvara för dessa nya uppgifter skapar således goda förutsättningar för enhetlighet och struktur i rutinerna.

Beslutande myndighet när Sverige är verkställande stat

I promemorian föreslås att åklagare bör vara behöriga att vidta alla åtgärder i ärenden rörande erkännande och uppföljning av utländska beslut om övervakningsåtgärder. Det innebär bland annat att det är åklagare som ska pröva om det utländska beslutet ska erkännas och följas upp i Sverige samt ansvara för alla kontakter med myndigheterna i den andra medlemsstaten. Varken Åklagarmyndigheten eller någon annan remissinstans invänder mot förslaget. Som redogörs för i promemorian kan det i och för sig finnas skäl som talar för att utse allmänna domstolar som behöriga. Regeringen instämmer dock i slutsatsen i promemorian att endast åklagare bör vara behöriga. Att utse samma myndighet som ansvarar för informationsutbyte och samråd när Sverige är utfärdande stat underlättar samarbetet. Den prövning som ska ske när ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder översänds till Sverige motsvaras också i stort av den prövning som åklagarna gör i andra sammanhang, t.ex. vid erkännande och verkställighet av utländska beslut om frysning. Dessutom talar det skyndsamhetskrav som enligt artikel 12.1 gäller vid prövningen för att endast åklagare bör vara behöriga. I avsnitt 9 gör regeringen den bedömningen att rådets generalsekretariat ska underrättas om att Åklagarmyndigheten ska vara behörig myndighet att vidta samtliga åtgärder enligt rambeslutet när Sverige är verkställande stat.

6.5Behandling av personuppgifter

Regeringens bedömning: Några särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter behöver inte införas i den nya lagen.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens.

31

Prop. 2014/15:116 Remissinstanserna: Datainspektionen anför att den nya lagen bör kompletteras med en bestämmelse som klargör vilka dataskydds- bestämmelser som ska tillämpas vid utbyte av personuppgifter vid samarbete mellan myndigheter angående ett beslut om övervaknings- åtgärder. Övriga remissinstanser invänder inte mot promemorians bedömning.

Skälen för regeringens bedömning

Allmänna utgångspunkter för behandling av personuppgifter

Enligt skäl 19 i rambeslutet bör personuppgifter som behandlas vid samarbete mellan myndigheter angående ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder skyddas bland annat i enlighet med rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

Rambeslutet har genomförts i svensk rätt genom bland annat lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen (2013 års lag). Denna lag gäller när personuppgifter, inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete, förs över från en medlemsstat till en annan och behandlas i verksamhet som har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller beivra brott eller att verkställa straffrättsliga påföljder (2 §). Myndigheter som träffas av lagens tillämpningsområde är bland annat Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och allmänna domstolar (prop. 2012/13:73 s. 62). Vid dessa myndigheter finns det även andra författningar som reglerar behandlingen av personuppgifter.

Inom åklagarväsendet gäller, utöver personuppgiftslagen (1998:204), bland annat förordningen (2006:937) om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet. Av 1 a § i den förordningen framgår att 2013 års lag ska tillämpas i stället för förordningen och personuppgiftslagen i den mån 2013 års lag innehåller bestämmelser som avviker från de båda sistnämnda författningarna. Den 5 mars 2015 beslutade regeringen om propositionen Åklagardatalag som innehåller förslag till en ny lag om åklagarväsendets behandling av personuppgifter, vilken är tänkt att ersätta förordningen från 2006 (prop. 2014/15:63). Lagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2016, innehåller en bestämmelse som motsvarar 1 a § i den nuvarande förordningen.

Även för Polismyndighetens verksamhet finns flera författningar, utöver 2013 års lag, som reglerar myndighetens behandling av personuppgifter. Den mest övergripande av dessa är polisdatalagen (2010:361), som gäller i Polismyndighetens brottsbekämpande verksamhet. Polisdatalagen gäller i stället för personuppgiftslagen utom i de fall som uttryckligen anges i polisdatalagen. På motsvarande sätt som gäller för åklagarväsendet har bestämmelserna i 2013 års lag företräde framför reglerna i polisdatalagen (1 kap. 5 § polisdatalagen).

32

Behandling av personuppgifter i samband med handläggning av ett

Prop. 2014/15:116

beslut om övervakningsåtgärder

 

Som framgår av avsnitt 6.4 föreslår regeringen att åklagare och allmänna

 

domstolar ska kunna meddela svenska beslut om övervakningsåtgärder.

 

För övriga åtgärder, t.ex. att lämna över och ta emot uppgifter samt

 

samråda med behöriga myndigheter i andra medlemsstater, ska endast

 

åklagare vara behöriga. När Sverige är verkställande stat föreslås

 

Polismyndigheten lämna åklagaren biträde vid uppföljningen av det

 

utländska beslutet om övervakningsåtgärder (avsnitt 8.6) och vissa av

 

åklagarens beslut föreslås kunna överklagas till allmän domstol (se t.ex.

 

avsnitt 8.7). Datainspektionen anser att det behöver förtydligas vilka

 

regler som gäller vid det utbyte av personuppgifter som samarbetet

 

medför. Inspektionen ifrågasätter om den verksamhet som åklagaren

 

bedriver när ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder handläggs i

 

Sverige kan anses vara brottsbekämpande. Regeringen gör följande

 

överväganden.

 

När ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder meddelas och övriga

 

åtgärder vidtas i anslutning till ett sådant beslut kommer det att ske inom

 

ramen för en svensk förundersökning och således utgöra

 

brottsbekämpande verksamhet. För den personuppgiftsbehandling som

 

sker inom ramen för denna hantering gäller de bestämmelser som nämnts

 

ovan. Enligt regeringen står det också klart att bestämmelserna i 2013 års

 

lag är tillämpliga när personuppgifter behandlas, bland annat när sådana

 

uppgifter förs över till och från Sverige, i den utsträckning dessa avviker

 

från nämnda bestämmelser.

 

Även när Sverige tar emot ett utländskt beslut om övervaknings-

 

åtgärder får handläggningen av ärendet i enlighet med bedömningen i

 

promemorian anses falla in under åklagarnas och polisens

 

brottsbekämpande verksamhet. Åklagarens prövning av om ett utländskt

 

beslut ska erkännas och följas upp i Sverige kommer visserligen att vara

 

av en mer formell karaktär än då ett tvångsmedelsbeslut meddelas i en

 

svensk förundersökning. Åklagarens prövning utgör dock ett led i den

 

brottsutredning och lagföring som pågår i den andra medlemsstaten. Vid

 

ett erkännande ska det utländska tvångsmedelsbeslutet följas upp i

 

Sverige. Det är åklagaren som ansvarar för denna uppföljning, med

 

biträde av Polismyndigheten. Detta får till följd att reglerna i 2013 års lag

 

är tillämpliga vid myndigheternas hantering av personuppgifter i sådana

 

ärenden utöver andra författningar som reglerar myndighetens be-

 

handling av personuppgifter.

 

Regeringen anser sammanfattningsvis att det inte behöver förtydligas i

 

den nya lagen vilka bestämmelser om behandling av personuppgifter som

 

är tillämpliga.

 

33

Prop. 2014/15:116

7

Svenska beslut om övervakningsåtgärder

 

 

som ska erkännas och följas upp i en

 

 

annan medlemsstat

 

7.1

Förutsättningar för att meddela ett svenskt

 

 

beslut om övervakningsåtgärder

 

 

 

Regeringens förslag: De förutsättningar som gäller för att meddela

 

beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet enligt 25 kap.

 

rättegångsbalken ska i huvudsak gälla även för att meddela ett svenskt

 

beslut om övervakningsåtgärder. Vidare ska det krävas att den

 

misstänkte är stadigvarande bosatt i eller har annan stark anknytning

 

till en annan medlemsstat i EU samt att han eller hon samtycker till att

 

beslutet följs upp i den andra staten. Slutligen ska ett svenskt beslut

 

om övervakningsåtgärder inte få meddelas om det är olämpligt med

 

hänsyn till utredningen eller lagföringen av brottet.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Promemorians förslag innebär ett något vidare tillämpningsområde och

 

innehåller ingen bestämmelse om att ett beslut om övervakningsåtgärder

 

inte får meddelas om åtgärden är olämplig med hänsyn till utredningen

 

eller lagföringen av brottet.

 

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna godtar förslaget

 

eller invänder inte mot det.

 

Åklagarmyndigheten anför dock bland annat följande. Ett beslut om

 

övervakningsåtgärder skiljer sig från nationella beslut om reseförbud och

 

anmälningsskyldighet. Risken för undandragande av lagföring är större

 

när den misstänkte kommer att lämna landet för att sedan självmant, på

 

egen bekostnad, återvända för eventuella förhör och rättegång. Vidare

 

kan beslutet antas bli effektivt endast i de fall den misstänkte kan

 

förväntas sköta det som åläggs honom eller henne. Om man i så hög grad

 

litar på vad den misstänkte uppger om både sina personliga förhållanden

 

och sina kommande avsikter, kan det ifrågasättas om det med hänsyn till

 

de arbetsinsatser som ett sådant beslut för med sig är motiverat att

 

utfärda det. Ett beslut om övervakningsåtgärder riskerar att förlänga och

 

försvåra brottsutredningen. Tillämpningsområdet för att meddela ett

 

sådant beslut bör därför begränsas till de fall där effekten till sin helhet är

 

till den misstänktes fördel och där lagföring kan säkerställas. Vid denna

 

prövning bör åklagarens bedömning väga tungt. Dessutom torde

 

lagföringen i okomplicerade mål kunna klaras av under den tid som den

 

misstänkte sitter frihetsberövad i väntan på att beslutet ska erkännas av

 

den andra medlemsstaten, medan det i mer komplicerade utredningar är

 

olämpligt att utfärda ett beslut om övervakningsåtgärder eftersom sådana

 

utredningar kräver mer insatser.

 

Även Ekobrottsmyndigheten påtalar en risk för att brottsutredningen

 

förlängs om den misstänkte befinner sig i en annan medlemsstat. Vidare

 

anför Ekobrottsmyndigheten att proportionalitetsprincipen alltid måste

 

beaktas vid bedömningen av om ett beslut om övervakningsåtgärder bör

34

meddelas eller inte. Som exempel anger myndigheten bland annat att allt

nedlagt arbete blir verkningslöst om åtal hinner väckas och huvud-

Prop. 2014/15:116

förhandling hållas i Sverige kort tid efter det att beslutet om

 

övervakningsåtgärder meddelats.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Regeringens allmänna inställning till det straffrättsliga samarbetet inom

 

EU är att Sverige i största möjliga utsträckning ska använda sig av de

 

möjligheter som ges i olika rättsakter. En försiktighet bör dock iakttas

 

när en ny typ av samarbete införs och konsekvenserna av samarbetet inte

 

kan överblickas. Brottsutredningar bör inte försvåras eller dra ut på tiden

 

på grund av de nya reglerna, vilket i huvudsak är Åklagarmyndighetens

 

och Ekobrottsmyndighetens invändning mot den föreslagna regleringen.

 

Regeringen kan i viss mån se de problem som dessa myndigheter lyfter

 

fram. Det innebär emellertid inte att regeringen fullt ut delar

 

myndigheternas synsätt i fråga om när ett beslut om övervaknings-

 

åtgärder kan eller bör meddelas. I dag finns det många gånger inget reellt

 

alternativ till häktning och anhållande för en misstänkt person som

 

saknar hemvist i Sverige. Rambeslutets syfte är också tydligt, dvs. att

 

användningen av icke frihetsberövande åtgärder ska öka just för denna

 

kategori av misstänkta.

 

Allmänna förutsättningar för att meddela ett beslut om övervaknings-

 

åtgärder

 

Promemorians förslag innebär ett något vidare tillämpningsområde än

 

vad som gäller beträffande motsvarande bestämmelser i 25 kap. 1 §

 

rättegångsbalken. Åklagarmyndigheten invänder mot förslaget och anser

 

att tillämpningsområdet i stället bör inskränkas i förhållande till vad som

 

gäller för beslut enligt nämnda bestämmelser. Myndigheten anser att det

 

inte bör vara möjligt att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder för

 

ett brott som inte har ett års fängelse eller mer i straffskalan. Vidare

 

påpekar myndigheten att varken kollusions- eller recidivfara kan

 

avhjälpas genom ett beslut om övervakningsåtgärder och att ett sådant

 

beslut därför endast bör kunna meddelas om det föreligger flyktfara.

 

När det gäller strafftröskeln anser regeringen att ett beslut om

 

övervakningsåtgärder bör kunna användas för mindre allvarlig

 

brottslighet. Flertalet remissinstanser instämmer i den bedömning som

 

görs i promemorian i denna del. Advokatsamfundet lyfter särskilt fram

 

vikten av att kunna använda sig av icke frihetsberövande alternativ i

 

dessa fall. Rambeslutet innehåller inte några begränsningar vad gäller

 

strafftrösklar. Tvärtom anges i skäl 13 att rambeslutet gäller för alla brott

 

och att övervakningsåtgärder i allmänhet bör tillämpas vid mindre grova

 

lagöverträdelser. Att helt utesluta mindre allvarlig brottslighet från

 

tillämpningsområdet anser regeringen skulle avvika från rambeslutets

 

allmänna syfte. Ett beslut om övervakningsåtgärder bör därför, när det

 

inte föreligger något annat skäl än flyktfara, kunna meddelas mot den

 

som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Det

 

skulle kunna hävdas att ett beslut om övervakningsåtgärder som avser en

 

gärning, vilken inte når upp till strafftröskeln för att den misstänkte ska

 

kunna häktas inte omfattas av rambeslutets tillämpningsområde eftersom

 

det i artikel 4 a anges att ett beslut om övervakningsåtgärder ska vara ett

35

Prop. 2014/15:116 alternativ till tillfälligt frihetsberövande. Med hänvisning till skäl 3 och 4 samt artikel 2.1 c i rambeslutet och vad som föreslås i avsnitt 7.5 om att en överträdelse kan leda till häktning anser emellertid regeringen att dessa beslut ligger inom rambeslutets tillämpningsområde.

På samma sätt som vid tillämpningen av reseförbud och anmälningsskyldighet bör dock en försiktighet iakttas när det gäller att använda tvångsmedel för mindre allvarlig brottslighet, bland annat mot bakgrund av att den normala följden av en överträdelse av beslutade åtgärder just är att den misstänkte häktas (se avsnitt 7.5). Av 25 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken följer att reseförbud och anmälnings- skyldighet i vissa fall kan meddelas oberoende av brottets beskaffenhet. Med hänsyn till att avsikten är att den misstänkte som meddelas ett beslut om övervakningsåtgärder ska lämna Sverige är det inte aktuellt att införa en motsvarande bestämmelse för sådana beslut. Det innebär att den föreslagna lagtexten inte ger utrymme för att i någon situation använda beslut om övervakningsåtgärder för dessa fall.

Vid införandet av bestämmelsen i 25 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken ansågs att möjligheten att tillgripa reseförbud eller anmälningsskyldighet vid kollusions- eller recidivfara inte borde uteslutas trots att dessa tvångsmedel i praktiken sällan skulle kunna ersätta häktning (prop. 1980/81:201 s. 30). Av samma skäl som anges i nämnda proposition och mot bakgrund av rambeslutets syfte att främja likabehandling anser regeringen att det i den nya lagen på samma sätt bör ges utrymme för att meddela beslut om övervakningsåtgärder vid kollusions- och recidivfara. Med den formulering av bestämmelsen som föreslås i promemorian blir tillämpningsområdet för att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder vid kollusions- eller recidivfara något vidare än vad som gäller för beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet. Någon sådan utvidgning av tillämpningsområdet anser regeringen inte vara befogad. I de nu aktuella fallen bör således krävas att personen i fråga är på sannolika skäl misstänkt för brott på vilket fängelse ett år eller mer kan följa, dvs. att åtgärden utgör ett alternativ till häktning och anhållande. Förslaget i promemorian bör därför i viss mån omformuleras.

Även om förutsättningarna för att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder föreslås motsvara i huvudsak de som finns i 25 kap. 1 § rättegångsbalken, kommer prövningen avseende främst flyktfaran att påverkas av att den misstänkte, till skillnad från vad som gäller vid reseförbud och anmälningsskyldighet, ska lämna Sverige. Detta lyfter också Åklagarmyndigheten fram särskilt. Vad gäller kollusions- och recidivfara torde däremot knappast några andra överväganden behöva göras än de som sker vid prövningen av om reseförbud eller anmälningsskyldighet ska meddelas enligt 25 kap. 1 § tredje stycket med undantag att den misstänkte kommer att vara i en annan stat än den där gärningen utreds. Vid bedömningen av flyktfaran får övervägas om åtgärden, med beaktande av att beslutet ska följas upp i en annan medlemsstat, är tillräcklig för att neutralisera den fara som konstaterats. Bland annat bör möjligheterna att få den misstänkte överlämnad enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder vid misskötsamhet övervägas. Om bedömningen görs att åtgärden inte är

36

tillräcklig får, om övriga förutsättningar är uppfyllda, i stället frihetsberövande tillgripas.

Avslutningsvis instämmer regeringen i promemorians förslag, som inte ifrågasätts av någon av remissinstanserna, att samma regel om proportionalitet som gäller för reseförbud och anmälningsskyldighet bör gälla vid beslut om övervakningsåtgärder. Det innebär att det för ett beslut om övervakningsåtgärder krävs att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse.

Samtycke och anknytningskrav

Av artikel 9 i rambeslutet följer att ett beslut om övervakningsåtgärder får sändas över till den medlemsstat där den misstänkte är lagligt och stadigvarande bosatt om han eller hon samtycker till att återvända till den staten. Ett beslut får också sändas över till en annan medlemsstat, om det sker på den misstänktes begäran och om myndigheten i den senare medlemsstaten samtycker till det. Mot denna bakgrund bör det som en allmän förutsättning för att ett beslut om övervakningsåtgärder ska kunna meddelas krävas att den misstänkte samtycker till att beslutet följs upp i den andra medlemsstaten. En möjlighet för en enskild att samtycka till att en viss åtgärd vidtas eller ett krav på att han eller hon ska samtycka är inget nytt när det gäller det internationella samarbetet. Enligt 4 kap 1 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder kan en eftersökt person samtycka till att överlämnas till en annan stat. Av 2 kap. 3 § i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen (lagen om verkställighet av frihetsberövande påföljder) följer att den dömdes samtycke i vissa fall är en förutsättning för att överföra verkställigheten till en annan stat. Formerna för hur den misstänktes eventuella samtycke inhämtas och dokumenteras kan regleras i förordning.

Vidare bör den misstänkte ha någon form av anknytning till den andra medlemsstaten. Som huvudregel bör det krävas att han eller hon är stadigvarande bosatt i den medlemsstaten i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 9.1. Huruvida bosättningen i den staten är laglig kan vara svårt för svenska myndigheter att kontrollera och bör därför inte uppställas som en förutsättning för att meddela ett beslut. Däremot bör det för åklagaren och domstolar finnas möjligheter att göra en bedömning av om bosättningen är stadigvarande. Det får sedan bli upp till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten att avgöra huruvida den misstänkte har laglig grund för sin bosättning i den staten och om bosättningen är stadigvarande (jfr artikel 15.1 b).

Det kan också uppstå situationer när den misstänkte har, eller kommer att få, stark anknytning till en annan medlemsstat trots att han eller hon inte är eller hunnit bli stadigvarande bosatt i den staten, t.ex. om han eller hon just har börjat eller ska börja arbeta eller studera i landet. Det bör därför införas en möjlighet att meddela ett beslut om övervaknings- åtgärder när den misstänkte har annan stark anknytning till en annan medlemsstat än stadigvarande bosättning. För att anknytningen ska anses vara stark bör krävas att den misstänkte planerar för att stanna och bo i

Prop. 2014/15:116

37

Prop. 2014/15:116

38

den andra staten på ett sådant sätt som utifrån förutsättningarna enligt svensk lag hade utgjort grund för folkbokföring. I dessa fall krävs dessutom att behörig myndighet i den andra staten samtycker till att beslutet översänds dit (artikel 9.2 i rambeslutet). Som anges i promemorian bör det formella samtycket från den andra medlemsstaten inte uppställas som en förutsättning för att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder. Däremot bör ett sådant beslut inte meddelas när det av den förklaring som den andra staten i enlighet med artikel 9.4 avgett till rådets generalsekretariat i detta avseende framgår att det saknas förutsättningar för den statens behöriga myndighet att ge sitt samtycke. Vid tveksamma fall får åklagare samråda med den andra statens behöriga myndighet. Om frågan uppkommer först i samband med en häktningsförhandling i domstol och det föreligger behov av att samråda med den andra staten på grund av tveksamhet i fråga om förutsättningarna för den andra statens samtycke till att beslutet översänds dit, kan det leda till att ett beslut om övervakningsåtgärder inte kan meddelas vid den aktuella förhandlingen. Frågan kan dock tas upp igen efter att åklagaren samrått med myndigheten i den andra staten.

Lämplighetsbedömning

Åklagarmyndigheten framför att det i flera fall kan ifrågasättas om det är lämpligt att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder. Myndigheten pekar bland annat på att ett sådant beslut riskerar att förlänga och försvåra brottsutredningen. Tillämpningsområdet måste enligt myndigheten begränsas till de fall ett beslut i sin helhet är till den misstänktes fördel samtidigt som lagföringen kan säkras. Åklagar- myndigheten menar vidare att åklagarens bedömning av möjligheterna att effektivt kunna följa upp ett beslut om övervakningsåtgärder och att genomföra förundersökningen måste väga tungt vid prövningen.

Regeringen har förståelse för myndighetens synpunkter, men anser inte att myndighetens utgångspunkter för när ett beslut om övervaknings- åtgärder kan meddelas bör accepteras fullt ut. Utrymmet för att meddela sådana beslut bör enligt regeringen vara större än det Åklagar- myndigheten ser framför sig.

Vid tvångsmedelsanvändning i straffprocessen måste dock alltid en avvägning göras mellan intresset av att få till stånd effektiva brottsutredningar och att den misstänktes grundläggande rättigheter, som rätten till frihet, tillgodoses. I artikel 2.1 b anges också att rambeslutets mål är att, när så är lämpligt, främja användningen av icke frihetsberövande åtgärder mot personer som inte är bosatta i den medlemsstat där det straffrättsliga förfarandet äger rum. Vidare anges i artikel 2.2 att rambeslutet inte skapar någon rätt för den enskilde att bli föremål för ett beslut om övervakningsåtgärder. Mot bakgrund av ovanstående anser regeringen att en lämplighetsavvägning bör ske vid prövningen av om ett beslut om övervakningsåtgärder ska meddelas. Detta torde vara i linje med vad Åklagarmyndigheten och Ekobrotts- myndigheten efterfrågar. Att det ska göras en sådan lämplighets- avvägning bör framgå av den nya lagen.

Lämplighetsprövningen bör dock endast ta sikte på omständigheter som har att göra med utredningen och lagföringen av brottet.

Framkommer det omständigheter som talar för att brottsutredningen och Prop. 2014/15:116 lagföringen riskerar att avsevärt försvåras eller förlängas, bör det kunna

utgöra skäl för att inte meddela ett beslut. En avvägning måste dock alltid göras mot lagstiftningens syfte, dvs. att främja likabehandling och användning av alternativ till frihetsberövanden. Flera av de situationer som Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten lyfter fram som problematiska torde kunna beaktas inom ramen för den lämplighets- prövning som regeringen föreslår.

Regeringen delar Åklagarmyndighetens synpunkt att den tänkta uppföljningsortens placering kan tala både för och emot att ett beslut om övervakningsåtgärder bör meddelas. I de flesta fall kan detta beaktas vid bedömningen av om ett beslut om övervakningsåtgärder kan anses tillräckligt för att neutralisera flyktfaran. I övrigt får detta beaktas inom ramen för den lämplighetsprövning som föreslås. Någon reglering därutöver anser regeringen inte är nödvändig.

Sammanfattning

Regeringen anser sammanfattningsvis att i huvudsak samma förut- sättningar som gäller för reseförbud och anmälningsskyldighet ska gälla för att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder. Ett beslut bör således, om åtgärden anses tillräcklig, få meddelas om någon är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa och det finns en risk för att personen avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Om förutsättningarna för häktning eller anhållande är uppfyllda i fråga om misstankegrad och straffskala, bör ett beslut om övervakningsåtgärder få meddelas även när det finns risk för försvårande av utredningen eller risk för fortsatt brottslighet. Det bör dock förutsätta att syftet med ett frihetsberövande kan tillgodoses genom ett beslut om övervakningsåtgärder. För att ett sådant beslut ska kunna meddelas bör vidare krävas att den misstänkte samtycker till att beslutet följs upp i den andra medlemsstaten, att han eller hon är stadigvarande bosatt i eller har annan stark anknytning till den staten och att det med hänsyn till brottsutredningen och lagföringen inte är olämpligt att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder. Slutligen måste skälen för åtgärden uppväga det intrång eller men i övrigt som den innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse.

Mot bakgrund av att ett beslut om övervakningsåtgärder ska kunna meddelas för ett brott på vilket fängelse kan följa bör det vara möjligt att för den aktuella gärningen utfärda en svensk arresteringsorder vid misskötsamhet av den misstänkte. Detta kan regleras i förordning.

39

Prop. 2014/15:116

7.2

Särskilda villkor och passhinder

 

 

 

Regeringens förslag: Ett beslut om övervakningsåtgärder får förenas

 

med särskilda villkor som behövs för övervakningen av den

 

misstänkte, t.ex. att han eller hon på vissa tider ska vara tillgänglig i

 

sin bostad eller på sin arbetsplats.

 

För den som är föremål för ett svenskt beslut om

 

övervakningsåtgärder ska passhinder gälla enligt passlagen, dock med

 

möjlighet för åklagaren att medge undantag.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens.

 

Remissinstanserna godtar förslagen eller invänder inte mot dem.

 

Åklagarmyndigheten påtalar att ett beslut om övervakningsåtgärder som

 

meddelas i Sverige i de flesta fall kommer att avse misstänkta som inte är

 

svenska medborgare och att förslaget om passhinder därmed endast får

 

marginell effekt.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Särskilda villkor

 

I samband med ett beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet får

 

det beslutas att den misstänkte på vissa tider ska vara tillgänglig i sin

 

bostad eller på sin arbetsplats. Det framgår av 25 kap. 2 § första stycket

 

rättegångsbalken. Enligt samma lagrum får det också ställas upp andra

 

villkor som behövs för att övervaka den misstänkte. Ett sådant villkor

 

kan vara att den misstänkte är skyldig att lämna ifrån sig pass eller annan

 

legitimationshandling. Den här typen av villkor kan behövas för att

 

försäkra sig om, men även för att kontrollera, att den misstänkte rättar sig

 

efter ett reseförbud eller en anmälningsskyldighet.

 

Motsvarande möjligheter att besluta om särskilda villkor bör gälla

 

beträffande ett beslut om övervakningsåtgärder. Ett villkor om att den

 

misstänkte på vissa tider ska vara tillgänglig i sin bostad eller på sin

 

arbetsplats kan bidra till att beslutet följs. Vidare kan ett villkor om att

 

lämna ifrån sig sitt pass eller annan legitimationshandling utgöra en del i

 

kontrollen av att den misstänkte rättar sig efter beslutet. Visserligen kan

 

en person resa mellan flertalet EU-medlemsstater utan någon inre

 

gränskontroll, men villkoret kan ändå fylla en funktion, framför allt

 

gentemot stater utanför EU. Så länge den misstänkte befinner sig inom

 

EU finns det i de flesta fall möjlighet att vid överträdelse av åtgärder som

 

beslutats eller annan misskötsamhet begära honom eller henne

 

överlämnad till Sverige enligt en europeisk eller nordisk arresterings-

 

order. Mot bakgrund av Lagrådets påpekande om att de nu aktuella

 

villkoren lagtekniskt inte omfattas av den föreslagna definitionen av ett

 

svenskt beslut om övervakningsåtgärder bör det, som föreslås av

 

Lagrådet, i lagtexten förtydligas att ett beslut om övervakningsåtgärder

 

får förenas med särskilda villkor.

 

I den nya lagen bör det inte uppställas något uttryckligt krav på att det

 

särskilda villkoret ska vara förenligt med de övervakningsåtgärder som

 

anges i rambeslutet, men enligt regeringens mening bör en bedömning i

 

det avseendet alltid göras. Villkor om att lämna ifrån sig sitt pass eller

40

annan legitimationshandling eller att på vissa tider finnas tillgänglig i sin

bostad eller på sin arbetsplats anser regeringen omfattas av de Prop. 2014/15:116 övervakningsåtgärder som anges i artikel 8.1 c och 8.1 d i rambeslutet.

Det är dock sedan upp till den andra staten att avgöra om villkoret kan följas upp och om det finns skäl för den staten att anpassa åtgärden (artikel 13).

Passhinder

Enligt 7 § passlagen (1978:302) ska en passansökan avslås om sökanden är underkastad reseförbud eller anmälningsskyldighet. Ett beslut om övervakningsåtgärder bör enligt regeringens mening få samma rättsverkan. Om den misstänkte kan beviljas ett nytt pass, riskerar ett beslut om övervakningsåtgärder att bli verkningslöst. I de fall den misstänkte behöver ett giltigt pass för att kunna resa till den medlemsstat där beslutet ska följas upp eller för att återvända till Sverige för t.ex. förhör eller huvudförhandling bör åklagaren kunna medge undantag från passhindret.

Som påpekas av Åklagarmyndigheten kommer bestämmelsen om passhinder avseende en person som är föremål för ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder att få en begränsad betydelse, eftersom det kan förutsättas att den misstänkte i de flesta fall inte kommer att vara svensk medborgare. Det kan emellertid inte uteslutas att beslut meddelas avseende en svensk medborgare. I sådana fall kan passhindret fylla en funktion.

Uppgift om personer som är föremål för reseförbud eller anmälningsskyldighet tas för passhinderundersökning, enligt 13 a § efterlysningskungörelsen (1969:293), in i registret över efterlysta personer. Även ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder bör registreras i det registret. Detta kan föreskrivas i förordning. Även domstols och åklagares skyldighet att informera polisen om beslut som meddelats med stöd av den nya lagen kan regleras i förordning. Motsvarande skyldighet vid beslut om reseförbud och anmälnings- skyldighet följer av 23 a § passförordningen (1979:664).

7.3Förfarandet

7.3.1Tillämpliga bestämmelser när ett beslut om övervakningsåtgärder meddelas

Regeringens förslag: I huvudsak ska samma regler i rättegångsbalken om bl.a. förfarandet och överklagande som gäller för reseförbud och anmälningsskyldighet även gälla för ett beslut om övervaknings- åtgärder.

När ett beslut om övervakningsåtgärder har meddelats, ska åtal väckas inom en månad efter det att den misstänktes skyldighet att följa de åtgärder som beslutats inträtt, om åtal inte redan har väckts.

Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens. I promemorian hänvisas till vissa specifikt angivna bestämmelser i

41

Prop. 2014/15:116 rättegångsbalken. Vidare föreslås ingen särskild bestämmelse om tid för väckande av åtal.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna godtar förslaget angående tillämpliga bestämmelser eller invänder inte mot det. Domstolsverket anser att de förfaranderegler för domstolarnas handläggning som föreslås förefaller väl motiverade. Göta hovrätt har vissa synpunkter av lagteknisk karaktär. Kriminalvården efterfrågar ett klargörande av huruvida den tid då den misstänkte varit föremål för övervakningsåtgärder ska avräknas från en eventuell fängelsedom på grund av den aktuella gärningen. Åklagarmyndigheten framför att det bör råda en stark presumtion för att den misstänkte ska vara frihetsberövad i avvaktan på den andra medlemsstatens beslut i fråga om erkännande och uppföljning.

Skälen för regeringens förslag

Tillämpliga regler för förfarandet

Rambeslutet om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder innehåller inga föreskrifter om medlemsstaternas nationella förfaranden för att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder. Vilka förfarande- regler som ska tillämpas är således upp till varje enskild medlemsstat att avgöra. Som konstateras i promemorian är en naturlig utgångspunkt att samma regler bör gälla för ett beslut om övervakningsåtgärder som för reseförbud och anmälningsskyldighet.

Frågor om reseförbud och anmälningsskyldighet tas upp av rätten på yrkande av åklagaren eller i samband med att rätten ska besluta om den misstänktes häktning eller kvarhållande i häkte. Efter att åtal har väckts får rätten även på yrkande av målsäganden eller självmant ta upp frågan (25 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken). Samma regler bör gälla i fråga om ett beslut om övervakningsåtgärder. Om åtal har väckts och huvudförhandling är nära förestående kan det dock, med hänsyn till lagföringen av brottet, vara olämpligt att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder, se avsnitt 7.1.

För att rambeslutets syfte att främja användningen av icke frihetsberövande tvångsmedel ska uppnås bör frågan om att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder alltid övervägas när åklagaren eller rätten har att ta ställning till behovet av att frihetsberöva en misstänkt person som är stadigvarande bosatt i eller har annan stark anknytning till en annan medlemsstat i EU. Ett sådant övervägande torde vidare vara i enlighet med den proportionalitetsbedömning som alltid ska göras i samband med en prövning av förutsättningarna för att anhålla och häkta en person (24 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken).

Om fråga om reseförbud eller anmälningsskyldighet väcks vid rätten, ska förhandling äga rum så snart som möjligt. För förhandlingen gäller samma regler som för häktningsförhandling. Rätten får också, om det är fara i dröjsmål, omedelbart meddela reseförbud eller anmälnings- skyldighet till dess annorlunda förordnas (interimistiskt beslut) (25 kap. 3 § tredje stycket). Samma regler bör gälla när fråga om beslut om övervakningsåtgärder väcks vid rätten. Det torde dock vara ytterst sällsynt att det uppstår behov av att meddela ett interimistiskt beslut,

42

eftersom den misstänktes skyldigheter att följa beslutade åtgärder blir aktuellt först när den andra staten har erkänt beslutet (se avsnitt 7.4).

Beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet ska innehålla uppgift om det brott misstanken avser, den ort där den misstänkte ska uppehålla sig och vad den misstänkte i övrigt har att iaktta. En erinran om vilken påföljd som kan följa på en överträdelse av beslutet och på underlåtenhet att fullgöra därmed förenat villkor ska också framgå av beslutet. Vidare ska beslutet delges den misstänkte (25 kap. 4 §). Även ett beslut om övervakningsåtgärder bör innehålla de angivna uppgifterna och delges den misstänkte.

Om ett beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet har meddelats av åklagare, får den misstänkte begära rättens prövning av förbudet. För rättens prövning gäller vissa skyndsamhetskrav (25 kap. 5 §). Den misstänkte bör ha samma rätt att begära rättens prövning av ett beslut om övervakningsåtgärder. Vidare bör samma förfarande som vid rättens prövning av åklagarens beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet gälla.

Om det är rätten som beslutar om reseförbud eller anmälnings- skyldighet, ska rätten också utsätta den tid inom vilken åtal ska väckas. Tiden får inte bestämmas längre än vad som oundgängligen behövs för att slutföra förundersökningen. Om det är åklagaren som meddelar beslutet, ska åtal väckas inom en månad. Rätten får dock besluta om förlängning av utsatt tid för väckande av åtal (25 kap. 6 §). Utgångspunkten är att samma regler om tid för väckande av åtal och förlängning av den tiden ska gälla för ett beslut om övervakningsåtgärder. Det finns dock skäl att införa en något annorlunda reglering i detta avseende än den som gäller vid beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet. I avsnitt 7.4 föreslås att den misstänktes skyldighet att följa de åtgärder som anges i beslutet om övervakningsåtgärder inträder först när han eller hon delgetts den andra statens underrättelse om att det svenska beslutet om övervaknings- åtgärder har erkänts (se artiklarna 11.1 och 20.2 e i rambeslutet om när behörigheten att följa upp ett beslut övergår till den verkställande staten och om skyldigheten att underrätta utfärdande stat angående beslutet om erkännande). Fram till den tidpunkten kommer den misstänkte inte att vara föremål för några faktiska tvångsåtgärder i anledning av beslutet. Mot denna bakgrund anser regeringen att det inte heller bör löpa någon tid för väckande av åtal förrän den misstänktes skyldighet att följa beslutade åtgärder inträtt. Tidsfristen, som bör vara en månad oavsett om det är åklagaren eller rätten som har meddelat beslutet om övervakningsåtgärder, bör i stället löpa först från den tidpunkt då den misstänktes skyldigheter att följa beslutade åtgärder inträder. Rätten bör kunna förlänga denna tid, om det behövs för att åklagaren ska slutföra förundersökningen. Om det i avvaktan på den andra statens underrättelse fattas beslut om tvångsmedel enligt 24 eller 25 kap. rättegångsbalken, ska dock de regler om tid för väckande av åtal som anges där tillämpas.

Åklagarmyndigheten anser att det bör råda en stark presumtion för att den misstänkte ska häktas i avvaktan på den andra statens beslut. Visserligen kan det i många fall finnas skäl att hålla den misstänkte frihetsberövad i avvaktan på att hans eller hennes skyldighet att följa beslutade övervakningsåtgärder inträder. Regeringen anser dock inte att

Prop. 2014/15:116

43

Prop. 2014/15:116 det bör råda en presumtion för häktning i dessa fall. Domstolen har genom sitt beslut om övervakningsåtgärder kommit fram till att det finns ett alternativ till häktning. Att då, för tiden från det beslutet meddelas fram till dess den andra staten underrättat åklagaren om att beslutet erkänts, införa en presumtion för häktning blir motsägelsefullt. Vidare kan ett frihetsberövande inte bli aktuellt om ett beslut om övervakningsåtgärder meddelats som ett självständigt beslut och inte som ett alternativ till häktning. Det kan inte heller uteslutas att den misstänkte även i andra fall kan vara på fri fot i väntan på besked från den andra medlemsstaten, antingen helt utan tvångsåtgärder eller med reseförbud eller anmälningsskyldighet i Sverige. Frågan om huruvida det föreligger behov av tvångsmedel från beslutstidpunkten till dess att frågan om erkännande och uppföljning har prövats bör i stället bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall enligt bestämmelserna i 24 och 25 kap. rättegångsbalken.

Fråga om reseförbud och anmälningsskyldighet kan väckas även i mål som fullföljts till högre rätt. Rätten får då besluta i frågan utan krav på att särskild förhandling hålls (25 kap. 8 §). Samma regler bör gälla för ett beslut om övervakningsåtgärder, även om det torde vara sällsynt att detta aktualiseras.

Som påtalas av Kriminalvården ska, liksom vid reseförbud och anmälningsskyldighet, vid fällande dom ingen avräkning ske av den tid som den misstänkte varit föremål för ett beslut om övervakningsåtgärder.

Vidare bör de bestämmelser i rättegångsbalken som gäller vid handläggningen av mål där den tilltalade är ålagd reseförbud gälla även i mål där den tilltalade är föremål för ett beslut om övervakningsåtgärder (t.ex. 45 kap. 14 § fjärde stycket och 47 kap. 9 § första stycket). Samma sak bör gälla vid överklagande av rättens beslut.

Även andra generella bestämmelser i rättegångsbalken som gäller i samband med prövning av och beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet bör vara tillämpliga vid prövningen av beslut om övervakningsåtgärder, t.ex. rättens sammansättning (1 kap.), regler om offentlighet och ordning vid domstol (5 kap.) och de mer generella bestämmelserna om rättens beslut (30 kap.).

För att rättegångsbalkens bestämmelser ska bli tillämpliga dels vid prövningen av om ett beslut om övervakningsåtgärder ska meddelas eller inte, dels efter det att ett sådant beslut har meddelats bör en hänvisning göras till vad som föreskrivs i rättegångsbalken om reseförbud. Med hänsyn till att ett beslut om övervakningsåtgärder ändå i vissa avseenden skiljer sig från ett beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet, främst med hänsyn till att uppföljningen ska ske i en annan stat, bör, utöver vad som föreslagits om tid för väckande av åtal, vissa särskilda bestämmelser om bland annat ändring och upphävande av ett beslut om övervakningsåtgärder tas in i den nya lagen. Dessa bestämmelser ska gälla i stället för rättegångsbalkens regler.

44

7.3.2

Översändande av ett beslut om övervaknings-

Prop. 2014/15:116

 

åtgärder

 

Regeringens förslag: Beslutet om övervakningsåtgärder ska sändas över av åklagare direkt till en behörig myndighet i den medlemsstat i EU där beslutet ska erkännas och följas upp.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I promemorian föreslås en bestämmelse om att beslutet om övervakningsåtgärder ska sändas över till den medlemsstat där den misstänkte är bosatt, eller till en annan medlemsstat enligt de villkor som den medlemsstaten har uppställt.

Remissinstanserna godtar förslaget eller invänder inte mot det. Skälen för regeringens förslag: I avsnitt 6.4 föreslås att ansvaret för

att sända över ett beslut om övervakningsåtgärder och därmed sammanhängande uppgifter bör anförtros åklagare oavsett om det är åklagare eller domstol som har meddelat beslutet.

Av artikel 9 i rambeslutet följer att ett beslut om övervakningsåtgärder ska sändas över till en behörig myndighet i den medlemsstat där beslutet ska erkännas och följas upp.

Behörig mottagande myndighet kan vara antingen en myndighet som utsetts till behörig enligt rambeslutet (artikel 6) eller en central myndighet (artikel 7). Det bör i lagen införas en bestämmelse om att beslutet ska sändas över av åklagare direkt till behörig myndighet i den medlemsstat där beslutet ska erkännas och följas upp.

Rambeslutet innehåller regler om hur översändandet ska gå till samt vissa underrättelse- och samrådsskyldigheter i samband med översändandet (artiklarna 10 och 22). Bestämmelser om åklagarens uppgifter i samband med översändandet kan meddelas i förordning. Frågan om kostnader för den misstänktes resor mellan den utfärdande och den verkställande staten i samband med uppföljning av övervakningsåtgärder regleras inte av rambeslutet (skäl 14). Regeringen delar promemorians bedömning att den misstänkte själv bör ombesörja resan till den andra staten.

7.4Beslutets verkställbarhet och den misstänktes skyldighet att följa beslutade övervaknings- åtgärder

Regeringens förslag: Den misstänktes skyldighet att följa beslutet om övervakningsåtgärder och särskilda villkor som beslutet är förenat med ska inträda först när han eller hon har delgetts underrättelse om att behörig myndighet i den andra staten beslutat att erkänna beslutet om övervakningsåtgärder. Åklagaren ska ansvara för att underrättelsen delges den misstänkte.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I promemorian föreslås en uttrycklig regel om att beslutet om

övervakningsåtgärder ska gälla omedelbart. Vidare innehåller

45

Prop. 2014/15:116 promemorian inte någon bestämmelse om att underrättelsen från behörig myndighet i den andra medlemsstaten om beslutet att erkänna det

 

svenska beslutet ska delges den misstänkte.

 

Remissinstanserna godtar förslaget eller invänder inte mot det.

 

Skälen för regeringens förslag: Rambeslutet definierar ett beslut om

 

övervakningsåtgärder som ett verkställbart beslut (artikel 4 a). I det intyg

 

som ska bifogas beslutet ska också anges vilket datum beslutet blev

 

verkställbart. Den verkställande staten tar över ansvaret för

 

uppföljningen när den staten erkänt beslutet och underrättat den

 

utfärdande staten om detta (artikel 11). Av artikel 20.2 e följer att

 

behörig myndighet i den verkställande staten är skyldig att utan dröjsmål

 

underrätta åklagaren om det slutliga beslutet att erkänna det svenska

 

beslutet. Rambeslutet utgår från att den utfärdande staten ska kunna följa

 

upp ett beslut om övervakningsåtgärder fram till tidpunkten för denna

 

underrättelse.

 

Med hänsyn till att de bestämmelser i rättegångsbalken som gäller för

 

meddelade beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet föreslås gälla

 

för ett beslut om övervakningsåtgärder, se avsnitt 7.3.1, får regeln i

 

30 kap. 12 § första stycket 3 om att beslut angående åtgärd som avses i

 

25 kap. går i omedelbar verkställighet anses gälla även ett beslut om

 

övervakningsåtgärder. Mot denna bakgrund kan åklagaren i intyget ange

 

vad som efterfrågas.

 

Däremot kan ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder endast följas

 

upp i en annan medlemsstat. Av lagen bör det därför särskilt framgå när

 

den misstänktes skyldigheter att följa övervakningsåtgärderna inträder.

 

Lagrådet påtalar vikten av att regleringen i detta avseende utformas så att

 

den misstänktes befogade krav på rättssäkerhet kan tillgodoses. Lagrådet

 

pekar särskilt på att den enskildes skyldighet att följa ett beslut kan

 

inträda tidigast när han eller hon får kännedom om beslutet och att den

 

misstänkte måste ha en faktisk möjlighet att följa beslutade

 

övervakningsåtgärder. Den ordning som föreslås i lagrådsremissen har

 

sin utgångspunkt i rambeslutets bestämmelser om överförandet av

 

behörigheten att följa upp ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder.

 

Av rambeslutet följer att behörigheten att följa upp det svenska beslutet

 

övergår till den verkställande staten så snart den staten underrättat svensk

 

åklagare om att dess behöriga myndighet meddelat slutligt beslut att

 

erkänna det svenska beslutet (artikel 11.1). Med hänsyn till Lagrådets

 

synpunkter, vilka regeringen instämmer i, och vikten av att klargöra att

 

överträdelser av ett beslut om övervakningsåtgärder inte kan medföra

 

några konsekvenser för den misstänkte innan han eller hon underrättats

 

om den andra statens beslut, anser regeringen att regleringen bör ha en i

 

viss mån annan utformning än den som föreslås i lagrådsremissen. Trots

 

att behörigheten att följa upp det svenska beslutet enligt rambeslutet

 

övergår till den andra medlemsstaten så snart åklagaren underrättats om

 

att beslutet om övervakningsåtgärder erkänts i den andra staten bör den

 

misstänktes skyldighet att följa beslutade åtgärder inträda först när han

 

eller hon fått vetskap om den andra statens beslut. För att det i lagtexten

 

klart ska framgå att så är fallet anser regeringen att det av lagen bör

 

framgå att den misstänktes skyldighet att följa beslutet om

 

övervakningsåtgärder inträder först när han eller hon delgetts den andra

46

statens underrättelse om att det svenska beslutet erkänts. Av lagen bör

även framgå att det är åklagaren som ansvarar för att den misstänkte Prop. 2014/15:116 delges underrättelsen. Har beslutet om övervakningsåtgärder meddelats

eller fastställts av domstol, bör åklagaren utan dröjsmål också underrätta domstolen om den andra statens beslut om erkännande och om tidpunkten för delgivning med den misstänkte av den statens underrättelse. Detsamma gäller om åtal väckts. Regler om åklagarens underrättelseskyldighet i detta avseende kan införas i förordning. Information om när skyldigheten att följa åtgärderna inträder bör den misstänkte få genom att det anges i beslutet om övervakningsåtgärder (se 25 kap. 4 § rättegångsbalken).

7.5

Följdbeslut

 

 

 

Regeringens förslag: Rätten ska få besluta om ändring av eller

 

tillfälliga undantag från ett beslut om övervakningsåtgärder eller

 

särskilda villkor som ett sådant beslut förenats med. Även åklagaren

 

ska under vissa förutsättningar få besluta om detta. Rätten ska kunna

 

överlåta till åklagaren att besluta om tillfälliga undantag.

 

Om den misstänkte döms för det aktuella brottet, ska rätten pröva

 

om beslutet om övervakningsåtgärder ska fortsätta att gälla till dess

 

domen får laga kraft.

 

Rätten eller, under samma förutsättningar som gäller för ett beslut

 

om ändring av ett beslut om övervakningsåtgärder, åklagaren ska

 

omedelbart upphäva ett beslut om övervakningsåtgärder, om

 

– åtal inte väcks i rätt tid eller förlängning av tiden inte har begärts,

 

– beslutet inte erkänns eller följs upp av den andra staten, eller

 

– det av något annat skäl inte längre bör gälla.

 

Om den misstänkte överträder beslutet om övervakningsåtgärder,

 

ska han eller hon anhållas eller häktas, om det inte är uppenbart att det

 

saknas skäl för detta.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens.

 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna godtar förslagen eller

 

invänder inte mot dem. Åklagarmyndigheten anför att åklagaren bör ha

 

en fortsatt ovillkorlig rätt att häva ett beslut om övervakningsåtgärder

 

även när en domstol har meddelat beslutet och oavsett om åtal väckts

 

eller inte.

 

 

Skälen för regeringens förslag

 

Behörighet att meddela följdbeslut

 

Ett beslut om övervakningsåtgärder är en tillfällig åtgärd. Detta

 

återspeglas i artikel 18 i vilken det finns bestämmelser om s.k.

 

följdbeslut, t.ex. förlängning, ändring och upphävande av beslutet. Även

 

utfärdande av en arresteringsorder på grund av t.ex. överträdelse av

 

beslutet om övervakningsåtgärder är ett följdbeslut. Det är endast den

 

utfärdande staten som har behörighet att fatta sådana beslut. När ett

 

svenskt beslut om övervakningsåtgärder följs upp i en annan medlemsstat

 

kommer det i flera fall bli aktuellt att fatta olika typer av följdbeslut.

 

Fråga om

behovet av att meddela följdbeslut kan uppkomma när

47

Prop. 2014/15:116 åklagaren underrättats om en överträdelse (artikel 19.3), men kan också aktualiseras efter en uppmaning från behörig myndighet i den andra staten (artiklarna 19.1 och 23.1). Den andra statens behöriga myndigheter ska underrättas om alla beslut (artikel 19.5), vilket kan regleras i förordning.

Förlängning av beslutet om övervakningsåtgärder

I avsnitt 7.3.1 föreslås att i huvudsak samma regler om tid för väckande av åtal som gäller vid reseförbud och anmälningsskyldighet ska gälla beträffande ett beslut om övervakningsåtgärder. Tidsfristen för väckande av åtal föreslås dock vara en månad oavsett om beslutet meddelats av åklagare eller av rätten och börja löpa först när den misstänktes skyldighet att följa beslutade åtgärder inträtt. Rätten ska, på samma sätt som gäller för reseförbud och anmälningsskyldighet, få medge förlängning av tiden för väckande av åtal. Ett beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet gäller inte längre än till dess rätten meddelar dom i målet. Rätten måste därför, i samband med fällande dom, pröva om åtgärden ska bestå (25 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken). När det är fråga om ett beslut om övervakningsåtgärder är förhållandena visserligen något annorlunda. Den dömde har i normalfallet återvänt från en annan medlemsstat för att inställa sig till huvudförhandling i Sverige och en förlängning av beslutet innebär att han eller hon återigen ska lämna landet. Möjligheten att förordna om att beslutet ska bestå även efter dom bör dock inte uteslutas, varför en regel motsvarande den som gäller i fråga om reseförbud och anmälningsskyldighet bör införas.

I båda dessa situationer är det fråga om att förlänga beslutet om övervakningsåtgärder. Rättens beslut utgör följdbeslut enligt artikel 18.1 i rambeslutet, som den behöriga myndigheten i den andra staten ska underrättas om (artikel 19.5). Vidare kan det bli aktuellt för åklagaren att på uppmaning av den andra statens myndigheter begära eller bekräfta att uppföljningen av övervakningsåtgärderna ska fortsätta (artiklarna 17 och 23.3). Detta kan regleras i förordning.

Tillfälliga undantag från beslut om övervakningsåtgärder

Enligt 25 kap 7 § andra stycket rättegångsbalken är det möjligt att besluta om tillfälliga undantag från ett beslut om reseförbud eller anmälnings- skyldighet och från de särskilda villkor som ställts upp. Om åtal har väckts och reseförbudet eller anmälningsskyldigheten har beslutats eller fastställts av rätten är rätten ensam behörig att fatta sådana beslut. I övriga fall kan även åklagaren meddela sådana undantag. Rätten har dessutom en möjlighet att delegera till åklagaren att besluta om tillfälliga undantag även i de fall åtal har väckts och beslutet meddelats av rätten.

Regeringen delar bedömningen i promemorian att det bör införas en motsvarande möjlighet att besluta om tillfälliga undantag från ett beslut om övervakningsåtgärder eller från de särskilda villkor som meddelats i samband med detta. Regeringen anser vidare att samma behörighetsregler bör gälla vid beslut om sådana undantag som vid undantag från reseförbud och anmälningsskyldiget. Domstolens möjlighet att delegera rätten att fatta beslut till åklagaren är av särskild

48

vikt, eftersom uppföljningen sker i en annan stat och åklagaren sköter all kontakt med den andra statens behöriga myndighet.

Lagrådet föreslår att reglerna om tillfälliga undantag utformas på ett sådant sätt att undantag ska meddelas till dess den misstänkte befinner sig på den plats där beslutet ska följas upp. Regeringen anser emellertid inte att det är nödvändigt att särskilt reglera detta. Enligt den reglering som regeringen föreslår har åklagaren eller rätten möjlighet att vid behov meddela tillfälliga undantag. Denna möjlighet är inte begränsad i tiden. Många gånger torde dock ett formellt beslut om tillfälligt undantag kunna undvikas genom att åklagaren samråder med behöriga myndigheter i den andra staten (om tidpunkten för när den misstänkte kommer att infinna sig i den andra staten etc.).

Ändring av beslut om övervakningsåtgärder

Det kan även uppkomma behov av att ändra innehållet i ett beslut om övervakningsåtgärder på andra sätt än genom att meddela tillfälliga undantag. Det som avses är således mer bestående ändringar som är tänkta att gälla fram till dess att beslutet ändras på nytt eller upphävs. För reseförbud och anmälningsskyldighet finns inga uttryckliga bestäm- melser om ändring av beslut. Rambeslutet bygger på att ett beslut om övervakningsåtgärder ska kunna ändras under pågående uppföljning. Den omständigheten att det är en annan stats myndigheter som ansvarar för uppföljningen av beslutet och det krav på tydlighet som det medför talar för att det i den nya lagen, som föreslås i promemorian, bör införas särskilda bestämmelser om förfarandet vid ändring av ett beslut om övervakningsåtgärder. Detta särskilt mot bakgrund av att det utan sådan reglering inte kan uteslutas att det beslutas om förändringar av den misstänktes skyldigheter genom att det gamla beslutet upphävs och ersätts med ett nytt. Ett sådant förfarande bör undvikas eftersom det med hänsyn till regleringen i rambeslutet skulle innebära en mer komplicerad handläggning än nödvändigt. Det tidigare beslutet skulle behöva återkallas och uppföljningen i den andra staten omedelbart avbrytas (artikel 19.6). Vidare skulle ett nytt intyg behöva fyllas i, översättas och sändas över till den andra medlemsstaten, varvid en ny prövning i fråga om erkännande skulle behöva ske där. Om det däremot görs en ändring av beslutet om övervakningsåtgärder, behöver den utfärdande myndigheten endast informera myndigheten i den andra medlemsstaten om förändringen (artikel 19.5). Den ändrade åtgärden ska därefter, under förutsättning av den fortfarande utgör en sådan åtgärd som den andra staten är skyldig att erkänna, följas upp i den verkställande staten, eventuellt efter en anpassning (artikel 18.3–4). Vad gäller tidpunkten för när den misstänktes skyldighet att följa den ändrade åtgärden inträder, bör samma regler som gäller för det ursprungliga beslutet tillämpas. Det innebär att skyldigheten inträder först när den misstänkte delgetts underrättelse om att den andra staten har erkänt det svenska beslutet.

Regeringen instämmer i promemorians förslag att både åklagare och rätten ska vara behöriga att ändra ett beslut om övervakningsåtgärder, men att en åklagare inte ska kunna ändra ett beslut om det har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts.

Prop. 2014/15:116

49

Prop. 2014/15:116

50

Upphävande av beslut om övervakningsåtgärder

Reseförbud och anmälningsskyldighet ska omedelbart upphävas om det inte i tid har väckts åtal och någon framställning om förlängning av tiden inte har inkommit till rätten (25 kap. 7 § första stycket 1 rättegångsbalken). En frist för väckande av åtal kommer även att gälla för ett beslut om övervakningsåtgärder (se avsnitt 7.3.1). På samma sätt som gäller för reseförbud och anmälningsskyldighet bör ett beslut om övervakningsåtgärder omedelbart upphävas om åtal inte väcks i tid eller om förlängning av tiden inte begärts.

Myndigheten i den andra staten är inte alltid skyldig att erkänna och följa upp ett beslut om övervakningsåtgärder. Det gäller t.ex. om det föreligger en vägransgrund enligt rambeslutet eller om fortsatt uppföljning i praktiken är omöjlig på grund av att den berörda personen inte kan påträffas på den statens territorium eller om den misstänkte har bosatt sig i tredje stat. I promemorian föreslås därför att det bör införas en särskild grund för upphävande av ett beslut om övervakningsåtgärder för de situationer då beslutet inte erkänns eller följs upp i den verkställande staten. Regeringen föreslår samma ordning.

Det kan bli aktuellt att upphäva ett beslut om övervakningsåtgärder även av andra skäl. Regeringen instämmer därför i promemorians förslag att en bestämmelse motsvarande den som finns i 25 kap. 7 § första stycket 2 rättegångsbalken ska införas i den nya lagen. Det innebär att ett beslut om övervakningsåtgärder ska upphävas om beslutet, av något annat skäl än de som angetts ovan, inte längre bör gälla, t.ex. om beslutet av någon anledning inte längre är förenligt med proportionalitets- principen eller om förundersökningen mot den misstänkte läggs ned. För beslut om övervakningsåtgärder finns även vissa specifika situationer som kan utgöra sådant annat skäl som avses i den föreslagna bestämmelsen. Myndigheten i den andra staten kan t.ex. under vissa förutsättningar anpassa ett beslut om övervakningsåtgärder till åtgärder som tillämpas enligt den statens lagstiftning för likvärdiga brott (artikel 13.1). Om åklagaren efter att ha blivit informerad om anpassningen bedömer att det saknas förutsättningar för att följa upp beslutet om övervakningsåtgärder i den andra staten, bör beslutet upphävas. Även annan information från den andra staten kan föranleda sådana överväganden.

Beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet upphävs av rätten. Även åklagaren får häva beslutet, förutom i de fall det har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts (25 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken). Bakgrunden till att det har införts en bestämmelse om att åklagaren, innan åtal har väckts, kan upphäva beslut om reseförbud som meddelats av rätten är, liksom vad gäller motsvarande bestämmelse i fråga om häktningsbeslut, att det anses otillfredsställande att ett tvångsmedel ska kvarstå, trots att det inte längre finns skäl för det, i avvaktan på att domstol efter anmälan från åklagaren kan häva beslutet (prop. 1999/2000:26 s. 122). I promemorian föreslås att samma regler bör gälla beträffande beslut om övervakningsåtgärder. Regeringen anser att det saknas skäl att, som Åklagarmyndigheten förordar, införa en annan ordning för beslut om övervakningsåtgärder än den som gäller för reseförbud och anmälningsskyldighet och instämmer därför i

promemorians förslag. Anser åklagaren av någon anledning att beslutet Prop. 2014/15:116 om övervakningsåtgärder inte längre bör bestå, måste åklagaren genast

underrätta domstolen om detta i de fall beslutet har meddelats eller fastställts av rätten och åtal väckts.

Överträdelse av ett beslut om övervakningsåtgärder

Överträds reseförbud eller anmälningsskyldighet eller fullföljs inte ett med reseförbud eller anmälningsskyldighet förenat villkor, ska den misstänkte omedelbart anhållas eller häktas, om det inte är uppenbart att skäl för det saknas (25 kap. 9 § rättegångsbalken). Frihetsberövas den misstänkte, upphör beslutet om reseförbud eller anmälningsskyldighet automatiskt att gälla. Motsvarande bör gälla för ett beslut om övervakningsåtgärder. Om den svenska åklagaren får information om att den misstänkte har överträtt de förpliktelser som följer av beslutet om övervakningsåtgärder, bör huvudregeln vara att den misstänkte ska anhållas och häktas. Beslutet om övervakningsåtgärder upphör då att gälla. Något särskilt beslut om upphävande behöver därutöver inte meddelas.

En närliggande situation är att den misstänkte inte hörsammar kallelser till förhör eller rättegång eller på annat sätt försvårar för åklagaren att genomföra förundersökningen utan att den misstänkte för den skull överträder beslutet om övervakningsåtgärder. Åklagaren får i en sådan situation avgöra om beslutet även fortsättningsvis får anses vara en tillräcklig åtgärd för att undanröja flyktfara, eller i undantagsfall kollusions- eller recidivfara, utifrån de allmänna förutsättningar som gäller för ett beslut om övervakningsåtgärder (se avsnitt 7.1). Om åklagaren väljer att anhålla den misstänkte som sedan häktas av domstolen, upphör beslutet att gälla. Något särskilt beslut om upphävande är inte heller här aktuellt.

8Erkännande och uppföljning i Sverige av utländska beslut om övervaknings- åtgärder

8.1Skyldighet att erkänna och följa upp ett beslut om övervakningsåtgärder

Regeringens förslag: Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som sänds över till Sverige från en annan medlemsstat i EU ska erkännas och följas upp här enligt de förutsättningar som gäller i den nya lagen.

Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens. Remissinstanserna godtar förslaget eller invänder inte mot det. Skälen för regeringens förslag: Av artikel 12 i rambeslutet följer att

Sverige har en skyldighet att erkänna och följa upp ett beslut om

51

Prop. 2014/15:116 övervakningsåtgärder som översänts hit från en annan medlemsstat. Denna grundläggande skyldighet bör framgå av den nya lagen.

För att denna skyldighet ska inträda krävs dock att vissa i rambeslutet angivna förutsättningar är uppfyllda. Först och främst krävs att den andra statens beslut omfattas av rambeslutets definition av vad som avses med ett beslut om övervakningsåtgärder (se avsnitt 6.3) och att kriterierna i artikel 9 är uppfyllda, vilket bland annat innebär att den misstänkte har en viss anknytning hit (se avsnitt 8.2.1). Vidare krävs att översändandet har skett i enlighet med förfarandereglerna i artikel 10 (se avsnitt 8.4) och att inte någon vägransgrund enligt artikel 15 kan åberopas (se avsnitt 8.3). Slutligen krävs att beslutet omfattar sådana övervakningsåtgärder som en stat enligt artikel 8 är skyldig eller har åtagit sig att följa upp (se avsnitt 8.2.2).

 

8.2

Allmänna förutsättningar

 

8.2.1

Krav på anknytning till Sverige

 

 

 

Regeringens förslag: Ett beslut om övervakningsåtgärder ska få

 

erkännas och följas upp i Sverige endast om den misstänkte är

 

stadigvarande bosatt i Sverige eller har annan stark anknytning hit.

 

Om den misstänkte inte har sin stadigvarande bosättning i Sverige, ska

 

det även krävas att det i övrigt framstår som lämpligt att beslutet

 

erkänns och följs upp här.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Promemorians förslag innehåller dock en uttrycklig hänvisning till

 

anknytning i form av arbete eller studier i Sverige.

 

Remissinstanserna godtar förslaget eller invänder inte mot det.

 

Skälen för regeringens förslag: Av artikel 9.1 i rambeslutet följer att

 

ett beslut om övervakningsåtgärder ska erkännas och följas upp i Sverige

 

om den misstänkte är lagligen och stadigvarande bosatt här. Detta gäller

 

under förutsättning att övriga förutsättningar är uppfyllda och det inte

 

kan åberopas någon vägransgrund. Huruvida en person i det enskilda

 

fallet är lagligen och stadigvarande bosatt i Sverige bör i normalfallet

 

kunna avgöras utifrån om personen är folkbokförd i Sverige. Av

 

folkbokföringslagen (1991:481) framgår att en person som flyttar till

 

Sverige ska folkbokföras här om han eller hon kan antas komma att

 

regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila i landet under

 

minst ett år (3 §). En utlänning måste ha uppehållsrätt (EES-medborgare)

 

eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige och bli folkbokförd

 

(4 §). Något uttryckligt krav på att personen ska vara lagligen bosatt i

 

Sverige behöver därför inte uppställas. Det är tillräckligt att det av lagen

 

framgår att den misstänkte är stadigvarande bosatt här.

 

Vad gäller de fall när den misstänkte inte är stadigvarande bosatt i

 

Sverige delar regeringen bedömningen i promemorian att ett beslut om

 

övervakningsåtgärder under vissa förutsättningar ska kunna erkännas och

 

följas upp här, vilket är i linje med vad som anges i artikel 9.2 i

 

rambeslutet. Av artikel 9.3 följer att det är upp till varje medlemsstat att

52

själv

ange vilka villkor som ska gälla. För att ett beslut om

 

 

övervakningsåtgärder i dessa fall ska kunna följas upp här bör det krävas Prop. 2014/15:116 att den misstänkte har en stark anknytning till Sverige, dvs. att personen i

fråga tillbringar eller kommer att tillbringa tid i Sverige på ett sätt som kan ligga till grund för folkbokföring. Anknytningen till Sverige bör vara tydlig och förväntas kvarstå under övervakningstiden. Vidare bör det krävas att det i övrigt bedöms lämpligt att beslutet erkänns och följs upp här. Det bör alltså göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

Dessa villkor som föreslås gälla när den misstänkte inte är lagligen och stadigvarande bosatt här ska i enlighet med artikel 9.4 i rambeslutet meddelas rådets generalsekretariat.

8.2.2

Övervakningsåtgärder som ska kunna erkännas

 

 

och följas upp

 

 

 

Regeringens förslag: Ett beslut om övervakningsåtgärder ska få

 

erkännas och följas upp i Sverige om beslutet gäller för en viss tid och

 

övervakningsåtgärderna innebär en skyldighet för den misstänkte

 

– att till en myndighet i Sverige anmäla byte av bosättning,

 

– att

inte besöka vissa ställen, orter eller fastställda områden i

 

Sverige eller i den medlemsstat där beslutet om

 

övervakningsåtgärder har meddelats,

 

– att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider,

 

– att följa beslutade begränsningar av möjligheten att lämna svenskt

 

territorium,

 

– att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet, eller

 

– att undvika kontakt med vissa särskilt angivna personer som har

 

anknytning till det påstådda brottet.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

I promemorian föreslås ingen uttrycklig bestämmelse om att beslutet ska

 

gälla för viss tid.

 

Remissinstanserna godtar förslaget eller invänder inte mot det. Göta

 

hovrätt föreslår en omformulering av lagtexten för att det tydligare ska

 

framgå att svenska myndigheter har en skyldighet att erkänna och följa

 

upp beslutet om övervakningsåtgärder.

 

Skälen för regeringens förslag: Artikel 8.1 i rambeslutet innehåller en

 

lista med övervakningsåtgärder som medlemsstaterna är skyldiga att

 

erkänna och följa upp. Övervakningsåtgärderna, som det alltså är

 

obligatoriskt för medlemsstaterna att erkänna och följa upp, har stora

 

likheter med de straffprocessuella tvångsmedel och straffsanktionerade

 

förbud som kan meddelas enligt svensk rätt.

 

En skyldighet att stanna kvar på anvisad ort (punkten c) och

 

begränsningar av möjligheten att lämna den verkställande statens

 

territorium (punkten d) kan liknas vid reseförbud, medan en skyldighet

 

att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet (punkten e)

 

motsvaras av anmälningsskyldighet. Vidare kan ett villkor om att den

 

misstänkte är skyldig att anmäla byte av bosättning (punkten a) beslutas

 

inom ramen för ett beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet.

 

Rambeslutets bestämmelse om en skyldighet att inte besöka vissa

 

områden (punkten b) kan, när det är fråga om områden som är avsedda

53

 

 

Prop. 2014/15:116 för idrottsutövning, liknas vid tillträdesförbud, medan bestämmelsen om att undvika kontakt med vissa personer (punkten f) kan motsvaras av kontaktförbud. Dessa sistnämnda straffsanktionerade förbud kan däremot inte tillgripas som tvångsmedel under en svensk förundersökning eller rättegång. Det saknar dock betydelse i fråga om vilka åtgärder som ska erkännas här, eftersom rambeslutet innebär en förpliktelse i detta avseende. Om det utländska beslutet omfattar en eller flera av övervakningsåtgärder enligt artikel 8.1, ska det, förutsatt att övriga villkor är uppfyllda, erkännas och följas upp i Sverige. Detta bör framgå av lag.

Rambeslutet innehåller också några exempel på övervakningsåtgärder som medlemsstaterna får förklara sig villiga att erkänna och följa upp, vilka framgår av artikel 8.2. Några av dessa åtgärder har likheter med beslut som kan meddelas enligt svensk rätt, dock inte som tvångsmedel inom ramen för en svensk förundersökning eller rättegång. De omfattar en skyldighet för den misstänkte att avstå från viss verksamhet med anknytning till det påstådda brottet (punkten a), att inte framföra fordon (punkten b) och att genomgå behandling (punkten d). Ett par av åtgärderna är däremot helt främmande för svensk rätt och avser en skyldighet att deponera en viss summa pengar (punkten c) och en skyldighet att, på fri fot, undvika kontakt med vissa föremål som har samband med det påstådda brottet (punkten e).

Som påpekas i promemorian skulle den omständigheten att Sverige inte godtar att följa upp en viss åtgärd som är frivillig kunna leda till att den misstänkte blir frihetsberövad i den stat där rättegången ska hållas. Med hänsyn till att dessa övervakningsåtgärder är främmande för svensk rätt, i vart fall som straffprocessuella tvångsmedel, delar dock regeringen bedömningen i promemorian att Sverige inte bör godta att sådana åtgärder erkänns och följs upp här.

Sammanfattningsvis bör således endast de övervakningsåtgärder som anges i artikel 8.1 kunna erkännas och följas upp i Sverige. För att tydliggöra skyldigheten att erkänna och följa upp dessa åtgärder bör, efter påpekande av Göta hovrätt, vissa förtydliganden göras i förhållande till promemorians lagförslag.

För att beslutet om övervakningsåtgärder ska kunna erkännas här bör vidare krävas att beslutet gäller för viss tid. Att den utfärdande staten är skyldig att ange den tidsperiod som beslutet avser följer av artikel 10.5 a.

54

8.3

Hinder mot erkännande

Prop. 2014/15:116

Regeringens förslag: Ett beslut om övervakningsåtgärder ska inte erkännas och följas upp om

den gärning som avses med beslutet inte motsvarar brott enligt svensk lag och det inte är fråga om en sådan gärning som finns angiven i listan i artikel 14.1 i rambeslutet och för vilken det i den andra statens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer,

det för samma gärning som beslutet avser har meddelats en dom i Sverige eller i en annan stat och, vid en fällande dom, påföljden har avtjänats, är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagen i den stat som meddelat domen,

det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier, eller

den gärning som beslutet om övervakningsåtgärder avser har ägt

rum innan den misstänkte fyllt 15 år.

Beslutet ska dock få erkännas och följas upp även i de angivna situationerna om det med hänsyn till den dömdes personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl för det.

Regeringens bedömning: Preskription bör inte utgöra skäl för att vägra erkänna ett beslut. En uttrycklig vägransgrund hänförlig till Europakonventionen eller grundlagen behöver inte heller införas i lagen.

Promemorians förslag och bedömning överensstämmer delvis med regeringens. Promemorian föreslår färre vägransgrunder och inte någon undantagsregel.

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna godtar förslaget och bedömningen eller invänder inte mot dem. Åklagarmyndigheten påtalar att det, eftersom rambeslutet tillåter att ett beslut om övervakningsåtgärder kan användas för alla nivåer av brottslighet och saknar en hänvisning till proportionalitetsprincipen, finns risk att vissa medlemsstater kommer att besluta om övervakningsåtgärder för brottslighet som inte skulle vara motiverat utifrån ett svenskt perspektiv. Myndigheten anför vidare att det bör uppställas krav på dubbel straffbarhet om det inte är fråga om s.k. listbrott. Även Stockholms tingsrätt anser att det bör övervägas att införa ett krav på dubbel straffbarhet avseende vissa gärningar eller, i vart fall, en erinran om att ett beslut om övervakningsåtgärder inte får erkännas om det skulle stå i strid med svenska grundläggande straffrättsliga principer. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet anför att det bör vara möjligt, trots förekomsten av en vägransgrund, att erkänna ett beslut om övervakningsåtgärder om det framstår som angeläget i ett enskilt fall. Fakultetsnämnden ifrågasätter också den allmänna hållningen att i lagstiftning som bygger på principen om ömsesidigt erkännande inte införa bestämmelser som gör det möjligt att vägra verkställighet om verkställigheten skulle strida mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europa- konventionen).

55

Prop. 2014/15:116

56

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Allmänna utgångspunkter

En grundläggande utgångspunkt i det straffrättsliga samarbetet som baserar sig på principen om ömsesidigt erkännande, är att den stat som ska verkställa en annan stats dom eller beslut inte ska ifrågasätta domen eller beslutet i sig eller under vilka förutsättningar domen eller beslutet meddelats. Denna utgångspunkt återspeglas i artikel 12.1 i rambeslutet. Principen om ömsesidigt erkännande innebär dock inte att en verkställande stat i alla lägen måste erkänna och verkställa en annan stats dom eller beslut. Straffrätten har en särställning i medlemsstaterna och för att skapa en balans mellan olika intressen i samarbetet får en medlemsstat i vissa fall vägra att erkänna och verkställa en annan stats dom eller beslut. Vägransgrunderna tar främst sikte på situationer där ett erkännande skulle stå i strid med straffrättsliga principer i den verkställande staten och som den utfärdande staten många gånger inte har kännedom om när domen eller beslutet sänds över. Huvudparten av vägransgrunderna i rambeslutet är sådana som återfinns i andra rambeslut som reglerar det straffrättsliga samarbetet.

I artikel 15.1 i rambeslutet återfinns en katalog av sedvanliga vägransgrunder, t.ex. att ett erkännande kommer i konflikt med principen om ne bis in idem (förbud mot dubbelbestraffning), att aktuell gärning inte är straffbar eller har preskriberats eller att den misstänkte inte uppnått straffbarhetsåldern. En medlemsstat är vidare alltid skyldig att respektera de grundläggande rättigheter och rättsprinciper som återges i artikel 6 i Fördraget om Europeiska Unionen (EU-fördraget) och kan också vägra verkställa ett beslut med beaktande av vissa i skäl 16 angivna grundläggande rättsprinciper. Vidare är medlemsstaterna enligt skäl 17 inte förhindrade att tillämpa vissa av sina konstitutionella regler, t.ex. de om tryck- och yttrandefrihet. Regeringen återkommer till dessa vägransgrunder nedan.

Vägransgrunden som tar sikte på formella brister (artikel 15.1 a) behandlas i avsnitt 8.4. De krav på anknytning som rambeslutet ställer upp i artikel 9 för att få sända över ett beslut föreslås inte utgöra en särskild vägrangrund (med stöd av artikel 15.1 b), utan i stället en förutsättning för att ett beslut ska få erkännas, se avsnitt 8.2.1. Om denna förutsättning inte är uppfylld blir resultatet ändå detsamma, dvs. den andra statens beslut kan inte erkännas och följas upp i Sverige.

Åklagarmyndigheten framför att det inger farhågor att rambeslutet inte innehåller en hänvisning till proportionalitetsprincipen när ett beslut om övervakningsåtgärder ska meddelas. Enligt myndigheten finns det risk att utländska beslut om övervakningsåtgärder avseende brottslighet som inte hade motiverat ett motsvarande beslut i Sverige kommer att översändas hit för erkännande och uppföljning. Regeringen delar inte detta synsätt. Principen om ömsesidigt erkännande förutsätter att medlemsstaterna har en acceptans för varandras rättssystem och därmed i viss utsträckning godtar beslut som kanske inte skulle ha fattats av den egna statens myndigheter i en motsvarande situation. En tillämpning av principen innebär således att medlemsstaterna inte kan utgå från sitt eget system som måttstock.

Obligatoriska eller fakultativa vägransgrunder?

En allmän utgångspunkt för regeringen i det straffrättsliga samarbetet är att uppnå en balans mellan en strävan att bistå andra stater i största möjliga utsträckning och ett beaktande av vissa för Sverige grundläggande straffrättsliga principer som vi inte bör eller kan göra avkall på. I detta avseende är rättsakternas syfte av stor betydelse.

De rambeslut som Sverige genomfört har genomgående syftat till att effektivisera samarbetet mellan svenska och utländska myndigheter. Det gäller inte bara rambeslutet om en europeisk arresteringsorder utan även rambesluten om verkställighet av bötesstraff, beslut om frysning och förverkande. Detta har också återspeglats i övervägandena om vilka vägransgrunder som förts in i den lagstiftning som genomfört rambesluten. Vägransgrunderna har då tydligt syftat till att skapa ett skydd för den enskilde, t.ex. att ett beslut om förverkande inte erkänns om det kommer i konflikt med principen om ne bis in idem eller att en misstänkt person inte överlämnas om han eller hon var under 15 år vid tidpunkten för brottet. Vissa skillnader finns dock beroende på typen av samarbete.

För närvarande pågår ett arbete med att genomföra ett flertal rättsakter vars syfte inte enbart är att utveckla samarbetet mellan myndigheterna utan i lika stor utsträckning syftar till att stärka skyddet för den enskilde eller att skapa möjligheter för en dömd person att verkställa en påföljd i en miljö som gynnar hans eller hennes sociala återanpassning. Rambesluten om verkställighet av frihetsberövande påföljder respektive frivårdspåföljder samt direktivet om en europeisk skyddsorder har ett tydligt sådant syfte. Detsamma måste även anses gälla det rambeslut som nu är aktuellt att genomföra.

Vid bedömningen av vilka vägransgrunder som ska gälla vid genomförandet av nu aktuellt rambeslut och hur de ska utformas bör därför syftet med rambeslutet ha en stor betydelse, dvs. att främja alternativ till frihetsberövande. En tillämpning av en vägransgrund torde för den enskilde i ett konkret fall kunna vara till nackdel för den enskilde. I stället för att vara föremål för övervakningsåtgärder i Sverige förblir han eller hon frihetsberövad i den andra staten.

I promemorian begränsas antalet vägransgrunder med hänsyn till rambeslutets syfte. Det föreslås t.ex. inget krav på dubbel straffbarhet och endast en begränsad bestämmelse utifrån principen om ne bis in idem. Regeringen ser skälen för att begränsa antalet vägransgrunder, men är ändå i viss mån tveksam till den lösning som föreslås. Promemorians förslag innebär t.ex. att uppföljning kan ske i Sverige även om gärningen inte är straffbar, men att uppföljning däremot inte kan ske om den misstänkte var under 15 år vid tidpunkten för det misstänkta brottet, trots att den underåriga vill återvända till Sverige. En dom meddelad i Sverige avseende samma gärning leder enligt förslaget i promemorian till ett avslag, vilket kan få till följd att den misstänkte förblir frihetsberövad i den andra staten. Om domen däremot meddelats i en annan stat än Sverige kan beslutet erkännas och följas upp i Sverige. En sådan lösning kan i viss mån upplevas – i vart fall för den enskilde – som svårförståelig.

Prop. 2014/15:116

57

Prop. 2014/15:116 Genom lagen om verkställighet av frihetsberövande påföljder genomförs rambeslutet om verkställighet av frihetsberövande påföljder. I nämnda lag återfinns flertalet av de vägransgrunder som anges i det rambeslutet. Därutöver innehåller lagen en generell undantagsregel som innebär att en utländsk dom, trots förekomsten av en vägransgrund, får erkännas och verkställas i Sverige om det med hänsyn till den dömdes personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl.

Liksom Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet anser regeringen att denna modell även bör användas för genomförande av nu aktuellt rambeslut. Modellen innebär att flertalet av de vägransgrunder som återfinns i artikel 15 bör utgöra hinder mot erkännande och uppföljning, men att det samtidigt införs en möjlighet att göra undantag. En sådan ordning är förenlig med artikel 15, i vilken det anges att ett beslut om övervakningsåtgärder får vägras. Med en sådan reglering blir tillämpningen av vägransgrunderna mer konsekvent, men samtidigt mer flexibel på så sätt att åklagaren i det enskilda fallet kan ta hänsyn till samtliga omständigheter som är relevanta för bedömningen.

En invändning mot denna modell är att undantagsregeln kan tendera att bli huvudregeln, t.ex. när den misstänkte är under 15 år. Om alternativet i det enskilda fallet är att den misstänkte kommer att vara frihetsberövad ser regeringen emellertid inte några principiella hinder mot en sådan tendens, eftersom den föreslagna modellen i större utsträckning tar hänsyn till det primära syftet med rambeslutet, dvs. att samarbetet ska utgöra ett – reellt – alternativ till en frihetsberövande tvångsåtgärd.

Ett beslut om övervakningsåtgärder är en tillfällig åtgärd och skyldigheten för Sverige att överlämna den misstänkte, som inte vill återvända, med stöd av en europeisk arresteringsorder utgör ett reellt påtryckningsmedel mot honom eller henne att följa vad som beslutats i fråga om övervakningsåtgärder. En undantagsregel kan innebära att en misstänkt undviker ett överlämnande eftersom samma omständighet kan utgöra en vägransgrund för överlämnade enligt lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Den misstänkte skulle således med stöd av undantagsregeln kunna undandra sig lagföring, vilket förstås inte är förenligt med rambeslutets övergripande syfte. Samtidigt är detta ett scenario som rambeslutet förutsett. Av artikel 15.3 följer att en utfärdande stat, efter att ha blivit informerad av den verkställande staten om att det kan finnas hinder mot att överlämna en misstänkt person enligt en europeisk arresteringsorder, om det skulle bli aktuellt, ändå kan acceptera att beslutet om övervakningsåtgärder erkänns och följs upp. Bestämmelsen innebär att den utfärdande staten själv får avgöra om intyget ska återkallas eller om beslutet ändå ska följas upp trots den risk som finns att överlämnande kan komma att vägras.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen att de vägransgrunder som återfinns i artikel 15.1 i huvudsak införs i den nya lagen. Om en vägransgrund är tillämplig, ska den andra statens beslut inte erkännas och följas upp i Sverige. Vidare föreslås det att det införs en undantagsregel som innebär att den misstänktes personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt kan föranleda att ett utländskt beslut, trots

58

hinder, får erkännas och följas upp i Sverige. Nedan redogörs närmare Prop. 2014/15:116 för hur vägransgrunderna och undantagsregeln bör utformas.

Dubbel straffbarhet

Enligt artikel 14.1 i rambeslutet får dubbel straffbarhet inte krävas om brottet, som det definieras i den utfärdande statens lagstiftning, motsvarar något av de brott som räknas upp i bestämmelsen (de s.k. listbrotten) och kan leda till fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år. Listbrotten är i huvudsak desamma som i andra rambeslut, t.ex. rambeslutet om en europeisk arresteringsorder. För övriga brott får medlemsstaterna ställa upp ett krav på dubbel straffbarhet (artikel 14.3). En medlemsstat kan dock av konstitutionella skäl kräva dubbel straffbarhet även för listbrotten (artikel 14.4). I artikel 15.1 d finns en korresponderande vägransgrund.

Regeringen uttalade vid Sveriges antagande av rambeslutet att Sverige inte bör upprätthålla ett krav på dubbel straffbarhet beträffande listbrotten (prop. 2008/09:192 s. 48). I promemorian föreslås det inte heller att några undantag ska göras. Ingen av remissinstanserna invänder mot detta. Regeringen gör inte heller någon annan bedömning. Ett avskaffande av kravet på dubbel straffbarhet möjliggör ett utökat samarbete mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna har därför kommit överens om en lista av brott som ska kunna accepteras och som återfinns i samtliga rättsakter som rör det straffrättsliga samarbetet.

När det gäller gärningar som inte omfattas av listbrotten står det medlemsstaterna fritt att uppställa ett krav på dubbel straffbarhet. Motsvarande möjlighet finns i andra rambeslut som Sverige genomfört. Regeringen har vid genomförandet av dessa rättsakter noga övervägt i vilken utsträckning det bör uppställas ett krav på dubbel straffbarhet. Vid dessa överväganden har syftet med samarbetet varit av stor vikt. Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder och verkställighet av en frihetsberövande påföljd kan vägras om gärningen inte är straffbar (och inte är ett listbrott), medan detta inte är något hinder mot att verkställa ett utländskt bötesstraff eller beslut om förverkande. En verkställighet av t.ex. ett bötesstraff har inte ansetts lika ingripande som att med tvång överlämna eller överföra en person till en annan stat för att där lagföras eller verkställa ett fängelsestraff.

I promemorian uppställs, med hänvisning till rambeslutets syfte, inte något krav på dubbel straffbarhet. Åklagarmyndigheten och Stockholms tingsrätt invänder mot detta och anser att det bör införas ett krav på dubbel straffbarhet i de fall det är möjligt. Visserligen är ett beslut om övervakningsåtgärder inte lika ingripande som ett överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder eller ett överförande av en frihets- berövande påföljd, men det innebär att svenska myndigheter ska följa upp ett tvångsmedelsbeslut som en annan medlemsstat meddelat. Mot bakgrund av ovan redovisade överväganden anser regeringen därför att det bör gälla ett krav på dubbel straffbarhet (med undantag för listbrotten) och att en sådan vägransgrund bör införas i den nya lagen.

59

Prop. 2014/15:116

60

Hinder på grund av tidigare avgöranden

Erkännande av ett beslut om övervakningsåtgärder får enligt artikel 15.1 c vägras om erkännandet skulle strida mot principen om ne bis in idem (”icke två gånger för samma sak”), dvs. att en person inte ska dömas två gånger för samma gärning. Om den gärning som beslutet grundas på redan har prövats, får myndigheten i den verkställande staten således vägra att erkänna beslutet.

I promemorian föreslås att vägransgrunden bör begränsas till domar och åtalsunderlåtelser som har meddelats i Sverige. Mot bakgrund av ovan gjorda överväganden om vägransgrunderna, finns det emellertid enligt regeringens mening skäl för en något vidare formulering av denna vägransgrund.

I alla de lagar som genomfört EU-rättsakter om det straffrättsliga samarbetet omfattar vägransgrunden domar och beslut meddelade i såväl Sverige som i annan stat, utom i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut. Skälet till det var främst den skyndsamhet som präglar det samarbetet. Ett beslut om frysning ska verkställas inom 24 timmar och det ansågs inte rimligt att låta vägransgrunden även omfatta domar meddelade i andra stater (prop. 2004/05:115 s. 59). Regeringen anser att ett sådant krav på skyndsamhet inte finns vid prövningen av om ett beslut om övervakningsåtgärder ska erkännas. Mot den bakgrunden anser regeringen att vägransgrunden bör omfatta även domar meddelade i en annan stat.

På det sätt som vägransgrunden är utformad i rambeslutet ges ingen större vägledning om hur den bör utformas mer än att den ska ges en unionsrättslig tolkning. En bestämmelse baserad på principen om ne bis in idem får således inte avse domar eller beslut som skulle falla utanför vid en tolkning av nämnda princip. Däremot torde det, med hänsyn till att vägransgrunden är fakultativ, vara möjligt att utforma vägransgrunden så att definitionen av domar begränsas något. Vägledning kan hämtas från EU-domstolens praxis samt hur principen utformats i andra EU- rättsakter, bland annat artiklarna 54–58 i Schengenkonventionen och i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder. Mot denna bakgrund bör det för vägransgrundens tillämpning krävas att, om den dömde inte frikänts från ansvar, utdömd påföljd är under verkställighet, har verkställts i sin helhet eller inte längre kan verkställas enligt lagstiftningen i den stat där domen meddelats (se bland annat artiklarna 3.2 och 4.5 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder).

Av 48 kap. 3 § rättegångsbalken följer att med dom avses även godkänt strafföreläggande eller godkänt föreläggande om ordningsbot (se prop. 2008/09:218, s. 54). Däremot anser regeringen att beslut om åtals- underlåtelse inte bör omfattas av vägransgrunden.

Sammanfattningsvis bör det i den nya lagen införas en bestämmelse om att ett beslut om övervakningsåtgärder inte ska erkännas och följas upp om det i Sverige eller i annan stat har meddelats en dom som fått laga kraft avseende samma gärning och påföljden vid en fällande dom har avtjänats eller är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagstiftningen i den stat som meddelat domen. En sådan utformning torde enligt regeringen vara förenlig med en unionsrättslig tolkning av vägransgrunden.

För att åklagaren ska kunna göra denna prövning behövs tillgång till uppgifter i belastningsregistret, se avsnitt 8.6.

Hinder på grund av preskription

En stat kan vägra erkänna ett beslut om övervakningsåtgärder om åtal för den aktuella gärningen har preskriberats enligt lagstiftningen i den verkställande staten, under förutsättning att den staten är behörig att beivra gärningen (artikel 15.1 e). En motsvarande vägransgrund finns i alla rambeslut om det straffrättsliga samarbetet som genomförts i svensk rätt, men inte i något fall har regeringen sett ett behov av en generell vägransgrund med hänsyn till preskription. Däremot har en mer begränsad vägransgrund införts när den gärning som avses helt eller delvis har begåtts i Sverige (se t.ex. 3 kap. 11 § 2 lagen om verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen). En vägransgrund kopplad till var gärningen begåtts har däremot haft ett uttryckligt stöd i rambesluten (se t.ex. artikel 7.2 rambeslutet om verkställighet av bötesstraff). Något uttryckligt stöd för att införa en sådan vägransgrund finns inte i rambeslutet om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder. När det gäller överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder får överlämnande med hänsyn till preskription också vägras om det rör svenska medborgare. Detta motiverades främst av att överlämnande är en ingripande åtgärd (se prop. 2003/04:7 s. 89).

Ett beslut om övervakningsåtgärder kan inte anses lika ingripande för den enskilde som ett överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder. Skälen för en särskild vägransgrund för preskription kan därför inte anses lika starka. Det torde inte heller vara möjligt att införa en vägransgrund beroende på var gärningen begåtts som t.ex. i lagen om verkställighet av bötesstraff. En sådan vägransgrunds förenlighet med rambeslutet skulle kunna ifrågasättas.

Sammanfattningsvis delar regeringen därför bedömningen i promemorian att preskription inte bör utgöra en vägransgrund för erkännande av ett beslut om övervakningsåtgärder.

Hinder på grund av immunitet och privilegier

Enligt artikel 15.1 f i rambeslutet får erkännande av ett beslut om övervakningsåtgärder vägras på den grunden att nationella regler om immunitet gör det omöjligt att följa upp övervakningsåtgärder.

Det finns ett flertal bestämmelser om immunitet och privilegier i svensk rätt. Bestämmelserna innebär normalt att den som har en sådan status inte kan hållas straffrättsligt ansvarig för vissa typer av gärningar, t.ex. rörande statsråd och riksdagsledamöter. Vissa bestämmelser innebär dock en mer generell straffrättslig immunitet, t.ex. rörande statschefen och utländska diplomater. Vid genomförandet av rambeslutet om en europeisk arresteringsorder redogjordes utförligt för de svenska bestämmelserna om immunitet och privilegier (prop. 2003/04:7 s. 72 f.).

Motsvarande eller liknande vägransgrunder finns i flera andra rambeslut på det straffrättsliga området (t.ex. rambeslutet om verkställighet av beslut om förverkande). Trots att ordet privilegier inte används i rambeslutet om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder bör vägransgrunden anses ha samma innebörd som i de övriga

Prop. 2014/15:116

61

Prop. 2014/15:116 rambesluten. Immunitet och privilegier är ett samlingsuttryck och någon skillnad i betydelse mellan de olika rambeslutens bestämmelser kan inte antas ha varit avsedd. Bestämmelserna om immunitet och privilegier bör upprätthållas vid prövningen av om ett beslut om övervakningsåtgärder ska erkännas. Som föreslås i promemorian bör därför en vägransgrund avseende immunitet och privilegier införas.

Straffbarhetsålder

I promemorian föreslås att det bör införas en vägransgrund för den situationen att gärningen som beslutet om övervakningsåtgärder grundas på ägde rum innan den misstänkte fyllt 15 år. Möjligheten att införa en sådan vägransgrund framgår av artikel 15.1 g i rambeslutet. Ingen av remissinstanserna invänder mot förslaget.

Ett beslut om övervakningsåtgärder utgör ett alternativ till att tillfälligt frihetsberöva en misstänkt under ett pågående straffrättsligt förfarande. En vägran att erkänna ett beslut får normalt sett antas innebära att den misstänkte i stället blir frihetsberövad i den andra staten. Skälen för att uppställa ett krav på straffbarhetsålder är därför inte lika starka som när det gäller att överlämna någon enligt en arresteringsorder. Förbud mot att döma en person som inte fyllt 15 år till en brottspåföljd är däremot en grundläggande princip i vår rättsordning. Av den anledningen kan inte heller den personen bli föremål för några straffprocessuella tvångsmedel. Regeringen anser därför – som utgångspunkt – att ett beslut om övervakningsåtgärder inte bör erkännas och följas upp i Sverige i dessa fall. Däremot kan det bli aktuellt att använda den undantagsregel som föreslås.

Hinder enligt lagen om en europeisk arresteringsorder

Den verkställande staten får vägra erkännande av ett beslut om övervakningsåtgärder om den staten, vid en överträdelse av över- vakningsåtgärderna, skulle vara förhindrad att överlämna den berörda personen enligt en europeisk arresteringsorder (artikel 15.1 h). Av artikel 15.3 framgår att myndigheten i den verkställande staten ska underrätta den andra statens behöriga myndighet om detta samt ange skälen till en eventuell vägran. Den sistnämnda myndigheten kan då antingen återkalla intyget eller acceptera att beslutet om övervakningsåtgärder erkänns under dessa förutsättningar.

Som framgår av artikel 2.1 a är det av stor vikt att den berörda personen kan ställas inför rätta. Vid överträdelse av övervaknings- åtgärderna ska den misstänkte överlämnas till den utfärdande staten enligt rambeslutet om en arresteringsorder (artikel 21). Om det blir aktuellt gäller de förutsättningar som anges i det rambeslutet, bland annat i fråga om vägransgrunder. Det är mot denna bakgrund artikel 15.1 h och artikel 15.3 ska ses. Den utfärdande staten ska få vetskap om att det kan finnas hinder mot överlämnade om det skulle bli aktuellt.

Regeringen anser emellertid att en uttrycklig vägransgrund enligt artikel 15.1 h inte behöver införas. Möjligheterna att fullt ut tillämpa de förutsättningar som gäller för ett överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder kvarstår.

62

De vägransgrunder regeringen föreslår ovan återfinns alla i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder. Om undantagsregeln tillämpas i ett enskilt fall, dvs. om beslutet om övervakningsåtgärder erkänns och följs upp trots förekomsten av en vägransgrund, kommer åklagaren enligt artikel 15.3 att behöva kontakta den andra statens myndigheter och informera om att hinder mot ett eventuellt överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder finns, men att Sverige ändå kan tänka sig att erkänna och följa upp beslutet om övervakningsåtgärder. Den andra staten får då avgöra om den vill återkalla intyget eller acceptera att erkännandet och uppföljningen i Sverige sker på dessa villkor. Beträffande de vägransgrunder som återfinns i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder men som inte föreslås gälla beträffande ett beslut om övervakningsåtgärder får samma förfarande användas. Åklagaren får alltså informera om det eventuella framtida hindret och den andra staten får ta ställning till om uppföljning ska ske i Sverige eller om intyget ska återkallas. Om denna informationsskyldighet kan föreskrivas i förordning.

Europakonventionen

I artikel 5 i rambeslutet finns en föreskrift om att rambeslutet inte ändrar skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga principerna i artikel 6 i EU-fördraget. Av denna bestämmelse framgår bland annat att unionen ska respektera de grundläggande rättigheterna så som de garanteras i Europakonventionen. Av skäl 16 i rambeslutet följer vidare att en medlemsstat kan vägra att erkänna ett beslut om övervakningsåtgärder med beaktande av vissa angivna omständigheter, såsom att det finns saklig grund för att anta att skälet för beslutet varit att straffa en person på grundval av t.ex. hans eller hennes kön, religion eller nationalitet.

Motsvarande föreskrifter finns i flera andra rambeslut som vilar på principen om ömsesidigt erkännande. Vid genomförandet av rambeslutet om en europeisk arresteringsorder gjordes bedömningen att det i lag behövdes en uttrycklig hänvisning till Europakonventionen, trots dess ställning som lag i Sverige, eftersom det i ärenden om överlämnande finns anledning att hos tillämparen inskärpa vikten av att vid prövningen beakta Europakonventionens bestämmelser (prop. 2003/04:7 s. 74). Vid genomförandet av andra rambeslut har däremot bedömningen gjorts att någon särskild erinran om Europakonventionens tillämplighet inte behövs (se t.ex. prop. 2004/05:115 s. 50 och prop. 2008/09:218 s. 58– 60).

Bedömningen i promemorian är att det inte behövs någon särskild bestämmelse för att domstolar och andra myndigheter i Sverige ska beakta Europakonventionen. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet är av motsatt uppfattning. Regeringen delar dock bedömningen i promemorian och anser att det, vad gäller lagstiftning som genomför rambeslut som vilar på principen om ömsesidigt erkännande, inte finns ett generellt behov av en hänvisning till Europakonventionen. Det bör således inte införas någon särskild bestämmelse om att ett beslut om övervakningsåtgärder inte får erkännas

Prop. 2014/15:116

63

Prop. 2014/15:116

64

om ett erkännande och uppföljning skulle stå i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen.

Hinder på grund av konflikt med grundlagarna

Rambeslutet hindrar inte någon medlemsstat från att tillämpa sina konstitutionella regler om rätt till prövning i laga ordning, föreningsfrihet, tryckfrihet, yttrandefrihet i andra medier och religionsfrihet (skäl 17).

En liknande skrivning finns i samtliga de rambeslut som rör det straffrättsliga samarbetet och som grundar sig på principen om ömsesidigt erkännande. Vid genomförandet av dessa rambeslut har konstaterats att gärningar som omfattas och skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen endast kan lagföras i den ordning och omfattning som föreskrivs i dessa grundlagar (se t.ex. prop. 2003/04:7 s. 70–72 och prop. 2010/11:43 s. 83–85). Det har dock bedömts inte vara nödvändigt att införa någon särskild erinran om att grundlagen kan utgöra hinder mot bistånd enligt rambesluten.

Det saknas anledning att göra en annan bedömning när det gäller nu aktuellt rambeslut. Om den gärning som beslutet om övervaknings- åtgärder grundas på skulle falla in under tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde, finns ändå hinder mot att erkänna och följa upp beslutet. Uppkommer det en fråga om huruvida den gärning som beslutet grundas på omfattas av tryckfrihets- förordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, bör samråd ske med Justitiekanslern. Denna samrådsskyldighet kan föreskrivas i förordning.

Undantag från vägransgrunderna

I lagen om verkställighet av frihetsberövande påföljder finns en undantagsregel som innebär att en utländsk dom får erkännas och verkställas i Sverige, trots förekomsten av en vägransgrund, om det med hänsyn till den dömdes personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl. Som redogjorts för ovan föreslår regeringen att en undantagsregel införs även vid genomförandet av nu aktuellt rambeslut. När det gäller utformningen av en sådan bestämmelse och i vilka situationer den bör tillämpas gör regeringen följande överväganden.

Regeln bör som utgångspunkt kunna tillämpas i förhållande till samtliga vägransgrunder. Regeringen är dock medveten om att det ytterst sällan torde bli aktuellt att tillämpa den om hinder föreligger på grund av immunitet eller att det finns en lagakraftvunnen dom i Sverige för samma gärning. De situationer då regeln främst kan tänkas bli aktuell är snarare när det rör sig om unga lagöverträdare eller om gärningen inte är ett s.k. listbrott och inte heller straffbar i Sverige. Beträffande unga lagöver- trädare torde det av rent humanitära skäl vara att föredra att den unge blir föremål för övervakningsåtgärder i Sverige än att han eller hon förblir eller riskerar att bli frihetsberövad i den andra staten. En sådan reglering blir också mer flexibel än en ordning som innebär att undantagsregeln endast ska gälla gentemot vissa särskilt angivna vägransgrunder.

Regeringen anser vidare att bestämmelsen bör utformas på samma sätt som i den lagstiftning som anges ovan, vilket innebär att undantagsregeln får tillämpas om det med hänsyn till den misstänktes personliga

förhållanden och omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl. Visser- Prop. 2014/15:116 ligen rör det sig nu om att följa upp ett tillfälligt straffprocessuellt

tvångsmedel och inte om att verkställa en bestämd påföljd, men enligt regeringens mening finns det inte några skäl att använda sig av en annan

– mer restriktiv – formulering. Eftersom det är fråga om uppföljning av ett straffprocessuellt tvångsmedel kommer tillämpningen av undantags- regeln ändå att bli annorlunda än när det rör sig om verkställighet av en frihetsberövande påföljd. En prövning måste ske i samtliga fall, varvid alla omständigheter i det enskilda fallet ska beaktas, t.ex. personliga omständigheter, den misstänktes inställning och vilket brott som avses. Flera omständigheter kommer att vara specifika för nu aktuella fall, t.ex. hur lång tid beslutet om övervakningsåtgärder är tänkt att följas upp i Sverige eller om en vägran verkligen leder till att den misstänkte frihetsberövas i den andra staten. En annan viktig skillnad är att i de fall undantagsregeln kan komma att tillämpas ska åklagaren med stöd av artikel 15.3 underrätta den andra statens myndigheter om att, i de fall det blir aktuellt, ett överlämnande av den misstänkte enligt en europeisk arresteringsorder kan komma att vägras. I slutänden blir det således den andra statens myndigheter som avgör om beslutet om övervaknings- åtgärder ska erkännas och följas upp i Sverige.

Sammanfattningsvis anser regeringen att ett utländskt beslut får erkännas och verkställas i Sverige, trots förekomsten av en vägransgrund, om det med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl.

8.4Hur förfarandet inleds

Regeringens förslag: Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder ska skickas skriftligen till behörig åklagare.

Beslutet ska åtföljas av ett intyg som är utformat i enlighet med bilaga 1 till rambeslutet. Intyget ska vara skrivet på svenska, danska, norska eller engelska eller åtföljas av en översättning till någon av dessa språk. Beslutet och intyget ska sändas över genom post, bud eller telefax. Efter överenskommelse i det enskilda fallet ska översändande kunna ske även på annat sätt.

Om intyget saknas eller om det är så bristfälligt till form eller innehåll att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om erkännande och uppföljning, ska den behöriga myndigheten i den andra staten ges möjlighet att inom viss tid komma in med komplettering. Detsamma ska gälla om beslutet om övervakningsåtgärder saknas. Kvarstår bristerna efter den angivna tiden, ska åklagaren kunna besluta att inte erkänna och följa upp det utländska beslutet.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I promemorian föreslås ingen uttrycklig bestämmelse angående förfarandet vid avsaknad av själva beslutet om övervakningsåtgärder.

Remissinstanserna godtar förslagen eller invänder inte mot dem.

65

Prop. 2014/15:116

66

Skälen för regeringens förslag

Översändande av beslut och intyg

I artikel 10 i rambeslutet finns bestämmelser om översändandet av ett beslut om övervakningsåtgärder till en annan stat. Beslutet, eller en bestyrkt kopia av det, ska tillsammans med ett intyg, som upprättats i enlighet med bilaga 1 till rambeslutet, sändas direkt till den behöriga myndigheten i den verkställande staten. Vidare föreskrivs att den utfärdande myndigheten ska underteckna intyget och intyga att dess innehåll är korrekt.

Intyget är av central betydelse vid prövningen av om beslutet i fråga ska erkännas och följas upp eller inte och är tänkt att innehålla all relevant information som behövs för denna prövning. I den nya lagen bör det därför införas en bestämmelse om att ett beslut om övervaknings- åtgärder ska åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilaga 1 till rambeslutet och att dessa handlingar ska sändas direkt till behörig åklagare.

I rambeslutet anges att översändandet av beslutet och intyget ska ske på ett sätt som gör det möjligt för den verkställande staten att fastställa äktheten. Motsvarande bestämmelse finns i flera andra rambeslut som Sverige har genomfört. I dessa fall har det införts en bestämmelse om att avgörandet och intyget ska översändas till Sverige skriftligen genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt (se t.ex. 3 kap. 6 § andra stycket lagen om verkställighet av bötesstraff). Regeringen instämmer i promemorians förslag att motsvarande ordning bör gälla avseende nu aktuella beslut och intyg.

Översättning

Enligt artikel 24 ska intyget vara översatt till det officiella språket i den verkställande staten eller ett annat språk som den verkställande staten har förklarat att den godtar. Andra rambeslut som rör det straffrättsliga samarbetet har en likartad språkregel. Sverige har vid genomförandet av dessa rambeslut ansett att svenska, danska, norska eller engelska bör godtas (se t.ex. prop. 2010/11:43 s. 65). Regeringen anser att samma språk bör godtas i fråga om nu aktuellt rambeslut. Intyget ska således vara skrivet på, eller åtföljas av en översättning till, något av dessa språk. En förklaring om vilka språk ett intyg ska vara översatt till för att godtas i Sverige bör i enlighet med artikel 24 ges in till rådets generalsekretariat.

Rambeslutet uppställer inte något krav på att själva beslutet om övervakningsåtgärder ska vara översatt till ett språk som den verkstäl- lande staten godtar. Åklagaren kan således inte kräva att den andra medlemsstaten ska översätta beslutet. Uppgifterna i intyget bör dock i de flesta fall vara tillräckliga för att kunna pröva frågan om erkännande och uppföljning, varför det normalt inte finns skäl att undersöka om innehållet i beslutet motsvarar uppgifterna i intyget. Skulle det ändå i ett enskilt fall anses nödvändigt att översätta beslutet, får det ske på Åklagarmyndighetens bekostnad.

Brister i intyget och avsaknad av beslutet om övervakningsåtgärder

Prop. 2014/15:116

Om det intyg som ska åtfölja beslutet om övervakningsåtgärder är

 

ofullständigt eller uppenbarligen inte överensstämmer med beslutet, får

 

myndigheten i den verkställande staten vägra att erkänna beslutet

 

(artikel 15.1 a). En förutsättning för att så ska kunna ske är dock att den

 

utfärdande staten inte har efterföljt ett föreläggande om att inom en

 

rimlig tidsfrist, som fastställts av myndigheten i den verkställande staten,

 

komplettera eller korrigera intyget. Myndigheten i den verkställande

 

staten ska också, innan den beslutar att inte erkänna beslutet, på lämpligt

 

sätt samråda med myndigheten i den utfärdande staten (artikel 15.2).

 

En grundläggande förutsättning för att ett beslut om övervaknings-

 

åtgärder ska kunna erkännas och följas upp i Sverige är att intyget

 

uppfyller kraven i rambeslutet. I den nya lagen bör därför införas en

 

vägransgrund som är hänförlig till formella brister i intyget. Innan beslut

 

fattas om att inte erkänna och följa upp beslutet ska åklagaren ge den

 

utfärdande myndigheten en möjlighet att inom viss tid komma in med en

 

komplettering.

 

Rambeslutet utgår från att såväl intyget som själva beslutet om

 

övervakningsåtgärder ska ha sänts över innan en verkställande stat kan

 

pröva om beslutet kan erkännas eller inte (artikel 10). Regeringen anser

 

därför att vägransgrunden och den därtill knutna bestämmelsen om

 

komplettering även bör omfatta situationer när beslutet eller intyget helt

 

saknas.

 

8.5Åklagarens prövning och beslut

8.5.1

Beslut om erkännande och uppföljning

 

 

 

Regeringens förslag: Åklagare ska pröva om ett utländskt beslut om

 

övervakningsåtgärder ska erkännas och följas upp i Sverige.

 

Om förutsättningar finns för att erkänna och följa upp beslutet, ska

 

beslut meddelas om att uppföljning ska ske (uppföljningsförklaring).

 

Uppföljningsförklaringen ska innehålla uppgift om vilka över-

 

vakningsåtgärder som ska följas upp, den tid som uppföljningen ska

 

pågå och, i förekommande fall, att anpassning har skett.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Remissinstanserna: En majoritet av remisinstanserna godtar förslagen

 

eller invänder inte mot dem. Åklagarmyndigheten ifrågasätter dock om

 

den föreslagna regleringen är tillräcklig för vad åklagaren ska ange i

 

uppföljningsförklaringen och anför att regleringen ger utrymme för

 

olikartad tillämpning i det konkreta fallet.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Åklagarens prövning och uppföljningsförklaring

 

Som framgår av avsnitt 6.4 föreslår regeringen att åklagare ska vara

 

behörig att pröva frågan om erkännande och uppföljning av ett utländskt

 

beslut om övervakningsåtgärder. Någon materiell prövning av de

 

omständigheter eller överväganden som ligger bakom det utländska

67

Prop. 2014/15:116 beslutet ska dock inte ske. Åklagaren ska göra en kontroll av att de allmänna förutsättningarna för erkännande är uppfyllda och att det inte finns något hinder mot erkännande. Denna kontroll ska i huvudsak ske utifrån innehållet i det intyg som åtföljer det utländska beslutet. Åklagaren kan dock komma att behöva inhämta viss kompletterande information, t.ex. för att kontrollera om det finns en tidigare meddelad dom i Sverige. Åklagaren ska också pröva om det för att uppföljning ska kunna ske i Sverige är nödvändigt att anpassa övervakningsåtgärderna i det utländska beslutet, se vidare avsnitt 8.5.3.

Vid genomförandet av andra rambeslut, t.ex. rambesluten om verkställighet av bötesstraff och beslut om förverkande, har det införts en ordning med en särskild verkställbarhetsförklaring. Med termen verkställbarhetsförklaring har understrukits att det inte är fråga om att göra en materiell prövning av de omständigheter och överväganden som ligger bakom själva domen eller beslutet, utan en kontroll av om domen eller beslutet får verkställas i Sverige utifrån de förutsättningar som anges i respektive rambeslut (se prop. 2008/09:218 s. 45 f. och prop. 2010/11:43 s. 67 f.). Den typ av prövning som ska ske enligt de nyss nämnda rambesluten har stora likheter med den som åklagaren ska göra beträffande ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder. Som föreslås i promemorian är det därför lämpligt att det även för dessa ärenden införs en ordning med en särskild förklaring som innebär att det utländska beslutet erkänns. Eftersom det inte är fråga om att verkställa ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder utan snarare om att följa upp övervakningsåtgärderna är benämningen som föreslås i promemorian, dvs. uppföljningsförklaring, den mest lämpliga.

Även om det i normalfallet kommer att vara åklagaren som meddelar en uppföljningsförklaring kan en sådan förklaring också komma att meddelas av allmän domstol. Det kan ske i de fall en åklagares beslut att vägra erkännande överklagas (se avsnitt 8.7) och rätten finner skäl att ändra åklagarens beslut.

Uppföljningsförklaringens innehåll

I enlighet med vad som gäller vid beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet bör uppföljningsförklaringen innehålla uppgift om den misstänktes skyldigheter, dvs. vilka övervakningsåtgärder som han eller hon har att följa. Om intyget är korrekt ifyllt och ingen anpassning av åtgärderna sker (se avsnitt 8.5.3), kommer visserligen dessa skyldigheter att framgå av intyget. För att det tydligt ska framgå vilka övervakningsåtgärder som ska följas upp i Sverige anser dock regeringen att dessa alltid ska anges särskilt i uppföljningsförklaringen. Har anpassning skett, ska det också alltid anges i förklaringen. Den misstänkte ska direkt kunna utläsa vilka skyldigheter han eller hon har att följa. Uppgifter om brottsmisstanke och skälen för beslutet om övervakningsåtgärder behöver dock inte anges särskilt i uppföljnings- förklaringen.

Vidare bör förklaringen innehålla uppgift om vilken tid uppföljningen ska pågå. Varaktigheten av uppföljningen ska framgå av intyget som sänts över av den andra statens myndighet. Uppföljningens längd kan

68

dock ändras genom att den utfärdande staten beslutar om förlängning (se Prop. 2014/15:116 avsnitt 8.8).

I den nya lagen bör således införas en bestämmelse om att uppföljningsförklaringen ska innehålla uppgift om de övervaknings- åtgärder som den misstänkte har att följa, den tid som uppföljningen ska pågå och, i förekommande fall, att anpassning har skett. Utöver dessa uppgifter bör uppföljningsförklaringen innehålla de skäl som har bestämt utgången och en upplysning om hur den misstänkte kan överklaga beslutet, se avsnitt 8.5.2. Den reglering avseende förklaringens innehåll som föreslås motsvarar i stort sett de regler som gäller i fråga om verkställbarhetsförklaringar i andra lagar som genomfört rambeslut om ömsesidigt erkännande på straffrättens område (se t.ex. lagen [2011:423] om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen). Regeringen anser inte att det finns behov av att införa mer detaljerade bestämmelser, vilket efterfrågas av Åklagar- myndigheten, om innehållet i uppföljningsförklaringen än vad som ansetts nödvändigt beträffande verkställbarhetsförklaringar.

8.5.2Vissa förfarandefrågor

Regeringens förslag: Åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska meddelas senast inom fyra veckor efter det att beslutet om övervakningsåtgärder och intyget mottagits av åklagaren. Om åklagaren begärt in kompletteringar på grund av formella brister, ska fristen börja löpa efter det att kompletteringarna kommit in till åklagaren. Om det finns särskilda skäl, får beslutet meddelas vid en senare tidpunkt.

Åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska innehålla de skäl som har bestämt utgången samt en upplysning om hur den misstänkte kan överklaga beslutet. Beslutet ska delges den misstänkte. Åklagaren ska vid behov översätta beslutet och andra handlingar i ärendet till ett språk som den misstänkte förstår.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I promemorian föreslås att ett beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska meddelas senast inom 20 arbetsdagar. Vidare innehåller förslaget i promemorian inte någon uttrycklig bestämmelse om att tidsfristen börjar löpa först efter att kompletteringar inkommit.

Remissinstanserna: Remissinstanserna godtar förslagen eller invänder inte mot dem.

Skälen för regeringens förslag

Tidsfrister

I artikel 12 i rambeslutet anges vissa tidsfrister. Ett beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska meddelas senast 20 arbetsdagar efter det att intyget har mottagits. Överklagas beslutet förlängs fristen med ytterligare 20 arbetsdagar. Kan dessa tidsfrister inte hållas ska den utfärdande staten omedelbart underrättas om detta. Underrättelsen ska

också innehålla besked om när ett beslut kan förväntas. Även i de fall

69

Prop. 2014/15:116

70

komplettering har begärts på grund av brister i intyget förlängs tidsfristen.

Den prövning som ska ske i Sverige syftar till att den misstänkte, som är eller riskerar att bli frihetsberövad i den andra staten, ska kunna återvända till Sverige och på fri fot bli föremål för vissa övervakningsåtgärder. Målsättningen bör därför enligt regeringens mening vara att avgöra ett ärende om erkännande och uppföljning så snabbt som möjligt. Mot denna bakgrund och i enlighet med rambeslutets föreskrifter bör det uppställas en tidsfrist för åklagarens prövning. I stället för att ange antal arbetsdagar anser regeringen att fristen bör bestämmas till fyra veckor. Tidpunkten för när tidsfristen börjar löpa bör vidare skjutas upp om åklagaren begär in kompletteringar på grund av formella brister (se avsnitt 8.4). Tidsfristen ska då påbörjas när kompletteringarna getts in. Det kan vidare uppstå situationer när tidsfristen inte kan hållas, t.ex. om samråd i fråga om anpassning av en övervakningsåtgärd drar ut på tiden. Det bör därför, som föreslås i promemorian, införas en möjlighet att meddela beslut senare om det föreligger särskilda skäl. Regeringen instämmer i promemorians bedömning att någon särskild bestämmelse om förlängning av tidsfristen när uppföljningsförklaringen överklagas inte behövs.

Om åklagarens skyldighet att informera myndigheten i den utfärdande staten om att tidsfristerna inte kommer att kunna hållas kan meddelas föreskrifter i förordning.

Motivering av beslutet, översättning och delgivning

Med undantag för bestämmelser om tidsfrister för meddelande av beslut reglerar rambeslutet inte hur frågor om erkännande och uppföljning av ett beslut om övervakningsåtgärder ska handläggas i den verkställande staten. Det är i stället upp till varje medlemsstat att avgöra.

Som regeringen konstaterar i avsnitt 6.5 får den verksamhet som är aktuell i detta samarbete anses vara brottsbekämpande. Det innebär att merparten av bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) inte är tillämpliga (32 §). Om det bedöms föreligga behov av särskilda förfaranderegler för åklagarens handläggning bör dessa således införas i lag. Regeringen instämmer i promemorians bedömning att behovet av särskilda förfaranderegler, med hänsyn bland annat till prövningens karaktär, dock är begränsat.

Åklagaren är inte skyldig att motivera sina beslut om det inte finns en särskild regel om det. Vid genomförandet av liknande rambeslut har i flera fall införts en skyldighet att motivera beslut att inte meddela en verkställbarhetsförklaring. Enligt artikel 20.2 g i det nu aktuella rambeslutet föreskrivs en motiveringsskyldighet endast i de fall den verkställande staten vägrar att erkänna ett beslut om övervaknings- åtgärder. Även om rambeslutet inte föreskriver en skyldighet att ange skälen för ett bifall, talar möjligheten att anpassa den utfärdande statens beslut för en skyldighet att motivera även dessa beslut. De skäl som anges, inklusive skälen för en anpassning, kommer att utgöra dels underlag för den enskilde när han eller hon överväger frågan om överklagande, dels information till den behöriga myndigheten i den utfärdande staten. Regeln om motiveringsskyldighet bör därför, som

föreslås i promemorian, gälla för såväl ett beslut om att inte erkänna det utländska beslutet (avslag) som en uppföljningsförklaring (bifall). Av beslutet bör även framgå hur den misstänkte överklagar beslutet.

Enligt artikel 20.2 i rambeslutet ska myndigheten i den verkställande staten utan dröjsmål informera myndigheten i den utfärdande staten om beslut angående erkännande, anpassning och hinder mot erkännande. Om denna informationsplikt kan meddelas föreskrifter i förordning. Som konstateras i promemorian bör även den misstänkte underrättas om åklagarens beslut. Regeringen instämmer därför i promemorians förslag, som inte ifrågasätts av någon av remissinstanserna, att dessa beslut ska delges den enskilde och att en bestämmelse om delgivning bör införas i lagen. Mot bakgrund av att regeringen föreslår att beslut om anpassning ska meddelas i samband med uppföljningsförklaringen och således framgå av denna, är någon särskild regel angående delgivning av anpassningsbeslut inte nödvändig.

Om den misstänkte inte bedöms behärska det svenska språket, kan behov uppstå av att översätta beslut i fråga om erkännande och uppföljning till ett språk som han eller hon behärskar. Detta för att den misstänkte ska kunna ta till vara sina rättigheter, t.ex. vid ett överklagande av beslutet. Det kan inte heller uteslutas det uppstår ett behov av att översätta andra handlingar som upprättas av eller ges in till åklagaren under handläggningen av ärendet. Bestämmelserna i 23 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken kan inte anses vara tillämpliga, eftersom handläggningen i Sverige inte utgör ett led i en svensk förundersökning. Som konstaterats är inte heller förvaltningslagen tillämplig. Regeringen anser därför att det behöver införas en särskild regel om översättning i den nya lagen, enligt vilken beslutet i fråga om erkännande och uppföljning eller andra handlingar i ärendet vid behov ska översättas. Behov av att översätta handlingar föreligger främst när handlingarna ska skickas till den misstänkte och det finns anledning att anta att han eller hon inte förstår svenska.

Tillgång till uppgifter i belastningsregistret

Som framgår ovan utgör en tidigare meddelad dom hinder mot erkännande av ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder (se avsnitt 8.3). För att kunna bedöma om det på grund av en dom som har meddelats i Sverige föreligger ett sådant hinder behöver åklagaren ha tillgång till uppgifter ur belastningsregistret. I promemorian görs den bedömningen att nuvarande reglering ger åklagaren rätt att få ut uppgifter ur belastningsregistret för nu aktuellt ändamål. Regeringen anser att det inte behövs någon lagändring för att åklagaren i de nu aktuella ärendena ska få tillgång till sådana uppgifter, men kommer i samband med utarbetandet av förordningsbestämmelser att överväga om det behövs någon ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Samråd och information

Myndigheten i den verkställande staten är skyldig att samråda med myndigheten i den utfärdande staten i olika situationer, bland annat innan ett beslut om att på vissa särskilt angivna grunder inte erkänna beslutet om övervakningsåtgärder meddelas (artikel 15.2) och om den misstänkte

Prop. 2014/15:116

71

Prop. 2014/15:116 har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse av beslutet om övervakningsåtgärder (artikel 22.1). Myndigheten i den verkställande staten ska också informera myndigheten i den utfärdande staten om olika förhållanden, bland annat att beslut i fråga om erkännande och uppföljning har meddelats (artikel 20). Denna samråds- och informationsskyldighet bör fullgöras av åklagaren. Om dessa uppgifter kan meddelas föreskrifter i förordning.

Myndigheten i den verkställande staten får, enligt artikel 19.1, när som helst under uppföljningen av beslutet om övervakningsåtgärder uppmana myndigheten i den utfärdande staten att uppge om uppföljningen fortfarande behövs. Om denna uppgift för åklagaren kan också meddelas föreskrifter i förordning.

8.5.3Anpassning av en övervakningsåtgärd

Regeringens förslag: En övervakningsåtgärd ska anpassas om den helt eller delvis är oförenlig med

sådana förbud, förelägganden eller villkor som kan meddelas enligt 25 kap. rättegångsbalken, eller

förbud enligt lagen om kontaktförbud eller lagen om tillträdes- förbud vid idrottsarrangemang.

Är övervakningsåtgärden helt oförenlig med dessa åtgärder, ska den anpassas genom att den ersätts med en åtgärd som motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor som kan meddelas enligt 25 kap. rättegångsbalken. I övriga fall ska övervakningsåtgärden anpassas till en åtgärd som motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor enligt 25 kap. rättegångsbalken, lagen om kontaktförbud eller lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

En åtgärd som har anpassats ska så långt som möjligt motsvara övervakningsåtgärden i det utländska beslutet och får inte heller vara strängare än denna.

Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens. I promemorian föreslås att anpassning även kan ske genom att en övervakningsåtgärd undantas från erkännande och uppföljning samt att en åtgärd endast kan anpassas genom att ersättas med beslut motsvarande reseförbud och anmälningsskyldighet enligt 25 kap. rättegångsbalken.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser godtar förslagen eller invänder inte mot dem. Domstolsverket anser att de förslag som läggs fram i promemorian är välavvägda och har sin grund i den inställning som Sverige haft i de förhandlingar som föregått rambesluten; att dessa så långt möjligt ska inkorporeras i svensk lagstiftning utan ändringar eller omfattande undantag. Åklagarmyndigheten ifrågasätter om den före- slagna regleringen är tillräcklig för vad som ska gälla för anpassning. Kriminalvården anför att Sverige bör överväga att åta sig att erkänna och följa upp elektronisk övervakning inom ramen uppföljning av en övervakningsåtgärd, särskilt om alternativet är att den misstänkte i stället frihetsberövas. Tullverket föreslår förtydligande justeringar i den föreslagna bestämmelsen om anpassning. Juridiska fakultetsnämnden vid

Uppsala universitet understryker särskilt att om Sverige inte godtar vissa

72

åtgärder kan det skapa incitament för myndigheter i de utfärdande

Prop. 2014/15:116

staterna att inte begära uppföljning i Sverige, med resultat att den

 

misstänkte i stället blir frihetsberövad i den stat där rättegången ska

 

hållas.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Allmänna utgångspunkter

 

Det övergripande syftet med rambeslutet är bland annat att stärka rätten

 

till frihet genom att främja användningen av icke frihetsberövande

 

övervakningsåtgärder i stället för att frihetsberöva den misstänkte, när

 

han eller hon har sin hemvist i en annan medlemsstat än den stat i vilken

 

brottsutredningen pågår. Rambeslutet innebär ett åtagande för Sverige att

 

erkänna och följa upp övervakningsåtgärder som beslutats i den andra

 

medlemsstaten och, som utgångspunkt, ska det ske även om en

 

motsvarande åtgärd inte kan beslutas i Sverige eller om åtgärden beslutas

 

i Sverige under andra förutsättningar.

 

Åtagandet är dock inte absolut. Medlemsstaterna kan under vissa

 

förutsättningar vägra erkännande (se avsnitt 8.3). Vidare har det i

 

rambeslutet införts en möjlighet för myndigheterna i den verkställande

 

staten att anpassa beslutade övervakningsåtgärder (artikel 13). Om

 

åtgärderna till sin art är oförenliga med lagstiftningen i den verkställande

 

staten, får myndigheten i den staten anpassa dem till sådana typer av

 

övervakningsåtgärder som ska tillämpas enligt den statens lagstiftning

 

för likvärdiga brott. Den anpassade övervakningsåtgärden ska emellertid

 

så långt möjligt motsvara den som fastställts av den utfärdande staten och

 

får inte vara strängare än den ursprungliga åtgärden.

 

Bedömningen i promemorian är att anpassning bör ske om

 

övervakningsåtgärden inte har någon motsvarighet i svensk rätt, dvs. om

 

åtgärden som sådan är främmande för vårt nationella system. Vid

 

bedömningen av om åtgärden har någon motsvarighet i svensk rätt

 

föreslås det dock sakna betydelse om åtgärden meddelats i ett

 

straffrättsligt förfarande eller i en annan typ av förfarande. Ingen av

 

remissinstanserna invänder mot bedömningen i promemorian i denna del.

 

Att erkänna och följa upp en övervakningsåtgärd som inte har någon

 

motsvarighet i vårt straffprocessuella system kan visserligen te sig något

 

främmande. Samtidigt innebär principen om ömsesidigt erkännande just

 

detta, dvs. att medlemsstaterna ska godta andra medlemsstaters domar

 

och beslut trots att förutsättningar saknas att fatta ett motsvarande beslut i

 

den egna staten. Bestämmelsen om anpassning i artikel 13 innebär dock

 

enligt regeringens uppfattning att en övervakningsåtgärd som är helt

 

främmande för svensk rätt får anses vara oförenlig med vår lagstiftning i

 

den mening som avses i artikeln. Om den andra staten beslutat om t.ex.

 

en åtgärd som innebär tillträdesförbud avseende något annat än

 

idrottsarrangemang, får den anses vara oförenlig med svensk rätt och bör

 

således kunna anpassas. Mot denna bakgrund gör regeringen

 

bedömningen att anpassningsbestämmelsen i den nya lagen bör ges en

 

snäv utformning som innebär att en övervakningsåtgärd endast får

 

anpassas om åtgärden helt eller delvis är oförenlig med svensk lag eller

 

annan svensk författning. Är åtgärden däremot förenlig med svensk rätt,

 

dvs. en motsvarighet finns i svensk lag, ska den erkännas utan

73

Prop. 2014/15:116

74

anpassning även om motsvarande åtgärd i Sverige beslutas i ett annat förfarande än ett straffrättsligt förfarande.

Vilka övervakningsåtgärder ska anpassas?

Inledningsvis kan påpekas att regeringen i avsnitt 8.2.2 föreslår att endast de s.k. obligatoriska övervakningsåtgärderna i artikel 8.1 ska kunna erkännas och följas upp i Sverige. Om beslutet om övervakningsåtgärder innehåller andra åtgärder, ska beslutet inte erkännas över huvud taget. Någon anpassning blir i dessa fall inte aktuell. Det är således endast för åtgärderna i artikel 8.1 som frågan om anpassning kan uppstå.

Artikel 8.1 omfattar vissa övervakningsåtgärder som svenska myndig- heter inte kan besluta särskilt om inom ramen för ett straffrättsligt förfarande. Dessa är beslut om att den misstänkte ska meddela byte av bosättning (punkten a), att den misstänkte inte får besöka vissa ställen, orter eller fastställda områden (punkten b) och att den misstänkte ska undvika kontakt med vissa personer med anknytning till de påstådda brotten (punkten f).

Inom ramen för ett svenskt beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet får det förutsättas att den misstänkte ska anmäla byte av bosättning. I vart fall finns det inget hinder att med stöd av 25 kap. 2 § rättegångsbalken besluta om villkor med ett sådant innehåll. En övervakningsåtgärd enligt artikel 8.1 a kan därför inte anses vara oförenlig med svenska bestämmelser och bör därför inte bli föremål för anpassning.

När det gäller åtgärder enligt artikel 8.1 f kan svenska myndigheter, även om sådana beslut inte utgör ett straffprocessuellt tvångsmedel, besluta om förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person (kontaktförbud) enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud. Sådana kontaktförbud kan vara utvidgade till att avse förbud att uppehålla sig i närheten av en annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den personen brukar vistas (utvidgat kontaktförbud) och förbud att uppehålla sig inom ett ännu större område (särskilt utvidgat kontaktförbud). Ett särskilt utvidgat kontaktförbud kan omfatta ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där den andra personen har sin bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas. Därutöver kan beslutas om förbud att uppehålla sig i en bostad som brukas gemensamt med annan (kontaktförbud avseende gemensam bostad).

Ett beslut om övervakningsåtgärder som motsvarar ett förbud enligt lagen om kontaktförbud bör, som utgångspunkt, inte bli föremål för anpassning utan ska erkännas fullt ut. Med tanke på att medlemsstaternas system skiljer sig åt bör inte minsta avvikelse från ett svenskt kontaktförbud leda till en anpassning. Endast om förbudet är helt eller delvis oförenligt med vad som är möjligt att besluta om enligt nämnda lag, bör anpassning ske. Ett exempel på när anpassning bör ske är när åtgärden är utformad på så sätt att den misstänkte ska hålla ett visst avstånd från den som förbudet avser skydda. Åtgärden får i sådana fall anses delvis oförenlig med svenska bestämmelser eftersom ett svenskt kontaktförbud inte innehåller angivelser av avstånd, utan antingen innebär förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en person

eller, vid ett utvidgat kontaktförbud, förbud att uppehålla sig i närheten av en angiven plats där personen brukar vistas. Vid bedömningen av om övervakningsåtgärden är förenlig med ett svenskt kontaktförbud ska någon prövning av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att meddela ett visst kontaktförbud enligt lagen om kontaktförbud inte göras. Principen om ömsesidigt erkännande, som rambeslutet grundas på, innebär att det utländska beslutet ska erkännas och följas upp även om ett sådant beslut inte hade kunnat meddelas i ett motsvarande nationellt fall.

När det gäller åtgärder enligt artikel 8.1 b kan svenska myndigheter visserligen besluta om tillträdesförbud, enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (lagen om tillträdesförbud), men endast om det rör sig om en plats avsedd för idrottsutövning. Om övervakningsåtgärden avser andra platser, får den anses vara helt oförenlig med svensk rätt och bör således anpassas.

Även om övriga åtgärder i artikel 8.1 c, d och e, motsvaras av svenska straffprocessuella tvångsåtgärder, kan det inte uteslutas att den åtgärd som beslutats i en annan stat innehåller delar som också får anses vara främmande enligt svensk rätt och därmed behöver anpassas.

Enligt rambeslutet finns det en möjlighet för den verkställande staten att följa upp övervakningsåtgärder med hjälp av elektronisk övervakning (skäl 11). Något krav på att så ska kunna ske uppställs dock inte. I promemorian föreslås att ett villkor om elektronisk övervakning ska anpassas genom att alltid undantas från erkännande och uppföljning. Elektronisk övervakning är emellertid inte en sådan åtgärd som omfattas av artikel 8.1 utan ett sätt att följa upp en beslutad åtgärd (t.ex. genom att kunna kontrollera om den misstänkte håller ett visst avstånd till en viss angiven plats). Regeringen anser därför inte att det är aktuellt att tillämpa bestämmelserna om anpassning avseende ett villkor om att uppföljning av beslutade åtgärder ska ske genom elektronisk övervakning. Har den utfärdande staten ställt upp ett sådant villkor bör det i stället ses som en fråga om på vilket sätt en åtgärd ska följas upp (se avsnitt 8.6).

Sammanfattningsvis anser regeringen att en övervakningsåtgärd som är helt eller delvis oförenlig med de förbud, föreskrifter eller villkor som kan meddelas enligt 25 kap. rättegångsbalken eller med förbud enligt lagen om kontaktförbud eller lagen om tillträdesförbud bör anpassas.

Hur ska anpassningen gå till?

Om en övervakningsåtgärd ska anpassas, föreskriver rambeslutet att den ska anpassas till en åtgärd som skulle ha tillgripits enligt den verkställande statens lagstiftning för likvärdiga brott (artikel 13.1). Vidare anges i bestämmelsen att den anpassade åtgärden så långt som möjligt ska motsvara den ursprungliga åtgärden och inte får vara strängare än denna.

Ett beslut om övervakningsåtgärder kan innehålla flera olika övervakningsåtgärder, t.ex. reseförbud och kontaktförbud. Enskilda övervakningsåtgärder kan också innehålla olika moment, t.ex. ett kontaktförbuds närmare omfattning.

I promemorian föreslås att anpassningen sker genom att övervakningsåtgärden antingen undantas från erkännande och uppföljning i den del den är oförenlig med förbud, förelägganden eller

Prop. 2014/15:116

75

Prop. 2014/15:116 villkor som kan meddelas enligt bestämmelserna i 25 kap. rättegångsbalken, lagen om kontaktförbud eller lagen om tillträdesförbud eller, om åtgärden är helt oförenlig med sådana beslut, ersätts med ett förbud, föreläggande eller villkor som kan meddelas med stöd av 25 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken. Lösningen med att delvis undanta en åtgärd har valts mot bakgrund av att det föreslås att en utländsk övervakningsåtgärd endast kan ersättas med en åtgärd enligt bestämmelserna i 25 kap. rättegångsbalken och inte med en åtgärd enligt lagen om kontaktförbud eller lagen om tillträdesförbud. Regeringen anser emellertid att en delvis annan lösning bör väljas.

Det kan ifrågasättas om en bestämmelse om att undanta en åtgärd från erkännande och uppföljning är förenlig med rambeslutet. Artikel 13 talar om att anpassa en åtgärd till en annan, inte om att undanta en åtgärd. Att undanta en åtgärd från erkännande och uppföljning kan av andra medlemsstater, på goda grunder, uppfattas som att Sverige vägrar att följa upp en åtgärd, vilket inte är i enlighet med rambeslutet. En sådan bestämmelse i lagen bör därför undvikas, vilket också torde vara vad

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet åsyftar.

Som angetts ovan kan en övervakningsåtgärd som är oförenlig med svensk rätt, enligt förslaget i promemorian, endast anpassas till ett förbud, ett föreläggande eller ett villkor som kan meddelas med stöd av 25 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken. Skälet till detta anges vara att en anpassning enligt ordalydelsen i artikel 13.1 ska ske till typer av övervakningsåtgärder som kan tillämpas enligt den verkställande statens lagstiftning för likvärdiga brott. I promemorian görs bedömningen att det för svenskt vidkommande innebär att en anpassning endast kan göras till en åtgärd enligt 25 kap. rättegångsbalken. En strikt tolkning av artikel 13.1 kan möjligen leda till en sådan slutsats. Regeringen menar dock, med utgångspunkt i att rambeslutet baserar sig på principen om ömsesidigt erkännande, att även övriga bestämmelser i samma artikel måste beaktas. Av dessa följer att anpassningen så långt som möjligt ska motsvara den åtgärd som den andra staten beslutat om samt att den anpassade åtgärden inte får anses som strängare (artikel 13.1 sista meningen och 13.2).

Lösningen i promemorian innebär t.ex. att ett förbud att kontakta en person, när det inte är möjligt att endast undanta vissa delar, ska ersättas med ett reseförbud eller en anmälningsskyldighet. Detta kan enligt förslaget inträffa om förbudet innebär att den misstänkte ska uppehålla sig på ett visst avstånd från personen i stället för ett förbud att uppehålla sig i närheten av en annan persons bostad eller arbetsplats. Enligt vad som angetts ovan får en sådan utländsk åtgärd anses delvis oförenlig med svenska regler. Att i dessa situationer ersätta det utländska kontaktförbudet med en åtgärd enligt 25 kap. rättegångsbalken, i stället för att anpassa åtgärden till ett förbud motsvarande de som kan meddelas med stöd av lagen om kontaktförbud, anser regeringen svårligen kan uppfylla de övriga krav som följer av artikel 13. Det kan på goda grunder hävdas att en sådan anpassning över huvud taget inte motsvarar den ursprungliga åtgärden. Vidare kan det ifrågasättas om inte en sådan lösning även innebär att den anpassade åtgärden är strängare än den ursprungliga, vilket inte heller är förenligt med rambeslutet.

76

För att i största möjliga utsträckning undvika dessa situationer och för att leva upp till de krav som ställs upp i artikel 13 bör det även vara möjligt att anpassa den utländska åtgärden till en åtgärd som motsvarar ett förbud enligt lagen om kontaktförbud och lagen om tillträdesförbud, trots att sådana förbud inte är möjliga att använda som straffprocessuella tvångsmedel i svensk rätt. Regeringen är medveten om att det kan bli aktuellt att anpassa en åtgärd som över huvud taget inte har någon motsvarighet i svensk rätt, t.ex. ett tillträdesförbud som avser helt andra platser än idrottsarenor. I dessa fall får åtgärden anses vara helt oförenlig med svensk rätt. Regeringen anser att åtgärden i sådana situationer endast bör kunna ersättas med åtgärder motsvarande dem som regleras i 25 kap. rättegångsbalken. I kombination med särskilda uppsatta villkor får det i möjligaste mån eftersträvas en åtgärd som ligger så nära den ursprungliga åtgärden som möjligt och som inte heller får anses som strängare. Som Lagrådet påpekar kan det inträffa att samtliga åtgärder som det, enligt den reglering som föreslås, är möjligt att ersätta den ursprungliga åtgärden med, framstår som strängare än den ursprungliga åtgärden. Rambeslutet innehåller inte några regler om hur den verkställande staten ska agera i en sådan situation. Av bestämmelsen i artikel 13.2 får det emellertid anses följa att det, om en sådan situation uppstår, inte är möjligt att följa upp den åtgärd som beslutats av den andra staten.

Regeringen anser således att artikel 13.1 inte behöver tolkas så snävt att anpassningen bara kan ske till svenska straffprocessuella åtgärder enligt 25 kap. rättegångsbalken. Dessutom innebär även promemorians förslag att Sverige accepterat att erkänna och följa upp åtgärder som inte enligt svensk rätt kan meddelas som straffprocessuella åtgärder, t.ex. om den beslutade åtgärden helt överensstämmer med en åtgärd enligt lagen om kontaktförbud och lagen om tillträdesförbud. Regeringens förslag innebär en marginell utvidgning av vad en åtgärd kan anpassas till, men det innebär en ökad förenlighet med rambeslutets övergripande syfte. Det ska dock betonas att anpassningen inte betyder att det meddelas t.ex. ett svenskt kontaktförbud, utan endast att åtgärden ersätts med en åtgärd som i sin utformning och omfattning motsvarar ett sådant förbud.

Sammanfattningsvis bör en utländsk övervakningsåtgärd som är helt oförenlig med sådana förbud, föreläggande eller villkor som kan meddelas enligt 25 kap. rättegångsbalken, lagen om kontaktförbud eller lagen om tillträdesförbud ersättas med en åtgärd som motsvarar reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. rättegångsbalken. I övriga fall bör anpassning ske genom att den utländska övervakningsåtgärden anpassas till en åtgärd som motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor enligt 25 kap. rättegångsbalken, lagen om kontaktförbud eller lagen om tillträdesförbud.

Förfarandet vid anpassning

Enligt rambeslutet ska myndigheten i den verkställande staten, utan dröjsmål, skriftligen informera den behöriga myndigheten i den utfärdande staten om ett beslut om anpassning (artikel 20.2 f). Den utfärdande myndigheten får i sådana fall återkalla beslutet om övervakningsåtgärder, förutsatt att uppföljningen i den verkställande

Prop. 2014/15:116

77

Prop. 2014/15:116 staten ännu inte har påbörjats (artikel 13.3). Ett beslut om återkallelse ska meddelas så snart som möjligt, dock senast tio dagar efter mottagandet av informationen om anpassning.

I promemorian föreslås att frågan om anpassning ska hanteras som en handläggningsfråga inför den slutliga prövningen av om beslutet om övervakningsåtgärder ska erkännas och följas upp. Det föreslås därför också att tidpunkten för beslutet i fråga om erkännande och uppföljning ska skjutas fram med tio dagar om det föreligger behov av anpassning. Regeringen anser emellertid att en annan ordning bör väljas. Beslutet om anpassning bör meddelas i samband med en eventuell uppföljningsför- klaring, vilket bland annat artikel 13.3 pekar på. En sådan ordning torde också innebära bättre förutsättningar att hålla de tidsfrister som anges i artikel 12.1 än om tidpunkten för när ett beslut ska meddelas skjuts upp med tio dagar. Vidare torde den andra statens möjlighet att återkalla in- tyget utgå från att det finns ett formellt beslut om anpassning. Om åter- kallelse sker, ska uppföljningsförklaringen upphävas (se avsnitt 8.10).

Anpassning kan bli aktuellt även i fall när myndigheten i den utfärdande staten har ändrat beslutet om övervakningsåtgärder (artikel 18.4 a). I samband med att åklagaren prövar frågan om ändring av uppföljningsförklaringen måste således också frågan om behovet av anpassning prövas (se avsnitt 8.9).

8.6Uppföljning i Sverige av ett beslut om övervakningsåtgärder

Regeringens förslag: En uppföljningsförklaring ska gälla omedelbart. Uppföljningen ska få påbörjas först när den misstänkte har delgetts förklaringen och den behöriga myndigheten i den andra staten har underrättats om förklaringen. Om anpassning har skett, ska uppföljningen påbörjas tidigast tio dagar efter en sådan underrättelse.

Åklagaren ansvarar för uppföljningen. Vid uppföljningen får åklagaren anlita biträde av Polismyndigheten. Uppföljning får inte ske genom elektronisk övervakning.

Passhinder ska gälla enligt passlagen (1978:302) för den som är föremål för övervakningsåtgärder som motsvarar reseförbud eller anmälningsskyldighet, dock med möjlighet för åklagaren att medge undantag.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I promemorian föreslås ingen bestämmelse om när uppföljningen får påbörjas.

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna godtar förslagen eller invänder inte mot dem. Göta hovrätt påtalar att det i lagtexten tydligare bör framgå vad det innebär att åklagaren ska ”följa upp” beslutet om övervakningsåtgärder. Även Åklagarmyndigheten påpekar att den föreslagna lagtexten inte ger några närmare anvisningar om vad åklagarens åtagande innebär och understryker i samband därmed att åklagarens skyldighet att hålla sig underrättad angående omständig-

78

heter som kan föranleda följdbeslut av den utfärdande staten inte ska

Prop. 2014/15:116

tolkas som någon aktiv bevakningsplikt.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Enligt artikel 16 i rambeslutet är det den verkställande statens

 

lagstiftning som ska tillämpas för uppföljningen av övervaknings-

 

åtgärderna, bland annat angående vilken eller vilka myndigheter som

 

ansvarar för uppföljningen. I denna del instämmer regeringen i

 

promemorians förslag att åklagaren bör ansvara för uppföljningen av de

 

åtgärder som anges i förklaringen. Som föreslås i promemorian bör också

 

åklagaren kunna anlita biträde av Polismyndigheten vid uppföljningen.

 

Ingen av remissinstanserna invänder mot dessa förslag. Säkerhetspolisen

 

blev den 1 januari 2015 en egen myndighet. Frågan om Säkerhetspolisen

 

ska omfattas av lagen diskuteras inte i promemorian och väcks inte heller

 

av någon av remissinstanserna. Det finns således inte något

 

beredningsunderlag för att nu bedöma om även Säkerhetspolisen bör

 

omfattas av den nya regleringen.

 

När får uppföljning av ett erkänt beslut om övervakningsåtgärder

 

påbörjas?

 

Ett beslut om övervakningsåtgärder är en tillfällig åtgärd som vidtas i ett

 

pågående förfarande i den andra staten. Vid den tidpunkt som

 

uppföljningsförklaringen meddelas kommer den misstänkte i många fall

 

att befinna sig i den andra staten i avvaktan på den svenska åklagarens

 

beslut i fråga om erkännande och uppföljning. Den faktiska

 

uppföljningen av beslutet om övervakningsåtgärder kan därför normalt

 

sett inte påbörjas förrän den misstänkte har inställt sig i Sverige. Om

 

uppföljningsförklaringen inte börjar gälla omedelbart, kan det dock få

 

konsekvensen att den misstänkte i onödan måste kvarbli i häkte i den

 

andra staten, i avvaktan på att uppföljningsförklaringen vinner laga kraft

 

här. Uppföljningsförklaringen bör därför gälla omedelbart.

 

Av artikel 11.1 i rambeslutet följer att uppföljningen kan påbörjas här i

 

Sverige först när den andra statens behöriga myndighet har underrättats

 

om uppföljningsförklaringen. Detta bör framgå av lag. Åklagarens

 

underrättelseskyldighet, vilken följer av artikel 20.2 e, kan regleras i

 

förordning. Som påpekas av Lagrådet bör det av lagtexten även framgå

 

att uppföljning inte kan påbörjas förrän den misstänkte underrättats om

 

uppföljningsförklaringen. Som framgår av avsnitt 8.5.2 föreslår

 

regeringen att förklaringen ska delges den misstänkte. I lagen bör således

 

anges att uppföljningen inte kan påbörjas förrän sådan delgivning skett.

 

Om åklagaren har anpassat det utländska beslutet om övervaknings-

 

åtgärder (se avsnitt 8.5.3), vilket kommer att framgå av uppföljnings-

 

förklaringen, bör uppföljningen inte påbörjas förrän den andra staten haft

 

möjlighet att reagera på denna anpassning. Enligt artikel 13.3 har den

 

utfärdande staten tio dagar på sig att återkalla intyget efter att ha blivit

 

informerad om anpassningen, under förutsättning att uppföljningen ännu

 

inte påbörjats. För att göra det möjligt för den andra staten att i tid ta

 

ställning till om en återkallelse ska ske, bör det också framgå av lagen att

 

uppföljningen, i dessa fall, får påbörjas tidigast tio dagar efter det att den

 

andra statens myndighet underrättats om uppföljningsförklaringen.

79

Prop. 2014/15:116

80

Hur ska uppföljningen ske?

I promemorian föreslås att åklagaren ska följa upp den uppföljnings- förklaring som meddelats. Åklagarmyndigheten och Göta hovrätt påpekar att det av den föreslagna formuleringen av lagtexten inte går att utläsa vilka konkreta åtgärder åklagaren ska vidta för att följa upp det utländska beslutet. De åtgärder som ska vidtas för att följa upp ett utländskt beslut kommer att se olika ut beroende på vilka övervaknings- åtgärder som omfattas av beslutet. Regeringen anser därför att det är förenat med svårigheter att i lagtexten närmare konkretisera vad åklagaren med biträde av Polismyndigheten faktiskt ska göra för att följa upp beslutet i fråga.

Vad gäller frågan om vilka faktiska åtgärder åklagare och Polismyndigheten ska vidta i samband med uppföljningen av ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder bör dock utgångspunkten, som föreslås i promemorian, vara att dessa beslut ska följas upp på det sätt som svenska beslut om reseförbud, anmälningsskyldighet, kontaktförbud och tillträdesförbud följs upp. Den nuvarande regleringen i detta avseende är begränsad. Av svenska beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet framgår i korthet vilka skyldigheter besluten innebär för den misstänkte. Av besluten kan också i viss mån utläsas vilka åtgärder Polismyndigheten ska vidta, t.ex. att kontrollera att den misstänkte anmäler sig personligen vid myndigheten vid angivna tidpunkter eller att myndigheten ska ta emot pass eller annan legitimationshandling som den misstänkte enligt ett särskilt villkor i beslutet ska lämna ifrån sig. Därutöver innehåller inte besluten några särskilda anvisningar till verkställande myndighet. Dessa beslut följs således upp på det sätt som bedöms lämpligt. Inte heller beslut om kontaktförbud och tillträdesförbud innehåller normalt några särskilda anvisningar till åklagare eller polis, utöver vilka skyldigheter den enskilde har att iaktta. Domstol eller åklagare som meddelar beslut om kontaktförbud eller tillträdesförbud ska dock underrätta Polismyndig- heten om beslutet. Syftet med underrättelsen är att Polismyndigheten ska kunna övervaka att förbudet respekteras. I anledning av Åklagar- myndighetens påpekande om att det inte bör föreligga någon generell plikt att aktivt övervaka den misstänkte kan konstateras att den reglering som regeringen nu föreslår inte är avsedd att innebära att åklagare och Polismyndigheten ska vidta mer långtgående åtgärder än vid motsvarande svenska beslut. Någon sådan skyldighet föreskrivs inte heller i rambeslutet.

De utländska övervakningsåtgärderna kan ofta innebära ett förbud för den misstänkte att göra något, t.ex. att kontakta en viss person eller att lämna svenskt territorium, eller ett påbud för den misstänkte att informera om varje byte av bosättning. Vid försummad anmälnings- skyldighet kommer överträdelsen omgående att upptäckas av Polismyndigheten. De svenska myndigheterna torde i de allra flesta andra fall få kännedom om en överträdelse genom en polisanmälan eller när det uppdagas vid en registerslagning vid någon form av poliskontroll, t.ex. i trafiken.

Eftersom det endast är myndigheten i den utfärdande staten som är behörig att besluta om konsekvenser av en överträdelse av beslut om

övervakningsåtgärder ska svenska bestämmelser angående överträdelser av de aktuella åtgärderna inte tillämpas. Det innebär t.ex. att en person som är föremål för en övervakningsåtgärd som motsvarar reseförbud inte ska frihetsberövas med stöd av 25 kap. 9 § rättegångsbalken om förbudet överträds och att övervakningsåtgärder som motsvarar kontaktförbud och tillträdesförbud inte är straffsanktionerade.

En annan sak är förstås om t.ex. en överträdelse av ett utländskt förbud att kontakta en person medför misstanke om att den som beslutet avser har gjort sig skyldig till en gärning som kan utgöra brott enligt svensk rätt, såsom misshandel eller olaga hot. Vidare kan den information som åklagaren erhåller leda till att ett svenskt beslut om kontaktförbud eller tillträdesförbud meddelas.

Den skyldighet som finns i rambeslutet att underrätta den behöriga myndigheten i den andra staten om varje överträdelse av en övervakningsåtgärd eller om annan iakttagelse som kan leda till ett följdbeslut enligt artikel 18.1 bör åligga åklagaren. Polismyndigheten bör vara skyldig att informera åklagaren om eventuella överträdelser, t.ex. om den misstänkte inte efterlever sin anmälningsplikt. Vid rapport- eringen till den andra statens myndigheter ska formuläret i bilaga 2 till rambeslutet användas. Inom ramen för denna rapporteringsskyldighet bör åklagaren eller Polismyndigheten vid behov kunna inhämta viss information, t.ex. ställa vissa kontrollfrågor till den misstänkte. Om myndigheterna i den andra staten däremot vill hålla formella förhör, t.ex. genom videolänk, eller vidta någon annan åtgärd för att närmare utreda överträdelsen, får detta ske enligt de överenskommelser som gäller mellan Sverige och den andra staten och som regleras bland annat i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, vilket också rambeslutet förutsätter (artikel 19.4).

I promemorian föreslås att ett villkor om att uppföljning ska ske genom elektronisk övervakning som beslutats av den andra staten ska undantas från erkännande och uppföljning genom bestämmelsen om anpassning. Kriminalvården invänder mot detta förslag och anför att ett beslut som innefattar elektronisk övervakning bör kunna följas upp i Sverige.

Ett svenskt kontaktförbud kan i vissa fall kombineras med elektronisk övervakning. Elektronisk övervakning kan dock inte användas för att följa upp straffprocessuella tvångsmedel i Sverige. Mot bakgrund av att rambeslutet innebär ett nytt samarbete mellan medlemsstaterna samt att elektronisk övervakning innebär en betydande inskränkning i den enskildes rörelsefrihet instämmer regeringen i bedömningen i promemorian att sådan övervakning inte är aktuell för närvarande. Möjligheten att följa upp ett beslut genom elektronisk övervakning är något som den verkställande staten råder över, se skäl 11 i rambeslutet. Regeringen anser dock inte att ett sådant villkor ska undantas genom anpassning, se avsnitt 8.5.3. Om den andra staten har beslutat om en övervakningsåtgärd som omfattas av artikel 8.1 i rambeslutet och i samband med översändandet av beslutet till Sverige anger att åtgärden bör följas upp genom elektronisk övervakning, t.ex. för att övervaka en åtgärd som motsvarar ett svenskt kontaktförbud, ska åtgärden erkännas och följas upp utan anpassning. Uppföljningen ska däremot inte ske genom elektronisk övervakning. För att tydliggöra att ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder inte ska följas upp med elektronisk

Prop. 2014/15:116

81

Prop. 2014/15:116 övervakning bör det anges särskilt i den nya lagen. Åklagaren bör i dessa situationer, innan beslut i fråga om erkännande och uppföljning meddelas, underrätta den utfärdande staten om att elektronisk övervakning inte är möjlig.

Om den misstänkte behöver inställa sig i den andra staten för exempelvis förhör eller huvudförhandling, får han eller hon själv ombesörja resan till den andra staten. Frågan om kostnader för den misstänktes resor mellan den utfärdande och den verkställande staten regleras inte i rambeslutet (skäl 14).

Passhinder och införande av uppgifter i register

Enligt 7 § passlagen (1978:302) föreligger hinder mot att bifalla en passansökan om en person är underkastad reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. rättegångsbalken. Av 23 a § passförordningen (1979:664) framgår att domstol eller åklagare som meddelar beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet genast ska underrätta Polismyndigheten som ser till att uppgift om beslutet förs in i registret över efterlysta personer. Av 13 a § efterlysningskungörelsen (1969:293) följer också att för passhinderundersökning får efterlysnings- registret innehålla uppgift om personer som är underkastade reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § rättegångsbalken.

I promemorian föreslås att en passansökan ska avslås när sökanden är föremål för en uppföljningsförklaring som avser övervakningsåtgärder motsvarande reseförbud och anmälningsskyldighet. Regeringen in- stämmer i promemorians förslag. En uppföljningsförklaring i dessa delar bör ha liknande rättsverkningar som beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet. Visserligen finns det inte längre någon gränskontroll mellan de stater som ingår i Schengensamarbetet. Samtliga medlemsstater i EU deltar dock inte i detta samarbete och i förhållande till stater utanför EU har passhindret betydelse. Med hänsyn till att den misstänkte i något skede ska återvända till den andra staten för lagföring kan passhindret inte gälla utan undantag. Åklagaren bör därför, i samråd med myndigheten i den andra medlemsstaten, kunna medge undantag från passhindret. Bestämmelser om detta bör tas in i passlagen.

När en uppföljningsförklaring som innehåller åtgärder som motsvarar reseförbud eller anmälningsskyldighet (punkterna c, d eller e i artikel 8.1) har meddelats bör, på motsvarande sätt som vid reseförbud och anmälningsskyldighet som meddelats med stöd av 25 kap. rättegångsbalken, Polismyndigheten underrättas för att besluten ska föras in i registret över efterlysta personer. Bestämmelser om detta kan tas in i passförordningen och efterlysningskungörelsen.

Meddelade förbud enligt lagen om kontaktförbud och lagen om tillträdesförbud registreras i belastningsregistret enligt 3 § 5 lagen (1998:620) om belastningsregister. Sedan den 1 april 2015 förs dessutom uppgifter om personer som har meddelats tillträdesförbud in i ett särskilt register (enligt lagen [2015:51] om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang). Polismyndigheten ansvarar för registret och kan tillhandahålla idrottsorganisationer information ur det i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelser av ett tillträdesförbud.

82

Belastningsregistret får enligt 3 § lagen om belastningsregister endast innehålla uppgifter om den som har förklarats skyldig till ett brott, meddelats åtalsunderlåtelse eller har ålagts ett straffsanktionerat förbud. Regeringen delar bedömningen i promemorian att uppföljningsför- klaringar avseende övervakningsåtgärder som motsvarar svenska kontaktförbud och tillträdesförbud inte kan anses utgöra straff- sanktionerade förbud i den mening som avses i lagen om belastnings- register. Uppgifter om sådana uppföljningsförklaringar bör därför inte föras in i belastningsregistret.

En uppföljning av ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder avseende åtgärder som motsvarar ett svenskt kontaktförbud eller tillträdesförbud innebär att åklagaren ska kunna rapportera eventuella överträdelser av sådana förbud. För att Polismyndigheten ska kunna rapportera in en överträdelse till åklagaren behöver myndigheten ha tillgång till uppgifter om uppföljningsförklaringen. Det är därför lämpligt att Polismyndigheten har ansvaret för att registrera uppgifter om meddelade uppföljningsförklaringar avseende övervakningsåtgärder som motsvarar svenska kontaktförbud och tillträdesförbud. För att uppgifter om uppföljningsförklaringar ska kunna fylla sin funktion krävs att Polismyndigheten från berörda myndigheter får relevant information om bland annat meddelade, ändrade och upphävda uppföljningsförklaringar. De närmare förutsättningarna för detta kan regleras i förordning. I promemorian föreslås att dessa uppföljningsförklaringar ska registreras i efterlysningsregistret som regleras i efterlysningskungörelsen, men med hänsyn till att motsvarande registrering av svenska kontaktförbud och tillträdesförbud sedan den 1 januari 2015 inte längre sker i efterlysningsregistret är en annan lösning att föredra.

Polismyndigheten får enligt polisdatalagen (2010:361) behandla personuppgifter om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller beivra brott eller fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden. Som konstateras i avsnitt 6.5 anser regeringen att svenska myndigheters hantering av ärenden om erkännande och uppföljning av beslut om övervaknings- åtgärder utgör brottsbekämpande verksamhet.

Regeringen anser att den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att registrera uppgifter om meddelade uppföljningsförklaringar som avser övervakningsåtgärder motsvarande svenska kontaktförbud inte behöver särregleras utan kan ske med stöd av polisdatalagen på sätt Polismyndigheten finner lämpligt. Denna registreringsskyldighet kan regleras i förordning. Regeringen anser att samma sak bör gälla för uppföljningsförklaringar avseende åtgärder som motsvarar svenska tillträdesförbud. Uppgifter om sådana förklaringar bör således inte föras in i det nya register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang som nämnts ovan. Detta främst mot bakgrund av att utländska beslut om övervakningsåtgärder är av en annan art än svenska, straffsanktionerade, tillträdesförbud. Med hänsyn till att enskilda idrottsorganisationer ska kunna få del av uppgifterna i registret för att upprätthålla gällande beslut om tillträdesförbud och att befogenheterna att t.ex. hindra en person tillträde till ett arrangemang skiljer sig åt beroende på om det är ett svenskt eller ett utländskt beslut, bedömer regeringen att det inte är

Prop. 2014/15:116

83

Prop. 2014/15:116 lämpligt att föra in uppgifter om två olika typer av beslut i samma register.

 

8.7

Överklagande

 

 

 

Regeringens förslag: Åklagarens beslut i fråga om erkännande och

 

uppföljning ska få överklagas till tingsrätten av den misstänkte.

 

Överklagandet ska vara skriftligt och ges in till åklagaren. Ett

 

överklagande av åklagarens beslut ska ha kommit in till åklagaren

 

inom tre veckor från den dag då den misstänkte fick del av beslutet.

 

Åklagaren prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om

 

överklagandet inte avvisas, ska åklagaren översända det och övriga

 

handlingar i ärendet till tingsrätten.

 

Behörig tingsrätt ska vara den tingsrätt inom vars domkrets det

 

överklagade beslutet har fattats.

 

Rättens handläggning ska ske med skyndsamhet. Åklagaren är

 

motpart till den misstänkte sedan handlingarna i ärendet har

 

överlämnats till tingsrätten. Om rätten överväger att upphäva en

 

uppföljningsförklaring, ska åklagaren ges tillfälle att yttra sig. Rättens

 

slutliga beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska delges den

 

misstänkte. I övrigt ska lagen om domstolsärenden gälla vid rättens

 

prövning.

 

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.

 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna godtar

 

förslagen eller invänder inte mot dem. Stockholms tingsrätt anför dock

 

att det kan ifrågasättas om rätten att överklaga ska vara inskränkt i tid på

 

det sätt som föreslås i promemorian.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Överklagande av åklagarens beslut

 

Rambeslutet innehåller inga uttryckliga föreskrifter om att medlems-

 

staterna ska införa möjligheter till att överklaga ett beslut om erkännande

 

och uppföljning. Om ett rättsmedel har anlitats, tillåts dock att tidsfristen

 

för slutligt beslut förlängs (artikel 12.2). Dessutom föreskrivs en

 

skyldighet att underrätta den utfärdande staten om beslutet överklagas

 

(artikel 20.2 d).

 

Regeringen instämmer i promemorians förslag, vilket inte ifrågasätts

 

av någon remissinstans, att den misstänkte bör ha rätt att överklaga

 

åklagarens beslut, oavsett om det är ett bifall eller ett avslag. Vidare delar

 

regeringen bedömningen i promemorian att det inte finns skäl att införa

 

en möjlighet för myndigheten i den andra staten att överklaga sådana

 

beslut.

 

 

I promemorian föreslås att åklagarens beslut ska kunna överklagas till

 

tingsrätt skriftligen inom tre veckor från den dag då den enskilde fick del

 

av beslutet. Överklagandet ska enligt förslaget i promemorian sändas till

 

åklagaren, som prövar om överklagandet har getts in i rätt tid.

 

Stockholms tingsrätt ifrågasätter om ett överklagande ska vara inskränkt i

84

tiden mot bakgrund av att ett beslut enligt 25 kap. rättegångsbalken om

att ålägga en misstänkt person reseförbud eller anmälningsskyldighet kan överklagas utan begränsning i tiden (52 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken).

Regeringen har en viss förståelse för tingsrättens synpunkter. Vidare kan konstateras att svenska åklagares beslut normalt inte är överklagbara och att de inte får laga kraft. Trots detta anser regeringen att det för de nu aktuella besluten bör finnas en överklagandefrist. För åklagarens beslut att inte erkänna och följa upp det utländska beslutet om övervaknings- åtgärder är det rimligt att en frist gäller. Den andra staten ska få ett besked enligt artikel 20.2 g i rambeslutet om ett sådant beslut. Då måste det också finnas en frist inom vilken den misstänkte kan överklaga åklagarens beslut. I det omvända fallet, dvs. när åklagaren meddelar en uppföljningsförklaring, torde det ofta vara i linje med vad den misstänkte vill. Det kan emellertid finnas situationer då den misstänkte inte är nöjd med beslutet och vill få det prövat i domstol, t.ex. vid en anpassning. Visserligen innebär en uppföljningsförklaring att den misstänkte kommer att vara föremål för övervakningsåtgärder i Sverige. Det är emellertid den andra staten som har meddelat det underliggande tvångsmedelsbeslutet och som enligt artikel 18 fattar alla följdbeslut under uppföljningen i Sverige. Dessa tvångsmedelsbeslut får överklagas i enlighet med den statens lagstiftning. Sverige har endast att följa upp ett beslut som meddelats i en annan stat. En ordning som innebär att uppföljning påbörjas i Sverige och långt därefter kan upphävas torde motverka syftet med rambeslutet, eftersom den andra statens myndigheter då inte kan veta om beslutet står kvar eller inte. Regeringen anser därför att en överklagandefrist om tre veckor bör gälla.

Behörig domstol

Som konstateras i promemorian behöver det införas en särskild regel om vilken domstol som ska vara behörig att pröva ett överklagande av åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning.

I lagrådsremissen föreslås att en forumregel motsvarande den som gäller vid överklagande av åklagarens beslut i fråga om kontaktförbud ska införas i den nya lagen. Lagrådet påpekar att en sådan forumregel i praktiken inte synes ha funktionen att klart peka ut behörig domstol. Mot bakgrund av Lagrådets synpunkter, i vilka regeringen instämmer, är det nödvändigt att i den nya lagen tydligare peka ut behörig tingsrätt. Regeringen anser att en lämplig lösning är att i lagen ange att behörig tingsrätt är den tingsrätt inom vars domkrets det överklagade beslutet har fattats. En motsvarande bestämmelse finns i 20 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser.

Rättens prövning

På samma sätt som gäller vid åklagarens prövning i fråga om en uppföljningsförklaring ska meddelas eller inte ska rätten vid ett överklagande av åklagarens beslut inte göra någon materiell prövning av de omständigheter eller överväganden som ligger bakom det utländska beslutet om övervakningsåtgärder. De frågor som rätten, beroende på vad åklagaren har beslutat om och den misstänktes yrkanden, har att pröva är således endast om det finns förutsättningar för att erkänna beslutet i

Prop. 2014/15:116

85

Prop. 2014/15:116 Sverige eller inte samt om – och i så fall hur – en anpassning bör ske. Som föreslås i promemorian bör lagen (1996:242) om domstolsärenden

 

(ärendelagen), med undantag för vissa särbestämmelser, tillämpas vid

 

domstolens handläggning av de aktuella ärendena. Samma

 

processordning gäller vid rättens prövning av verkställbarhets-

 

förklaringar om förverkande och bötesstraff som meddelats av

 

Kronofogdemyndigheten. Även vid överklagande av verkställbarhets-

 

förklaringar avseende frihetsberövande påföljder ska rätten tillämpa

 

ärendelagen (4 kap. 3 § i lagen om verkställighet av frihetsberövande

 

påföljder).

 

Tillämpningen av ärendelagen innebär bland annat att rätten normalt är

 

domför med en lagfaren domare (3 §), att förfarandet som huvudregel är

 

skriftligt (13 §), att ärendet normalt inte får avgöras utan att den som är

 

part har fått tillfälle att yttra sig över en uppgift som har tillförts ärendet

 

genom någon annan än parten (22 §), att de skäl som bestämt utgången

 

normalt ska framgå av rättens beslut (28 §) samt att domstolens beslut får

 

överklagas (36 §).

 

Vad gäller frågan om behovet av att införa särbestämmelser för rättens

 

prövning gör regeringen följande överväganden.

 

Med hänsyn till vad som gäller för åklagare vid domstolsprövningar

 

bör det särskilt anges att åklagare är motpart och inte

 

Åklagarmyndigheten (jfr 11 § ärendelagen).

 

I avsnitt 8.5.2 föreslår regeringen, med hänsyn till den frist om 20

 

arbetsdagar som ställs upp i artikel 12.1 i rambeslutet, att det införs en

 

tidsfrist för åklagarens handläggning. Enligt punkten 2 i samma artikel

 

förlängs tidsfristen med ytterligare 20 arbetsdagar om beslutet i fråga om

 

erkännande överklagas. Den misstänkte kommer i många fall att vara

 

frihetsberövad – eller riskera att bli frihetsberövad – i den utfärdande

 

staten under tiden åklagaren och rätten handlägger ärendet om

 

erkännande och uppföljning. Skyndsamhetskrav avseende rättens

 

prövning av mål och ärenden ska användas med stor restriktivitet. Med

 

hänsyn till de tidsfrister som ställs upp i rambeslutet och som Sverige har

 

en skyldighet att rätta sig efter samt framför allt den omständigheten att

 

ärendena i fråga rör erkännande och uppföljning av ett straffprocessuellt

 

tvångsmedel mot enskild, finns det enligt regeringens mening behov av

 

att uttryckligen föreskriva en skyndsamhet för denna ärendetyp.

 

Regeringen anser därför att det, som föreslås i promemorian, bör införas

 

ett skyndsamhetskrav för rättens prövning. Det bör dock inte uppställas

 

någon särskild tidsfrist för när rätten ska meddela beslut. Åklagarens

 

skyldighet att informera myndigheten i den utfärdande staten om

 

överklagande kan regleras i förordning.

 

Som redogörs för i avsnitt 8.5.2 ska myndigheterna i de olika staterna

 

samråda med varandra i olika situationer, bland annat om den

 

verkställande staten överväger att vägra erkänna beslutet om

 

övervakningsåtgärder. Denna samrådsskyldighet bör för Sveriges del

 

fullgöras av åklagaren och omfatta samtliga fall då det kan bli aktuellt att

 

vägra erkännande. Liknande föreskrifter om samrådsskyldighet med den

 

utfärdande myndigheten finns i andra rambeslut (bland annat artikel 7.3 i

 

rambeslutet om verkställighet av bötestraff). Eftersom ärendelagen

 

föreskriver att en myndighet som är motpart inte har rätt att yttra sig före

86

rättens avgörande, om det bedöms onödigt, (22 § tredje stycket) har det

vid genomförandet av dessa rambeslut införts en bestämmelse om att Prop. 2014/15:116 Kronofogdemyndigheten ska ha getts tillfälle att yttra sig innan rätten

upphäver en verkställbarhetsförklaring (3 kap. 14 § lagen om verkställighet av bötesstraff). För att åklagaren ska kunna fullgöra sin samrådsskyldighet med myndigheten i den utfärdande staten bör det därför införas en motsvarande skyldighet för rätten att ge åklagaren tillfälle att yttra sig innan rätten upphäver en uppföljningsförklaring.

I avsnitt 8.5.2 föreslår regeringen att åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska delges den misstänkte. Som Lagrådet påpekar bör även rättens slutliga beslut delges den misstänkte. Att delgivning av de aktuella besluten alltid ska ske följer inte av ärendelagens bestämmelser. Det bör därför, som föreslås av Lagrådet, införas en särskild delgivningsbestämmelse i den nya lagen.

I övrigt bedömer regeringen att det inte finns något behov av särbestämmelser för rättens prövning av ärenden om erkännande och uppföljning av ett beslut om övervakningsåtgärder.

8.8

Förlängning av tiden för uppföljning

 

 

 

Regeringens förslag: Om myndigheten i den andra medlemsstaten

 

begär det, ska tiden för uppföljningen i Sverige förlängas. Åklagaren

 

meddelar beslut i fråga om förlängning. Beslutet ska delges den

 

misstänkte.

 

Om tiden för uppföljningen är på väg att löpa ut, ska åklagaren

 

begära besked från den behöriga myndigheten i den andra staten om

 

huruvida uppföljningen ska fortsätta.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens. I

 

promemorian föreslås ingen bestämmelse om att åklagaren ska begära

 

besked om huruvida uppföljningen ska fortsätta.

 

Remissinstanserna godtar förslaget eller invänder inte mot det.

 

Skälen för regeringens förslag: Av uppföljningsförklaringen ska

 

framgå under hur lång tid uppföljningen ska fortgå (se avsnitt 8.5.1). Den

 

andra medlemsstaten är enligt artikel 10.5 skyldig att i intyget som ska

 

bifogas beslutet om övervakningsåtgärder ange hur länge åtgärderna

 

kommer att behöva följas upp. Den tid som angetts i uppföljnings-

 

förklaringen kan dock av skäl som är hänförliga till den andra staten

 

behöva förlängas och det är behörig myndighet i den staten som beslutar

 

om en sådan förlängning (artikel 18.1). Enligt artikel 19.5 ska åklagaren

 

underrättas om ett sådant beslut.

 

Regeringen delar bedömningen i promemorian att någon ny upp-

 

följningsförklaring inte behöver meddelas i de fall då den andra staten

 

har förlängt den tid övervakningsåtgärderna ska följas upp. Regeringen

 

anser att det bör vara tillräckligt att åklagaren meddelar ett beslut om att

 

förlänga uppföljningen i Sverige för att den andra statens beslut ska ges

 

verkan här. Ett sådant beslut kan exempelvis antecknas på uppföljnings-

 

förklaringen. Beslutet bör inte kunna överklagas. I stället får möjlig-

 

heterna att överklaga beslutet om att förlänga tiden för uppföljning

 

hanteras inom ramen för den andra statens förfarande. Visserligen torde

 

behörig myndighet i den andra staten tillse att den misstänkte underrättas

87

Prop. 2014/15:116 om förlängningen av beslutet om övervakningsåtgärder. För att tillförsäkra att han eller hon verkligen blir medveten om att tiden förlängts bör åklagarens beslut om förlängning ändå delges den misstänkte.

Behörig myndighet i en verkställande stat kan enligt artikel 19.2 begära en bekräftelse från den utfärdande statens myndigheter på att uppföljningen ska fortgå efter det att den tid som angetts i artikel 10.5 löpt ut. Mot bakgrund av att beslutet om övervakningsåtgärder är ett utländskt tvångsmedel som följs upp i Sverige bör det införas en bestämmelse i lagen om att åklagaren ska inhämta besked från den andra staten i fråga om huruvida uppföljningen ska fortsätta eller inte. Utgångspunkten är förstås att den utfärdande staten på egen hand ska begära en förlängning eller i vart fall utan dröjsmål besvara en sådan begäran om besked från den svenska åklagaren. Om den tid som angivits i uppföljningsförklaringen löper ut utan att den andra staten begärt någon förlängning av tiden för uppföljning, bör uppföljningen avbrytas. Något särskilt beslut om upphävande av förklaringen behöver inte meddelas (se avsnitt 8.10). I artikel 23.3 föreskrivs att en förutsättning för att uppföljningen ska få avslutas på denna grund är att myndigheten i den utfärdande staten trots en påminnelse inte besvarar en begäran om besked om huruvida uppföljningen ska fortsätta eller inte. Närmare om åklagarens skyldigheter i detta avseende kan regleras i förordning.

 

8.9

Ändring av uppföljningsförklaringen

 

 

 

Regeringens förslag: Har den behöriga myndigheten i den andra

 

medlemsstaten ändrat på beslutet om övervakningsåtgärder, ska

 

uppföljningsförklaringen ändras i enlighet med den andra statens

 

beslut, under förutsättning att åtgärderna fortfarande är sådana som

 

Sverige har åtagit sig att följa upp. Vid ett beslut om ändring av

 

uppföljningsförklaringen ska anpassning av övervakningsåtgärderna

 

kunna ske. De regler om tidsfrister, delgivning och uppföljning som

 

gäller för beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska gälla även

 

för beslut angående ändring av uppföljningsförklaringen.

 

Åklagaren ska pröva frågor om ändring av uppföljningsförklaringen.

 

Åklagarens beslut ska få överklagas av den misstänkte.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens. I

 

promemorian föreslås att en meddelad uppföljningsförklaring ska

 

upphävas om den andra staten beslutar om ändring av beslutet om

 

övervakningsåtgärder och att en ny – begränsad – prövning i fråga om

 

erkännande och uppföljning ska göras.

 

Remissinstanserna godtar förslaget eller invänder inte mot det.

 

Skälen för regeringens förslag: En ändring av beslutet om

 

övervakningsåtgärder meddelas enligt artikel 18.1 i rambeslutet av

 

myndigheten i den andra staten. Ett ändringsbeslut kan exempelvis vara

 

föranlett av att åklagaren rapporterat om en överträdelse av den

 

ursprungliga övervakningsåtgärden. Av artikel 19.5 följer att den andra

 

staten är skyldig att underrätta åklagaren om dessa beslut. Som anges i

88

promemorian bör det inte uppställas något krav på att myndigheten i den

andra staten utfärdar ett nytt intyg. Det måste dock stå klart för åklagaren vad myndigheten i den utfärdande staten har beslutat. Vid oklarheter får åklagaren samråda med den andra statens myndigheter.

I promemorian föreslås att den ursprungliga uppföljningsförklaringen ska upphävas och en ny förklaring meddelas när myndigheten i den utfärdande staten har ändrat innehållet i beslutet om övervaknings- åtgärder. Regeringen anser emellertid att hanteringen av ett beslut om ändring som meddelats av den andra staten bör vara så enkel och smidig som möjligt. Att införa en ordning som innebär att en meddelad uppföljningsförklaring undanröjs vid varje eventuell ändring av det underliggande beslutet riskerar att komplicera hanteringen mer än nödvändigt. För att den misstänkte ska kunna ställas till svars för en överträdelse av en övervakningsåtgärd bör denne ha delgetts förklaringen. Om den ursprungliga förklaringen upphävs, kommer det att uppstå en lucka fram till dess den misstänkte delgetts den nya förklaringen. Den andra staten torde dock utgå från att dess beslut om övervakningsåtgärder har effekt hela tiden.

En mer lämplig lösning är enligt regeringens mening att ändringen resulterar i ett beslut om ändring av den gällande uppföljnings- förklaringen. Mot bakgrund av de krav som ställs upp i artikel 18.3 och 18.4 ska en sådan prövning, vilket också föreslås i promemorian, vara begränsad till att kontrollera att den nya åtgärden omfattas av de åtgärder som räknas upp i artikel 8.1 (se avsnitt 8.2.2) och att bedöma om en anpassning är nödvändig (se avsnitt 8.5.3). Någon prövning av vägransgrunderna ska inte ske. Ett beslut om att ändra uppföljnings- förklaringen bör innehålla uppgift om den ändring som gjorts och, i förekommande fall, om den ändrade åtgärden har anpassats. Beslutet i fråga om ändring bör vidare innehålla de skäl som bestämt utgången och delges den enskilde. Vidare bör samma tidsfrister som gäller för meddelande av beslut i fråga om erkännande och uppföljning gälla även för beslut i fråga om ändring. Tidpunkten för när uppföljningen av ett ändringsbeslut påbörjas bör bestämmas på samma sätt som gäller för den ursprungliga uppföljningsförklaringen (se avsnitt 8.6). Ett beslut i fråga om ändring av uppföljningsförklaringen bör också på samma sätt som gäller beträffande det ursprungliga beslutet i fråga om erkännande och uppföljning kunna överklagas (se avsnitt 8.7).

I promemorian föreslås att ändring av uppföljningsförklaringen prövas och beslutas av åklagare. Om åklagarens ursprungliga uppföljnings- förklaring har överklagats och är föremål för rättens prövning när en ändring av beslutet om övervakningsåtgärder kommer åklagaren till handa, föreslås dock i promemorian att rätten ska pröva frågan i samband med prövningen av det överklagade beslutet. Regeringen ser visserligen fördelen med ett sådant förslag men anser ändå att åklagaren bör pröva ändringen i samtliga fall, bland annat mot bakgrund av att den ändring som skett kan röra en åtgärd som tidigare inte varit föremål för åklagarens prövning, t.ex. beträffande anpassning. Däremot bör åklagaren informera rätten om att en ändring av beslutet om övervakningsåtgärder kommit in. Detta kan regleras i förordning.

Prop. 2014/15:116

89

Prop. 2014/15:116

8.10

Upphävande av en uppföljningsförklaring

 

 

 

Regeringens förslag: Uppföljningsförklaringen ska upphävas, om

 

– det

framkommer omständigheter som medför att beslutet om

 

övervakningsåtgärder inte får följas upp i Sverige,

 

– beslutet om övervakningsåtgärder och intyget återkallas,

 

– den misstänkte inte kan påträffas i Sverige,

 

– åklagaren till den andra medlemsstatens behöriga myndighet vid

 

flera tillfällen har rapporterat om överträdelser av beslutet om

 

övervakningsåtgärder och den myndigheten, trots begäran om

 

detta, inte fattar något beslut eller vidtar någon annan åtgärd med

 

anledning av rapporteringen, eller

 

– det inte längre finns förutsättningar att följa upp ett beslut om

 

övervakningsåtgärder till följd av att det i ett straffrättsligt eller

 

något annat förfarande har vidtagits tvångsåtgärder mot den

 

misstänkte, eller att den misstänkte har påbörjat verkställigheten av

 

en påföljd.

 

Beslut om upphävande av en uppföljningsförklaring meddelas av

 

åklagaren och ska delges den misstänkte. Ett beslut om upphävande

 

som grundas på att beslutet om övervakningsåtgärder inte får erkännas

 

i Sverige får överklagas av den misstänkte.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Promemorian innehåller inte något förslag om att straffverkställighet och

 

tvångsåtgärder i förfaranden som inte är straffrättsliga ska kunna utgöra

 

grund för upphävande av en uppföljningsförklaring.

 

Remissinstanserna godtar förslagen eller invänder inte mot dem.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Grunder för upphävande

 

I rambeslutet finns inga uttryckliga föreskrifter om när ett beslut om

 

erkännande kan upphävas. Däremot finns bestämmelser om att upp-

 

följningen kan återgå till den utfärdande staten i vissa fall (artikel 11.2)

 

och att intyget kan återkallas av den utfärdande staten (artikel 19.6) samt

 

bestämmelser som reglerar situationer då någon uppföljning inte är

 

genomförbar (artiklarna 18.5 och 20.2 c). En tillämpning av dessa

 

bestämmelser resulterar i att uppföljningen i den verkställande staten ska

 

upphöra. Mot denna bakgrund bör det, som föreslås i promemorian,

 

införas bestämmelser om att den uppföljningsförklaring som har

 

meddelats i vissa fall ska upphävas.

 

Uppföljningsförklaringen bör upphävas om det framkommer nya

 

omständigheter som medför att beslutet om övervakningsåtgärder inte

 

kan följas upp i Sverige. Det huvudsakliga tillämpningsområdet för en

 

sådan bestämmelse torde vara, såsom promemorian pekar på, att det efter

 

att uppföljningsförklaringen meddelats framkommer omständigheter som

 

skulle utgöra skäl för att vägra att erkänna och följa upp beslutet om

 

övervakningsåtgärder, dvs. att en vägransgrund hade kunnat tillämpas (se

 

avsnitt 8.3). Det bör dock påpekas att den föreslagna undantagsregeln till

 

vägransgrunderna kan tillämpas även i dessa fall. Ett särskilt skäl till att

90

inte använda sig av en vägransgrund kan vara att uppföljningen redan har

påbörjats i Sverige. Upphävande på grund av nya omständigheter blir också aktuellt i de fall den andra staten ändrat beslutet om övervakningsåtgärder till att avse åtgärder som Sverige inte är skyldig att följa upp (se artikel 11.2 c). Det förutsätter dock att beslutet som helhet har ändrats. Om beslutet har ändrats endast delvis, får uppföljningen fortsätta avseende de oförändrade åtgärderna. Visserligen finns inte något uttryckligt stöd i rambeslutet för denna föreslagna grund för upphävande, men uppföljningen avser ett tvångsmedel och nya omständigheter som kommer fram bör åklagaren kunna ta hänsyn till. Innan uppföljningsförklaringen upphävs på den nu föreslagna grunden bör åklagaren samråda med den andra statens myndigheter. Ett sådant samråd kan regleras i förordning.

Regeringen anser vidare, såsom föreslås i promemorian, att uppföljningsförklaringen bör upphävas om beslutet om övervaknings- åtgärder och intyget återkallas. Av artikel 11.2 b framgår att den utfärdande statens behöriga myndighet kan återkalla intyget efter att den informerats om att anpassning skett. Samma myndighet kan även i andra fall återkalla intyget, vilket framgår av artikel 19.6. Innebörden av återkallelsen är förstås att uppföljningen ska upphöra omedelbart och för att så ska ske bör förklaringen upphävas.

En annan situation då uppföljningsförklaringen bör upphävas är om den misstänkte, sedan uppföljningen påbörjats, inte kan påträffas i Sverige. Detta eftersom en uppföljning då i praktiken är omöjlig att genomföra. Att den verkställande staten i en sådan situation inte är skyldig att följa upp övervakningsåtgärderna framgår av artikel 20.2 c. Däremot bör ett upphävande med stöd av denna bestämmelse ske först när åklagaren antingen erhåller information som tydligt pekar på att den misstänkte lämnat Sverige, eller om åklagaren med hjälp av andra myndigheter trots upprepade försök inte lyckas lokalisera eller få kontakt med den misstänkte

Det bör också, såsom föreslås i promemorian, införas en grund för upphävande för den situationen att den behöriga myndigheten i den andra staten, efter att den vid upprepade tillfällen upplysts om att den misstänkte överträtt en övervakningsåtgärd, varken, inom en angiven tidsfrist, fattar något beslut enligt artikel 18.1 eller vidtar någon annan åtgärd med anledning av rapporteringen. En sådan passivitet från den andra statens myndigheter måste kunna resultera i att uppföljningen avslutas, vilket också framgår av artikel 11.2 e i rambeslutet. I artikel 23 föreskrivs ett visst förfarande som måste iakttas innan uppföljningen kan avslutas i dessa situationer. I huvudsak innebär bestämmelsen att flera uppmaningar till den andra statens myndigheter krävs innan förklaringen kan upphävas.

Som föreslås ovan ska åklagaren innan tiden för uppföljningen löper ut begära besked från den andra statens myndigheter om huruvida uppföljningen ska fortsätta. I lagrådsremissen föreslås att den andra statens underlåtenhet att besvara en sådan begäran ska kunna leda till ett upphävande av uppföljningsförklaringen. Lagrådet anser att någon sådan grund för upphävande inte synes vara nödvändig, eftersom uppföljnings- förklaringen, som enligt regeringens förslag ska innehålla uppgift om den tid som uppföljningen ska pågå, automatiskt upphör att gälla när den angivna tiden löpt ut. Regeringen instämmer i Lagrådets synpunkt och

Prop. 2014/15:116

91

Prop. 2014/15:116 anser därmed att den tidigare föreslagna grunden för upphävande bör utgå. Med hänsyn till bestämmelsen i artikel 23.3, som föreskriver vissa

 

krav på förfarandet innan uppföljningen kan avslutas, är det viktigt att

 

åklagaren i god tid före den tidpunkt som anges i uppföljnings-

 

förklaringen begär besked från myndigheten i den andra staten om

 

huruvida uppföljningen ska fortsätta, se vidare avsnitt 8.8.

 

Regeringen instämmer vidare i promemorians förslag att uppföljnings-

 

förklaringen ska upphävas om beslutet om övervakningsåtgärder inte kan

 

följas upp till följd av att det inletts ett straffrättsligt förfarande mot den

 

misstänkte. Hinder mot fortsatt uppföljning torde endast föreligga när det

 

i anledning av det straffrättsliga förfarandet vidtagits tvångsåtgärder mot

 

den misstänkte, varför det bör uppställas som en förutsättning för att

 

upphävande ska kunna ske.

 

Denna grund för upphävande bör omfatta den situationen att

 

tvångsåtgärder vidtas i anledning av att den behöriga myndigheten i den

 

andra staten, utan att återkalla beslutet och intyget, utfärdar en europeisk

 

arresteringsorder eller en nordisk arresteringsorder för den gärning som

 

beslutet om övervakningsåtgärder grundas på. Om ett sådant

 

överlämnande begärs, kommer den misstänkte i de allra flesta fall att

 

anhållas och häktas, varför det inte längre är praktiskt möjligt att följa

 

upp beslutet om övervakningsåtgärder. Även om ett frihetsberövande inte

 

sker men det vidtas åtgärder enligt 25 kap. rättegångsbalken, torde det

 

framstå som mindre lämpligt att fortsätta uppföljningen.

 

Nu aktuell grund för upphävande bör även omfatta den situationen att

 

uppföljningen inte kan fortsätta på grund av att det vidtagits

 

tvångsåtgärder mot den misstänkte i andra straffrättsliga förfaranden som

 

pågår antingen i Sverige eller i en annan stat än den utfärdande staten.

 

Att den stat som följer upp ett utländskt beslut om övervaknings-

 

åtgärder kan vidta åtgärder med anledning av annan brottslighet än det

 

beslutet om övervakningsåtgärder avser framgår av artikel 18.5 i

 

rambeslutet. Om svenska myndigheter inleder ett straffrättsligt

 

förfarande mot den misstänkte bör åklagaren underrätta myndigheten i

 

den andra medlemsstaten om det. Leder det svenska förfarandet till att

 

den berörda personen frihetsberövas, bör uppföljningsförklaringen

 

upphävas eftersom det inte längre är möjligt att följa upp beslutet om

 

övervakningsåtgärder. Skulle åtgärder enligt 25 kap. rättegångsbalken

 

vidtas, torde det också vara olämpligt att låta uppföljningsförklaringen

 

fortsätta att gälla. Detsamma bör gälla om den misstänkte är föremål för

 

ett straffrättsligt förfarande i en annan stat än den som fattat beslut om

 

övervakningsåtgärder. Om det gentemot den misstänkte har utfärdats en

 

europeisk eller nordisk arresteringsorder eller om han eller hon har

 

efterlysts internationellt enligt reglerna om utlämning, kan det leda till att

 

personen i fråga frihetsberövas eller blir föremål för åtgärder enligt

 

25 kap. rättegångsbalken. Frihetsberövas den misstänkte, finns det på

 

samma sätt som om en svensk förundersökning inletts inga

 

förutsättningar att följa upp beslutet om övervakningsåtgärder.

 

Detsamma torde gälla om det i en sådan situation beslutas om reseförbud

 

eller anmälningsskyldighet.

 

Vidare anser regeringen att det bör vara möjligt att upphäva en

 

uppföljningsförklaring om den misstänkte under pågående uppföljning

92

påbörjar verkställigheten av en påföljd. Om straffverkställigheten är

sådan att den hindrar fortsatt uppföljning bör bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Mot denna bakgrund bör det införas en särskild grund för upphävande för de situationer där beslutet om övervakningsåtgärder inte längre kan följas upp i Sverige till följd av att det i ett straffrättsligt förfarande har vidtagits tvångsåtgärder mot den som beslutet om övervakningsåtgärder avser eller till följd av att han eller hon har påbörjat verkställigheten av en påföljd.

Som påtalas av Lagrådet torde motsvarande hinder mot fortsatt uppföljning även kunna uppstå vid andra typer av frihetsberövanden än straffrättsliga, t.ex. vid tvångsomhändertaganden enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Regeringen anser därför att den nyss föreslagna upphävandegrunden även bör omfatta de situationer då det på grund av tvångsåtgärder som vidtagits mot den misstänkte i andra förfaranden än straffrättsliga, föreligger hinder mot fortsatt uppföljning.

Om åklagarens skyldighet att underrätta myndigheten i den utfärdande staten om att det har inletts andra förfaranden mot den berörda personen kan meddelas föreskrifter i förordning. Om myndigheten i den stat som beslutat om övervakningsåtgärderna då ger in en egen begäran om överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder, vilket inte torde kunna uteslutas, får dessa konkurrerande framställningar prövas enligt lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder (5 kap. 4 och 5 §§).

Förfarandet vid upphävande

Förfarandet för att upphäva en uppföljningsförklaring bör vara enkelt och smidigt. I promemorian föreslås att åklagaren ska vara behörig att upphäva förklaringen i samtliga fall. Regeringen instämmer i promemorians förslag. Visserligen skulle det kunna ifrågasättas om åklagaren ska kunna upphäva en förklaring som rätten fastställt eller meddelat. Skälet till detta är att åklagaren inte bör kunna upphäva rättens beslut på de grunder som rätten prövat. Denna situation kan dock endast uppkomma när det framkommer omständigheter som medför att beslutet om övervakningsåtgärder inte får följas upp i Sverige. Grunden för att upphäva i dessa fall är att det framkommit nya omständigheter som inte varit föremål för rättens prövning. Om det blir aktuellt att upphäva en uppföljningsförklaring med stöd av denna bestämmelse, kommer det vidare att krävas samråd med den andra statens behöriga myndighet, vilket åklagaren ansvarar för. Sammantaget anser därför regeringen att åklagaren bör ha ensam behörighet att besluta om att upphäva en uppföljningsförklaring.

En uppföljningsförklaring som upphävs på grund av att det framkommit att beslutet om övervakningsåtgärder inte får erkännas i Sverige förutsätter att det har gjorts en ny bedömning beträffande de allmänna förutsättningarna för erkännande eller hindren mot erkännande. Den mot vilken uppföljningsförklaringen gäller bör därför, på samma grunder som när det gäller möjligheten att överklaga själva uppföljningsförklaringen, i den situationen kunna överklaga beslutet om upphävande. I övrigt bör åklagarens upphävandebeslut inte kunna överklagas. Ett beslut om upphävande bör delges den misstänkte.

Prop. 2014/15:116

93

Prop. 2014/15:116 8.11

Överlämnande från Sverige enligt en europeisk

 

arresteringsorder

Regeringens förslag: Den strafftröskel om minst ett års fängelse som gäller för överlämnande från Sverige till en annan medlemsstat enligt en europeisk arresteringsorder ska inte gälla om överlämnandet avser en gärning som legat till grund för ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som erkänts i Sverige. Detta undantag i fråga om tillämplig strafftröskel ska dock endast gälla under förutsättning att den misstänkte befann sig i den andra staten när beslutet om övervakningsåtgärder meddelades och att uppföljningen av beslutet fortfarande pågår här i Sverige när arresteringsordern utfärdas.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Promemorian innehåller inget förslag om vissa särskilt angivna förutsättningar för att undantaget beträffande strafftröskel ska gälla.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna godtar förslaget eller invänder inte mot det. Åklagarmyndigheten avstyrker dock förslaget med hänvisning till att det inte är rimligt att Sverige bistår ett annat land med ett överlämnande för sådan mindre allvarlig brottslighet som skulle kunna komma i fråga. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet anför att den föreslagna ordningen är rimlig om utgångspunkten är en situation där den misstänkte initialt befunnit sig i den utfärdande staten. Fakultetsnämnden påtalar dock att varken rambeslutet eller förslagen i promemorian hindrar att ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder meddelas när den misstänkte befinner sig i en annan stat än den utfärdande, vilket i ett sådant fall med den föreslagna ordningen skulle innebära att strafftröskeln för överlämning slopas utan att det egentligen finns några skäl för det. Mot denna bakgrund anser fakultetsnämnden att Sverige inte bör tillämpa rambeslutets undantag från den strafftröskel som gäller för överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.

Skälen för regeringens förslag: Rambeslutet vilar på grundtanken att myndigheten i den utfärdande staten, om den misstänkte exempelvis överträder beslutet om övervakningsåtgärder eller inte frivilligt återvänder till den utfärdande staten för rättegång, kan vidta andra tvångsåtgärder för att säkerställa lagföringen, t.ex. genom att en europeisk arresteringsorder utfärdas. Mot bakgrund av att rambeslutet även är tänkt att tillämpas för mindre allvarlig brottslighet ska den strafftröskel som normalt gäller för överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder, dvs. gärningen ska kunna leda till fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i ett år eller mer, inte tillämpas. Varje medlemsstat kan dock i en förklaring ange att den ändå avser att tillämpa strafftröskeln om ett år (artikel 21.3).

Åklagarmyndigheten och Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet anser att Sverige bör upprätthålla denna strafftröskel. Lagrådet anser att det finns skäl för fortsatta överväganden i fråga om lämpligheten av att inte tillämpa den normalt gällande strafftröskeln i de nu aktuella fallen. Som påpekats är en av grundtankarna med rambeslutet

att beslut om övervakningsåtgärder ska kunna meddelas avseende mindre

94

allvarliga brott. En förutsättning för att en myndighet i en medlemsstat ska överväga att fatta ett beslut om övervakningsåtgärder i dessa fall kommer sannolikt att vara att det finns en möjlighet att få personen i fråga återförd till den utfärdande staten om han eller hon t.ex. inte frivilligt inställer sig till förhör eller huvudförhandling. Om Sverige väljer att tillämpa strafftröskeln, är risken stor att beslut om övervakningsåtgärder avseende lindrigare brott inte kommer att översändas till Sverige för erkännande och uppföljning och således att personer med anknytning till Sverige får sitta frihetsberövade i en annan medlemsstat i stället för att vara föremål för övervakningsåtgärder i Sverige. Denna aspekt väger enligt regeringens mening tyngre än att upprätthålla den strafftröskel som normalt gäller vid överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.

Ett avsteg från strafftröskeln ligger också i linje med regeringens förslag att svenska beslut om övervakningsåtgärder ska kunna meddelas även för brott för vilka inte är föreskivet fängelse i ett år (se avsnitt 7.1).

Sammantaget delar regeringen därför bedömningen i promemorian att den strafftröskel som gäller för överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder inte ska gälla om begäran om överlämnande avser en gärning som legat till grund för ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som följs upp här. En bestämmelse om detta bör, som föreslås i promemorian, föras in i lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. För att tydliggöra att undantagsbestämmelsen är kopplad till att uppföljning pågår här i Sverige och således inte kan göras gällande efter att uppföljningen upphört föreslås dock en något annorlunda formulering av bestämmelsen i fråga. Mot bakgrund av de synpunkter som Lagrådet och Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet framför gällande förslaget i denna del anser regeringen vidare att det finns skäl att ytterligare begränsa de situationer då avsteg från straffskalan ska kunna ske. Regeringen anser visserligen att risken för ett sådant kringgående av reglerna om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder som Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet och även Lagrådet tar upp är begränsad. För att utesluta att ett beslut om övervakningsåtgärder meddelas i den misstänktes utevaro i syfte att kunna begära honom eller henne överlämnad enligt en arresteringsorder oberoende av vilket straff som är föreskrivet för det aktuella brottet, anser dock regeringen att den föreslagna undantagsbestämmelsen endast ska kunna tillämpas om den misstänkte befann sig i den utfärdande staten när beslutet om övervakningsåtgärder meddelades.

Lagrådet anmärker att det i den föreslagna bestämmelsen inte uppställs något krav på att den misstänkte ska ha överträtt beslutet om övervakningsåtgärder eller på annat sätt undandragit sig lagföring för att överlämnande ska kunna ske. Enligt den ordning som regeringen nu föreslår kommer den misstänkte ha befunnit sig i den utfärdande staten vid tidpunkten för beslutet om övervakningsåtgärder. Det får förutsättas att den andra medlemsstaten i en sådan situation inte har något intresse av att utfärda en europeisk arresteringsorder så länge den misstänkte följer beslutade åtgärder och inställer sig till eventuella förhör och förhandlingar. Vidare anser regeringen att införandet av ett kriterium som är kopplat till den misstänktes misskötsamhet riskerar att ge upphov

Prop. 2014/15:116

95

Prop. 2014/15:116 till flera tillämpningsproblem. Att svenska åklagare och domstolar i samband med prövningen av frågan om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder, med de tidsfrister som gäller i det förfarandet, skulle behöva utreda sambandet mellan utfärdandet av arresteringsordern och en eventuell misskötsamhet är inte rimligt. Detta särskilt mot bakgrund av vad regeringen angett ovan beträffande risken för att en europeisk arresteringsorder utfärdas så länge den misstänkte följer beslutade åtgärder. Sammantaget anser regeringen således att något sådant kriterium inte bör införas.

 

9

Underrättelser

 

 

 

Regeringens bedömning: Sverige bör underrätta rådets general-

 

sekretariat enligt artikel 6.1 i rambeslutet om att Åklagarmyndigheten

 

är behörig myndighet enligt rambeslutet såväl när Sverige är

 

utfärdande som verkställande stat och att även Ekobrottsmyndigheten

 

och allmänna domstolar är behöriga myndigheter när Sverige är

 

utfärdande stat. Underrättelsen avseende de allmänna domstolarnas

 

behörighet bör endast avse en behörighet att fatta beslut om

 

övervakningsåtgärder.

 

 

 

 

 

Promemorians bedömning överensstämmer delvis med regeringens.

 

Promemorians bedömning är att endast Åklagarmyndigheten bör utses

 

som behörig myndighet.

 

 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna delar

 

bedömningen i promemorian eller lämnar den utan invändning.

 

 

Skälen för regeringens bedömning: Av artikel 6.1 i rambeslutet följer

 

att varje medlemsstat ska ange vilka rättsliga myndigheter som enligt

 

nationell lagstiftning är behöriga att vidta åtgärder enligt rambeslutet när

 

medlemsstaten är utfärdande respektive verkställande stat.

 

 

I avsnitt 6.4 föreslår regeringen, i likhet med förslaget i promemorian,

 

att åklagare ska vara behöriga att fatta beslut och vidta åtgärder såväl när

 

ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder sänds över till en annan

 

medlemsstat som när ett utländskt sådant beslut sänds över hit. I de fall

 

Sverige är utfärdande stat ska även allmänna domstolar vara behöriga,

 

dock endast vad avser att fatta beslut om övervakningsåtgärder och vissa

 

andra beslut som är kopplade till det beslutet.

 

 

Enligt artikel 6.1 ska Sverige underrätta rådets generalsekretariat om

 

vilka rättsliga myndigheter som ska vara behöriga att vidta åtgärder

 

enligt rambeslutet. En stat kan även utse en central myndighet att bistå i

 

samarbetet (artikel 7). Regeringen delar bedömningen i promemorian att

 

någon sådan myndighet inte ska utses.

 

 

I promemorian föreslås att Sverige ska underrätta rådets general-

 

sekretariat om att Åklagarmyndigheten är behörig myndighet enligt

 

rambeslutet. Regeringen anser emellertid att underrättelsen angående

 

behörig myndighet när Sverige är utfärdande stat ska omfatta samtliga

 

myndigheter som är behöriga att meddela beslut om övervaknings-

96

åtgärder (artikel 6.1 och 4 a). Eftersom allmänna domstolar och åklagare

 

 

vid såväl Åklagarmyndigheten som Ekobrottsmyndigheten föreslås ha Prop. 2014/15:116 sådan behörighet bör även allmänna domstolar och Ekobrottsmyndig-

heten anges som behöriga myndigheter när Sverige är utfärdande stat. För allmänna domstolar innebär behörigheten endast att meddela beslut, medan den för åklagare även innebär att vidta övriga åtgärder enligt föreslagna regler i avsnitt 7.

När det däremot gäller behörig myndighet i de fall Sverige är verkställande stat bör underrättelsen endast omfatta Åklagarmyndig- heten. Regeringen anser det vara en fördel att den andra statens behöriga myndigheter endast har en myndighet att vända sig till i Sverige.

10 Ekonomiska konsekvenser

Genom de nya bestämmelserna om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder åläggs Åklagarmyndigheten, Ekobrotts- myndigeten, Polismyndigheten och de allmänna domstolarna nya uppgifter. Det är inte möjligt att nu förutse hur många nya ärenden som kommer att behöva handläggas årligen vid myndigheterna. Det kan dock konstateras att ett genomförande av rambeslutet om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder kommer att medföra en viss ökad ärendemängd, eftersom det är fråga om en ny samarbetsform mellan EU- medlemsstaternas myndigheter. Det är den verkställande staten som ska stå för kostnader som uppstår vid tillämpning av rambeslutet, förutom sådana kostnader som uteslutande uppkommer på den utfärdande statens territorium (artikel 25). Åklagarmyndigheten anför att antalet inkommande ärenden kan komma att bli betydande och att de arbetsinsatser som kommer att krävas för att hantera ärenden som uppstår i anledning av den nya lagen innebär kostnadsökningar som svårligen kan finansieras inom befintliga anslag. Även Ekobrottsmyndigheten menar att det, beroende på hur många fall det kommer att bli fråga om per år, kan uppstå behov av ökade resurser till åklagarväsendet.

Regeringen delar inte Åklagarmyndighetens farhågor att antalet inkommande ärenden kommer att bli betydande. Detta trots att ett beslut om övervakningsåtgärder även kan avse mindre allvarliga brott. Regeringen bedömer det som osannolikt att det skulle finnas ett uppdämt behov från andra medlemsstater att låta misstänkta personer få återvända till Sverige för uppföljning av ett beslut om övervakningsåtgärder. Samarbetet är något helt nytt för medlemsstaterna och i vart fall initialt kommer det troligen endast att röra sig om ett fåtal sådana ärenden.

Vidare bedömer regeringen att det kan antas att antalet meddelade svenska beslut om övervakningsåtgärder kommer att bli begränsat. Förutsättningarna för att meddela ett sådant beslut är något annorlunda än de som gäller för beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet enligt 25 kap. rättegångsbalken, bland annat krävs det för att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder att det inte är olämpligt med hänsyn till utredningen och lagföringen av brottet i fråga. Reseförbud och anmälningsskyldighet enligt 25 kap. rättegångsbalken används

97

Prop. 2014/15:116 förhållandevis sparsamt. Det är inte sannolikt att beslut om övervakningsåtgärder kommer användas i större utsträckning.

Regeringen vill också i detta sammanhang lyfta fram att syftet med rambeslutet bland annat är att förbättra förutsättningarna för att välja icke frihetsberövande åtgärder i straffrättsliga förfaranden. Genom att det i högre utsträckning än tidigare blir möjligt att vidta en icke frihetsberövande straffprocessuell åtgärd i stället för att tillfälligt frihetsberöva den misstänkte bör genomförandet av rambeslutet kunna leda till vissa besparingar i form av färre frihetsberövanden i Sverige.

Sammantaget kan de eventuella merkostnader som kan komma att uppstå till följd av genomförandet av rambeslutet inte förväntas vara större än att de kan hanteras inom befintliga budgetramar för de myndigheter som berörs. Med hänsyn till att det är svårt att förutse antalet ärenden som kommer att behöva handläggas av svenska myndigheter och behov av eventuella utbildningsinsatser kan dock frågan, som påpekas av Domstolsverket, komma att behöva utvärderas en tid efter lagens ikraftträdande.

11 Ikraftträdande m.m.

Regeringens förslag: De föreslagna bestämmelserna ska träda i kraft den 1 augusti 2015. Den nya lagen om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen ska gälla gentemot de medlemsstater som genomfört rambeslutet om uppföljning av övervakningsåtgärder.

Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens. I promemorian föreslås inga övergångsregler.

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna godtar förslaget eller invänder inte mot det. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet understryker vikten av att genomföra rambeslutet före den 1 december 2014, eftersom kommissionen från och med det datumet har befogenhet att väcka talan mot Sverige på grund av försenat genomförande.

Skälen för regeringens förslag: Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att genomföra rambeslutet i nationell rätt senast den 1 december 2012 (artikel 27 i rambeslutet). Det är därför angeläget att de föreslagna bestämmelserna träder i kraft så snart som möjligt. Regeringen bedömer att bestämmelserna kan träda i kraft den 1 augusti 2015.

Den nya lagen om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen bör enbart tillämpas gentemot den stat som genomfört rambeslutet. Det föreslås en övergångsbestämmelse med den innebörden.

98

12

Författningskommentar

Prop. 2014/15:116

12.1Förslaget till lag om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

Lagen är ny. Den genomför rådets rambeslut 2009/829/RIF om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande (rambeslutet om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder). De allmänna övervägandena om behovet av en ny lag finns i avsnitt 6.1.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll och tillämplighet

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2009/829/RIF om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande.

I paragrafen anges att lagen genomför rambeslutet om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder i svensk rätt. Lagens bestämmelser ska således tolkas med beaktande av rambeslutets skäl och artiklar. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

2 § Om Europeiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämpningen av rådets rambeslut 2009/829/RIF i förhållande till en medlemsstat eller om en medlemsstat har upphört att tillämpa rambeslutet eller den nationella lagstiftning

som genomför rambeslutet, gäller inte denna lag i förhållande till den staten.

Paragrafen reglerar situationer när lagen i vissa fall inte ska tillämpas gentemot en viss medlemsstat. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Lagstiftningen omfattar som utgångspunkt ett samarbete mellan samtliga EU-medlemsstater som har genomfört rambeslutet. I förhållande till en medlemsstat som inte har genomfört rambeslutet när lagen trätt i kraft finns en övergångsbestämmelse. I denna paragraf tydliggörs dock att lagen inte gäller gentemot en medlemsstat om EU genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämpningen av rambeslutet i förhållande till den staten, eller om en medlemsstat har upphört att tillämpa rambeslutet eller den nationella lagstiftning som genomför rambeslutet.

Situationen kan uppstå t.ex. när en medlemsstat upphör att tillämpa rambeslutet på grund av att nationell domstol underkänt genomförandet eller till följd av ett utslag från EU-domstolen. Vidare kan skyddsklausuler i anslutningsfördragen innehålla bestämmelser om tillfälligt upphävande av tillämpningen av rättsakter om straffrättsligt samarbete i förhållande till en ny medlemsstat (t.ex. artikel 39 i Kroatiens

anslutningsfördrag).

99

Prop. 2014/15:116 Ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder

3 § Med ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder avses i denna lag ett beslut om att en person som är misstänkt för brott

1.förbjuds att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort i en annan medlemsstat,

eller

2.föreläggs att på vissa tider anmäla sig hos myndighet i en annan medlemsstat.

Ett förbud enligt första stycket 1 får förenas med ett föreläggande enligt första stycket 2.

Paragrafen innehåller en definition av vad som avses med ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder, dvs. vilka beslut som kan bli föremål för erkännande och uppföljning i en annan medlemsstat. Innehållet i paragrafen är baserat på artikel 4 a i rambeslutet. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Av första stycket första punkten framgår att ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder kan avse ett förbud för den misstänkte att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort i en annan medlemsstat. Som vistelseort kan bestämmas den ort där den misstänkte har sin bostad, men även en ort där han eller hon har sitt arbete eller där personen i fråga huvudsakligen vistas. Ett beslut om övervakningsåtgärder kan enligt andra punkten, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag, även avse en skyldighet för den misstänkte att på vissa tider anmäla sig hos myndighet i en annan medlemsstat. Det är för den beslutande svenska myndigheten inte möjligt att precisera hos vilken utländsk myndighet anmälan ska göras. Det får i stället avgöras av den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten i samband med erkännandet av det svenska beslutet. Med myndighet i en annan medlemsstat avses därför den myndighet som behörig myndighet i den andra medlemsstaten anvisar. Däremot ska det av det svenska beslutet, liksom vid beslut om anmälningsskyldighet enligt 25 kap. rättegångsbalken, framgå närmare hur den misstänkte ska efterleva skyldigheten att anmäla sig till myndigheten i den andra staten, t.ex. hur ofta han eller hon ska anmäla sig och att det ska vara fråga om personlig inställelse. Av 2 kap. 1 § framgår under vilka förutsättningar ett beslut om övervakningsåtgärder får meddelas.

Av andra stycket framgår att ett förbud att lämna anvisad vistelseort får förenas med ett föreläggande om att anmäla sig hos myndighet.

Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder

4 § Med ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder avses i denna lag ett verkställbart beslut, meddelat av en behörig myndighet i en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande, som innebär att en person som är misstänkt för brott ska omfattas av en eller flera övervakningsåtgärder.

 

Paragrafen innehåller en definition av vad som avses med ett utländskt

 

beslut om övervakningsåtgärder, dvs. vilka beslut som kan bli föremål

 

för erkännande och uppföljning i Sverige. Bestämmelsen i paragrafen har

 

sin grund i artikel 4 a i rambeslutet. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

 

Bestämmelsen motsvarar i huvudsak definitionen i artikel 4. Hur den

100

andra staten definierar beslutet saknar betydelse så länge kriterierna i

 

paragrafen är uppfyllda och beslutet således omfattas av rambeslutet. I Prop. 2014/15:116 bestämmelsen föreskrivs att beslutet ska vara verkställbart. Därmed avses

att avgörandet antingen ska ha fått laga kraft eller att det går i omedelbar verkställighet trots att det kan överklagas. Vidare ska beslutet vara meddelat av behörig myndighet, vilket i de flesta fall kommer att vara en rättslig myndighet, dvs. åklagare, undersökningsdomare eller domstol. Uppgifter om vilka myndigheter som är behöriga att vidta åtgärder enligt rambeslutet kommer att finnas tillgängliga för alla medlemsstater, eftersom medlemsstaterna enligt artikel 6.1 i rambeslutet ska lämna sådan information till rådets generalsekretariat. Beslutet, vilket ska vara riktat mot en person som är misstänkt för brott, ska ha beslutats under ett pågående straffrättsligt förfarande. I det förfarandet inkluderas förundersökningen och rättegångsstadiet fram till dess att dom eller slutligt beslut fått laga kraft. Slutligen krävs att beslutet innebär att den misstänkte ska vara föremål för en eller flera övervakningsåtgärder. Av 3 kap. 3 § framgår vilka övervakningsåtgärder beslutet ska avse för att kunna erkännas i Sverige.

Föreskrifter om verkställigheten av denna lag

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

I paragrafen lämnas en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela vissa föreskrifter angående verkställigheten av denna lag. Det kan exempelvis röra sig om bestämmelser avseende vissa formkrav, samråd och underrättelser. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

2 kap. Ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder som ska erkännas och följas upp i en annan medlemsstat

Förutsättningar för att meddela ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder

1 § Om någon är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han eller hon avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff men det i övrigt inte finns anledning att anhålla eller häkta den misstänkte, får han eller hon, om det är tillräckligt, i stället meddelas ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 1 kap. 3 §.

Ett beslut om övervakningsåtgärder får även meddelas om det finns skäl att anhålla eller häkta någon enligt 24 kap. 1 § första stycket 2 eller 3 rättegångsbalken men det kan antas att syftet med ett sådant frihetsberövande kan tillgodoses genom ett beslut om övervakningsåtgärder.

Ett beslut om övervakningsåtgärder får meddelas endast om

1.den misstänkte är stadigvarande bosatt i eller har annan stark anknytning till en annan medlemsstat,

2.den misstänkte samtycker till att beslutet följs upp i den andra medlemsstaten,

3.skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden

innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse, och

101

 

Prop. 2014/15:116

102

4. det inte är olämpligt med hänsyn till utredningen och lagföringen av brottet.

Paragrafen behandlar förutsättningarna för att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder som ska erkännas och följas upp i en annan medlemsstat. I 1 kap. 3 § anges vad som avses med ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

I första stycket anges vissa allmänna förutsättningar för att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder. Dessa sammanfaller med förut- sättningarna för att meddela beslut om reseförbud och anmälnings- skyldighet enligt 25 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken. För att ett beslut om övervakningsåtgärder ska kunna meddelas krävs följaktligen att personen i fråga är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa, att det föreligger flyktfara och att åtgärden anses tillräcklig.

Att åtgärden ska vara tillräcklig innebär framför allt att den ska neutralisera flyktfaran. Avgörande är inte hur stor risken är för att den misstänkte avviker, utan om beslutet är en tillräcklig åtgärd för att neutralisera risken. Vid bedömningen av om ett beslut om övervakningsåtgärder är tillräckligt bör även möjligheterna att meddela särskilda villkor enligt 2 § beaktas. Om den verkställande staten saknar förutsättningar att följa upp ett villkor som bedöms nödvändigt för att beslutet ska anses tillräckligt, t.ex. att ta emot ett pass som den misstänkte är skyldig att lämna ifrån sig, kan det dock utgöra skäl för att inte meddela ett beslut om övervakningsåtgärder. Vid osäkerhet bör åklagaren samråda med den behöriga myndigheten i den andra staten. Vid bedömningen får vidare övervägas den misstänktes möjligheter att återvända till Sverige för att medverka i förundersökningen eller delta i rättegången. Andra möjligheter för den misstänkte att närvara, t.ex. genom rättslig hjälp med video- eller telefonkonferens, får också tas i beaktande. Vidare bör bedömningen innefatta möjligheterna att, vid eventuell misskötsamhet, få den misstänkte återförd till Sverige genom en europeisk eller nordisk arresteringsorder. Om bedömningen görs att den misstänkte inte kommer att kunna överlämnas, talar det emot att ett beslut om övervakningsåtgärder meddelas.

Goda förutsättningar att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder kan finnas om orten där uppföljningen är tänkt att äga rum ligger nära den ort i Sverige där brottet utreds och eventuell huvudförhandling kommer att hållas. Ligger aktuell vistelseort långt ifrån Sverige, kan det i vissa fall vara svårare att upprätthålla nödvändig kontakt med den misstänkte och med behöriga myndigheter i den andra medlemsstaten. Vidare kan resorna till och från Sverige för att inställa sig till förhör eller förhandling innebära stora kostnader för den misstänkte. Detta kan tala emot ett beslut om övervakningsåtgärder.

Bestämmelsen i andra stycket ger utrymme för att meddela beslut om övervakningsåtgärder även vid kollusions- och recidivfara. För att så ska kunna ske krävs dock att personen i fråga är på sannolika skäl misstänkt för brott för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller mer. I dessa fall måste således de i 24 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken uppställda förutsättningarna för häktning vara uppfyllda. Avgörande för om ett beslut om övervakningsåtgärder ska kunna meddelas i dessa fall är om syftet med ett frihetsberövande kan tillgodoses genom beslutet. Det kan förutsättas att kollusions- och recidivfaran endast i sällsynta fall kan

neutraliseras genom ett beslut om övervakningsåtgärder. Bestämmelsen har därför i praktiken ett begränsat användningsområde.

I tredje stycket anges vissa ytterligare förutsättningar som gäller för att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder. Enligt första punkten ska den misstänkte vara stadigvarande bosatt i eller ha annan stark anknytning till en annan medlemsstat. Bedömningen i fråga om bosättningsförhållanden bör i första hand göras utifrån den misstänktes egna uppgifter. Vid behov kan dock eventuella oklarheter redas ut genom samråd med myndigheten i den andra staten. Vid bedömningen av om bosättningen i den andra staten ska anses vara stadgivarande kan utgångspunkten vid tillämpningen av 3 kap. 2 § 1, dvs. att en person som är folkbokförd i Sverige ska anses vara stadigvarande bosatt här, tjäna som vägledning. Annan stark anknytning kan t.ex. föreligga om den misstänkte ska bosätta sig i den andra staten av familjeskäl eller för att arbeta eller studera i landet. För att kravet på stark anknytning ska anses vara uppfyllt bör den misstänkte tillbringa eller komma att tillbringa tid i den andra staten på ett sätt som enligt svenska bestämmelser skulle kunna ligga till grund för folkbokföring. I samband med prövningen av om ett beslut om övervakningsåtgärder ska meddelas i dessa fall bör de villkor som respektive stat ställer upp för att ta emot ett beslut i dessa fall beaktas. Dessa villkor kommer genom rådets generalsekretariat att göras tillgängliga för alla medlemsstater. De svenska myndigheterna kommer således att ha information om vilka förutsättningar som gäller i detta avseende. Vid tveksamheter får åklagaren samråda med myndigheten i den andra staten.

Enligt andra punkten ska den misstänkte samtycka till att beslutet om övervakningsåtgärder följs upp i den andra staten. Den misstänktes inställning i fråga om brottsmisstanke, liksom skälen för beslutet i övrigt, saknar däremot betydelse för tillämpningen av bestämmelsen. Formerna för inhämtande och dokumentation av den misstänktes eventuella samtycke kommer att framgå av förordning.

Av tredje punkten följer att det alltid måste göras en pro- portionalitetsbedömning i samband med prövningen av om ett beslut om övervakningsåtgärder ska meddelas eller inte. Bestämmelsen motsvarar 25 kap. 1 § fjärde stycket rättegångsbalken. Ett beslut om övervakningsåtgärder får således meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse. Liksom vid beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet bör en generell försiktighet iakttas när det gäller att använda tvångsmedel för mindre allvarlig brottslighet.

Fjärde punkten innehåller ett lämplighetsrekvisit som tar sikte på den situationen att ett beslut om övervakningsåtgärder skulle vara olämpligt med hänsyn till utredningen och lagföringen av brottet. Vid bedömningen ska samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet beaktas. Varje uppgift om att brottsutredningen riskerar att kompliceras till följd av att den misstänkte lämnar Sverige medför inte att ett sådant beslut ska anses olämpligt. I detta sammanhang kan särskilt pekas på möjligheterna att med tillämpning av bestämmelser om internationell rättslig hjälp hålla video- eller telefonförhör med den misstänkte medan denne befinner sig i den andra staten. Om ett beslut om övervakningsåtgärder skulle innebära betydande förseningar i brotts-

Prop. 2014/15:116

103

Prop. 2014/15:116 utredningen, kan det vara olämpligt att meddela ett sådant beslut, t.ex. när det återstår många åtgärder i brottsutredningen vilka kräver den misstänktes närvaro i Sverige. Ytterligare exempel på situationer när det är olämpligt att meddela ett beslut om övervakningsåtgärder är när åklagaren bedömer att åtal kan väckas och huvudförhandling hållas innan det blir aktuellt att faktiskt påbörja uppföljningen av det svenska beslutet i den andra staten. Enligt artikel 12 i rambeslutet har den behöriga myndigheten i den andra staten 20 arbetsdagar på sig att meddela sitt beslut i fråga om erkännande. Om beslutet om erkännande överklagas, förlängs fristen med ytterligare 20 arbetsdagar.

Särskilda villkor i samband med ett beslut om övervakningsåtgärder

2 § Ett beslut om övervakningsåtgärder får förenas med villkor att den misstänkte ska vara tillgänglig i sin bostad eller på sin arbetsplats på vissa tider. Det får också ställas upp andra särskilda villkor som behövs för övervakningen

av den misstänkte.

Paragrafen reglerar möjligheten att förena ett beslut om övervaknings- åtgärder med särskilda villkor. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

Bestämmelserna, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag, överensstämmer med vad som gäller vid beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 2 § rättegångsbalken. Särskilda villkor enligt bestämmelsen kan meddelas när det bedöms nödvändigt för att försäkra sig om, och för att kontrollera, att den misstänkte rättar sig efter beslutet om övervakningsåtgärder. Av 1 kap. 3 § andra stycket framgår att ett beslut om att den misstänkte inte får lämna anvisad vistelseort alltid kan förenas med anmälningsskyldighet.

Ett villkor som kan föreskrivas är att den misstänkte på vissa tider ska vara tillgänglig i sin bostad eller på sin arbetsplats. Även andra villkor som behövs för den misstänktes övervakande får ställas upp. Sådana andra villkor kan exempelvis vara att den misstänkte ska överlämna pass eller annan legitimationshandling till anvisad myndighet i den andra staten eller en skyldighet att meddela ändrad bosättning. Möjligheten att meddela särskilda villkor ger dock inte stöd för att ålägga den misstänkte att lämna urinprov eller att underkasta sig annat kroppsligt ingrepp som enligt 2 kap. 6 och 20 §§ regeringsformen kräver lagstöd (se JO 2009/10 s. 39). Vidare måste uppställda villkor vara sådana som myndigheterna i den andra staten kan övervaka och kontrollera.

Vid meddelande av särskilda villkor enligt paragrafen bör beaktas att villkoren bör vara sådana som den andra medlemsstaten är skyldig att följa upp enligt rambeslutet. Eftersom det är behörig myndighet i den andra staten som har att ta slutlig ställning till om villkoret är förenligt med rambeslutet, är det för de svenska myndigheterna främst fråga om att göra en preliminär bedömning i detta avseende. Vidare kan i detta sammanhang påpekas att ett villkor, som i och för sig omfattas av rambeslutet, kan komma att anpassas av den andra staten med stöd av artikel 13 i rambeslutet.

104

Meddelande av ett beslut om övervakningsåtgärder

Prop. 2014/15:116

3 § Åklagare eller allmän domstol prövar om ett beslut om övervakningsåtgärder ska meddelas.

Vid en prövning enligt första stycket och i fråga om förfarandet efter det att ett beslut om övervakningsåtgärder har meddelats tillämpas det som föreskrivs i rättegångsbalken om reseförbud, om inte något annat följer av denna lag.

Paragrafen innehåller en behörighetsbestämmelse och en generell

 

hänvisning till rättegångsbalkens förfaranderegler. Övervägandena finns i

 

avsnitt 6.4 och 7.3.1.

 

 

 

 

 

I första stycket föreskrivs att beslut om övervakningsåtgärder meddelas

 

av åklagare eller allmän domstol.

 

 

 

 

Av andra stycket följer att samma regler som gäller vid prövningen av

 

ett reseförbud eller en anmälningsskyldighet och i fråga om förfarandet

 

efter att ett sådant beslut meddelats ska gälla för beslut om

 

övervakningsåtgärder, om inte annat följer av förevarande lag.

 

Hänvisningen till rättegångsbalkens bestämmelser avser generellt

 

tillämpliga bestämmelser,

såsom

regler

om

rättens sammansättning

 

(1 kap.), offentlighet och

ordning

m.m.

vid

domstol (5 kap.) och

 

omröstning (29 kap.).

 

 

 

 

 

Hänvisningen innebär också att ett flertal bestämmelser i 25 kap. är

 

tillämpliga, bland annat bestämmelserna om när en fråga om meddelande

 

av beslut får tas upp av rätten och när en förhandling då ska hållas

 

(25 kap. 3 §), innehållet i beslutet och att beslutet ska delges den

 

misstänkte (25 kap. 4 §) samt möjligheten för den misstänkte att få

 

åklagarens beslut prövat av rätten (25 kap. 5 §). Liksom vid beslut om

 

reseförbud och anmälningsskyldighet bör en upplysning om att den

 

misstänkte kan påkalla rättens prövning av ett beslut om övervaknings-

 

åtgärder som har meddelats av åklagaren tas in i beslutet. Möjligheten att

 

begära rättens prövning är inte inskränkt till viss tid. En sådan begäran

 

bör framställas skriftligen, men ingenting hindrar att den i stället

 

framställs muntligen. Vidare ska bestämmelsen om förfarandet när en

 

fråga om reseförbud väcks i högre rätt tillämpas (25 kap. 8 §).

 

Vissa bestämmelser i 30 kap. rättegångsbalken blir också tillämpliga

 

på beslut om övervakningsåtgärder, bland annat 30 kap. 11 § om att ett

 

beslut av rätten som inte är slutligt, i den mån det behövs, ska uppta de

 

skäl på vilka beslutet grundas och 30 kap. 12 § första stycket 3 om att

 

rättens beslut går i omedelbar verkställighet. Även åklagarens beslut om

 

övervakningsåtgärder är verkställbart så snart det har meddelats. Trots att

 

beslutet är verkställbart, kan en överträdelse av beslutet inte leda till

 

anhållande eller häktning förrän det har delgetts den misstänkte och en

 

skyldighet för honom eller henne att följa övervakningsåtgärderna har

 

inträtt (se kommentarerna till 6 och 10 §§).

 

 

 

Genom hänvisningen i paragrafen kommer de bestämmelser i

 

rättegångsbalken som gäller för överklagande av tingsrättens och

 

hovrättens tvångsmedelsbeslut i 49, 52 och 54 kap. att bli tillämpliga

 

även på ett beslut om övervakningsåtgärder. Ett beslut varigenom fråga

 

om beslut om övervakningsåtgärder har prövats får således överklagas

 

särskilt. Rätten att överklaga ett beslut om övervakningsåtgärder är heller

 

inte inskränkt till viss tid. Även beträffande andra beslut som är kopplade

 

till beslutet om övervakningsåtgärder är rättegångsbalkens bestämmelser

105

Prop. 2014/15:116

om överklagande tillämpliga. Det kan t.ex. röra sig om beslut om

 

tillfälliga undantag från och ändring och upphävande av beslutet om

 

övervakningsåtgärder.

 

Slutligen innebär hänvisningen att samtliga bestämmelser i rättegångs-

 

balken som gäller när någon är ålagd ett reseförbud eller en

 

anmälningsskyldighet är tillämpliga även i de fall då den tilltalade är

 

föremål för ett beslut om övervakningsåtgärder. Det innebär bland annat

 

att huvudförhandling i tingsrätten ska påbörjas snarast och senast inom

 

en månad från den dag då åtalet väcktes, om inte längre uppskov är

 

nödvändigt på grund av vissa närmare angivna omständigheter (45 kap.

 

14 § fjärde stycket).

 

Tid för väckande av åtal

 

4 § När ett beslut om övervakningsåtgärder har meddelats enligt 3 § ska åtal

 

väckas inom en månad efter det att den misstänktes skyldighet enligt 6 § första

 

stycket inträtt, om åtal inte redan har väckts.

 

Rätten får medge förlängning av tiden, om framställning om det görs före

 

tidens utgång. Den förlängda tiden får inte vara längre än vad som är nödvändigt.

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om tid för väckande av åtal efter det

 

att ett beslut om övervakningsåtgärder meddelats. Övervägandena finns i

 

avsnitt 7.3.1.

 

Av första stycket framgår att åtal ska väckas inom en månad från den

 

tidpunkt då den misstänktes skyldighet att följa de åtgärder som beslutats

 

inträtt, vilket är när den misstänkte delgetts underrättelse om att behörig

 

myndighet i den andra staten beslutat att erkänna det svenska beslutet om

 

övervakningsåtgärder (se 6 § första stycket). Eventuella beslut om

 

ändring av beslutet om övervakningsåtgärder, som meddelats med stöd

 

av 8 §, påverkar inte tidsfristen för väckande av åtal. Är den misstänkte i

 

avvaktan på underrättelse om slutligt beslut från den andra staten föremål

 

för en tvångsåtgärd enligt 24 eller 25 kap. rättegångsbalken, ska dock de

 

regler om tid för väckande av åtal som anges där tillämpas.

 

Enligt andra stycket kan tidsfristen för åtals väckande förlängas. Denna

 

förlängning bör inte vara längre än vad rätten finner nödvändigt.

 

Regleringen i 25 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken om förlängning

 

av tiden för väckande av åtal bör vara vägledande för tillämpningen av

 

nu aktuell bestämmelse.

 

Översändande av beslutet

 

5 § Åklagaren ska sända över ett beslut om övervakningsåtgärder till en behörig

 

myndighet i den medlemsstat där beslutet ska erkännas och följas upp.

 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om översändandet av ett beslut om

 

övervakningsåtgärder till en annan medlemsstat. Övervägandena finns i

 

avsnitt 7.3.2.

 

Av bestämmelsen framgår att det är åklagare som är behöriga att

 

översända ett beslut om övervakningsåtgärder till en annan medlemsstat

 

för erkännande och uppföljning. Beslutet ska översändas till behörig

 

myndighet i den stat där beslutet ska erkännas och följas upp. Behörig

106

mottagande myndighet är antingen den myndighet som den andra staten

utsett till behörig myndighet att vidta åtgärder enligt rambeslutet Prop. 2014/15:116 (artikel 6) eller en utsedd central myndighet som tar emot beslut och

intyg för vidarebefordran till den myndighet som ska pröva frågan om erkännande (artikel 7). Av de underrättelser som medlemsstaterna är skyldiga att lämna till rådets generalsekretariat kommer det att framgå vilken eller vilka myndigheter som är behöriga. I åklagarens skyldighet att sända över beslutet till behörig myndighet i den andra staten ligger också att fylla i och översätta det intyg som finns i bilaga 1 till rambeslutet och som ska bifogas beslutet.

Skyldighet att följa ett beslut om övervakningsåtgärder

6 § Den misstänktes skyldighet att följa ett beslut om övervakningsåtgärder och särskilda villkor som meddelats enligt 2 § inträder först när han eller hon har delgetts underrättelse om att behörig myndighet i den andra staten beslutat att erkänna beslutet om övervakningsåtgärder.

Åklagaren ska ansvara för att underrättelsen delges den misstänkte.

I paragrafen, som utformas enligt Lagrådets förslag, anges när den misstänktes skyldighet att följa beslutet om övervakningsåtgärder och särskilda villkor som beslutet förenats med inträder. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

Eftersom ett beslut om övervakningsåtgärder inte ska följas upp i Sverige framgår av första stycket att den misstänktes skyldighet att följa beslutade övervakningsåtgärder och villkor inträder först när han eller hon delgetts den underrättelse om att beslutet erkänts, som den andra staten enligt artikel 20.2 e i rambeslutet är skyldig att utan dröjsmål översända till den svenska åklagaren.

Enligt andra stycket är det åklagaren som ansvarar för att den misstänkte delges den underrättelse som åklagaren fått från den andra staten. Har domstol meddelat eller fastställt beslutet om övervaknings- åtgärder, ska åklagaren även, utan dröjsmål, underrätta domstolen om när den misstänkte delgavs underrättelsen. Detsamma gäller om åtal har väckts. Den misstänkte bör få information om när skyldigheten att följa beslutade åtgärder inträder genom att det anges i beslutet om övervakningsåtgärder.

Tillfälliga undantag från ett beslut om övervakningsåtgärder

7 § Rätten får besluta om tillfälliga undantag från ett beslut om övervaknings- åtgärder eller från de särskilda villkor som har meddelats med stöd av 2 §.

Även åklagaren får besluta om tillfälliga undantag, om inte beslutet om övervakningsåtgärder har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts. Rätten får dock överlåta till åklagaren att besluta om tillfälliga undantag även i

sådana fall.

Paragrafen reglerar möjligheten att besluta om tillfälliga undantag från ett beslut om övervakningsåtgärder eller från särskilda villkor som ställts upp i samband med ett sådant beslut. Övervägandena finns i avsnitt 7.5. I avsnitt 7.5 behandlas och bemöts också Lagrådets synpunkter avseende paragrafen.

107

Prop. 2014/15:116 Huvudregeln är att rätten beslutar om tillfälliga undantag, vilket framgår av första stycket. Enligt andra stycket får även åklagaren besluta om undantag om inte beslutet om övervakningsåtgärder har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts. I bestämmelsen anges också att rätten får överlåta till åklagaren att besluta om tillfälliga undantag även i de fall endast rätten är behörig att meddela sådana beslut. Regleringen överensstämmer i stort med den som gäller för reseförbud och anmälningsskyldighet (25 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken). Under uppföljningen av ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder kommer det att vara åklagaren som har all direktkontakt med myndigheterna i den andra medlemsstaten. För att underlätta hanteringen av ärendena i fråga bör därför rätten, antingen i samband med att den meddelar beslut om övervakningsåtgärder eller senare, överväga möjligheten att delegera beslutanderätten till åklagaren.

Ett beslut om ett tillfälligt undantag kan exempelvis bestå i att den misstänkte, inför en resa till Sverige för att närvara vid förhör under förundersökningen eller vid huvudförhandlingen i målet, tillfälligt återfår sitt pass som han eller hon enligt ett villkor i beslutet om övervakningsåtgärder har överlämnat till en myndighet i den andra medlemsstaten. Ett tillfälligt undantag kan också tänkas bestå i att den misstänkte under en kortare tidsperiod tillåts lämna vistelseorten, t.ex. för att utföra sitt arbete, för att resa till Sverige av skäl som angetts ovan eller på grund av ett annat för honom eller henne angeläget intresse.

Av hänvisningen i 3 § andra stycket till rättegångsbalkens be- stämmelser följer att ett beslut om tillfälligt undantag får överklagas särskilt på samma sätt som gäller för sådana beslut i samband med reseförbud och anmälningsskyldighet.

Ändring av ett beslut om övervakningsåtgärder

8 § Ett beslut om övervakningsåtgärder eller de särskilda villkor som har meddelats med stöd av 2 § får ändras av rätten. Även åklagaren får besluta om ändring, om inte beslutet om övervakningsåtgärder har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts.

För den misstänktes skyldighet att följa ett beslut enligt första stycket tillämpas 6 §.

Paragrafen reglerar möjligheten att ändra ett beslut om övervaknings- åtgärder. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.

I första stycket anges att rätten får ändra ett beslut om övervakningsåtgärder. Även åklagaren får besluta om ändring, om inte beslutet om övervakningsåtgärder har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts. Bestämmelsen är tillämplig för samtliga ändringar av beslutet, oavsett om de för den enskilde innebär en skärpning eller en lättnad i förhållande till de tidigare beslutade skyldigheterna. Även de särskilda villkor som ställts upp med stöd av 2 § kan ändras enligt bestämmelsen. Det bör dock noteras att åklagaren endast torde kunna besluta om skärpning av ett beslut om övervakningsåtgärder som meddelats eller fastställts av rätten i de fall nya omständigheter framkommit efter rättens beslut. Av allmänna processrättsliga principer torde vidare följa att rätten före åtal inte utan en framställning från

108

åklagaren kan ändra ett av åklagaren meddelat beslut till den misstänktes Prop. 2014/15:116 nackdel.

Exempel på en situation då det kan bli aktuellt att besluta om ändring av ett tidigare meddelat beslut är när ett villkor att på vissa tider anmäla sig hos anvisad myndighet, som har meddelats i förening med ett förbud att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort, inte längre behövs till följd av den misstänktes skötsamhet. Vidare kan bestämmelsen tillämpas om ett villkor att på vissa tider anmäla sig hos anvisad myndighet behöver skärpas och den misstänkte i stället för att anmäla sig t.ex. en gång per vecka bör göra det två gånger per vecka. Ett beslut om ändring kan också innebära att den beslutade övervakningsåtgärden kompletteras med ett nytt villkor enligt 2 §.

Med hänsyn till de ingripande rättsverkningarna av en överträdelse ska med stöd av 25 kap. 4 § rättegångsbalken ändringsbesluten dokumenteras och delges på samma sätt som det ursprungliga beslutet. En ändring som innebär en skärpning av tidigare beslutade åtgärder, t.ex. att ett förbud att lämna anvisad vistelseort kombineras med en anmälningsskyldighet, är närmast att betrakta som ett nytt tvångsmedelsbeslut. Det innebär bland annat att den misstänkte med stöd av 25 kap. 5 § rättegångsbalken får begära rättens prövning av beslut som meddelats av åklagare och att beslut som meddelats av rätten får överklagas enligt bestämmelserna i 49 kap. rättegångsbalken. Att rättegångsbalkens bestämmelser blir tillämpliga i dessa avseenden framgår av hänvisningen i 3 § andra stycket.

Av andra stycket följer att den misstänktes skyldighet att följa ändringsbeslutet inträder när den misstänkte delgetts underrättelse om att behörig myndighet i den andra staten beslutat att erkänna, eller på annat sätt acceptera, det svenska ändringsbeslutet (6 § första stycket). Av hänvisningen till 6 § följer vidare att åklagaren ansvarar för att underrättelsen delges den misstänkte (6 § andra stycket).

Upphävande av ett beslut om övervakningsåtgärder

9 § Ett beslut om övervakningsåtgärder ska omedelbart upphävas om

1.åtal inte har väckts i rätt tid eller förlängning av tiden inte har begärts,

2.beslutet inte erkänns eller följs upp av den andra staten, eller

3.beslutet av något annat skäl inte längre bör gälla.

Ett beslut om övervakningsåtgärder upphävs av rätten. Även åklagaren får upphäva beslutet, om inte beslutet har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts.

Paragrafen innehåller bestämmelser om upphävande av ett beslut om

 

övervakningsåtgärder. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.

 

I första stycket anges i vilka situationer ett beslut om övervaknings-

 

åtgärder ska upphävas. I första punkten anges den situationen att åtal inte

 

har väckts i tid eller förlängning av tiden inte har begärts. Bestämmelsen

 

motsvarar 25 kap. 7 § första stycket 1 rättegångsbalken. I andra punkten

 

föreskrivs att beslutet om övervakningsåtgärder ska upphävas om det inte

 

erkänns eller följs upp av den andra staten. Bestämmelsen avser såväl

 

den situationen att den andra staten vid sin initiala prövning i fråga om

 

erkännande beslutar att inte erkänna beslutet som när det under pågående

 

uppföljning uppkommer någon omständighet som medför hinder mot

109

Prop. 2014/15:116 fortsatt uppföljning. Situationen kan uppstå av olika orsaker, t.ex. att den behöriga myndigheten i den andra staten åberopar en vägransgrund (artikel 15 i rambeslutet) eller att den misstänkte inte kan påträffas på den andra statens territorium (artikel 20.2 c). Andra exempel är om den längsta tiden för uppföljning i den verkställande staten har löpt ut och myndigheten i den staten inte godtar en förlängning av tiden eller om en ändring av beslutet om övervakningsåtgärder inte accepteras (artikel 11.2). Tredje punkten motsvarar bestämmelsen i 25 kap. 7 § första stycket 2 rättegångsbalken och avser exempelvis fall där de bakomliggande skälen för tvångsmedelsbeslutet, med beaktande av proportionalitetsprincipen, har förändrats, eller när förundersökningen läggs ned. Vidare kan bestämmelsen tillämpas om prövningen i den andra staten om att erkänna beslutet drar ut på tiden och åtal har väckts i Sverige. I dessa lägen kan den situationen uppstå att ett beslut om övervakningsåtgärder inte längre fyller någon funktion. Ytterligare exempel på situationer då bestämmelsen kan bli tillämplig är när den verkställande staten beslutat om en anpassning som medför att det inte längre finns förutsättningar för beslutet om övervakningsåtgärder, t.ex. därför att de anpassade åtgärderna inte anses tillräckliga i förhållande till flyktfaran. Även annan information från den andra medlemsstaten kan föranleda överväganden av om det fortfarande finns skäl för beslutet om övervakningsåtgärder. Sådan information kan t.ex. vara att det föreligger hinder mot att vid eventuell framtida misskötsamhet överlämna den misstänkte enligt en europeisk arresteringsorder från den staten eller att den tid som övervakningsåtgärderna kan följas upp är begränsad.

Beslutet om övervakningsåtgärder upphör automatiskt att gälla om den misstänkte på grund av överträdelse av beslutet eller av annan anledning anhålls eller häktas. I sådana situationer behöver således inte något särskilt beslut om upphävande meddelas. Om beslutet om övervaknings- åtgärder har upphävts, antingen automatiskt eller genom ett särskilt beslut, ska åklagaren omedelbart återkalla beslutet om övervaknings- åtgärder hos den andra staten.

I andra stycket anges att rätten får upphäva ett beslut om övervakningsåtgärder. Även åklagaren får upphäva beslutet, om det inte har beslutats av rätten och åtal har väckts. Av hänvisningen i 3 § andra stycket följer att det är rättegångsbalkens överklagandebestämmelser som ska tillämpas i fråga om överklagande av ett beslut om upphävande enligt förevarande paragraf.

Överträdelse av ett beslut om övervakningsåtgärder

10 § Om den misstänkte överträder ett beslut om övervakningsåtgärder eller inte följer ett särskilt villkor enligt 2 §, ska han eller hon omedelbart anhållas eller häktas, om det inte är uppenbart att det saknas skäl för detta.

Paragrafen behandlar konsekvenserna av att den misstänkte överträder beslutet om övervakningsåtgärder. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.

Av bestämmelsen framgår att den som bryter mot ett beslut om övervakningsåtgärder eller villkor som har meddelats enligt 2 § omedelbart ska anhållas eller häktas. Undantag från denna huvudregel

ska dock göras om det är uppenbart att det inte finns skäl för en så

110

ingripande åtgärd som ett frihetsberövande. Paragrafen motsvarar 25 kap. Prop. 2014/15:116 9 § rättegångsbalken. För att en tillämpning av paragrafen ska bli aktuell

krävs dels att beslutet om övervakningsåtgärder har delgetts den misstänkte, dels att den misstänktes skyldighet att följa övervaknings- åtgärderna har inträtt (se 6 §).

Även om det kan sägas råda en presumtion för anhållande eller häktning, ska det göras en bedömning i varje enskilt fall av om det krävs ett frihetsberövande. Om den misstänkte endast överträtt ett villkor för beslutet om övervakningsåtgärder och överträdelsen inte framstår som särskilt allvarlig, kan anhållande och häktning vara uppenbart onödigt, t.ex. om den misstänkte anmält sig ett antal timmar försent hos anvisad myndighet i den andra staten. Upprepade försummelser av det slaget kan dock motivera att frågan om frihetsberövande prövas. Vid prövningen av om den misstänkte gjort sig skyldig till en överträdelse som kan föranleda frihetsberövande måste också beaktas om beslutet är otydligt i något hänseende.

Ett beslut att frihetsberöva den misstänkte medför att det inte längre finns anledning att följa upp beslutet om övervakningsåtgärder. Åklagaren ska därför omedelbart informera den andra medlemsstaten om beslutet och återkalla beslutet om övervakningsåtgärder. Om det finns skäl för häktning och den misstänkte befinner sig i en annan medlemsstat, kan det många gånger finnas grund för att utfärda en europeisk eller nordisk arresteringsorder.

Beslut i samband med dom

11 § Om den som har meddelats ett beslut om övervakningsåtgärder döms för brottet, ska rätten pröva om beslutet ska gälla till dess domen fått laga kraft.

Paragrafen reglerar beslut om övervakningsåtgärder i samband med dom. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.

I paragrafen anges att det åligger rätten att i samband med en fällande dom pröva om beslutet om övervakningsåtgärder ska gälla till dess domen får laga kraft. En bestämmelse med motsvarande innebörd finns i 25 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken. Prövningen ska ske enligt de grunder som anges i 1 §. Den kommer i viss mån att kräva andra avvägningar än vid beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet eftersom ett beslut om att beslutet om övervakningsåtgärder ska bestå innebär att den misstänkte, som i normalfallet har rest till Sverige för att närvara vid huvudförhandlingen, återigen kommer att lämna landet. En sådan prövning som föreskrivs i paragrafen är nödvändig eftersom ett beslut om övervakningsåtgärder annars inte gäller längre än till dess rätten meddelar dom i målet. På motsvarande sätt som gäller för beslut om häktning, reseförbud eller anmälningsskyldighet kan ett beslut om övervakningsåtgärder aldrig gälla efter att domen fått laga kraft.

111

Prop. 2014/15:116 3 kap. Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som ska erkännas och följas upp i Sverige

Skyldighet att erkänna och följa upp ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder

1 § Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som sänds över från en annan medlemsstat ska erkännas och följas upp i Sverige om förutsättningarna i 2 och 3 §§ är uppfyllda och inte annat följer av denna lag.

I paragrafen anges att ett beslut om övervakningsåtgärder som sänds över till Sverige och uppfyller de krav som uppställs i 2 och 3 §§ ska erkännas och följas upp i Sverige om inte annat följer av denna lag. Paragrafen har sin grund i artikel 12.1 i rambeslutet. Övervägandena finns i avsnitt 8.1.

En allmän förutsättning för att det utländska beslutet ska erkännas och följas upp här är att det rör sig om ett beslut som omfattas av definitionen i 1 kap. 4 §.

Av 4 § följer att beslutet inte ska erkännas och följas upp om en vägransgrund är tillämplig och det enligt 5 § saknas skäl att göra avsteg från vägransgrunden. Även brister i intyget kan föranleda att beslutet inte ska erkännas och följas upp (7 §).

Allmänna förutsättningar för erkännande och uppföljning

2 § För att ett beslut om övervakningsåtgärder ska få erkännas och följas upp enligt 1 § krävs att den misstänkte

1.är stadigvarande bosatt i Sverige, eller

2.har annan stark anknytning till Sverige och det i övrigt framstår som lämpligt.

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vissa allmänna förutsättningar

 

som ska vara uppfyllda för att ett beslut om övervakningsåtgärder ska

 

erkännas och följas upp här. Övervägandena finns i avsnitt 8.2.1.

 

I paragrafen anges att det, för att ett utländskt beslut om

 

övervakningsåtgärder ska kunna erkännas och följas upp i Sverige, krävs

 

att den misstänkte har viss anknytning till Sverige.

 

I första punkten anges att den misstänkte ska vara stadigvarande bosatt

 

här. Med stadigvarande bosatt avses att den misstänkte mera varaktigt

 

har sin bosättning i Sverige. Utgångspunkten bör vara att en person som

 

är folkbokförd i Sverige ska anses som stadigvarande bosatt här i landet.

 

I andra punkten anges att beslutet om övervakningsåtgärder även får

 

avse en misstänkt person som har annan stark anknytning till Sverige.

 

Exempel på situationer då en person kan anses ha annan stark anknytning

 

till Sverige är när han eller hon, utan att vara folkbokförd i Sverige,

 

arbetar eller studerar här. Med annan stark anknytning avses även

 

situationer när den misstänkte inte har sin stadigvarande bosättning i

 

Sverige men avser att bosätta sig här, t.ex. för att förenas med en nära

 

anhörig eller för att arbeta eller studera. För att kravet på stark

 

anknytning ska vara uppfyllt krävs att den misstänkte tillbringar eller

 

kommer att tillbringa tid i Sverige på ett sätt som kan ligga till grund för

 

att bli folkbokförd här.

 

För tillämpning av andra punkten krävs att det framstår som lämpligt

112

att beslutet om övervakningsåtgärder följs upp i Sverige. En

helhetsbedömning bör göras utifrån bland annat omfattningen av arbetet Prop. 2014/15:116 eller studierna i Sverige och varaktigheten av beslutet om övervakningsåtgärder. Vidare bör, i de fall den misstänkte avser att flytta

till Sverige, tidpunkten för den planerade flytten beaktas. Eftersom ett beslut om övervakningsåtgärder ska följas upp så snart det har erkänts krävs i sistnämnda fall att den planerade flytten till Sverige förväntas ske relativt omgående.

3 § För att ett beslut om övervakningsåtgärder ska få erkännas och följas upp enligt 1 § krävs det även att beslutet gäller för en viss tid och innebär en skyldighet för den misstänkte

1.att anmäla byte av bosättning till en myndighet i Sverige,

2.att inte besöka vissa ställen, orter eller fastställda områden i Sverige eller i den medlemsstat där beslutet om övervakningsåtgärder har meddelats,

3.att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider,

4.att följa beslutade begränsningar av möjligheten att lämna svenskt territorium,

5.att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet, eller

6.att undvika kontakt med vissa särskilt angivna personer som har anknytning till det påstådda brottet.

Paragrafen innehåller en uttömmande uppräkning av de åtgärder som kan erkännas och följas upp i Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 8.2.2.

Åtgärderna i punkterna 1–6 motsvarar de som anges i artikel 8.1 i rambeslutet och innebär en skyldighet för den misstänkte att anmäla vissa förhållanden till en behörig myndighet (punkten 1) eller att rätta sig efter vissa förhållningsregler (punkterna 2–6).

Vid prövningen av om det utländska beslutet ska erkännas i Sverige ska en prövning göras av om övervakningsåtgärderna i beslutet kan hänföras till någon av de skyldigheter som anges i bestämmelsen. Den andra statens myndigheter ska i intyget (punkten g. 3), som bifogas beslutet ange vilken åtgärd som ska följas upp i Sverige. Den närmare beskrivningen av åtgärden, vilken också ska framgå av intyget, kan leda till bedömningen att åtgärden anses falla utanför de åtgärder som Sverige åtagit sig att erkänna och följa upp. Vid tveksamhet bör åklagaren samråda med den andra statens myndigheter. Om åklagaren efter samråd anser att åtgärden får anses falla utanför den uppräkning som finns i bestämmelsen, ska det utländska beslutet om övervakningsåtgärder inte erkännas.

I förhållande till den uppräkning av åtgärder som finns i förevarande paragraf ska däremot inte göras någon prövning av om övervaknings- åtgärderna har någon motsvarighet i svensk rätt eller av skälen bakom beslutet om övervakningsåtgärder. En annan sak är att en åtgärd kan bli föremål för anpassning enligt 12 §.

I paragrafen föreskrivs också att beslutet, för att kunna erkännas, ska gälla för en viss tid. Denna tid ska myndigheten i den utfärdande staten ange i intyget (punkten g. 1). Angående förlängning av tiden, se 16 §.

Hinder mot erkännande och uppföljning

4 § Ett beslut om övervakningsåtgärder får inte erkännas och följas upp i Sverige

om

113

Prop. 2014/15:116 1. den gärning som beslutet avser inte motsvarar brott enligt svensk lag och det inte är fråga om en sådan gärning som finns angiven i bilagan till denna lag och

för vilken det i den andra statens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer,

2.det för samma gärning som beslutet avser har meddelats en dom i Sverige eller i en annan stat och domen fått laga kraft och påföljden vid en fällande dom har avtjänats, är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagen

iden stat som meddelat domen,

3.det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier, eller

4.den gärning som beslutet avser har ägt rum innan den misstänkte fyllt 15 år.

 

Paragrafen innehåller ett antal särskilda vägransgrunder, dvs. omständig-

 

heter som utgör skäl för att inte erkänna det utländska beslutet.

 

Vägransgrunderna behandlas i avsnitt 8.3 och återfinns i artikel 15.1 i

 

rambeslutet.

 

Vägransgrunderna är som huvudregel obligatoriska. I 5 § finns dock en

 

bestämmelse som medger undantag från denna huvudregel. I avsnitt 8.3

 

beskrivs också vissa andra omständigheter som alltid ska leda till att

 

erkännande och uppföljning ska vägras, t.ex. om erkännande och

 

uppföljning skulle strida mot en bestämmelse i grundlag eller mot de

 

grundläggande rättsprinciper som läggs fast i Europakonventionen och

 

dess tilläggsprotokoll.

 

Av första punkten framgår att det finns ett krav på dubbel straffbarhet i

 

vissa fall. Bestämmelsen motsvarar den vägransgrund som anges i artikel

 

15.1 d i rambeslutet. Kravet på dubbel straffbarhet gäller inte en gärning

 

som upptas på den lista som anges i en bilaga till lagen och för vilken det

 

enligt den utfärdande statens lagstiftning är föreskrivet en

 

frihetsberövande påföljd i tre år eller mer. Kravet innebär inte att den

 

gärning som avses i beslutet ska motsvara en brottsrubricering enligt

 

svensk rätt. Det är tillräckligt att den aktuella gärningen är kriminaliserad

 

i Sverige, vilket är innebörden av att gärningen ”motsvarar brott” enligt

 

svensk lag.

 

Förbudet mot dubbelbestraffning (ne bis in idem) regleras i andra

 

punkten. Bestämmelsen har sin grund i artikel 15.1 c i rambeslutet. Om

 

det avseende samma gärning som det utländska beslutet avser finns en

 

dom, svensk eller utländsk, ska uppföljning av beslutet inte ske i Sverige

 

förutsatt att verkställigheten av eventuell utdömd påföljd påbörjats,

 

avslutats eller inte längre kan verkställas i den stat som meddelat domen.

 

Exempel på situationer då en påföljd inte längre kan verkställas är när det

 

meddelats beslut om nåd eller amnesti. Med dom avses även godkänt

 

strafföreläggande eller godkänt föreläggande om ordningsbot (se 48 kap.

 

3 § rättegångsbalken), däremot inte en åtalsunderlåtelse. Även mot-

 

svarande beslut som meddelats enligt utländsk rättsordning kan falla in

 

inom begreppet dom. Hinder mot erkännande föreligger endast om

 

domen eller beslutet meddelats mot den person som beslutet om

 

övervakningsåtgärder avser. EU-domstolens praxis angående artikel 54 i

 

Schengenkonventionen utgör vägledning om vad som omfattas av

 

principen om ne bis in idem.

 

I tredje punkten föreskrivs att beslutet om övervakningsåtgärder inte

 

får erkännas och följas upp om det skulle strida mot bestämmelser om

 

immunitet eller privilegier. Detta gäller t.ex. i förhållande till utländska

114

diplomater (lagen [1976:661] om immunitet och privilegier i vissa fall).

Även svenska medborgare kan i varierande utsträckning omfattas av Prop. 2014/15:116 immunitet, t.ex. statschefen, riksdagens ledamöter och statsråden.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 15.1 f i rambeslutet.

Enligt fjärde punkten finns det hinder mot erkännande och uppföljning i Sverige om den misstänkte vid tiden för det brott som beslutet avser inte fyllt 15 år. Bestämmelsen motsvaras av artikel 15.1 g i rambeslutet.

5 § Om det med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder, trots hinder enligt 4 §, erkännas och följas upp i Sverige.

Av paragrafen följer att avsteg kan göras från de vägransgrunder som anges i 4 §. Övervägandena finns i avsnitt 8.3.

Bestämmelsen har inte någon direkt motsvarighet i rambeslutet, men återspeglar att vägransgrunderna i artikel 15.1 i rambeslutet är utformade som fakultativa bestämmelser. Undantagsregeln ska ses utifrån att rambeslutets syfte i huvudsak är inriktat på att skapa en möjlighet för den enskilde att vara föremål för en icke frihetsberövande övervaknings- åtgärd i sin hemstat, i stället för att vara frihetsberövad i en stat som han eller hon inte har någon anknytning till. Paragrafen gäller i relation till samtliga vägransgrunder och kan tillämpas när bland annat humanitära skäl talar för att uppföljning bör ske i Sverige, även om en vägransgrund formellt är tillämplig. Särskilt ska lyftas fram misstänkta personer under 15 år. Beträffande de fall då gärningen inte är straffbar i Sverige kan det bli aktuellt att tillämpa undantagsregeln när skillnaderna främst beror på straffbestämmelsernas tekniska konstruktion, t.ex. kriminaliseringen av osjälvständiga brottsformer. Om det i stället är fråga om ett brott som är helt främmande för den svenska rättsordningen, t.ex. underlåtelse att betala underhållsbidrag, är utrymmet betydligt mindre. Att det krävs särskilda skäl för att tillämpa undantagsbestämmelsen indikerar att ett erkännande trots förekomsten av en vägransgrund måste ske med försiktighet. Det bör exempelvis inte komma i fråga att tillämpa bestämmelsen om det vid åklagarens samråd med myndigheten i den andra staten framkommer att den misstänkte varken är eller faktiskt riskerar att bli frihetsberövad (eller föremål för andra tvångsåtgärder) i den staten.

Om ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder erkänns i Sverige med tillämpning av denna bestämmelse, kan det föreligga hinder mot att i ett senare skede bevilja överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder (se 2 kap. 3–5 §§ lagen [2003:1156] om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder). Den behöriga myndigheten i den andra staten ska upplysas om ett sådant hinder innan en eventuell uppföljningsförklaring meddelas (artikel 15.3 i rambeslutet). Om den myndigheten ändå väljer att inte återkalla beslutet om övervakningsåtgärder, kan beslutet erkännas.

Hur förfarandet inleds

6 § Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder ska sändas skriftligen till behörig åklagare. Beslutet ska åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilaga 1 till rådets rambeslut 2009/829/RIF.

115

Prop. 2014/15:116 Beslutet och intyget ska sändas över genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

Intyget ska vara skrivet på svenska, danska, norska eller engelska eller åtföljas av en översättning till något av dessa språk.

Paragrafen innehåller bestämmelser om översändandet av ett beslut om övervakningsåtgärder. Övervägandena finns i avsnitt 8.4.

I första stycket föreskrivs att ett beslut om övervakningsåtgärder ska översändas skriftligen direkt till behörig åklagare och åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilaga 1 till rambeslutet. Bestämmelser om vilken åklagare som är behörig meddelas i förordning.

I andra stycket framgår vilka kommunikationssätt som kan godtas. Avgörande i fråga om godtagbara kommunikationssätt är att åklagaren ska kunna försäkra sig om att översända dokument är äkta (artikel 10.2 i rambeslutet). Även elektroniskt översändande kan således godtas, dock endast efter överenskommelse i det enskilda fallet.

I tredje stycket, som motsvaras av artikel 24 i rambeslutet, anges vilka språk intyget ska vara skrivet på eller översatt till. Samma språkkrav gäller inte för beslutet om övervakningsåtgärder. Det hindrar inte att åklagaren vid behov låter översätta beslutet.

7 § Om intyget saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan om erkännande och uppföljning, ska åklagaren ge den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten möjlighet att inom en viss tid komma in med komplettering. Detsamma gäller om beslutet om övervakningsåtgärder saknas.

Om de brister som anges i första stycket kvarstår efter den tid som angetts, får beslut fattas om att inte erkänna och följa upp beslutet om övervakningsåtgärder.

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur åklagaren ska agera när det finns brister i intyget och när intyget eller beslutet om övervaknings- åtgärder saknas. Övervägandena finns i avsnitt 8.4.

Av paragrafens första stycke framgår att åklagaren ska ge myndigheten i den andra staten möjlighet att komma in med komplettering, om intyget saknas eller om det har sådana brister att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan om erkännande och uppföljning. Komplettering kan t.ex. behövas om det råder oklarhet om vem beslutet riktar sig mot, om intyget saknar uppgift om att den misstänkte samtycker till att återvända till Sverige eller om intyget uppenbarligen inte motsvarar beslutet eller inte är undertecknat. Vidare bör komplettering begäras om intyget inte är översatt till något av de språk som anges i 6 §. Om själva beslutet saknas helt eller om det saknas sidor i det, bör myndigheten i den andra medlemsstaten ges tillfälle att komplettera med det som fattas. Vid en begäran om komplettering ska åklagaren ange inom vilken tid kompletteringen ska ha kommit in. Hänsyn bör tas bland annat till postgång samt den tid det kan ta för den behöriga myndigheten i den andra staten att få begärda kompletteringar översatta. Om eventuella oklarheter i intyget kan redas ut genom samråd mellan åklagaren och den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten, kan ett kompletteringsföreläggande, och den tidsför- dröjning som det kan innebära, undvikas.

116

I andra stycket ges en möjlighet att vägra erkännande och uppföljning Prop. 2014/15:116 av den andra statens beslut. Vägransgrunden motsvaras i huvudsak av

artikel 15.1 a i rambeslutet. Om bristerna enligt första stycket kvarstår, trots en begäran om komplettering, får åklagaren besluta att inte erkänna och följa upp ett utländskt beslut i Sverige. Ett avslagsbeslut bör meddelas först när bristerna är av sådant slag att intyget inte utan väsentlig olägenhet kan ligga till grund för den prövning som ska göras. Exempel på sådana brister är att uppgifterna om den misstänkte är så ofullständiga att det inte går att bedöma dennes anknytning till Sverige, eller om det inte klart framgår vad det är för övervakningsåtgärder som myndigheten i den andra staten beslutat om. Saknas uppgift om den misstänktes samtycke, får bristen också anses väsentlig. Mindre brister som återstår efter en begäran om komplettering bör däremot inte föranleda avslag.

Beslut i fråga om erkännande och uppföljning

8 § Åklagare prövar om ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder ska erkännas och följas upp i Sverige.

I paragrafen föreskrivs att åklagare prövar frågor om erkännande och uppföljning av ett beslut om övervakningsåtgärder i Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 6.4 och 8.5.1.

Åklagaren ska pröva om förutsättningarna enligt 2 och 3 §§ är uppfyllda. Det ingår också i åklagarens prövning att kontrollera om någon vägransgrund enligt 4 § föreligger och om det finns skäl att tillämpa undantagsregeln i 5 §. Det kan också bli aktuellt att ta ställning till om bristerna i intyget är så pass väsentliga att erkännande ska vägras med stöd av 7 §. Åklagaren kan vid prövningen behöva samråda med den andra statens behöriga myndighet. Vidare kan åklagaren behöva samråda och utbyta information med andra svenska myndigheter samt inhämta upplysningar från exempelvis belastningsregistret.

9 § Om det utländska beslutet om övervakningsåtgärder kan erkännas och följas upp i Sverige, ska beslut meddelas om att uppföljning ska ske (uppföljnings- förklaring).

Uppföljningsförklaringen ska innehålla uppgift om

1.vilka övervakningsåtgärder enligt 3 § som ska följas upp och, i förekommande fall, om anpassning har skett med stöd av 12 §, och

2.den tid som uppföljningen ska pågå.

Paragrafen innehåller bestämmelser om uppföljningsförklaringen och

 

vad den ska innehålla. Övervägandena finns i avsnitt 8.5.1.

 

 

Av första stycket framgår att beslutet att erkänna och följa upp ett

 

utländskt beslut om övervakningsåtgärder ska meddelas genom en

 

uppföljningsförklaring. Uppföljningsförklaringen ersätter inte det

 

utländska beslutet, utan anger endast att det ska följas upp i Sverige och

 

hur uppföljningen ska ske. Om åklagaren finner att det finns hinder mot

 

erkännande, meddelas i stället ett avslagsbeslut. Såväl

en

 

uppföljningsförklaring som ett avslagsbeslut kan överklagas, se 14 §.

 

Eftersom det är åklagaren som enligt 8 § är behörig att pröva frågan om

 

erkännande och uppföljning meddelas en uppföljningsförklaring

i

117

 

 

Prop. 2014/15:116 normalfallet av en åklagare. En sådan förklaring kan dock även meddelas av rätten i de fall rätten, efter ett överklagande, finner skäl att ändra ett avslagsbeslut som meddelats av åklagaren.

I andra stycket anges vilken information en uppföljningsförklaring ska innehålla utöver vad som gäller enligt 11 § första stycket. Enligt första punkten ska det framgå vilka övervakningsåtgärder som ska följas upp. Om övervakningsåtgärderna anpassats enligt 12 §, ska också detta framgå. Av uppföljningsförklaringen ska den mot vilken förklaringen gäller kunna utläsa vilka övervakningsåtgärder han eller hon kommer att vara föremål för i Sverige. Eftersom det utländska beslutet sannolikt inte kommer att innehålla uppgift om vilken svensk myndighet som ska ta emot eventuella anmälningar enligt punkterna 1 och 5 i 3 §, ska uppföljningsförklaringen innehålla en anvisning om hos vilken myndighet anmälan ska ske. Lämplig myndighet torde i de allra flesta fall vara Polismyndigheten. I andra punkten föreskrivs att förklaringen även ska innehålla uppgift om den tid som uppföljningen ska pågå. Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten är skyldig att i det intyg som ska bifogas det utländska beslutet enligt 6 § ange tillämplig tidsperiod för beslutet om övervakningsåtgärder. Angående förlängning av tiden för uppföljning, se 16 §.

10 § Åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska meddelas senast inom fyra veckor efter det att åklagaren enligt 6 § tagit emot det utländska beslutet. Om åklagaren har begärt in komplettering enligt 7 §, ska fristen på fyra veckor börja löpa efter det att kompletteringen kommit in till åklagaren.

Åklagaren får, om det finns särskilda skäl, meddela sitt beslut vid en senare tidpunkt än vad som anges i första stycket.

I paragrafen, som grundar sig på artikel 12 i rambeslutet, anges tidsfrist för åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning. Övervägandena finns i avsnitt 8.5.2.

Åklagaren ska enligt huvudregeln i första stycket meddela slutligt beslut i fråga om erkännande och uppföljning senast inom fyra veckor efter det att myndigheten tagit emot beslutet och intyget eller, i förekommande fall, begärda kompletteringar.

Enligt andra stycket får åklagaren, om det finns särskilda skäl, frångå den angivna tidsfristen. Exempel på sådana situationer kan vara att åklagaren bedömer att det finns omständigheter som talar för att en vägransgrund kan vara aktuell och behöver utreda detta vidare, eller att samrådet med den andra staten drar ut på tiden. Enligt artikel 12.3 i rambeslutet ska den utfärdande myndigheten i dessa fall underrättas om att tidsfristen inte kan hållas, skälen till förseningen och när ett beslut kan förväntas.

11 § Åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska innehålla de skäl som har bestämt utgången och en upplysning om hur den misstänkte kan överklaga beslutet. Beslutet ska delges den misstänkte.

Åklagaren ska vid behov översätta beslutet och andra handlingar i ärendet till ett språk som den misstänkte förstår.

118

Paragrafen innehåller vissa förfarandebestämmelser för åklagarens Prop. 2014/15:116 handläggning. Övervägandena finns i avsnitt 8.5.2.

Av första stycket framgår att åklagaren har en skyldighet att ange skälen för sitt beslut. Om en övervakningsåtgärd har anpassats, ingår i motiveringsskyldigheten att beskriva skälen till anpassningen. Vidare föreskrivs att beslutet ska innehålla information om hur den misstänkte kan överklaga beslutet. Slutligen föreskrivs att beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska delges den misstänkte. Vid delgivning gäller delgivningslagen (2010:1932) på sedvanligt sätt. Som följer av 14 § tredje stycket i förevarande kapitel börjar överklagandetiden löpa från delgivningstidpunkten.

I andra stycket föreskrivs att åklagaren ska översätta beslutet i fråga om erkännande och uppföljning samt andra handlingar i ärendet om det finns behov av det, dvs. när den misstänkte inte behärskar svenska. Bestämmelsen innebär inte en skyldighet för åklagaren att i en sådan situation översätta beslutet om övervakningsåtgärder, det intyg som fogats till beslutet eller andra dokument som upprättats av myndigheterna i den andra medlemsstaten. Enligt direktiv 2010/64/EU om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden är en medlemsstat skyldig att översätta alla handlingar som är väsentliga för att garantera att en misstänkt eller tilltalad kan utöva sin rätt till försvar och för att garantera att förfarandena går rätt till (artikel 3.1). Eftersom ett förfarande angående beslut om övervakningsåtgärder får anses ske inom ramen för ett straffrättsligt förfarande i den andra staten, får skyldigheten att översätta dessa handlingar åligga den andra statens behöriga myndigheter.

Anpassning av en övervakningsåtgärd

12 § En övervakningsåtgärd i ett utländskt beslut ska anpassas om åtgärden, helt eller delvis, är oförenlig med

1.sådana förbud, förelägganden eller villkor som kan meddelas enligt 25 kap. rättegångsbalken, eller

2.förbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud eller lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

En helt oförenlig övervakningsåtgärd ska anpassas genom att den ersätts med en åtgärd som motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor som anges i första stycket 1. I övriga fall ska övervakningsåtgärden anpassas till en åtgärd som mot- svarar ett förbud, föreläggande eller villkor som anges i första stycket 1 eller 2.

En åtgärd som har anpassats ska så långt det är möjligt motsvara övervakningsåtgärden i det utländska beslutet och får inte vara strängare än denna.

Paragrafen behandlar frågan om anpassning av en övervakningsåtgärd. Övervägandena finns i avsnitt 8.5.3, där också Lagrådets synpunkter avseende paragrafen behandlas.

I första stycket föreskrivs att en övervakningsåtgärd som, helt eller delvis, är oförenlig med sådana förbud, förelägganden eller villkor som kan meddelas enligt 25 kap. rättegångsbalken eller med förbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud eller lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, ska anpassas. Frågor om

anpassning prövas i samband med frågan om erkännande och uppföljning

119

Prop. 2014/15:116 och ska framgå

av en eventuell uppföljningsförklaring, se 9 § andra

 

stycket 1. I normalfallet är det således åklagaren som beslutar om

 

anpassning. Fråga om anpassning kan dock efter överklagande även bli

 

föremål för rättens prövning.

 

 

 

 

Bedömningen av om en utländsk åtgärd är oförenlig med sådana

 

förbud, förelägganden eller villkor som anges i första stycket ska inte

 

innefatta en prövning av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för

 

att meddela sådana beslut enligt svensk lag. Avgörande är i stället den

 

faktiska innebörden av den utländska åtgärden. Om ett utländskt

 

tillträdesförbud avser en annan plats än idrottsarenor, bör det bli aktuellt

 

med anpassning eftersom ett sådant förbud är helt oförenligt med

 

svenska tillträdesförbud. Är ett utländskt kontaktförbud utformat på så

 

sätt att den misstänkte ska hålla ett visst avstånd till den person som

 

förbudet avser att skydda, får åtgärden anses vara delvis oförenlig med

 

svenska regler och bör därför också bli föremål för anpassning. Frågan

 

om huruvida en övervakningsåtgärd är oförenlig med sådana svenska

 

föreskrifter som anges i bestämmelsen får emellertid avgöras utifrån

 

omständigheterna i varje enskilt fall. Varje avvikelse från sådana beslut

 

som kan meddelas enligt svensk rätt innebär inte att anpassning måste

 

ske.

 

 

 

 

 

I andra stycket regleras hur anpassningen ska gå till. Av stycket följer

 

att en övervakningsåtgärd som är helt oförenlig med de beslut som anges

 

i första stycket punkterna 1 och 2 ska ersättas med en sådan åtgärd som

 

motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor som kan meddelas enligt

 

25 kap. rättegångsbalken, dvs. reseförbud eller anmälningsskyldighet.

 

Exempel på när så bör ske är när den andra staten har meddelat ett förbud

 

för den misstänkte att besöka annan plats än en idrottsarena. I övriga fall

 

ska anpassning ske genom att den övervakningsåtgärd som den andra

 

staten beslutat om anpassas till en åtgärd som motsvarar ett förbud,

 

föreläggande eller villkor som anges i första stycket punkterna 1 eller 2.

 

Om exempelvis en skyldighet att stanna kvar på anvisad ort, vilket är en

 

åtgärd som omfattas av 3 § punkten 3, innebär en begränsning som inte

 

vore möjlig enligt 25 kap. rättegångsbalken, eller om ett förbud enligt 3 §

 

punkten 6 innehåller moment som delvis faller utanför för vad som är

 

möjligt att besluta om enligt lagen om kontaktförbud, kan åtgärden

 

anpassas till en åtgärd som motsvarar ett reseförbud enligt 25 kap.

 

rättegångsbalken

respektive

kontaktförbud

enligt lagen

om

 

kontaktförbud. Samma sak gäller om övervakningsåtgärden utgörs av ett

 

kontaktförbud som, i stället för att avse förbud att uppehålla sig i

 

närheten av en annan persons bostad eller arbetsplats, avser förbud att

 

uppehålla sig på ett visst avstånd från personen. Vid bedömningen av

 

vilken typ av åtgärd förbudet ska ersättas med måste också bestämmelsen

 

i tredje stycket beaktas.

 

 

 

 

Vid tillämpning av andra stycket är det inte fråga om att besluta om

 

t.ex. ett reseförbud enligt 25 kap. rättegångsbalken eller ett kontaktförbud

 

enligt lagen om kontaktförbud utan om en åtgärd som motsvarar ett

 

sådant förbud. En prövning av förutsättningarna för att meddela sådana

 

beslut enligt svensk rätt ska således inte göras.

 

 

 

Oavsett vad övervakningsåtgärden ersätts med vid en anpassning är det

 

endast myndigheten i den utfärdande staten som är behörig att besluta om

120

eventuella konsekvenser av

den misstänktes

överträdelser

av de

skyldigheter som åtgärden innebär. Att en övervakningsåtgärd som

Prop. 2014/15:116

beslutats av den andra staten anpassas till t.ex. en åtgärd som motsvarar

 

ett förbud enligt lagen om kontaktförbud innebär således inte att

 

överträdelser ska sanktioneras enligt den lagen (se vidare avsnitt 8.6).

 

Även när myndigheten i den utfärdande staten har ändrat beslutet om

 

övervakningsåtgärder kan anpassning behöva ske, se 17 § första stycket.

 

Uppföljningsförklaringen får då ändras och en prövning göras av om den

 

ändrade åtgärden är sådan att den kan hänföras till någon av skyldig-

 

heterna i 3 §, varvid övervakningsåtgärden får anpassas när så krävs.

 

Om det uppstår behov av anpassning, bör åklagaren samråda med

 

myndigheten i den andra medlemsstaten innan beslut meddelas. Sådant

 

samråd kan resultera i att den andra statens behöriga myndighet antingen

 

upphäver eller ändrar sitt beslut om övervakningsåtgärder.

 

Vidare föreskrivs i tredje stycket att åtgärden så långt det är möjligt

 

ska motsvara övervakningsåtgärden i det utländska beslutet och inte får

 

vara strängare än denna. Bestämmelsen motsvaras av artikel 13.1 sista

 

meningen och artikel 13.2 i rambeslutet och innebär att anpassningen av

 

den andra statens beslutade övervakningsåtgärder har vissa

 

begränsningar. Det första kravet, att anpassningen så långt som möjligt

 

ska motsvara den ursprungliga åtgärden, innebär att strävan alltid ska

 

vara att åtgärderna ska likna varandra så långt det går. Det kan tänkas

 

uppstå situationer när det inte är möjligt att ersätta den ursprungliga

 

åtgärden med en liknande åtgärd, bland annat när den ursprungliga

 

åtgärden över huvud taget inte har någon motsvarighet i svensk rätt. Ett

 

visst utrymme att göra åtgärderna mer likvärdiga kan finnas i och med

 

möjligheten att besluta om särskilda villkor motsvarande de som kan

 

ställas upp enligt 25 kap. 2 § rättegångsbalken. Det andra kravet, dvs. att

 

den anpassade åtgärden inte får vara strängare, är mer förbehållslöst. Den

 

anpassade åtgärden får t.ex. inte leda till en ökad inskränkning i den

 

misstänktes rörelsefrihet eller utökade förpliktelser i förhållande till den

 

ursprungliga åtgärden. Vid varje tillfälle det blir aktuellt att anpassa en

 

åtgärd måste en bedömning av denna fråga ske.

 

I de undantagsfall som det inte är möjligt att anpassa en åtgärd utan att

 

den blir strängare än den ursprungliga åtgärden, kan någon uppföljning

 

av det utländska beslutet inte ske. Något beslut om anpassning ska då

 

inte meddelas. Åklagaren får i en sådan situation i stället underrätta

 

behörig myndighet i den andra staten om att uppföljning inte kan ske i

 

Sverige.

 

Uppföljning i Sverige

 

13 § En uppföljningsförklaring som beslutats enligt 9 § gäller omedelbart.

 

Uppföljningen får påbörjas först när den misstänkte har delgetts förklaringen

 

enligt 11 § första stycket och den behöriga myndigheten i den andra medlems-

 

staten har underrättats om förklaringen. Om anpassning har skett med stöd av

 

12 §, får uppföljningen påbörjas tidigast tio dagar efter en sådan underrättelse.

 

Åklagaren ansvarar för uppföljningen. Vid uppföljningen får åklagaren anlita

 

biträde av Polismyndigheten.

 

Uppföljning får inte ske genom elektronisk övervakning.

 

I paragrafen behandlas ansvaret för uppföljningen. Övervägandena finns

 

i avsnitt 8.6.

121

Prop. 2014/15:116 Enligt första stycket, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag, gäller en uppföljningsförklaring omedelbart, dvs. även om den har överklagats. Mot bakgrund av att någon faktisk uppföljning inte kan påbörjas förrän den misstänkte delgetts förklaringen och med hänsyn till förevarande artikel 11.1 i rambeslutet föreskrivs i stycket att uppföljningen får påbörjas först när delgivning skett med den misstänkte och den andra statens behöriga myndighet har underrättats om uppföljningsförklaringen. Skyldigheten att delge den misstänkte en uppföljningsförklaring föreskrivs i 11 § första stycket. Att behörig myndighet i den utfärdande staten ska underrättas följer av artikel 20.2 e i rambeslutet. Eftersom myndigheten i den andra staten, enligt artikel 13.3, kan återkalla beslutet om övervakningsåtgärder inom tio dagar efter att den underrättats om ett beslut om anpassning, föreskrivs vidare i förevarande stycke att uppföljningen får påbörjas tidigast tio dagar efter det att myndigheten i den andra staten har underrättas om förklaringen. En eventuell anpassning ska framgå av uppföljningsför- klaringen (se 9 § andra stycket 1).

I andra stycket föreskrivs att åklagare ska ansvara för uppföljningen av ett beslut om övervakningsåtgärder i Sverige. Omfattningen av upp- följningen bestäms av vilken typ av övervakningsåtgärd det är som ska följas upp. I de flesta fall består den av att åklagaren ska hålla sig underrättad om överträdelser av beslutade åtgärder. Om den misstänkte överträder dessa åtgärder, ska den andra statens behöriga myndighet underrättas om detta. Denna underrättelseskyldighet åligger åklagaren. Underrättelsen ska upprättas i enlighet med bilaga 2 till rambeslutet. Av stycket framgår vidare att åklagaren får anlita biträde av Polis- myndigheten vid uppföljningen. De åtgärder som det är lämpligt att Polismyndigheten vidtar är vissa praktiska moment som behövs i uppföljningen, t.ex. att ta om hand pass som den misstänkte enligt uppföljningsförklaringen ska lämna ifrån sig eller att kontrollera att den misstänkte fullgör sin anmälningsskyldighet. När det gäller misstänkta överträdelser har Polismyndigheten en viktig funktion. Myndigheten ska till åklagaren vidarebefordra all information om överträdelser, t.ex. att den misstänkte inte har skött sin anmälningsskyldighet eller har påträffats på en plats där han eller hon inte får vistas. Polismyndighetens möjlighet att kontrollera eventuella överträdelser underlättas av att meddelade uppföljningsförklaringar ska registreras.

I tredje stycket anges att uppföljning inte får ske genom elektronisk övervakning. Om den andra staten angett att åtgärden bör följas upp genom sådan övervakning, ska åklagaren informera den statens behöriga myndighet om att så inte kan ske.

Överklagande

14 § Åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning får överklagas till tingsrätten av den misstänkte.

Överklagandet ska göras skriftligen och ges in till åklagaren inom tre veckor från den dag då den misstänkte fick del av beslutet. Ett överklagande som inte har kommit in i rätt tid ska avvisas av åklagaren. Om överklagandet har kommit in till tingsrätten inom tiden för överklagande, ska den omständigheten att överklagandet har kommit in till åklagaren först därefter inte föranleda att det

122

avvisas. Om överklagandet inte avvisas, ska åklagaren sända det och övriga

Prop. 2014/15:116

handlingar i ärendet till tingsrätten.

 

Behörig tingsrätt är den tingsrätt inom vars domkrets det överklagade beslutet

 

har fattats.

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av åklagarens

 

beslut i fråga om erkännande och uppföljning. Övervägandena finns i

 

avsnitt 8.7. I avsnitt 8.7 behandlas också Lagrådets synpunkter avseende

 

tredje stycket.

 

I första stycket föreskrivs att åklagarens beslut i fråga om erkännande

 

och uppföljning får överklagas till tingsrätten av den misstänkte.

 

Myndigheten i den andra medlemsstaten får däremot inte överklaga

 

beslutet. Den myndigheten kan dock när som helst upphäva sitt beslut

 

om övervakningsåtgärder och återkalla intyget. Vid en sådan återkallelse

 

ska en meddelad uppföljningsförklaring omedelbart upphävas (18 §

 

första stycket 2). Paragrafen avser överklagande av åklagarens beslut

 

enligt 10 §. I 17 och 18 §§ finns bestämmelser om överklagande av vissa

 

andra beslut som kan meddelas av åklagaren under uppföljningen av ett

 

utländskt beslut om övervakningsåtgärder.

 

I andra stycket föreskrivs att ett överklagande ska göras skriftligen och

 

ges in till åklagaren inom tre veckor från den dag då den misstänkte fick

 

del av beslutet. Av 11 § första stycket följer att beslutet i fråga om

 

erkännande och uppföljning ska delges den misstänkte. Ett överklagande

 

som har inkommit för sent ska avvisas av åklagaren, dock inte om

 

överklagande inkommit i rätt tid till tingsrätten. I stycket föreskrivs

 

vidare att ett överklagande som inte avvisas ska översändas till

 

tingsrätten tillsammans med övriga handlingar i ärendet.

 

Tredje stycket innehåller en forumregel. Den tingsrätt inom vars

 

domkrets det överklagade beslutet har fattats är behörig att pröva

 

överklaganden.

 

15 § Rättens handläggning ska ske skyndsamt. Åklagare är motpart till den

 

misstänkte sedan handlingarna i ärendet har överlämnats till tingsrätten.

 

Om rätten överväger att upphäva den uppföljningsförklaring som beslutats

 

enligt 9 §, ska åklagaren ges tillfälle att yttra sig.

 

Rättens slutliga beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska delges den

 

misstänkte.

 

Vid rättens prövning gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om rättens prövning. Övervägandena

 

finns i avsnitt 8.7.

 

I första stycket föreskrivs att rättens handläggning ska ske med

 

skyndsamhet. För åklagarens prövning gäller en tidsfrist om fyra veckor

 

från det att beslutet om övervakningsåtgärder och intyget eller, i

 

förekommande fall, nödvändiga kompletteringar mottagits (10 § första

 

stycket). Någon särskild tidsfrist för rättens prövning finns inte angiven i

 

lagtexten. Den sammanlagda handläggningstiden hos åklagare och

 

domstol bör dock inte överstiga åtta veckor (artikel 12.2 i rambeslutet).

 

Åklagaren har en skyldighet att underrätta den utfärdande myndigheten

 

om att beslutet i fråga om erkännande och uppföljning överklagats

 

(artikel 20.2 d). Vidare anges att åklagaren är motpart till den som

 

beslutet om övervakningsåtgärder avser, sedan ärendet har överlämnats

123

Prop. 2014/15:116 till domstol. Regleringen motsvarar vad som gäller för åklagaruppgifter i övrigt, nämligen att det är åklagaren och inte åklagarmyndigheten som är motpart.

I andra stycket föreskrivs att åklagaren ska ges tillfälle att yttra sig innan rätten upphäver en uppföljningsförklaring. Med rätten att yttra sig ges åklagaren möjlighet att fullgöra den samrådsskyldighet som föreligger enligt rambeslutet inför beslut att inte erkänna beslutet om övervakningsåtgärder (artikel 15.2). Det innebär att rätten bör ange vad yttrandet ska avse, t.ex. beträffande en viss vägransgrund.

Tredje stycket, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag, innehåller en bestämmelse om att rättens slutliga beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska delges den misstänkte. I 11 § finns en motsvarande bestämmelse avseende åklagarens beslut.

I fjärde stycket anges att det i övrigt är ärendelagen som gäller vid rättens prövning. Tillämpningen av ärendelagen innebär bland annat att rätten normalt är domför med en lagfaren domare (3 §), att förfarandet som huvudregel är skriftligt (13 §), att ärendet normalt inte får avgöras utan att den som är part har fått tillfälle att yttra sig över en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än parten (22 §), att de skäl som bestämt utgången normalt ska framgå av rättens beslut (28 §) samt att rättens beslut får överklagas (36 §). För prövning i hovrätten krävs prövningstillstånd (39 §).

Förlängning av tiden för uppföljning

16 § Om den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten begär det, ska tiden för uppföljning förlängas. Beslut i fråga om förlängning meddelas av åklagaren. Beslutet ska delges den misstänkte.

Om den tid som angetts i uppföljningsförklaringen eller i ett beslut enligt första stycket är på väg att löpa ut, ska åklagaren begära besked från den behöriga

myndigheten i den andra medlemsstaten om huruvida uppföljningen ska fortsätta.

Paragrafen behandlar frågor angående förlängning av den tid upp- följningen ska pågå. Övervägandena finns i avsnitt 8.8.

I första stycket anges att om en förlängning av tiden för uppföljningen begärs av den andra statens myndigheter, ska åklagaren besluta om en sådan förlängning. Myndigheten i den andra medlemsstaten är skyldig att i det intyg som enligt 6 § första stycket ska bifogas beslutet om övervakningsåtgärder ange hur lång tid beslutet gäller (artikel 10.5 i rambeslutet). Det är också denna tid som ska anges i uppföljningsförklaringen (9 § andra stycket 2). Den andra statens behöriga myndigheter kan komma att fatta beslut om att förlänga denna tid. Beslut om att förlänga tiden för uppföljning ska meddelas av åklagaren. Förutsatt att det inte föreligger skäl att upphäva uppföljningsförklaringen ska ett beslut om förlängning meddelas i enlighet med den andra statens beslut. Någon ny uppföljningsförklaring behöver då inte meddelas utan beslutet kan antecknas på förklaringen eller dokumenteras på annat sätt. Beslutet om förlängning kan inte överklagas. Av bestämmelsen följer också att den misstänkte ska delges beslutet att förlänga tiden för uppföljning. Vidare måste

124

Polismyndigheten underrättas om förlängningen för att registrering i Prop. 2014/15:116 myndighetens register ska kunna ske (se kommentaren till 13 §).

Utgångspunkten är att den andra medlemsstatens behöriga myndighet

 

enligt artikel 19.2 i rambeslutet ska begära en förlängning av tiden för

 

uppföljning innan den löper ut. Enligt andra stycket ska dock åklagaren

 

hos den andra statens myndighet begära besked om huruvida upp-

 

följningen ska fortsätta efter det att den tid som angetts i uppföljnings-

 

förklaringen eller i beslut om förlängning enligt första stycket löper ut.

 

En sådan begäran bör göras i god tid innan tiden för uppföljningen löper

 

ut. Om tiden löper ut utan att myndigheten i den andra staten begärt

 

förlängning, ska uppföljningen upphöra. Något särskilt beslut om

 

upphävande av uppföljningsförklaringen behöver inte meddelas i en

 

sådan situation.

 

Ändring av en uppföljningsförklaring

 

17 § Om den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten ändrar på

 

beslutet om övervakningsåtgärder, ska uppföljningsförklaringen ändras i enlighet

 

med den andra statens beslut, om förutsättningarna i 3 § är uppfyllda. Vid

 

ändring av uppföljningsförklaringen ska 10–13 §§ tillämpas. Ett beslut om att

 

ändra uppföljningsförklaringen ska innehålla uppgift om den ändring som har

 

gjorts och, i förekommande fall, huruvida anpassning har skett med stöd av 12 §.

 

Beslut i fråga om ändring av en uppföljningsförklaring meddelas av åklagaren.

 

Åklagarens beslut i fråga om ändring av uppföljningsförklaringen får

 

överklagas av den misstänkte. Vid överklagandet ska 14 och 15 §§ tillämpas.

 

Paragrafen behandlar förfarandet i Sverige när myndigheten i den andra

 

medlemsstaten beslutar om en ändring av ett beslut om övervaknings-

 

åtgärder. Övervägandena finns i avsnitt 8.9.

 

I första stycket föreskrivs att uppföljningsförklaringen ska ändras när

 

den andra medlemsstaten ändrat sitt beslut om övervakningsåtgärder,

 

förutsatt att åtgärden fortfarande är sådan att den kan erkännas och följas

 

upp i Sverige enligt 3 §. En prövning av vägransgrunderna enligt 4 § får

 

dock inte ske. Däremot kan den nya beslutade övervakningsåtgärden bli

 

föremål för anpassning enligt 12 §. I bestämmelsen anges vidare att

 

beslutet om ändring av uppföljningsförklaringen ska innehålla uppgift

 

om den ändring som gjorts och, i förekommande fall, huruvida

 

anpassning skett. Av hänvisningen till 10 och 11 §§ följer bland annat att

 

de tidsfrister som gäller för det ursprungliga beslutet i fråga om

 

erkännande och uppföljning ska iakttas även vid beslut om ändring och

 

att ändringsbeslutet ska delges den misstänkte. Uppföljningen av den

 

ändrade förklaringen får påbörjas först när delgivning skett med den

 

misstänkte och den behöriga myndigheten i den andra staten har

 

underrättats om beslutet om ändring eller, i de fall anpassning har skett,

 

tidigast tio dagar efter en sådan underrättelse, vilket följer av

 

hänvisningen till 13 §. Fram till den tidpunkten ska uppföljningen av den

 

tidigare meddelade förklaringen fortsätta. Innebär den utländska

 

myndighetens ändring av beslutet om övervakningsåtgärder att det inte

 

längre är fråga om en sådan övervakningsåtgärd som kan följas upp i

 

Sverige enligt 3 §, kan uppföljningsförklaringen inte ändras. För-

 

klaringen ska då i stället upphävas, se 18 § första stycket 1. Om däremot

 

det ursprungliga beslutet om övervakningsåtgärder ändrats endast delvis,

125

 

Prop. 2014/15:116 kan uppföljningen i en sådan situation fortsätta avseende de återstående åtgärder som omfattas av 3 §.

I andra stycket anges att det är åklagaren som meddelar beslut i fråga om ändring av uppföljningsförklaringen.

Av tredje stycket följer att åklagarens beslut i fråga om ändring får överklagas och att bestämmelserna om överklagande av uppföljnings- förklaringen då ska tillämpas.

Upphävande av en uppföljningsförklaring

18 § En uppföljningsförklaring ska upphävas om

1.det framkommer omständigheter som medför att beslutet om övervaknings- åtgärder inte får följas upp i Sverige,

2.beslutet om övervakningsåtgärder och intyget återkallas,

3.den misstänkte inte kan påträffas i Sverige,

4.åklagaren till den andra medlemsstatens behöriga myndighet vid flera tillfällen har rapporterat om överträdelser av beslutet om övervakningsåtgärder i enlighet med bilaga 2 till rådets rambeslut 2009/829/RIF och myndigheten i den andra staten, trots begäran om detta, inte fattar något beslut eller vidtar någon annan åtgärd med anledning av rapporteringen, eller

5.det inte längre finns förutsättningar att följa upp ett beslut om övervakningsåtgärder till följd av att det i ett straffrättsligt eller något annat förfarande har vidtagits tvångsåtgärder mot den misstänkte eller till följd av att den misstänkte har påbörjat verkställigheten av en påföljd.

Beslut om upphävande av uppföljningsförklaringen meddelas av åklagaren. Beslutet ska delges den misstänkte.

Ett beslut om upphävande enligt första stycket 1 får överklagas av den misstänkte. Vid överklagandet ska 14 och 15 §§ tillämpas.

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om upphävande av en uppföljnings-

 

förklaring. Övervägandena finns i avsnitt 8.10. I avsnitt 8.10 behandlas

 

också Lagrådets synpunkter avseende paragrafen.

 

I första stycket anges de situationer som ska leda till att en förklaring

 

upphävs.

 

I första punkten föreskrivs att en uppföljningsförklaring ska upphävas

 

om det framkommer att beslutet om övervakningsåtgärder inte får följas

 

upp i Sverige. Punkten avser dels sådana omständigheter som visserligen

 

förelåg, men som var okända, vid tidpunkten för prövningen av frågan

 

om erkännande och uppföljning, dels omständigheter som uppstått

 

därefter. Ett typfall är att den omständighet som framkommer hade

 

utgjort grund för att vägra erkännande enligt 4 §, om den hade varit känd

 

eller förelegat när uppföljningsförklaringen meddelades. Upphävande

 

kan t.ex. ske om det visar sig att det finns en tidigare dom meddelad i en

 

annan stat avseende samma brott som beslutet om övervakningsåtgärder

 

avser. Vid bedömningen av om förklaringen ska upphävas i en sådan

 

situation bör dock även undantagsregeln i 5 § beaktas. Ett skäl att

 

tillämpa undantagsregeln kan vara att uppföljningen påbörjats i Sverige.

 

Andra exempel på när bestämmelsen är tillämplig är om den misstänkte

 

under pågående uppföljning bosätter sig i en annan stat och kriterierna

 

enligt 2 § således inte längre är uppfyllda, eller om myndigheten i den

 

andra medlemsstaten ändrar beslutet om övervakningsåtgärder på ett

 

sådant sätt att åtgärderna inte längre är sådana som Sverige åtagit sig att

126

erkänna (3 §) och förutsättningar för att erkänna och följa upp beslutet

således inte längre föreligger. Innan åklagaren upphäver förklaringen ska åklagaren samråda med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten.

I andra punkten föreskrivs att uppföljningsförklaringen ska upphävas om beslutet om övervakningsåtgärder och intyget återkallas. Myndigheten i den andra medlemsstaten kan återkalla beslutet och intyget av olika anledningar, t.ex. om en beslutad anpassning inte accepteras av myndigheten i den andra staten, om den misstänkte har gjort sig skyldig till en överträdelse eller om det straffrättsliga förfarandet har avslutats. Uppföljningsförklaringen ska omedelbart upphävas oavsett skälen till återkallelsen.

Av tredje punkten framgår att uppföljningsförklaringen ska upphävas om den misstänkte, sedan uppföljningen påbörjats, inte kan påträffas i Sverige. För att en uppföljningsförklaring ska kunna upphävas på denna grund krävs antingen att det finns konkret information som pekar på att den misstänkte lämnat Sverige eller att svenska myndigheter trots upprepade försök inte lyckas lokalisera eller få kontakt med honom eller henne. Vidare ska åklagaren utan dröjsmål underrätta behörig myndighet i den andra staten innan en uppföljningsförklaring upphävs på denna grund (artikel 20.2 c).

Fjärde punkten avser den situationen att den andra staten inte vidtar några åtgärder trots att åklagaren rapporterat om att den misstänkte överträtt beslutet om övervakningsåtgärder. För att upphävande ska kunna ske i en sådan situation krävs att åklagaren vid flera tillfällen rapporterat om en överträdelse och att myndigheten i den andra staten, trots åklagarens begäran om det, varken har meddelat något följdbeslut, t.ex. frihetsberövande eller ändring av beslutet om övervakningsåtgärder, eller i vart fall lämnat besked om att uppföljningen, trots de rapporterade överträdelserna, ska fortsätta (artikel 23.1 och 23.2). Upphävande kan också ske om den andra statens myndighet trots upprepade rapporter om överträdelser inte vidtar annan åtgärd än att meddela att man inte avser att fatta något följdbeslut. Hur många rapporteringar som ska krävas får avgöras i det enskilda fallet. Enligt rambeslutet ska myndigheten i den andra medlemsstaten underrättas om alla överträdelser av en övervakningsåtgärd och varje iakttagelse som skulle kunna leda till ett följdbeslut (artikel 19.3). Vid sådan rapportering ska bilaga 2 till rambeslutet användas.

Av femte punkten framgår att uppföljningsförklaringen ska upphävas om beslutet om övervakningsåtgärder inte längre kan följas upp till följd av att det i ett straffrättsligt eller något annat förfarande vidtagits tvångsåtgärder mot den misstänkte eller till följd av att han eller hon påbörjat verkställigheten av en påföljd. Med straffrättsligt förfarande avses dels förfaranden rörande andra gärningar än den som beslutet om övervakningsåtgärder grundas på, dels den situationen att den som beslutet om övervakningsåtgärder avser begärs överlämnad enligt en europeisk arresteringsorder eller en nordisk arresteringsorder för den gärning som beslutet om övervakningsåtgärder grundas på. Sistnämnda grund för upphävande blir endast aktuell om myndigheten i den andra medlemsstaten utfärdar en arresteringsorder utan att återkalla beslutet om övervakningsåtgärder.

Prop. 2014/15:116

127

Prop. 2014/15:116 Exempel på när upphävande ska ske på grund av ett straffrättsligt förfarande avseende en annan gärning än den som beslutet om övervakningsåtgärder grundar sig på är att det i ett straffrättsligt förfarande i Sverige vidtas tvångsåtgärder mot den som beslutet avser, eller att en tredje stats myndigheter ger in en framställning om utlämning eller överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder rörande den personen. Även tvångsåtgärder i samband med andra förfaranden än sådana som är straffrättsliga kan utgöra grund för upphävande av en uppföljningsförklaring. Exempel på sådana förfaranden är tvångs- omhändertaganden som sker med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall. En förutsättning för att uppföljningsförklaringen ska upphävas enligt den nu aktuella punkten är att beslutet om övervakningsåtgärder inte längre kan följas upp till följd av vidtagna tvångsåtgärder i det andra förfarandet. Hinder mot fortsatt uppföljning kommer framför allt att föreligga om den misstänkte frihetsberövas, men fortsatt uppföljning torde också i de flesta fall vara olämpligt om åtgärder enligt 25 kap. rättegångsbalken meddelas. Huruvida den omständigheten att den misstänkte påbörjar verkställigheten av en påföljd ska medföra att uppföljningsförklaringen upphävs, får bedömas från fall till fall. Verkställighet av en frihetsberövande påföljd torde alltid utgöra hinder mot fortsatt uppföljning, medan t.ex. en frivårdspåföljd inte sällan skulle kunna verkställas utan att det påverkar uppföljningen av det utländska beslutet om övervakningsåtgärder. För att undvika att en uppföljnings- förklaring upphävs på denna grund utan att det finns tillräckliga skäl för det, bör varje frihetsberövande eller tvångsomhändertagande inte medföra att förklaringen omedelbart upphävs. Exempelvis bör åklagaren vid ett anhållande av den misstänkte avvakta rättens beslut i fråga om häktning.

I andra stycket anges att det är åklagaren som beslutar om upphävande i samtliga fall. Vidare föreskrivs att beslutet ska delges den misstänkte.

I tredje stycket föreskrivs att den misstänkte får överklaga ett beslut om upphävande som meddelats med stöd av första stycket 1. Vid ett sådant överklagande ska 14 och 15 §§ tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

2.Lagen tillämpas inte i förhållande till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen som inte har genomfört rådets rambeslut 2009/829/RIF om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande.

Frågor om ikraftträdande och behovet av övergångsbestämmelser behandlas i avsnitt 11.

I första punkten anges tidpunkten för ikraftträdandet.

I andra punkten föreskrivs att lagen inte ska tillämpas gentemot den medlemsstat som inte har genomfört rambeslutet. Det kan även i vissa andra situationer bli aktuellt att inte tillämpa lagen gentemot en annan medlemsstat, se 1 kap. 3 §.

128

12.2

Förslaget till lag om ändring i passlagen

Prop. 2014/15:116

 

(1978:302)

 

7 § Passansökan ska avslås, om

1.bestämmelserna i 6 § inte har iakttagits och sökanden inte har följt uppmaningen att avhjälpa bristen,

2.ansökan avser pass för barn under arton år och barnets vårdnadshavare inte har lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda pass,

3.sökanden är anhållen, häktad eller underkastad övervakning enligt 24 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken eller reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk,

4.sökanden är föremål för ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:000) om erkännande och uppföljning av beslut om övervaknings- åtgärder inom Europeiska unionen och åklagare inte har lämnat medgivande,

5.sökanden är föremål för en uppföljningsförklaring som avser en över- vakningsåtgärd enligt 3 kap. 3 § 3–5 lagen (2015:000) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och åklagare inte har lämnat medgivande,

6.sökanden är efterlyst och ska omhändertas omedelbart vid anträffandet,

7.sökanden genom en dom som har fått laga kraft har dömts till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat verkställas, och det finns sannolika skäl att anta att han eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten,

8.sökanden avtjänar fängelsestraff och den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år och sökanden inte har villkorligt frigivits,

9.sökanden genomgår sluten ungdomsvård och den sammanlagda vårdtiden är minst ett år,

10.sökanden genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings- prövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, eller

11.sökanden enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 § konkurslagen (1987:672) är ålagd att lämna ifrån sig sitt pass eller förbud att utfärda pass för sökanden har meddelats enligt samma bestämmelser.

Paragrafen innehåller bestämmelser om när en passansökan ska avslås.

 

Övervägandena finns i avsnitten 7.2 och 8.6.

 

I paragrafen införs en ny punkt 4 som innebär att passansökan ska

 

avslås om sökanden är föremål för ett beslut om övervakningsåtgärder

 

enligt 2 kap. 1 § lagen om erkännande och uppföljning av beslut om

 

övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och åklagare inte har

 

lämnat medgivande till passansökan. Med en sökande som är föremål för

 

ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 1 § avses en misstänkt

 

person som har meddelats ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder för

 

erkännande och uppföljning i en annan medlemsstat i EU. Ett sådant

 

beslut kan meddelas som ett straffprocessuellt tvångsmedel under en

 

svensk förundersökning eller rättegång. Passhinder föreligger inte om

 

åklagaren har lämnat medgivande till passansökan. Åklagaren ska

 

underrätta myndigheten i den medlemsstaten där det svenska beslutet

 

följs upp om att medgivande ges.

 

I paragrafen införs också en ny punkt 5 som innebär att passansökan

 

ska avslås om sökanden är föremål för en uppföljningsförklaring som

 

avser en övervakningsåtgärd enligt 3 kap. 3 § 3–5 lagen om erkännande

 

och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska

 

unionen. Med en sökande som är föremål för en sådan uppföljnings-

 

förklaring avses en misstänkt person som har meddelats ett utländskt

129

 

Prop. 2014/15:116 beslut om övervakningsåtgärder som har erkänts och följs upp i Sverige under förutsättning att övervakningsåtgärderna i det utländska beslutet motsvaras av reseförbud eller anmälningsskyldighet. Passhinder före- ligger inte om åklagaren har lämnat medgivande till passansökan. Detta kan bli aktuellt t.ex. när den misstänkte behöver ett pass för att återvända till den stat där brottsutredningen pågår eller huvudförhandlingen ska påbörjas. Åklagaren är skyldig att samråda med myndigheten i den stat som meddelat beslutet om övervakningsåtgärder innan åklagaren beslutar i fråga om medgivande.

Ett pass som utfärdats trots att det vid tiden för utfärdandet förelåg hinder mot bifall till passansökan enligt någon av punkterna 4 eller 5, ska återkallas om hindret fortfarande består (se 12 § första stycket 8).

12.3Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2 kap.

2 § Överlämnande får beviljas endast för en gärning som motsvarar brott enligt svensk lag och

1.för vilken, när överlämnandet avser lagföring, enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning en frihetsberövande påföljd i ett år eller mer är föreskrivet, eller

2.för vilken, när överlämnandet avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd, en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader har dömts ut.

Om det i arresteringsordern har angetts att en gärning är sådan som finns angiven i bilagan till denna lag och det för gärningen enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer, ska dock överlämnande beviljas även om gärningen inte motsvarar brott enligt svensk lag. Vid överlämnande för verkställighet av en frihetsberövande påföljd som avser en sådan gärning ska påföljden vara sådan som anges i första stycket 2.

För en gärning som legat till grund för ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder enligt lagen (2015:000) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen ska första stycket 1 inte gälla, om

1.den eftersökte fanns i den andra staten när det utländska beslutet meddelades, och

2.uppföljningen pågår i Sverige när arresteringsordern utfärdas.

Om överlämnande beviljas för en gärning som avses i första, andra eller tredje stycket, får överlämnande beviljas även för någon annan gärning som, utan att vara sådan som anges i första stycket 1 eller 2, motsvarar brott enligt svensk lag.

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om strafftrösklar och krav på dubbel

 

straffbarhet för överlämnande. Övervägandena finns i avsnitt 8.11. I

 

avsnitt 8.11 behandlas och bemöts också Lagrådets synpunkter avseende

 

tredje stycket.

 

I ett nytt tredje stycke föreskrivs att strafftröskeln för överlämnande

 

enligt första stycket 1 inte ska gälla för gärning som legat till grund för

130

ett beslut om övervakningsåtgärder som följs upp i Sverige (se artikel 21

i rambeslutet). Denna situation kan bli aktuell om en europeisk Prop. 2014/15:116 arresteringsorder utfärdas t.ex. på grund av att den misstänkte överträtt

beslutet om övervakningsåtgärder. Det finns dock två förutsättningar för att strafftröskeln för överlämnande inte ska gälla. Enligt första punkten måste den eftersökte ha befunnit sig i den utfärdande staten när beslutet om övervakningsåtgärder meddelades. Av andra punkten framgår att beslutet om övervakningsåtgärder ska vara under uppföljning i Sverige när arresteringsordern utfärdas. Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda, gäller huvudregeln enligt första stycket 1.

Ändringen i fjärde stycket, det hittillsvarande tredje stycket, innebär att bestämmelsen om s.k. accessoriskt överlämnande även ska gälla när överlämnande har beviljats för en gärning som avses i det nya tredje stycket.

131

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

L 294/20

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.11.2009

 

 

 

 

 

III

(Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen)

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I

FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

RÅDETS RAMBESLUT 2009/829/RIF av den 23 oktober 2009

om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA RAMBESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 31.1 a och c samt artikel 34.2 b,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)Europeiska unionen har som mål att bevara och utveckla unionen som ett område med frihet, säkerhet och rätt­ visa.

(2)Enligt slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tam­ merfors den 15 och 16 oktober 1999, i synnerhet punkt 36, bör principen om ömsesidigt erkännande gälla för beslut som föregår en rättegång. Åtgärdsprogrammet för genomförande av principen om ömsesidigt erkän­ nande av straffrättsliga förfaranden behandlar i åtgärd 10 ömsesidigt erkännande av övervakningsåtgärder.

(3)Åtgärderna i detta rambeslut bör vara inriktade på att öka skyddet för allmänheten genom att göra det möjligt för en person som är bosatt i en medlemsstat men före­ mål för ett straffrättsligt förfarande i en annan medlems­ stat att i avvaktan på rättegången övervakas av myndig­ heterna i den medlemsstat där han eller hon är bosatt. Följaktligen har detta rambeslut uppföljning av en sva­ randes förflyttningar som syfte, mot bakgrund av det

(1) Yttrandet ännu ej offentliggjort i EUT.

överordnade syftet att skydda allmänheten och av den risk som den befintliga ordningen utgör för allmänheten genom att endast ge två möjligheter: tillfälligt frihetsberö­ vande eller oövervakad rörelsefrihet. Åtgärderna kommer därför att ytterligare förstärka laglydiga medborgares rätt att leva i trygghet och säkerhet.

(4)Syftet med åtgärderna i detta rambeslut bör även vara att i Europeiska unionen stärka rätten till frihet och presum­ tionen om den anklagades oskuld och att säkerställa sam­ arbetet mellan medlemsstaterna, när en person är föremål för skyldigheter eller övervakning i väntan på ett dom­ stolsavgörande. Som en följd har detta rambeslut som mål att när så är lämpligt främja användningen av

icke-frihetsberövande åtgärder som ett alternativ till till­ fälligt frihetsberövande, också när ett tillfälligt frihets­ berövande enligt lagen i den berörda medlemsstaten inte kunde tillgripas från början.

(5)När det gäller frihetsberövande finns det risk för att per­ soner som är föremål för straffrättsliga förfaranden be­ handlas olika beroende på om de är bosatta i rättegångs­ staten eller inte: en person som inte är bosatt i rätte­ gångsstaten riskerar att frihetsberövas i avvaktan på rät­ tegång, även när en person som är bosatt i rättegångs­ staten inte skulle frihetsberövas under liknande omstän­ digheter. I ett gemensamt europeiskt rättsligt område utan inre gränser är det nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa att en person som är föremål för straff­ rättsliga förfaranden och inte är bosatt i rättegångsstaten inte behandlas annorlunda än en person som är föremål för straffrättsliga förfaranden och är bosatt där.

(6)I det intyg som tillsammans med beslutet om övervak­ ningsåtgärder bör översändas till den behöriga myndig­ heten i den verkställande staten bör den berörda perso­ nens adress i den verkställande staten anges samt all annan relevant information som kan underlätta uppfölj­ ningen av övervakningsåtgärderna i den verkställande sta­ ten.

132

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

11.11.2009

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/21

 

 

 

 

 

(7)Den behöriga myndigheten i den verkställande staten bör informera den behöriga myndigheten i den utfärdande staten om den, i förekommande fall, maximala tidsperiod under vilken övervakningsåtgärderna kan följas upp i den verkställande staten. I de medlemsstater där övervak­ ningsåtgärderna regelbundet måste förnyas, måste denna maximala tidsperiod uppfattas som den totala tidsperiod efter vilken det inte längre är lagligen möjligt att förlänga övervakningsåtgärderna.

(8)Framställningar från den verkställande statens behöriga myndighet om bekräftelse av att uppföljningen av över­ vakningsåtgärderna måste förlängas bör inte påverka lagstiftningen i den utfärdande staten för beslut om för­ längning, översyn och upphävande av beslutet om över­ vakningsåtgärder. Sådana framställningar om bekräftelse bör inte medföra skyldighet för den behöriga myndighe­ ten i den utfärdande staten att fatta ett nytt beslut om förlängning av uppföljningen av övervakningsåtgärderna.

(9)Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten bör ha befogenhet att fatta alla efterföljande beslut som rör ett beslut om övervakningsåtgärder, inbegripet att besluta om ett tillfälligt frihetsberövande. Ett sådant tillfälligt fri­ hetsberövande kan särskilt beslutas till följd av ett avbrott i övervakningsåtgärderna eller underlåtenhet att följa en kallelse att närvara vid ett förhör eller en rättegång i samband med straffrättsliga förfaranden.

(10)För att undvika onödiga kostnader och svårigheter i sam­ band med överföringen av en person som är föremål för straffrättsliga förfaranden till förhör eller rättegång, bör medlemsstaterna få använda sig av telefon- eller video­ konferenser.

(11)Elektronisk övervakning kan när så är lämpligt användas för att följa upp övervakningsåtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och nationella förfaranden.

(12)Detta rambeslut bör möjliggöra uppföljning i den verk­ ställande staten av övervakningsåtgärder som fastställts för den berörda personen och samtidigt säkerställa att rättvisa skipas och i synnerhet att den berörda personen kommer att kunna ställas inför rätta. Om den berörda personen inte frivilligt återvänder till den utfärdande sta­ ten får han eller hon överlämnas till den utfärdande staten i enlighet med rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (1) (nedan kallat rambeslutet om en europeisk arresteringsorder).

(1) EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.

(13)Detta rambeslut omfattar alla brott, utan att begränsas till att omfatta särskilda typer eller nivåer av brottslighet, men övervakningsåtgärder bör i allmänhet tillämpas vid mindre grova lagöverträdelser. Samtliga bestämmelser i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder, med un­ dantag för artikel 2.1, bör därför tillämpas i de fall där den behöriga myndigheten i den verkställande staten ska besluta om överlämnande av den berörda personen. Följ­ aktligen bör även artikel 5.2 och 5.3 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder tillämpas i den situationen.

(14)Kostnader för den berörda personens resor mellan den verkställande och den utfärdande staten i samband med uppföljning av övervakningsåtgärder eller för närvaro vid hörande regleras inte i detta rambeslut. Möjligheten för framför allt den utfärdande staten att helt eller delvis stå för sådana kostnader regleras enligt nationell rätt.

(15)Eftersom målet för detta rambeslut, nämligen ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder i sam­ band med straffrättsliga förfaranden inte i tillräcklig ut­ sträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av rambeslutets omfattning och verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åt­ gärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 5 i fördra­ get om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I en­ lighet med proportionalitetsprincipen i den artikeln går detta rambeslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(16)Detta rambeslut respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns särskilt i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och återspeglas i Eu­ ropeiska unionens stadga om de grundläggande rättighe­ terna. Ingenting i detta rambeslut bör tolkas som ett förbud mot att vägra erkännande av ett beslut om över­ vakningsåtgärder, om det finns saklig grund att anta att skälet varit att straffa en person på grundval av hans eller hennes kön, ras, religion, etniska ursprung, nationalitet, språk, politiska uppfattning eller sexuella läggning eller att denna persons ställning kan skadas av något av dessa skäl.

(17)Detta rambeslut bör inte hindra någon medlemsstat från att tillämpa sina konstitutionella regler om rätt till pröv­ ning i laga ordning, föreningsfrihet, tryckfrihet, yttrande- frihet i andra medier och religionsfrihet.

(18)Bestämmelserna i detta rambeslut bör tillämpas i över­ ensstämmelse med unionsmedborgarnas rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, i enlighet med artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

133

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

L 294/22

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.11.2009

 

 

 

 

 

(19)Personuppgifter som behandlas vid genomförandet av detta rambeslut bör skyddas i enlighet med rådets ram­ beslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (1) och i enlighet med Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehand­ ling av personuppgifter, som ratificerats av samtliga med­ lemsstater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll

I detta rambeslut fastställs regler enligt vilka en medlemsstat ska erkänna ett beslut om övervakningsåtgärder som har utfärdats i en annan medlemsstat som ett alternativ till tillfälligt frihets­ berövande, ska följa upp de fastställda övervakningsåtgärderna avseende en fysisk person och ska överlämna den berörda per­ sonen till den utfärdande staten, vid åsidosättande av dessa åtgärder.

Artikel 2

Mål

1.Målen med detta rambeslut är att

a)säkerställa att rättvisa skipas och i synnerhet att den berörda personen kommer att kunna ställas inför rätta,

b)när så är lämpligt främja användningen av icke frihetsberö­ vande åtgärder under de straffrättsliga förfarandena mot per­ soner som inte är bosatta i den medlemsstat där förfaran­ dena äger rum,

c)förbättra skyddet för brottsoffer och allmänheten.

2. Detta rambeslut skapar inte någon rätt för en person till icke frihetsberövande åtgärder som alternativ till frihetsberö­ vande under straffrättsliga förfaranden. Detta är en fråga som ska regleras genom lagstiftning och förfaranden i den medlems­ stat där de straffrättsliga förfarandena äger rum.

Artikel 3

Upprätthållande av lag och ordning och skydd av den inre säkerheten

Detta rambeslut ska inte påverka utövandet av medlemsstater­ nas ansvar för att skydda brottsoffer, allmänheten och den inre säkerheten i enlighet med artikel 33 i fördraget om Europeiska unionen.

(1) EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.

Artikel 4

Definitioner

I detta rambeslut avses med

a)beslut om övervakningsåtgärder: varje verkställbart beslut fattat i samband med ett straffrättsligt förfarande av en behörig myndighet i den utfärdande staten i enlighet med dess na­ tionella lagstiftning och förfaranden, enligt vilket en fysisk person ska omfattas av en eller flera övervakningsåtgärder som alternativ till tillfälligt frihetsberövande,

b)övervakningsåtgärder: skyldigheter och anvisningar som fast­ ställts för en fysisk person i enlighet med den utfärdande statens nationella lagstiftning och förfaranden,

c)utfärdande stat: den medlemsstat där ett beslut om övervak­ ningsåtgärder har utfärdats,

d)verkställande stat: den medlemsstat där övervakningsåtgär­ derna följs upp.

Artikel 5

Grundläggande rättigheter

Detta rambeslut ska inte ändra skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga principerna i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen.

Artikel 6

Utseende av behöriga myndigheter

1.Varje medlemsstat ska underrätta rådets generalsekretariat om vilken eller vilka rättsliga myndigheter som enligt dess na­ tionella lagstiftning är behöriga att vidta åtgärder enligt detta rambeslut när medlemsstaten är utfärdande stat eller verkstäl­ lande stat.

2.Som ett undantag från punkt 1 och utan att det påverkar punkt 3 får medlemsstaterna utse icke rättsliga myndigheter till behöriga myndigheter för att fatta beslut i enlighet med detta rambeslut, under förutsättning att dessa myndigheter är behö­ riga att fatta liknande beslut i enlighet med deras nationella lagstiftning och förfaranden.

3.Beslut som avses i artikel 18.1 c ska fattas av en behörig rättslig myndighet.

4.Rådets generalsekretariat ska göra den erhållna informatio­ nen tillgänglig för alla medlemsstater och för kommissionen.

134

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

11.11.2009

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/23

 

 

 

 

 

Artikel 7

Användande av en central myndighet

1.Varje medlemsstat får utse en central myndighet eller, om dess rättssystem så kräver, flera centrala myndigheter som ska biträda dess behöriga myndigheter.

2.En medlemsstat får, om organisationen av dess rätts­ väsende så kräver, låta sin eller sina centrala myndigheter an­ svara för det administrativa översändandet och mottagandet av beslut om övervakningsåtgärder, åtföljda av de intyg som avses i artikel 10, samt all annan officiell korrespondens i anslutning till detta. Följaktligen får alla kommunikationer, samråd, infor­ mationsutbyten, förfrågningar och underrättelser mellan behö­ riga myndigheter när så är lämpligt behandlas med bistånd av den eller de centrala myndigheterna i den berörda medlems­ staten.

3.De medlemsstater som önskar använda sig av de möjlig­ heter som avses i denna artikel ska till rådets generalsekretariat lämna uppgifter om den eller de centrala myndigheter som de har utsett. Dessa anvisningar ska vara bindande för alla myn­ digheter i den utfärdande medlemsstaten.

Artikel 8

Typer av övervakningsåtgärder

1. Detta rambeslut ska tillämpas på följande övervaknings­ åtgärder:

a)Skyldighet för personen att meddela den behöriga myndig­ heten i den verkställande staten varje byte av bosättning, i synnerhet för mottagande av kallelser att närvara vid ett förhör eller en rättegång i samband med straffrättsliga för­ faranden.

b)Skyldighet att inte besöka vissa ställen, orter eller fastställda områden i den utfärdande eller verkställande staten.

c)Skyldighet att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider.

d)Skyldighet som innebär begränsningar av möjligheten att lämna den verkställande statens territorium.

e)Skyldighet att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet.

f)Skyldighet att undvika kontakt med vissa personer med an­ knytning till det eller de påstådda brotten.

2. Varje medlemsstat ska vid införlivandet av detta rambeslut eller vid ett senare tillfälle meddela rådets generalsekretariat vilka övervakningsåtgärder som den är beredd att följa upp, utöver dem som avses i punkt 1. Dessa åtgärder får särskilt omfatta följande:

a)Skyldighet att avstå från viss verksamhet med anknytning till det eller de påstådda brotten, vilket kan inbegripa befattning med ett visst yrke eller en viss bransch.

b)Skyldighet att inte framföra fordon.

c)Skyldighet att deponera en viss summa pengar eller lämna annat slag av garanti, som antingen får lämnas genom ett visst antal delbetalningar eller direkt i sin helhet.

d)Skyldighet att genomgå terapeutisk behandling eller behand­ ling mot missbruk.

e)Skyldighet att undvika kontakt med vissa föremål som har samband med det eller de påstådda brotten.

3. Rådets generalsekretariat ska tillhandahålla alla medlems­ stater och kommissionen den information som erhållits enligt denna artikel.

Artikel 9

Kriterier rörande den medlemsstat till vilken beslutet om övervakningsåtgärder får översändas

1.Ett beslut om övervakningsåtgärder får översändas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där personen är lagligt och stadigvarande bosatt, om personen efter att ha underrättats om de berörda åtgärderna samtycker till att återvända till den staten.

2.Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten får på personens begäran översända beslutet om övervakningsåtgärder till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat än den i vilken personen är lagligt och stadigvarande bosatt på villkor att den senare myndigheten har gett sitt samtycke till detta.

3.Vid genomförandet av detta rambeslut ska medlemssta­ terna fastställa på vilka villkor deras behöriga myndigheter får samtycka till att ett beslut om övervakningsåtgärder översänds i fall enligt punkt 2.

4.Varje medlemsstat ska göra ett uttalande till rådets gene­ ralsekretariat om vad som har fastställts enligt punkt 3. Med­ lemsstaterna får när som helst ändra ett sådant uttalande. Ge­ neralsekretariatet ska tillhandahålla alla medlemsstater och kom­ missionen den information som erhållits enligt denna artikel.

135

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

L 294/24

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.11.2009

 

 

 

 

 

Artikel 10

Förfarande för översändande av ett beslut om övervakningsåtgärder tillsammans med intyget

1.När den behöriga myndigheten i den utfärdande staten översänder ett beslut om övervakningsåtgärder till en annan medlemsstat i enlighet med artikel 9.1 eller 9.2, ska den sörja för att det åtföljs av ett intyg enligt det standardformulär som återges i bilaga I.

2.Beslutet om övervakningsåtgärder eller en bestyrkt kopia av detta ska tillsammans med intyget av den behöriga myndig­ heten i den utfärdande staten översändas direkt till den behöriga myndigheten i den verkställande staten på ett sätt som lämnar en skriftlig uppteckning och gör det möjligt för den verkstäl­ lande staten att fastställa äktheten. Originalet eller en bestyrkt kopia av beslutet om övervakningsåtgärder och originalet av intyget ska översändas till den verkställande staten om den begär detta. All officiell kommunikation ska också ske direkt mellan de nämnda behöriga myndigheterna.

3.Intyget ska vara undertecknat av den behöriga myndighe­ ten i den utfärdande staten, vilken ska intyga att dess innehåll är korrekt.

4.Utöver de åtgärder som avses i artikel 8.1 ska det intyg som avses i punkt 1 i den här artikeln endast omfatta sådana åtgärder som den verkställande staten har meddelat i enlighet med artikel 8.2.

5.Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten ska

a)i tillämpliga fall ange vilken tidsperiod som beslutet om övervakningsåtgärder avser och huruvida beslutet kan för­ längas,

och

b)ange en uppskattning av den preliminära tid för vilken över­ vakningsåtgärderna sannolikt kommer att behöva följas upp, med beaktande av samtliga de omständigheter i fallet som är kända när beslutet om övervakningsåtgärder översänds.

6.Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten ska översända beslutet om övervakningsåtgärder tillsammans med intyget till endast en verkställande stat åt gången.

7.Om den behöriga myndigheten i den verkställande staten inte är känd av den behöriga myndigheten i den utfärdande staten, ska denna vidta alla nödvändiga efterforskningar, inklu­ sive via kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverk som inrättades genom rådets gemensamma åtgärd 98/428/RIF av

den 29 juni 1998 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk (1) för att erhålla informationen från den verkställande staten.

8. Om den myndighet i den verkställande staten som tar emot ett beslut om övervakningsåtgärder tillsammans med ett intyg inte är behörig att erkänna det beslutet, ska denna myn­ dighet på eget initiativ översända beslutet tillsammans med in­ tyget till den behöriga myndigheten.

Artikel 11

Behörighet att följa upp övervakningsåtgärderna

1.Så länge den behöriga myndigheten i den verkställande

staten inte har erkänt det beslut om övervakningsåtgärder som har översänts till den och inte har underrättat den behöriga myndigheten i den utfärdande staten om detta erkännande, ska den behöriga myndigheten i den utfärdande staten fortsätta att vara behörig att följa upp de fastställda övervakningsåtgärderna.

2. Om behörigheten för uppföljning av övervakningsåtgär­ derna har överförts till den behöriga myndigheten i den verk­ ställande staten, ska denna behörighet återgå till den behöriga myndigheten i den utfärdande staten

a)om den berörda personen har inrättat sin lagliga och regel­ mässiga bosättning i en annan medlemsstat än den verkstäl­ lande staten,

b)så snart som den behöriga myndigheten i den utfärdande staten har underrättat den behöriga myndigheten i den verk­ ställande staten om att det intyg som avses i artikel 10.1 har återkallats i enlighet med artikel 13.3,

c)om den behöriga myndigheten i den utfärdande staten har ändrat övervakningsåtgärderna och den behöriga myndighe­ ten i den verkställande staten i enlighet med artikel 18.4 b har vägrat följa upp de ändrade övervakningsåtgärderna på grund av att de inte hör till de typer av övervakningsåtgärder som avses i artikel 8.1 och/eller till de åtgärder som med­ delats av den verkställande staten i enlighet med artikel 8.2,

d) när den tidsperiod som avses i artikel 20.2 b har gått ut,

e)om den behöriga myndigheten i den verkställande staten har beslutat att avsluta uppföljningen av övervakningsåtgärderna och har informerat den behöriga myndigheten i den utfär­ dande staten om detta, med tillämpning av artikel 23.

3. I fall som avses i punkt 2 ska de behöriga myndigheterna i den utfärdande och den verkställande staten samråda med va­ randra för att i möjligaste mån undvika avbrott i uppföljningen av övervakningsåtgärderna.

(1) EGT L 191, 7.7.1998, s. 4.

136

 

 

 

 

Prop. 2014/15:116

 

 

 

 

Bilaga 1

11.11.2009

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/25

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 12

Artikel 14

 

Beslut i den verkställande staten

Dubbel straffbarhet

1.Den behöriga myndigheten i den verkställande staten ska så snart som möjligt, dock senast 20 arbetsdagar efter det att den har mottagit beslutet om övervakningsåtgärder och intyget, erkänna det beslut om övervakningsåtgärder som har översänts

ienlighet med artikel 9 och enligt förfarandet i artikel 10 och utan dröjsmål vidta de åtgärder som krävs för uppföljningen av övervakningsåtgärderna, såvida den inte beslutar att åberopa något av skälen för att vägra erkännande som avses i artikel 15.

2.Om ett rättsmedel har anlitats mot det beslut som avses i punkt 1 ska tidsfristen för erkännande av beslutet om övervak­ ningsåtgärder förlängas med ytterligare 20 arbetsdagar.

3.Om den behöriga myndigheten i den verkställande staten i undantagsfall inte kan hålla tidsfristen i punkterna 1 och 2, ska den omedelbart, på ett sätt som den själv väljer, underrätta den behöriga myndigheten i den utfärdande staten och ange skälen till förseningen och hur lång tid som uppskattningsvis behövs för att fatta ett slutgiltigt beslut.

4.Den behöriga myndigheten får skjuta upp beslutet om erkännande av beslutet om övervakningsåtgärder, om det intyg som avses i artikel 10 är ofullständigt eller uppenbarligen inte motsvarar beslutet om övervakningsåtgärder, till dess att en rimlig tidsfrist har fastställts för att komplettera eller korrigera intyget.

Artikel 13

Anpassning av övervakningsåtgärderna

1.Om övervakningsåtgärderna till sin art är oförenliga med lagstiftningen i den verkställande staten, får den behöriga myn­ digheten i den medlemsstaten anpassa dem till de typer av övervakningsåtgärder som ska tillämpas enligt den verkställande statens lagstiftning för likvärdiga brott. Den anpassade övervak­ ningsåtgärden ska så långt det är möjligt motsvara den som fastställts av den utfärdande staten.

2.Den anpassade övervakningsåtgärden får inte vara sträng­ are än den ursprungligen fastställda övervakningsåtgärden.

3. Efter att ha erhållit sådan information som avses i artikel 20.2 b eller f, får den behöriga myndigheten i den ut­ färdande staten besluta att återkalla intyget, förutsatt att uppfölj­ ningen i den verkställande staten ännu inte har påbörjats. Ett sådant beslut ska under alla omständigheter fattas och meddelas så snart som möjligt, dock senast tio dagar efter mottagandet av den berörda informationen.

1. Följande brott ska medföra erkännande av beslutet om övervakningsåtgärder enligt villkoren i detta rambeslut och utan kontroll av om det föreligger dubbel straffbarhet för gär­ ningen, förutsatt att brotten, som de definieras i den utfärdande statens lagstiftning, är straffbara i den utfärdande staten och kan leda till fängelse eller en annan frihetsberövande åtgärd under en längsta tid av minst tre år:

Deltagande i en kriminell organisation.

Terrorism.

Människohandel.

Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi.

Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen.

Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen.

Korruption.

Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europe­ iska gemenskapernas finansiella intressen enligt konventio­ nen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemen­ skapernas finansiella intressen (1).

Tvätt av vinning av brott.

Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron.

It-brottslighet.

Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter.

Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse.

Mord, grov misshandel.

Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader.

Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan.

Rasism och främlingsfientlighet.

(1) EGT C 316, 27.11.1995, s. 49.

137

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

L 294/26

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.11.2009

 

 

 

 

 

Organiserad stöld eller väpnat rån.

Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk.

Svindleri.

Beskyddarverksamhet och utpressning.

Förfalskning och piratkopiering.

Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar.

Förfalskning av betalningsmedel.

Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxt­ substanser.

Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen.

Handel med stulna fordon.

Våldtäkt.

Mordbrand.

Brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighet.

Kapning av flygplan eller fartyg.

Sabotage.

2.Rådet får när som helst, enhälligt och efter att ha hört Europaparlamentet på de villkor som anges i artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, besluta att lägga till andra kategorier av brott i förteckningen i punkt 1. Rådet ska på grundval av den rapport som det erhåller i enlighet med artikel 27 i detta rambeslut pröva om förteckningen bör utvid­ gas eller ändras.

3.För andra brott än de som omfattas av punkt 1 får den verkställande staten låta erkännande av beslutet om övervak­ ningsåtgärder vara avhängigt av om de gärningar som föranle­ der beslutet även utgör ett brott enligt den verkställande statens lagstiftning, oavsett brottsrekvisit eller brottets rättsliga rubrice­ ring.

4.Vid detta rambesluts antagande får medlemsstaterna i en förklaring som ska anmälas till rådets generalsekretariat förklara

att de av konstitutionella skäl inte kommer att tillämpa punkt 1 när det gäller några av eller samtliga de brott som avses i den punkten. Sådana förklaringar får återkallas när som helst. Dessa förklaringar ska liksom återkallandet av sådana förklaringar of­ fentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15

Skäl för icke-erkännande

1. Den behöriga myndigheten i den verkställande staten får vägra att erkänna beslutet om övervakningsåtgärder, om

a)det intyg som avses i artikel 10 är ofullständigt eller uppen­ barligen inte överensstämmer med beslutet om övervak­ ningsåtgärder och inte har kompletterats eller korrigerats inom en rimlig tidsfrist, vilken har fastställts av den behöriga myndigheten i den verkställande staten,

b)de kriterier som fastställs i artiklarna 9.1, 9.2 eller 10.4 inte är uppfyllda,

c)erkännande av beslutet om övervakningsåtgärder skulle strida mot principen ne bis in idem,

d)beslutet om övervakningsåtgärder, i de fall som avses i

artikel 14.3 och, om den verkställande staten har avgett en förklaring enligt artikel 14.4 i de fall som avses i artikel 14.1, avser en gärning som inte skulle utgöra ett brott enligt den verkställande statens lagstiftning; när det gäller skatter, tullar och valutafrågor får dock verkställandet av beslutet inte vägras av det skälet att den verkställande med­ lemsstatens lagstiftning inte föreskriver samma typ av skatter eller att den inte innehåller samma slags bestämmelser om skatter, tullar och valutatransaktioner som den utfärdande statens lagstiftning,

e)åtal i brottmål har preskriberats enligt lagstiftningen i den verkställande staten och hänför sig till en gärning som den verkställande staten i enlighet med sin nationella lagstiftning är behörig att beivra,

f)det enligt den verkställande statens lagstiftning föreligger immunitet som gör det omöjligt att följa upp övervaknings­ åtgärder,

g)personen enligt den verkställande statens lagstiftning på grund av sin ålder inte kan göras straffrättsligt ansvarig för den gärning som beslutet om övervakningsåtgärder grundas på,

h)den, vid överträdelse av övervakningsåtgärderna, skulle vara

tvungen att vägra att överlämna den berörda personen i enlighet med rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och över­ lämnande mellan medlemsstaterna (1) (nedan kallat rambeslu­ tet om den europeiska arresteringsordern).

(1) EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.

138

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

11.11.2009

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/27

 

 

 

 

 

2.I de fall som avses i punkt 1 a, b, och c ska den behöriga myndigheten i den verkställande staten innan den beslutar att inte erkänna beslutet om övervakningsåtgärder på lämpligt sätt samråda med den behöriga myndigheten i den utfärdande staten och vid behov anmoda denna att utan dröjsmål lämna alla ytterligare upplysningar som krävs.

3.Om den behöriga myndigheten i den verkställande staten anser att erkännande av ett beslut om övervakningsåtgärder kan vägras på grundval av punkt 1 h, men ändå är beredd att

erkänna beslutet om övervakningsåtgärder och att följa upp de övervakningsåtgärder som det innehåller, ska den meddela detta till den behöriga myndigheten i den utfärdande staten och ange skälen till en eventuell vägran. Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten får i så fall besluta att återkalla intyget i enlighet med artikel 13.3 andra meningen. Om den behöriga myndigheten i den utfärdande staten inte återkallar intyget, får den behöriga myndigheten i den verkställande staten erkänna beslutet om övervakningsåtgärder och följa upp de övervak­ ningsåtgärder som det innehåller, varvid det förutsätts att den berörda personen eventuellt inte kommer att överlämnas på grundval av en europeisk arresteringsorder.

Artikel 16

Tillämplig lagstiftning för övervakning

För uppföljning av övervakningsåtgärderna ska den verkstäl­ lande statens lagstiftning tillämpas.

Artikel 17

Fortsatt uppföljning av övervakningsåtgärder

a)förlängning, översyn och upphävande av beslutet om över­ vakningsåtgärder,

b)ändring av övervakningsåtgärderna,

c)utfärdande av en arresteringsorder eller annat verkställbart rättsligt beslut med samma rättsverkan.

2.Den utfärdande statens lagstiftning ska tillämpas vid de beslut som fattas enligt punkt 1.

3.När så krävs enligt nationell lagstiftning får en behörig myndighet i den verkställande staten besluta att använda för­ farandet för erkännande i detta rambeslut för att ge verkan åt de beslut som avses i punkt 1 a och b i sitt nationella rättssystem. Ett sådant erkännande ska inte medföra en ny behandling av skälen för icke-erkännande.

4.Om den behöriga myndigheten i den utfärdande staten har ändrat övervakningsåtgärderna i enlighet med punkt 1 b får den behöriga myndigheten i den verkställande staten

a) anpassa dessa ändrade åtgärder med tillämpning av artikel 13 om de ändrade övervakningsåtgärderna är oför­ enliga med lagstiftningen i den verkställande staten,

eller

Om den tidsperiod som avses i artikel 20.2 b löper ut och övervakningsåtgärder förblir nödvändiga, får den behöriga myn­ digheten i den utfärdande staten hos den behöriga myndigheten i den verkställande staten begära att uppföljningen av övervak­ ningsåtgärderna ska förlängas, med hänsyn till omständighe­ terna i det särskilda fallet och de bedömda följderna för perso­ nen om artikel 11.2 d skulle tillämpas. Den behöriga myndig­ heten i den utfärdande staten ska ange för vilken tidsperiod en sådan förlängning kan antas vara nödvändig.

Den behöriga myndigheten i den verkställande staten ska be­ sluta om denna begäran i enlighet med nationell lagstiftning och när så är lämpligt ange hur lång tid denna förlängning högst får gälla. Artikel 18.3 kan vara tillämplig i dessa fall.

Artikel 18

Behörighet till alla följdbeslut och tillämplig lagstiftning

1. Utan att det påverkar artikel 3 ska den behöriga myndig­ heten i den utfärdande staten vara behörig att fatta alla följd­ beslut med anknytning till ett beslut om övervakningsåtgärder. Sådana följdbeslut omfattar i synnerhet

b)vägra att följa upp de ändrade övervakningsåtgärderna om dessa åtgärder inte omfattas av den typ av övervaknings­ åtgärder som avses i artikel 8.1 och/eller av dem som an­ mälts av den verkställande staten i enlighet med artikel 8.2.

5. Den behörighet som den behöriga myndigheten i den utfärdande staten har enligt punkt 1 ska inte påverka förfaran­ den som kan inledas i den verkställande staten mot den berörda personen avseende andra brott som begåtts av honom eller henne än de som beslutet om övervakningsåtgärder grundar sig på.

Artikel 19

Berörda myndigheters skyldigheter

1. När som helst under uppföljningen av övervakningsåtgär­ derna får den behöriga myndigheten i den verkställande staten uppmana den behöriga myndigheten i den utfärdande staten att uppge huruvida uppföljningen av åtgärderna fortfarande är nöd­ vändig med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten ska utan dröjsmål besvara en sådan uppmaning, när så är lämpligt ge­ nom att fatta ett sådant följdbeslut som avses i artikel 18.1.

139

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

L 294/28

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.11.2009

 

 

 

 

 

2.Innan den tidsperiod som avses i artikel 10.5 har löpt ut, ska den behöriga myndigheten i den utfärdande staten, på eget initiativ eller på begäran av den behöriga myndigheten i den verkställande staten, ange under vilken eventuellt ytterligare tid som den förväntar sig att uppföljningen av åtgärderna kommer att behövas.

3.Den behöriga myndigheten i den verkställande staten ska omedelbart meddela den behöriga myndigheten i den utfär­ dande staten alla överträdelser av en övervakningsåtgärd och varje annan iakttagelse som skulle kunna leda till ett sådant följdbeslut som avses i artikel 18.1. För meddelandet ska det standardformulär som återges i bilaga II användas

4.För att höra den berörda personen får det förfarande och de villkor som fastställs i sådana instrument i internationell rätt och EU-rätt som föreskriver möjligheten att använda telefon- och videokonferenser för att höra personer i tillämpliga delar användas, i synnerhet då det enligt den utfärdande statens lag- stiftning fastställs att den berörda personen ska höras innan ett sådant beslut som avses i artikel 18.1 fattas.

5.Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten ska omedelbart informera den behöriga myndigheten i den verkstäl­ lande staten om alla sådana beslut som avses i artikel 18.1 och om att ett rättsmedel har anlitats mot ett beslut om övervak­ ningsåtgärder.

6.Om intyget om beslutet om övervakningsåtgärder har återkallats, ska den behöriga myndigheten i den verkställande staten avbryta de beslutade åtgärderna så snart som den har blivit vederbörligen underrättad av myndigheten i den utfär­ dande staten.

Artikel 20

Information från den verkställande staten

1.Den myndighet i den verkställande staten som har tagit emot ett beslut om övervakningsåtgärder för vilkets erkännande den saknar behörighet, tillsammans med ett intyg, ska informera den behöriga myndigheten i den utfärdande staten om till vilken myndighet den har översänt detta beslut, tillsammans med in­ tyget, i enlighet med artikel 10.8.

2.Den behöriga myndigheten i den verkställande staten ska, på ett sådant sätt att en skriftlig uppteckning lämnas, utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten i den utfärdande staten om

a)varje ändring av den berörda personens bosättning,

b)den längsta tid som övervakningsåtgärderna kan följas upp i den verkställande staten, om en sådan längsta tid fastställs i den verkställande statens lagstiftning,

c)att det i praktiken är omöjligt att följa upp övervaknings­ åtgärderna på grund av att personen, efter det att beslutet om övervakningsåtgärder och intyget har överförts till den verkställande staten, inte kan påträffas på den verkställande statens territorium, varvid den verkställande staten inte ska vara skyldig att följa upp övervakningsåtgärderna,

d)det faktum att ett rättsmedel har anlitats mot ett beslut om erkännande av ett beslut om övervakningsåtgärder,

e)det slutliga beslutet att erkänna beslutet om övervaknings­ åtgärder och vidta alla nödvändiga åtgärder för uppfölj­ ningen av övervakningsåtgärderna,

f)ett beslut att anpassa övervakningsåtgärderna i enlighet med artikel 13,

g)ett beslut i enlighet med artikel 15 om att inte erkänna beslutet om övervakningsåtgärder och inte ansvara för upp­ följningen av övervakningsåtgärderna samt om skälen för beslutet.

Artikel 21

Överlämnande av personen

1.Om den behöriga myndigheten i den utfärdande staten har utfärdat en arresteringsorder eller ett annat verkställbart rättsligt beslut med samma rättsverkan, ska personen överläm­ nas i enlighet med rambeslutet om den europeiska arresterings­ ordern.

2.I detta sammanhang får den behöriga myndigheten i den verkställande staten inte åberopa artikel 2.1 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder som skäl för att vägra överlämnande av personen.

3.Varje medlemsstat får anmäla till rådets generalsekretariat, när den införlivar detta rambeslut eller på ett senare stadium, att den även kommer att tillämpa artikel 2.1 i rambeslutet om den europeiska arresteringsordern vid beslut om överlämnande av den berörda personen till den utfärdande staten.

4.Rådets generalsekretariat ska göra den information som mottagits enligt punkt 3 tillgänglig för alla medlemsstater och för kommissionen.

Artikel 22

Samråd

1. Om det inte är ogenomförbart ska de behöriga myndig­ heterna i den utfärdande staten och i den verkställande staten samråda med varandra

a)när ett beslut om övervakningsåtgärder tillsammans med det intyg som avses i artikel 10 förbereds, eller åtminstone före översändandet av dessa,

140

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

11.11.2009

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/29

 

 

 

 

 

b)för att underlätta en smidig och effektiv uppföljning av över­ vakningsåtgärderna,

c)om personen har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse av övervakningsåtgärderna.

2.Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten ska ta vederbörlig hänsyn till eventuella indikationer som meddelats av den behöriga myndigheten i den verkställande staten på den risk som den berörda personen kan utgöra för brottsoffer och all­ mänheten.

3.Med tillämpning av punkt 1 ska de behöriga myndighe­ terna i den utfärdande staten och i den verkställande staten utbyta all användbar information, inbegripet

a)information som möjliggör kontroll av den berörda perso­ nens identitet och bosättning,

b)relevant information från kriminalregister i enlighet med till­ lämpliga lagstiftningsinstrument.

Artikel 23

Obesvarade meddelanden

1.Om den behöriga myndigheten i den verkställande staten har översänt flera sådana meddelanden som avses i artikel 19.3 avseende samma person till den behöriga myndigheten i den utfärdande staten utan att den sistnämnda myndigheten har fattat ett sådant följdbeslut som avses i artikel 18.1, får den behöriga myndigheten i den verkställande staten uppmana den behöriga myndigheten i den utfärdande staten att fatta ett så­ dant beslut, med en rimlig tidsfrist för att göra detta.

2.Om den behöriga myndigheten i den utfärdande staten inte agerar inom den tidsfrist som angivits av den behöriga myndigheten i den verkställande staten, får den sistnämnda myndigheten besluta att avsluta sin uppföljning av övervak­ ningsåtgärderna. I sådant fall ska den informera den behöriga myndigheten i den utfärdande staten om sitt beslut och behö­ righeten att följa upp övervakningsåtgärderna ska återgå till den behöriga myndigheten i den utfärdande staten med tillämpning av artikel 11.2.

3.Om det enligt lagstiftningen i den verkställande staten krävs en återkommande bekräftelse av att uppföljningen av övervakningsåtgärderna måste förlängas, får den behöriga myn­ digheten i den verkställande staten begära att den behöriga myndigheten i den utfärdande staten ger denna bekräftelse, med en rimlig tidsfrist för att tillmötesgå denna begäran. Om den behöriga myndigheten i den utfärdande staten inte svarar inom den berörda tidsfristen, får den behöriga myndigheten i den verkställande staten sända en ny begäran till den behöriga myndigheten i den utfärdande staten, med en rimlig tidsfrist för att tillmötesgå denna begäran, och meddela att den kan komma att besluta att avsluta uppföljningen av övervakningsåtgärderna om inget svar har mottagits inom den tidsfristen. Om den behöriga myndigheten i den verkställande staten inte får något

svar på en sådan ny begäran inom den angivna tidsfristen, får den vidta åtgärder i enlighet med punkt 2.

Artikel 24

Språk

Intygen ska översättas till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den verkställande staten. Varje medlemsstat får i samband med antagandet av rambeslutet eller vid en senare tidpunkt i en förklaring, som ska deponeras hos rådets general­ sekretariat, ange att den kommer att godta en översättning till ett eller flera andra av de officiella språken vid Europeiska unionens institutioner.

Artikel 25

Kostnader

Den verkställande staten ska stå för kostnader i samband med tillämpningen av detta rambeslut, utom för sådana kostnader som uteslutande uppkommer på den utfärdande statens territo­ rium.

Artikel 26

Förhållande till andra avtal och överenskommelser

1. I den mån som sådana avtal eller överenskommelser gör det möjligt att utöka eller bredda målen för detta rambeslut och bidrar till att ytterligare förenkla eller underlätta ömsesidigt er­ kännande av beslut om övervakningsåtgärder, får medlemssta­ terna

a)fortsätta att tillämpa de bilaterala eller multilaterala avtal eller överenskommelser som är i kraft när detta rambeslut träder i kraft,

b)ingå bilaterala eller multilaterala avtal eller överenskommel­ ser efter det att detta rambeslut har trätt i kraft.

2.De avtal och överenskommelser som avses i punkt 1 ska inte i något fall påverka förbindelserna med de medlemsstater som inte är parter i dessa.

3.Medlemsstaterna ska senast den 1 mars 2010 underrätta kommissionen och rådet om vilka av de gällande avtal och överenskommelser som avses i punkt 1 a som de önskar fort­ sätta att tillämpa.

4.Medlemsstaterna ska även underrätta kommissionen och rådet om nya avtal eller överenskommelser av den typ som avses i punkt 1 b inom tre månader efter det att avtalen eller överenskommelserna har undertecknats.

Artikel 27

Genomförande

1.Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga

för att följa bestämmelserna i detta rambeslut senast den 1 december 2012.

141

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

L 294/30

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.11.2009

 

 

 

 

 

2. Vid denna tidpunkt ska medlemsstaterna till rådet och kommissionen överlämna texten till de bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta rambeslut införlivas med deras nationella lagstiftning.

Artikel 28

Rapport

1.Kommissionen ska senast den 1 december 2013 utarbeta en rapport på grundval av den information som medlemssta­ terna har lämnat enligt artikel 27.2.

2.På grundval av denna rapport ska rådet bedöma

a)i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgär­ der som krävs för att följa bestämmelserna i detta rambeslut, och

b) tillämpningen av detta rambeslut.

3.Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

Artikel 29

Ikraftträdande

Detta rambeslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 23 oktober 2009.

På rådets vägnar

T. BILLSTRÖM

Ordförande

142

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

11.11.2009

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/31

 

 

 

 

 

BILAGA I

INTYG

som avses i artikel 10 i rådets rambeslut 2009/829/RIF av den 23 oktober 2009 om tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder mellan Europeiska unionens medlemsstater som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande (1)

a)Utfärdande stat: Verkställande stat:

b)Myndighet som utfärdat beslutet om övervakningsåtgärder: Officiellt namn:

Ytterligare information om beslutet om övervakningsåtgärder ska i förekommande fall inhämtas hos

ovannämnda myndighet

den centrala myndigheten; ange den centrala myndighetens officiella namn, om denna ruta kryssats för:

annan behörig myndighet; ange denna myndighets officiella namn, om denna ruta kryssats för: Kontaktuppgifter för den utfärdande myndigheten/den centrala myndigheten/annan behörig myndighet Adress:

Tfn (landskod) (riktnummer) Fax (landskod) (riktnummer) Uppgifter om kontaktperson(er) Efternamn:

Samtliga förnamn:

Befattning (titel/tjänsteställning): Tfn (landskod) (riktnummer) Fax (landskod) (riktnummer) E-post (om sådan finns):

Språk som kan användas vid kontakter:

(1) Detta intyg ska avfattas på eller översättas till något av den verkställande medlemsstatens officiella språk eller något annat av Europeiska unionens institutioners officiella språk som godtas av denna stat.

143

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

L 294/32

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.11.2009

 

 

 

 

 

c)Ange vilken myndighet som ska kontaktas för att erhålla ytterligare upplysningar angående uppföljningen av övervakningsåtgärderna:

Den myndighet som avses i b

annan myndighet; ange denna myndighets officiella namn, om denna ruta kryssats för:

Kontaktuppgifter för myndigheten, om informationen inte redan har lämnats under b

Adress:

Tfn (landskod) (riktnummer)

Fax (landskod) (riktnummer)

Uppgifter om kontaktperson(er)

Efternamn:

Samtliga förnamn:

Befattning (titel/tjänsteställning):

Tfn (landskod) (riktnummer)

Fax (landskod) (riktnummer)

E-post (om sådan finns):

Språk som kan användas vid kontakter:

d)Uppgifter om den fysiska person beträffande vilken beslutet om övervakningsåtgärder har utfärdats: Efternamn:

Samtliga förnamn:

Namn som ogift, i förekommande fall: Alias, i förekommande fall:

Kön:

Nationalitet:

Personnummer eller socialförsäkringsnummer (om sådant finns): Födelsedatum:

Födelseort:

Adresser/bosättningar

— i den utfärdande staten:

144

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

11.11.2009

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/33

 

 

 

 

 

i den verkställande staten:

på annan ort:

Språk som personen förstår (om känt):

Lämna följande uppgifter om de finns tillgängliga:

— Typ av identitetshandling(ar) som personen innehar och nummer (identitetskort, pass):

— Typ av uppehållstillstånd som personen innehar i den verkställande staten och nummer:

e) Uppgifter om den medlemsstat till vilken beslutet om övervakningsåtgärder samt intyget översänds

Beslutet om övervakningsåtgärder samt intyget översänds till den verkställande stat som anges under a av följande skäl:

Den berörda personen har sin lagliga och regelmässiga bosättning i den verkställande staten och samtycker efter att ha underrättats om de berörda åtgärderna till att återvända till den staten.

Den berörda personen har begärt att beslutet om övervakningsåtgärder ska översändas till den andra medlems­ staten, i vilken han inte har sin lagliga och regelmässiga bosättning, av följande skäl:

f)Uppgifter om beslutet om övervakningsåtgärder: Beslutet utfärdades den (DD-MM-ÅÅÅÅ):

Beslutet blev verkställbart den (DD-MM-ÅÅÅÅ):

Om ett rättsmedel har anlitats mot beslutet om övervakningsåtgärder vid tidpunkten för intygets översändande, kryssa för denna ruta .............................................

Beslutets referensbeteckning (om sådant finns):

Den berörda personen har varit föremål för tillfälligt frihetsberövande under följande tid (om tillämpligt): 1. Beslutet omfattar totalt: ............................................. påstådda brott.

Sammanfattning av sakförhållandena och en beskrivning av de omständigheter under vilka det eller de påstådda brotten begicks, inklusive tid och plats samt på vilket sätt den berörda personen medverkade i brottets/brotten:

Det eller de påstådda brottens beskaffenhet, brottsrubricering samt de tillämpliga lagbestämmelser som beslutet grundar sig på:

2.Markera i förekommande fall genom kryss i tillämpliga rutor om det eller de påstådda brott som avses i punkt 1 enligt definitionen i den utfärdande statens lagstiftning utgörs av ett eller flera av följande brott som enligt den utfärdande statens lagstiftning kan leda till frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd som maximalt får uppgå till minst tre år:

Deltagande i en kriminell organisation.

Terrorism.

Människohandel.

Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi.

145

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

L 294/34

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.11.2009

 

 

 

 

 

Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen.

Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen.

Korruption.

Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

Tvätt av vinning av brott.

Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron.

It-brottslighet.

Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter.

Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse.

Mord och grov misshandel.

Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader.

Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan.

Rasism och främlingsfientlighet.

Organiserat eller väpnat rån.

Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk.

Bedrägeri.

Beskyddarverksamhet och utpressning.

Förfalskning och piratkopiering.

Förfalskning av administrativa dokument och handel med dessa.

Förfalskning av betalningsmedel.

Olaglig handel med hormonpreparat och andra tillväxtsubstanser.

Olaglig handel med nukleära eller radioaktiva ämnen.

Handel med stulna fordon.

Våldtäkt.

Mordbrand.

Brott som faller inom den Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion.

Kapning av flygplan eller fartyg.

Sabotage.

146

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

11.11.2009

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/35

 

 

 

 

 

3.Om det eller de påstådda brott som anges i punkt 1 inte omfattas av punkt 2 eller om beslutet samt intyget översänds till en medlemsstat som har förklarat att den kommer att göra en kontroll av dubbel straffbarhet (artikel 14.4 i rambeslutet), lämna en fullständig beskrivning av det eller de berörda påstådda brotten:

g)Uppgifter om varaktigheten och typen av övervakningsåtgärd(er)

1.Tillämplig tidsperiod för beslutet om övervakningsåtgärder; möjlighet att förlänga beslutets giltighet (i tillämpliga fall):

2.Med beaktande av samtliga de omständigheter i fallet som är kända när beslutet om övervakningsåtgärder översänds kommer uppföljning av övervakningsåtgärderna sannolikt att krävas under en tid av (vägledande uppgift):

3.Typ av övervakningsåtgärd(er) (flera alternativ får anges):

Skyldighet för personen att meddela den behöriga myndigheten i den verkställande staten varje byte av bostadsort, i synnerhet för mottagande av kallelser att närvara vid ett förhör eller en rättegång i samband med straffrättsliga förfaranden.

Skyldighetstaten. att inte besöka vissa ställen, orter eller fastställda områden i den utfärdande eller verkställande

Skyldighet att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider.

Skyldighet som innebär begränsningar av möjligheten att lämna den verkställande statens territorium.

Skyldighet att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet.

Skyldighet att undvika kontakt med vissa personer med anknytning till det eller de påstådda brotten.

Andra åtgärder som den verkställande staten är beredd att övervaka i enlighet med ett meddelande enligt artikel 8.2 i rambeslutet.

Om alternativet ”andra åtgärder” valts, ange vilka åtgärder som berörs genom att markera tillämplig ruta eller rutor:

Skyldighet att avstå från viss verksamhet med anknytning till det eller de påstådda brotten, vilken kan omfatta befattning med ett angivet yrke eller en angiven bransch.

Skyldighet att inte framföra fordon.

Skyldighet att deponera en viss summa pengar eller lämna ett annat slag av garanti, som antingen får lämnas genom ett visst antal delbetalningar eller direkt i sin helhet.

Skyldighet att genomgå terapeutisk behandling eller behandling mot missbruk.

Skyldighet att undvika kontakt med vissa föremål som har samband med det eller de påstådda brotten.

Annan åtgärd (ange vilken):

4.Lämna en utförlig beskrivning av den eller de övervakningsåtgärder som angetts under punkt 3:

h)Andra omständigheter av betydelse i ärendet, inklusive särskilda skäl för påförande av övervakningsåtgärden eller övervakningsåtgärderna (frivillig information):

Beslutet bifogas intyget.

147

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

L 294/36

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.11.2009

 

 

 

 

 

Underskrift av den myndighet som utfärdat intyget och/eller dess företrädare för intygande av att innehållet i intyget är korrekt:

Namn:

Befattning (titel/tjänsteställning):

Datum:

Referensbeteckning (om sådan finns):

Officiell stämpel (i förekommande fall):

148

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

11.11.2009

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/37

 

 

 

 

 

BILAGA II

FORMULÄR

som avses i artikel 19 i rådets rambeslut 2009/829/RIF av den 23 oktober 2009 om tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder mellan Europeiska unionens medlemsstater som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande

RAPPORT OM ÖVERTRÄDELSE AV EN ÖVERVAKNINGSÅTGÄRD OCH VARJE ANNAN IAKTTAGELSE SOM SKULLE

KUNNA LEDA TILL ETT FÖLJDBESLUT

a)Uppgifter om identiteten på den person som står under övervakning: Efternamn:

Samtliga förnamn:

Namn som ogift, i förekommande fall: Alias, i förekommande fall:

Kön:

Nationalitet:

Personnummer eller socialförsäkringsnummer (om sådant finns): Födelsedatum:

Födelseort:

Adress:

Språk som personen förstår (om känt):

b)Närmare upplysningar om beslutet om övervakningsåtgärder: Beslutet utfärdat den:

Referensbeteckning (om sådan finns): Myndighet som utfärdat beslutet Officiellt namn:

Adress:

Intyget utfärdat den:

Myndighet som utfärdat intyget: Referensbeteckning (om sådan finns):

149

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

L 294/38

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.11.2009

 

 

 

 

 

c)Uppgifter om den myndighet som är ansvarig för uppföljningen av övervakningsåtgärden eller övervakningsåtgär­ derna:

Myndighetens officiella namn:

Namn på kontaktperson:

Befattning (titel/tjänsteställning):

Adress:

Tfn (landskod) (riktnummer)

Fax (landskod) (riktnummer)

E-post:

Språk som kan användas vid kontakter:

d)Överträdelse av en eller flera övervakningsåtgärder och/eller varje annan iakttagelse som skulle kunna leda till ett följdbeslut:

Den person som avses under a har åsidosatt följande övervakningsåtgärd eller övervakningsåtgärder:

En skyldighet för personen att meddela den behöriga myndigheten i den verkställande staten varje byte av bosättning, i synnerhet för mottagande av kallelser att närvara vid ett förhör eller en rättegång i samband med straffrättsliga förfaranden.

Enstaten.skyldighet att inte besöka vissa ställen, orter eller fastställda områden i den utfärdande eller verkställande

En skyldighet att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider.

En skyldighet som innebär begränsningar av möjligheten att lämna den verkställande statens territorium.

En skyldighet att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet.

En skyldighet att undvika kontakt med vissa personer med anknytning till det eller de påstådda brotten.

Andra åtgärder (ange vilka):

Beskrivning av överträdelsen eller överträdelserna (ort, datum och närmare omständigheter):

— Andra iakttagelser som skulle kunna leda till ett följdbeslut.

Beskrivning av iakttagelserna:

150

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

11.11.2009

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/39

 

 

 

 

 

e)Uppgifter om kontaktperson för ytterligare upplysningar om överträdelsen: Efternamn:

Samtliga förnamn: Adress:

Tfn (landskod) (riktnummer) Fax (landskod) (riktnummer) E-post:

Språk som kan användas vid kontakter:

Underskrift av den myndighet som utfärdat formuläret och/eller dennas företrädare, vilken intygar att innehållet i formuläret är korrekt:

Namn:

Befattning (titel/tjänsteställning): Datum:

Officiell stämpel (i förekommande fall):

151

Prop. 2014/15:116

Bilaga 1

L 294/40

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.11.2009

 

 

 

 

 

FÖRKLARING FRÅN TYSKLAND

Förbundsrepubliken Tyskland meddelar, i enlighet med artikel 14.4 i rådets rambeslut om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihets­ berövande, att Tyskland inte kommer att tillämpa artikel 14.1 i rambeslutet när det gäller samtliga brott som avses i den punkten.

Denna förklaring ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

FÖRKLARING FRÅN POLEN

I enlighet med artikel 14.4 i rådets rambeslut om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande, uttalar Republiken Polen att den inte kommer att tillämpa stycket 1 i nämnda artikel 14 vad beträffar samtliga brott som det hänvisas till i det stycket.

Denna förklaring ska offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning.

FÖRKLARING FRÅN UNGERN

I enlighet med artikel 14.4 i rambeslutet om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande förklarar Republiken Ungern att man inte kommer att tillämpa artikel 14.1 i ovannämnda rambeslut när det gäller de brott som avses i den punkten.

Denna förklaring ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Med hänvisning till de ”konstitutionella skäl” som omnämns i artikel 14.4 lämnar Ungern följande motivering:

”Till följd av ratificeringen av Lissabonfördraget har Ungern ändrat sin författning för att uppfylla skyldigheterna i detta fördrag, bland annat att inte tillämpa villkoret om dubbel straffbarhet vid straffrättsliga förfaranden. Denna bestämmelse i författningen kommer att träda i kraft samtidigt som Lissabonfördraget. Fram till dess att fördraget träder i kraft kommer dock dubbel straffbarhet att vara en viktig rättsfråga som – i sin egenskap av princip enligt artikel 57 i författningen – varken kan eller får förbises. Artikel 14.1 i rambeslutet ska därför inte tillämpas på något av de brott som räknas upp (eller, som det formuleras i artikeln: ska inte tillämpas när det gäller samtliga brott).”

FÖRKLARING FRÅN LITAUEN

I enlighet med artikel 14.4 i rambeslutet om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande förklarar Republiken Litauen att man inte kommer att tillämpa artikel 14.1 i ovannämnda rambeslut när det gäller de brott som avses i den punkten.

Denna förklaring ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

152

Sammanfattning av departementspromemorian En europeisk övervakningsorder (Ds 2013:75)

Prop. 2014/15:116

Bilaga 2

I promemorian lämnas förslag som innebär att en misstänkt person i stället för att vara tillfälligt frihetsberövad i en stat där en brottsutredning eller rättegång pågår kan stå under övervakning i den stat där han eller hon är stadigvarande bosatt eller har stark anknytning till. Förslagen är föranledda av Sveriges genomförande av ett rambeslut, som antogs den 23 oktober 2009, och vars syfte bl.a. är att främja användningen av icke frihetsberövande åtgärder.

Genom rambeslutet har EU:s medlemsstater kommit överens om att icke frihetsberövande tvångsmedelsbeslut, t.ex. reseförbud, ska kunna erkännas och följas upp i en annan medlemsstat än den där brottsutredningen eller rättegången pågår (s.k. europeisk övervaknings- order).

I promemorian lämnas förslag till de författningsbestämmelser som bedöms krävas för att genomföra rambeslutet i Sverige. Det föreslås att det införs en särskild lag om en europeisk övervakningsorder. Lagen ska gälla för dels en övervakningsorder som ska erkännas och följas upp i en annan medlemsstat, dels en övervakningsorder som ska erkännas och följas upp i Sverige.

153

Prop. 2014/15:116

Bilaga 3

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om en europeisk övervakningsorder

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2009/829/RIF om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande1.

2 § Med en europeisk övervakningsorder avses ett verkställbart rättsligt avgörande, utfärdat av en behörig myndighet i samband med ett pågående straffrättsligt förfarande, som innebär att den som är föremål för förfarandet ska omfattas av övervakningsåtgärder.

I 2 kapitlet finns bestämmelser om en europeisk övervakningsorder som utfärdats i Sverige och som ska erkännas och följas upp i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

I 3 kapitlet finns bestämmelser om en europeisk övervakningsorder som har utfärdats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen och som ska erkännas och följas upp i Sverige.

2 kap. En europeisk övervakningsorder som utfärdas i Sverige och som ska erkännas och följas upp i en annan medlemsstat

Förutsättningar för en övervakningsorder

1 § Den som är skäligen misstänkt för brott på vilket fängelse kan följa och gentemot vilken det föreligger skäl för häktning enligt 24 kap. rättegångsbalken får, om det kan antas att syftet med ett frihetsberö- vande kan tillgodoses därigenom, meddelas en europeisk övervaknings- order.

En europeisk övervakningsorder får dock meddelas endast om

1.den misstänkte är stadigvarande bosatt i, eller har annan stark anknytning till, en annan medlemsstat,

2.den misstänkte samtycker till att övervakningsordern följs upp i den andra staten, och

3.skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse.

Övervakningsorderns rättsverkan

2 § Genom en europeisk övervakningsorder

1 EUT L 294, 11.11.2009, s. 20 (Celex 32009F0829).

154

1. meddelas den misstänkte förbud att utan tillstånd lämna anvisad

Prop. 2014/15:116

vistelseort (reseförbud), eller

Bilaga 3

2. föreskrivs den misstänkte att på vissa tider anmäla sig hos anvisad

 

myndighet i en annan medlemsstat (anmälningsskyldighet).

 

Reseförbud enligt första stycket 1 får förenas med anmälnings-

 

skyldighet enligt första stycket 2.

 

3 § I samband med en europeisk övervakningsorder får föreskrivas att den misstänkte ska

1.på vissa tider vara tillgänglig i sin bostad eller på sin arbetsplats,

2.överlämna pass eller annan legitimationshandling till anvisad myn- dighet i den andra staten, eller

3.följa annat villkor som behövs för den misstänktes övervakande.

Förfarandet

4 § Åklagare eller domstol prövar fråga om en europeisk övervak- ningsorder. Vid prövningen tillämpas 25 kap. 3–6 och 8 §§ rättegångs- balken.

Vid prövning i hovrätten av en europeisk övervakningsorder tillämpas

 

vad som föreskrivs i 49 kap. och 52 kap. rättegångsbalken om över-

 

klagande av tingsrätts beslut i fråga om reseförbud.

 

Vid handläggning av mål där den tilltalade har meddelats en europeisk

 

övervakningsorder ska vad som föreskrivs i 45 kap. och 47 kap.

 

rättegångsbalken om mål där den tilltalade är ålagd reseförbud tillämpas.

 

5 § En europeisk övervakningsorder ska gälla omedelbart. Den miss-

 

tänktes skyldighet att följa övervakningsordern inträder först när myndig-

 

heten i den andra medlemsstaten har beslutat att erkänna övervaknings-

 

ordern.

 

Översändande av en övervakningsorder

 

6 § En europeisk övervakningsorder översänds av åklagare direkt till den

 

behöriga myndigheten i den medlemsstat där den misstänkte är stadig-

 

varande bosatt för erkännande och uppföljning.

 

På den misstänktes begäran får övervakningsordern översändas till den

 

behöriga myndigheten i en annan medlemsstat enligt de villkor som den

 

medlemsstaten har uppställt.

 

Ändring av en övervakningsorder

 

7 § En europeisk övervakningsorder får ändras av rätten. Även åklagaren

 

får besluta om ändring, om övervakningsordern inte har meddelats eller

 

fastställts av rätten och åtal har väckts.

 

Upphävande av en övervakningsorder

 

8 § En europeisk övervakningsorder ska omedelbart upphävas om

 

1. åtal inte har väckts i rätt tid eller förlängning av tiden inte har

 

begärts,

 

2. den inte erkänns eller följs upp i den andra staten, eller

155

 

Prop. 2014/15:116

Bilaga 3

3. den av något annat skäl inte längre bör gälla.

En europeisk övervakningsorder hävs av rätten. Även åklagaren får häva en övervakningsorder, om den inte har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts.

Rätten får besluta om tillfälliga undantag från övervakningsordern eller från de föreskrifter som har meddelats i samband med denna. Även åklagaren får besluta om sådana undantag, om övervakningsordern inte har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts. Rätten får överlåta till åklagaren att besluta om tillfälliga undantag.

Om den som har meddelats en europeisk övervakningsorder döms för brottet, ska rätten pröva om övervakningsordern ska gälla till dess domen vinner laga kraft.

Överträdelse av en övervakningsorder

9 § Om den misstänkte överträder övervakningsordern eller inte fullgör en föreskrift som har meddelats enligt 3 §, ska han eller hon omedelbart anhållas eller häktas, om det inte är uppenbart att det saknas skäl för detta.

3 kap. En europeisk övervakningsorder som ska erkännas och följas upp i Sverige

Förutsättningar för erkännande

1 § En europeisk övervakningsorder ska erkännas om den avser en åtgärd som anges i 2 § och den avser en misstänkt som

1.är stadigvarande bosatt i Sverige, eller

2.arbetar eller studerar i Sverige eller har annan stark anknytning till Sverige.

Vad som sägs i första stycket 2 gäller endast om det med hänsyn till den misstänktes förhållanden och övervakningsorderns innehåll bedöms lämpligt att övervakningsordern följs upp i Sverige.

Om behov av anpassning föreligger enligt 4 § får övervakningsordern erkännas endast om den andra medlemsstatens myndighet inte har invänt mot anpassningen inom tio dagar från det att myndigheten informerades om behovet av anpassning.

2 § En europeisk övervakningsorder får erkännas om den avser övervakningsåtgärder som innebär skyldighet

1.att anmäla byte av bosättning till en myndighet i Sverige,

2.att inte besöka vissa ställen, orter eller fastställda områden i den stat där övervakningsordern har meddelats eller i Sverige,

3.att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider,

4.att följa beslutade begränsningar av möjligheten att lämna svenskt territorium,

5.att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet, eller

6.att undvika kontakt med vissa särskilt angivna personer som har anknytning till det påstådda brottet.

156

Hinder mot erkännande

3 § Övervakningsordern får inte erkännas om

1.ett sådant intyg som avses i 7 §, trots att den andra medlemsstatens myndighet har beretts tillfälle att inkomma med komplettering, saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om erkän- nande och uppföljning,

2.det i Sverige har meddelats dom eller åtalsunderlåtelse beträffande den gärning som övervakningsordern grundas på,

3.det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier,

eller

4.den gärning som övervakningsordern grundas på har ägt rum innan den misstänkte fyllt femton år.

Prop. 2014/15:116

Bilaga 3

Anpassning av en övervakningsåtgärd

4 § En övervakningsorder ska anpassas om den omfattar en över- vakningsåtgärd som inte motsvarar

1.sådana förbud, föreskrifter eller villkor som kan meddelas enligt 25 kap. rättegångsbalken, eller

2.förbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud eller lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

Anpassning sker genom att övervakningsåtgärden

1.undantas från erkännande och uppföljning i den del den är oförenlig med sådana förbud, föreskrifter eller villkor som kan meddelas enligt första stycket, eller

2.ersätts med ett förbud, en föreskrift eller ett villkor som kan meddelas med stöd av 25 kap. 1 eller 2 §§ rättegångsbalken.

Ett villkor om elektronisk övervakning ska alltid undantas från erkännande och uppföljning.

Övervakningsåtgärden ska efter anpassningen så långt möjligt motsvara övervakningsåtgärden i övervakningsordern och får inte vara strängare än denna.

Uppföljningsförklaring

5 § Om förutsättningarna för erkännande är uppfyllda och det inte föreligger något hinder mot erkännande, ska beslut om uppföljning av övervakningsordern i Sverige meddelas (uppföljningsförklaring). Upp- följningsförklaringen gäller omedelbart.

Uppföljningsförklaringen ska innehålla uppgift om

1.skyldigheterna för den mot vilken förklaringen gäller,

2.den tid som uppföljningen ska pågå, och

3.hur den mot vilken förklaringen gäller kan överklaga uppföljnings- förklaringen.

Förfarandet

6 § Åklagare prövar om en europeisk övervakningsorder ska erkännas och följas upp i Sverige.

157

Prop. 2014/15:116

Bilaga 3

158

7 § En europeisk övervakningsorder ska översändas direkt till behörig åklagare.

Övervakningsordern ska åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilaga 1 till rambeslutet.

Övervakningsordern och intyget ska översändas skriftligen genom post, bud eller telefax. Efter överenskommelse i det enskilda fallet får dock översändandet ske på annat sätt.

8 § Det intyg som avses i 7 § ska vara skrivet på svenska, danska, norska eller engelska eller åtföljas av en översättning till något av dessa språk.

Om intyget saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om erkännande och uppföljning, ska åklagaren ge den andra medlemsstatens myndighet möjlighet att inom viss tid komma in med komplettering.

9 § Åklagaren ska meddela beslut i fråga om uppföljningsförklaring senast tjugo arbetsdagar efter det att övervakningsordern och intyget mottagits. Om det föreligger särskilda skäl, får beslutet meddelas senare.

Beslutet ska innehålla de skäl som har bestämt utgången. Åklagaren får vid behov översätta intyget och beslutet i fråga om uppföljnings- förklaring.

Beslutet ska delges den som övervakningsordern avser.

Uppföljning

10 § Åklagaren ska följa upp en europeisk övervakningsorder i Sverige. Polismyndighet ska på det sätt som bedöms lämpligt bistå åklagaren

vid uppföljningen.

Överklagande

11 § Ett beslut i fråga om uppföljningsförklaring får överklagas av den som övervakningsordern avser.

Överklagandet ska göras till den tingsrätt där åklagaren som prövat frågan om uppföljningsförklaring ska föra talan i brottmål i allmänhet.

Överklagandet ska göras skriftligen och ges in till åklagaren inom tre veckor från den dag då den som övervakningsordern avser fick del av beslutet i fråga om uppföljningsförklaring.

Ett överklagande som inte har kommit in i rätt tid ska avvisas av åkla- garen. Om överklagandet har kommit in till tingsrätten inom tiden för överklagande, ska den omständigheten att överklagandet har kommit in till åklagaren först därefter inte föranleda att det avvisas. Om överklagandet inte avvisas, ska åklagaren sända det och övriga handlingar i ärendet till tingsrätten.

Rättens prövning

12 § Rättens handläggning ska ske med skyndsamhet.

Om rätten överväger att upphäva en uppföljningsförklaring ska åkla- garen ges tillfälle att yttra sig.

Vid rättens prövning gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstols-

Prop. 2014/15:116

ärenden.

Bilaga 3

Förlängning och ändring av övervakningsordern

 

13 § Om myndigheten i den andra medlemsstaten begär det ska tiden för

 

uppföljningen i Sverige förlängas.

 

Om myndigheten i den andra medlemsstaten på annat sätt ändrar

 

övervakningsordern ska uppföljningsförklaringen upphävas och en ny

 

prövning i fråga om uppföljningsförklaring göras. Vid en sådan prövning

 

ska frågor om anknytning enligt 1 § och om hinder för erkännande enligt

 

3 § inte prövas.

 

Åklagaren prövar frågor om förlängning och ändring av övervak-

 

ningsordern. Rätten prövar dock sådana frågor om uppföljnings-

 

förklaringen är föremål för rättens prövning.

 

Upphävande av en uppföljningsförklaring

 

14 § En uppföljningsförklaring ska upphävas om

 

1.det framkommer att övervakningsordern inte får erkännas i Sverige,

2.övervakningsordern återkallas,

3.den som övervakningsordern avser misstänks för en överträdelse av övervakningsordern och myndigheten i den andra medlemsstaten trots begäran om detta inte fattar något följdbeslut och inte heller lämnar besked om att uppföljningen ska fortgå,

4.myndigheten i den andra medlemsstaten inte svarar på en begäran om bekräftelse på att uppföljningen fortfarande behövs,

5.den som övervakningsordern avser begärs överlämnad enligt en europeisk arresteringsorder enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, eller en nordisk arresteringsorder enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder, för den gärning som övervak- ningsordern grundas på, eller

6.övervakningsordern inte längre kan följas upp till följd av att det har inletts andra straffrättsliga förfaranden mot den som övervaknings-ordern avser.

Åklagaren beslutar om upphävande.

Ett beslut om upphävande enligt första stycket 1 får överklagas av den som övervakningsordern avser. Vid ett sådant överklagande ska 11 och 12 §§ tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

159

Prop. 2014/15:116

Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302)

 

 

Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 7 § passlagen (1978:302) ska ha följande

 

 

lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

Passansökan skall avslås, om

Passansökan ska avslås, om

 

1. bestämmelserna i 6 § inte har iakttagits och sökanden inte har följt

 

uppmaningen att avhjälpa bristen,

 

 

 

 

 

 

2. ansökan avser pass för barn under arton år och barnets

 

vårdnadshavare inte har lämnat medgivande och det inte finns synnerliga

 

skäl att ändå utfärda pass,

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sökanden är anhållen, häktad eller underkastad övervakning enligt

 

24 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken eller reseförbud eller anmäl-

 

ningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. sökanden är föremål för en

 

 

 

 

 

 

europeisk

övervakningsorder

 

 

 

 

 

 

enligt 2 kap. 1 § lagen (2014:XX)

 

 

 

 

 

 

om en europeisk övervaknings-

 

 

 

 

 

 

order eller är föremål för en

 

 

 

 

 

 

uppföljningsförklaring som

avser

 

 

 

 

 

 

en övervakningsåtgärd

 

enligt

 

 

 

 

 

 

3 kap. 2 § 3–5

samma

lag och

 

 

 

 

 

 

behörig åklagare inte har lämnat

 

 

 

 

 

 

medgivande,

 

 

 

 

 

4. sökanden är efterlyst och skall

5. sökanden är efterlyst och ska

 

omhändertas

omedelbart

vid

omhändertas

omedelbart

vid

 

anträffandet,

 

 

 

 

anträffandet,

 

 

 

 

 

5. sökanden genom en dom som

6. sökanden genom en dom som

 

har vunnit laga kraft har dömts till

har vunnit laga kraft har dömts till

 

frihetsberövande påföljd, som inte

frihetsberövande påföljd, som inte

 

har börjat verkställas, och det finns

har börjat verkställas, och det finns

 

sannolika skäl att anta att han eller

sannolika skäl att anta att han eller

 

hon har för avsikt att undandra sig

hon har för avsikt att undandra sig

 

verkställigheten,

 

 

 

verkställigheten,

 

 

 

 

6. sökanden

avtjänar

fängelse-

7. sökanden avtjänar fängelse-

 

straff och den sammanlagda tiden

straff och den sammanlagda tiden

 

att avtjäna är fängelse i minst ett år

att avtjäna är fängelse i minst ett år

 

och sökanden inte har villkorligt

och sökanden inte har villkorligt

 

frigivits,

 

 

 

 

frigivits,

 

 

 

 

 

7. sökanden genomgår sluten

8. sökanden genomgår sluten

 

ungdomsvård och den samman-

ungdomsvård och den samman-

 

lagda vårdtiden är minst ett år,

lagda vårdtiden är minst ett år,

 

8. sökanden

genomgår

rätts-

9. sökanden genomgår rätts-

 

psykiatrisk vård

med

särskild

psykiatrisk

vård

med

särskild

 

utskrivningsprövning enligt

lagen

utskrivningsprövning enligt

lagen

 

(1991:1129)

om

rättspsykiatrisk

(1991:1129)

om

rättspsykiatrisk

160

vård, eller

 

 

 

 

vård, eller

 

 

 

 

9. sökanden enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 § konkurslagen (1987:672) är ålagd att lämna ifrån sig sitt pass eller förbud att utfärda pass för sökanden har meddelats enligt samma lagrum.

10. sökanden

enligt 2 kap. 12 §

Prop. 2014/15:116

eller 6 kap.

6 § konkurslagen

Bilaga 3

(1987:672) är ålagd att lämna ifrån sig sitt pass eller förbud att utfärda pass för sökanden har meddelats enligt samma lagrum.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

161

Prop. 2014/15:116

Bilaga 3

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2003:1156) om över- lämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.

2 §

Överlämnande får beviljas endast för en gärning som motsvarar brott enligt svensk lag och

1.för vilken, när överlämnandet avser lagföring, enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning en frihetsberövande påföljd i ett år eller mer är föreskrivet, eller

2.för vilken, när överlämnandet avser verkställighet av en frihetsberö- vande påföljd, en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader har dömts ut.

Om det i arresteringsordern har angetts att en gärning är sådan som finns angiven i bilagan till denna lag och det för gärningen enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer, skall dock överlämnande beviljas även om gärningen inte motsvarar brott enligt svensk lag. Vid överlämnande för verk- ställighet av en frihetsberövande påföljd som avser en sådan gärning skall påföljden vara sådan som anges i första stycket 2.

Om överlämnande beviljas för en gärning som avses i första eller andra stycket får överlämnande beviljas även för annan gärning som, utan att vara sådan som anges i första stycket 1 eller 2, motsvarar brott enligt svensk lag.

Om det i arresteringsordern har angetts att en gärning är sådan som finns angiven i bilagan till denna lag och det för gärningen enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer, ska dock överlämnande beviljas även om gärningen inte motsvarar brott enligt svensk lag. Vid överlämnande för verk- ställighet av en frihetsberövande påföljd som avser en sådan gärning ska påföljden vara sådan som anges i första stycket 2.

För gärning som legat till grund för en europeisk övervaknings- order enligt lagen (2014:XX) om en europeisk övervakningsorder som har följts upp i Sverige ska första stycket 1 inte gälla.

Om överlämnande beviljas för en gärning som avses i första, andra eller tredje stycket får över- lämnande beviljas även för annan gärning som, utan att vara sådan som anges i första stycket 1 eller 2, motsvarar brott enligt svensk lag.

162

Prop. 2014/15:116 Bilaga 3

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015

163

Prop. 2014/15:116

Förteckning över remissinstanserna

Bilaga 4

 

 

Följande remissinstanser har inkommit med yttranden över departe-

 

mentspromemorian: Riksdagens ombudsmän, Göta hovrätt, Stockholms

 

tingsrätt, Malmö tingsrätt, Justitiekanslern, Domstolsverket, Åklagar-

 

myndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Säkerhets-

 

polisen, Kriminalvården, Tullverket, Migrationsverket, Socialstyrelsen,

 

Skatteverket, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Data-

 

inspektionen, Barnombudsmannen, Juridiska fakultetsnämnden vid

 

Stockholms universitet, Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala

 

universitet, Sveriges advokatsamfund och Sveriges Domareförbund.

 

Amnesty International, Civil Rights Defenders och Riksförbundet

 

Kriminellas Revansch I Samhället har inbjudits att lämna synpunkter

 

men har avstått från att göra det.

164

Lagrådsremissens lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs följande.

Prop. 2014/15:116

Bilaga 5

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll och tillämplighet

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2009/829/RIF om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande.

2 § Om Europeiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämpningen av rådets rambeslut 2009/829/RIF i förhållande till en medlemsstat eller om en medlemsstat har upphört att tillämpa rambeslutet eller den nationella lagstiftning som genomför rambeslutet, gäller inte denna lag i förhållande till den staten.

Ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder

3 § Med ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder avses i denna lag ett beslut om att en person som är misstänkt för brott

1.förbjuds att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort i en annan medlemsstat, eller

2.föreläggs att på vissa tider anmäla sig hos anvisad myndighet i en annan medlemsstat.

Ett förbud enligt första stycket 1 får förenas med ett föreläggande enligt första stycket 2.

Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder

4 § Med ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder avses i denna lag ett verkställbart beslut, meddelat av en behörig myndighet i en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande, som innebär att en person som är misstänkt för brott ska omfattas av en eller flera övervakningsåtgärder.

Föreskrifter om verkställigheten av denna lag

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

165

Prop. 2014/15:116

Bilaga 5

2 kap. Ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder som ska erkännas och följas upp i en annan medlemsstat

Förutsättningar för att meddela ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder

1 § Om någon är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han eller hon avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff men det i övrigt inte finns anledning att anhålla eller häkta den misstänkte, får han eller hon, om det är tillräckligt, i stället meddelas ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 1 kap. 3 §.

Ett beslut om övervakningsåtgärder får även meddelas om det finns skäl att anhålla eller häkta någon enligt 24 kap. 1 § första stycket 2 eller 3 rättegångsbalken men det kan antas att syftet med ett sådant frihetsberövande kan tillgodoses genom ett beslut om övervakningsåtgärder.

Ett beslut om övervakningsåtgärder får meddelas endast om

1.den misstänkte är stadigvarande bosatt i eller har annan stark anknytning till en annan medlemsstat,

2.den misstänkte samtycker till att beslutet följs upp i den andra medlemsstaten,

3.skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse, och

4.det inte är olämpligt med hänsyn till utredningen och lagföringen av brottet.

Särskilda villkor i samband med ett beslut om övervakningsåtgärder

2 § I samband med att ett beslut om övervakningsåtgärder meddelas får det beslutas att den misstänkte ska vara tillgänglig i sin bostad eller på sin arbetsplats på vissa tider. Det får också ställas upp andra särskilda villkor som behövs för övervakningen av den misstänkte.

Meddelande av ett beslut om övervakningsåtgärder

3 § Åklagare eller allmän domstol prövar om ett beslut om övervakningsåtgärder ska meddelas.

Vid en prövning enligt första stycket och i fråga om förfarandet efter det att ett beslut om övervakningsåtgärder har meddelats tillämpas det som föreskrivs i rättegångsbalken om reseförbud, om inte något annat

 

följer av denna lag.

 

Tid för väckande av åtal

 

4 § När ett beslut om övervakningsåtgärder har meddelats enligt 3 § ska

 

åtal väckas inom en månad efter det att den misstänktes skyldighet enligt

 

6 § inträtt, om åtal inte redan har väckts.

 

Rätten får medge förlängning av tiden, om framställning om det görs

 

före tidens utgång. Den förlängda tiden får inte vara längre än vad som är

166

nödvändigt.

Översändande av beslutet

5 § Åklagaren ska sända över ett beslut om övervakningsåtgärder till en behörig myndighet i den medlemsstat där beslutet ska erkännas och följas upp.

Skyldighet att följa ett beslut om övervakningsåtgärder

6 § Den misstänktes skyldighet att följa ett beslut om övervaknings- åtgärder och särskilda villkor som meddelats enligt 2 § inträder först när åklagaren har tagit emot en underrättelse från behörig myndighet i den andra medlemsstaten om det slutliga beslutet att erkänna beslutet om övervakningsåtgärder.

Tillfälliga undantag från ett beslut om övervakningsåtgärder

7 § Rätten får besluta om tillfälliga undantag från ett beslut om övervakningsåtgärder eller från de särskilda villkor som har meddelats med stöd av 2 §.

Även åklagaren får besluta om tillfälliga undantag, om inte beslutet om övervakningsåtgärder har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts. Rätten får dock överlåta till åklagaren att besluta om tillfälliga undantag även i sådana fall.

Ändring av ett beslut om övervakningsåtgärder

8 § Ett beslut om övervakningsåtgärder eller de särskilda villkor som har meddelats med stöd av 2 § får ändras av rätten. Även åklagaren får besluta om ändring, om inte beslutet om övervakningsåtgärder har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts.

För den misstänktes skyldighet att följa ett beslut enligt första stycket tillämpas 6 §.

Upphävande av ett beslut om övervakningsåtgärder

9 § Ett beslut om övervakningsåtgärder ska omedelbart upphävas om

1.åtal inte har väckts i rätt tid eller förlängning av tiden inte har begärts,

2.beslutet inte erkänns eller följs upp av den andra staten, eller

3.beslutet av något annat skäl inte längre bör gälla.

Ett beslut om övervakningsåtgärder upphävs av rätten. Även åklagaren får upphäva beslutet, om inte beslutet har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har väckts.

Överträdelse av ett beslut om övervakningsåtgärder

10 § Om den misstänkte överträder ett beslut om övervakningsåtgärder eller inte följer ett särskilt villkor enligt 2 §, ska han eller hon omedelbart anhållas eller häktas, om det inte är uppenbart att det saknas skäl för detta.

Prop. 2014/15:116

Bilaga 5

167

Prop. 2014/15:116

Bilaga 5

Beslut i samband med dom

11 § Om den som har meddelats ett beslut om övervakningsåtgärder döms för brottet, ska rätten pröva om beslutet ska gälla till dess domen fått laga kraft.

3 kap. Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som ska erkännas och följas upp i Sverige

Skyldighet att erkänna och följa upp ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder

1 § Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som sänds över från en annan medlemsstat ska erkännas och följas upp i Sverige om förut- sättningarna i 2 och 3 §§ är uppfyllda och inte annat följer av denna lag.

Allmänna förutsättningar för erkännande och uppföljning

2 § För att ett beslut om övervakningsåtgärder ska få erkännas och följas upp enligt 1 § krävs att den misstänkte

1.är stadigvarande bosatt i Sverige, eller

2.har annan stark anknytning till Sverige och det i övrigt framstår som lämpligt.

3 § För att ett beslut om övervakningsåtgärder ska få erkännas och följas upp enligt 1 § krävs det även att beslutet gäller för en viss tid och innebär en skyldighet för den misstänkte

1.att anmäla byte av bosättning till en myndighet i Sverige,

2.att inte besöka vissa ställen, orter eller fastställda områden i Sverige eller i den medlemsstat där beslutet om övervakningsåtgärder har meddelats,

3.att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider,

4.att följa beslutade begränsningar av möjligheten att lämna svenskt territorium,

5.att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet, eller

6.att undvika kontakt med vissa särskilt angivna personer som har anknytning till det påstådda brottet.

Hinder mot erkännande och uppföljning

4 § Ett beslut om övervakningsåtgärder får inte erkännas och följas upp i Sverige om

1. den gärning som beslutet avser inte motsvarar brott enligt svensk lag och det inte är fråga om en sådan gärning som finns angiven i bilagan till denna lag och för vilken det i den andra statens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer,

2. det för samma gärning som beslutet avser har meddelats en dom i Sverige eller i en annan stat och domen fått laga kraft och påföljden vid en fällande dom har avtjänats, är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagen i den stat som meddelat domen,

3. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier,

eller

168

4. den gärning som beslutet avser har ägt rum innan den misstänkte

Prop. 2014/15:116

fyllt 15 år.

Bilaga 5

5 § Om det med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden och

 

omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får ett utländskt beslut om

 

övervakningsåtgärder, trots hinder enligt 4 §, erkännas och följas upp i

 

Sverige.

 

Hur förfarandet inleds

 

6 § Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder ska sändas skriftligen

 

till behörig åklagare. Beslutet ska åtföljas av ett intyg som är upprättat i

 

enlighet med bilaga 1 till rådets rambeslut 2009/829/RIF.

 

Beslutet och intyget ska sändas över genom post, bud eller telefax

 

eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

 

Intyget ska vara skrivet på svenska, danska, norska eller engelska eller

 

åtföljas av en översättning till något av dessa språk.

 

7 § Om intyget saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det

 

inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan

 

om erkännande och uppföljning, ska åklagaren ge den behöriga

 

myndigheten i den andra medlemsstaten möjlighet att inom en viss tid

 

komma in med komplettering. Detsamma gäller om beslutet om

 

övervakningsåtgärder saknas.

 

Om de brister som anges i första stycket kvarstår efter den tid som

 

angetts, får beslut fattas om att inte erkänna och följa upp beslutet om

 

övervakningsåtgärder.

 

Beslut i fråga om erkännande och uppföljning

 

8 § Åklagare prövar om ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder ska

 

erkännas och följas upp i Sverige.

 

9 § Om det utländska beslutet om övervakningsåtgärder kan erkännas och följas upp i Sverige, ska beslut meddelas om att uppföljning ska ske (uppföljningsförklaring).

Uppföljningsförklaringen ska innehålla uppgift om

1.vilka övervakningsåtgärder enligt 3 § som ska följas upp och, i förekommande fall, om anpassning har skett med stöd av 12 §, och

2.den tid som uppföljningen ska pågå.

10 § Ett beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska meddelas senast inom fyra veckor efter det att åklagaren enligt 6 § tagit emot det utländska beslutet. Om åklagaren har begärt in komplettering enligt 7 §, ska fristen på fyra veckor börja löpa efter det att kompletteringen kommit in till åklagaren.

Åklagaren får, om det finns särskilda skäl, meddela sitt beslut vid en senare tidpunkt än vad som anges i första stycket.

169

Prop. 2014/15:116

Bilaga 5

11 § Ett beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska innehålla de skäl som har bestämt utgången och en upplysning om hur den misstänkte kan överklaga beslutet. Beslutet ska delges den misstänkte.

Åklagaren ska vid behov översätta beslutet och andra handlingar i ärendet till ett språk som den misstänkte förstår.

Anpassning av en övervakningsåtgärd

12 § En övervakningsåtgärd i ett utländskt beslut ska anpassas om åtgärden, helt eller delvis, är oförenlig med

1.sådana förbud, förelägganden eller villkor som kan meddelas enligt 25 kap. rättegångsbalken, eller

2.förbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud eller lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

En helt oförenlig övervakningsåtgärd ska anpassas genom att den ersätts med en åtgärd som motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor som anges i första stycket 1. I övriga fall ska övervakningsåtgärden anpassas till en åtgärd som motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor som anges i första stycket 1 eller 2.

En åtgärd som har anpassats ska så långt det är möjligt motsvara övervakningsåtgärden i det utländska beslutet och får inte vara strängare än denna.

Uppföljning i Sverige

13 § En uppföljningsförklaring som beslutats enligt 9 § gäller omedel- bart. Uppföljningen får påbörjas först när den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten har underrättats om förklaringen. Om anpassning har skett med stöd av 12 §, får uppföljningen påbörjas tidigast tio dagar efter en sådan underrättelse.

Åklagaren ansvarar för uppföljningen. Vid uppföljningen får åklagaren anlita biträde av Polismyndigheten.

 

Uppföljning får inte ske genom elektronisk övervakning.

 

Överklagande

 

14 § Åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning får

 

överklagas till tingsrätten av den misstänkte.

 

Överklagandet ska göras skriftligen och ges in till åklagaren inom tre

 

veckor från den dag då den misstänkte fick del av beslutet. Ett

 

överklagande som inte har kommit in i rätt tid ska avvisas av åklagaren.

 

Om överklagandet har kommit in till tingsrätten inom tiden för

 

överklagande, ska den omständigheten att överklagandet har kommit in

 

till åklagaren först därefter inte föranleda att det avvisas. Om

 

överklagandet inte avvisas, ska åklagaren sända det och övriga

 

handlingar i ärendet till tingsrätten.

 

Behörig tingsrätt är den tingsrätt där åklagaren som meddelat beslutet

 

ska föra talan i brottmål i allmänhet.

 

15 § Rättens handläggning ska ske skyndsamt. Åklagare är motpart till

 

den misstänkte sedan handlingarna i ärendet har överlämnats till

170

tingsrätten.

Om rätten överväger att upphäva den uppföljningsförklaring som Prop. 2014/15:116 beslutats enligt 9 §, ska åklagaren ges tillfälle att yttra sig. Bilaga 5

Vid rättens prövning gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Förlängning av tiden för uppföljning

16 § Om den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten begär det, ska tiden för uppföljning förlängas. Beslut i fråga om förlängning meddelas av åklagaren. Beslutet ska delges den misstänkte.

Om den tid som angetts i uppföljningsförklaringen eller i ett beslut enligt första stycket är på väg att löpa ut, ska åklagaren begära besked från den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten om huruvida uppföljningen ska fortsätta.

Ändring av en uppföljningsförklaring

17 § Om den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten ändrar på beslutet om övervakningsåtgärder, ska uppföljningsförklaringen ändras i enlighet med den andra statens beslut, om förutsättningarna i 3 § är uppfyllda. Vid ändring av uppföljningsförklaringen ska 10–13 §§ tillämpas. Ett beslut om att ändra uppföljningsförklaringen ska innehålla uppgift om den ändring som har gjorts och, i förekommande fall, huruvida anpassning har skett med stöd av 12 §.

Beslut i fråga om ändring av en uppföljningsförklaring meddelas av åklagaren.

Åklagarens beslut i fråga om ändring av uppföljningsförklaringen får överklagas av den misstänkte. Vid överklagandet ska 14 och 15 §§ tillämpas.

Upphävande av en uppföljningsförklaring

18 § En uppföljningsförklaring ska upphävas om

1.det framkommer omständigheter som medför att beslutet om övervakningsåtgärder inte får följas upp i Sverige,

2.beslutet om övervakningsåtgärder och intyget återkallas,

3.den misstänkte inte kan påträffas i Sverige,

4.åklagaren till den andra medlemsstatens behöriga myndighet vid flera tillfällen har rapporterat om överträdelser av beslutet om övervakningsåtgärder i enlighet med bilaga 2 till rådets rambeslut 2009/829/RIF och myndigheten i den andra staten, trots begäran om detta, inte fattar något beslut eller vidtar någon annan åtgärd med anledning av rapporteringen,

5.åklagaren av den andra medlemsstatens behöriga myndighet har begärt besked om huruvida uppföljningen ska fortsätta enligt 16 § andra stycket och myndigheten i den andra staten, trots en påminnelse från åklagaren, inte lämnar ett sådant besked,

6.beslutet om övervakningsåtgärder inte längre kan följas upp till följd av att den misstänkte begärs överlämnad enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder eller enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk

arresteringsorder för den gärning som beslutet grundas på, eller

171

Prop. 2014/15:116

Bilaga 5

172

7. beslutet om övervakningsåtgärder inte längre kan följas upp till följd av att det har inletts ett annat straffrättsligt förfarande mot den misstänkte eller att den misstänkte har påbörjat verkställigheten av en påföljd.

Beslut om upphävande av uppföljningsförklaringen meddelas av åklagaren. Beslutet ska delges den misstänkte.

Ett beslut om upphävande enligt första stycket 1 får överklagas av den misstänkte. Vid överklagandet ska 14 och 15 §§ tillämpas.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

2.Lagen tillämpas inte i förhållande till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen som inte har genomfört rådets rambeslut 2009/829/RIF om tillämpning mellan Europeiska unionens medlems- stater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om över- vakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande.

Bilaga

Prop. 2014/15:116

 

Bilaga 5

Gärningar som avses i 3 kap. 4 § första stycket 1 i lagen.

1.Deltagande i en kriminell organisation

2.Terrorism

3.Människohandel

4.Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi

5.Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen

6.Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen

7.Korruption

8.Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

9.Tvätt av vinning av brott

10.Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron

11.IT-brottslighet

12.Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter

13.Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse

14.Mord och grov misshandel

15.Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader

16.Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan 17.Rasism och främlingsfientlighet

18.Organiserad stöld eller väpnat rån

19.Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk

20.Svindleri

21.Beskyddarverksamhet och utpressning

22.Förfalskning och piratkopiering

23.Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar

24.Förfalskning av betalningsmedel

25.Olaglig handel med hormonpreparat och andra tillväxtsubstanser

26.Olaglig handel med nukleära eller radioaktiva ämnen

27.Handel med stulna fordon

28.Våldtäkt

29.Mordbrand

30.Brott som omfattas av den internationella brottmålsdomstolens behörighet

31.Kapning av flygplan eller fartyg

32.Sabotage

173

Prop. 2014/15:116

Bilaga 5

Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302)

Härigenom föreskrivs att 7 § passlagen (1978:302) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

7 §3

Passansökan skall avslås, om

Passansökan ska avslås, om

1.bestämmelserna i 6 § inte har iakttagits och sökanden inte har följt uppmaningen att avhjälpa bristen,

2.ansökan avser pass för barn under arton år och barnets vårdnadshavare inte har lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda pass,

3.sökanden är anhållen, häktad eller underkastad övervakning enligt 24 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken eller reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk,

4.sökanden är föremål för ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:000) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och åklagare inte har lämnat medgivande,

5.sökanden är föremål för en uppföljningsförklaring som avser

 

 

 

en

övervakningsåtgärd

enligt

 

 

 

3 kap. 3 § 3–5

lagen (2015:000)

 

 

 

om erkännande och uppföljning av

 

 

 

beslut

om

övervakningsåtgärder

 

 

 

inom

Europeiska unionen och

 

 

 

åklagare

inte

har

lämnat

 

 

 

medgivande,

 

 

 

4. sökanden är efterlyst och skall

6. sökanden är efterlyst och ska

omhändertas

omedelbart

vid

omhändertas

 

omedelbart

vid

anträffandet,

 

 

anträffandet,

 

 

 

5. sökanden genom en dom som

7. sökanden genom en dom som

har vunnit laga kraft har dömts till

har fått laga kraft har dömts till

frihetsberövande påföljd, som inte

frihetsberövande påföljd, som inte

har börjat verkställas, och det finns

har börjat verkställas, och det finns

sannolika skäl att anta att han eller

sannolika skäl att anta att han eller

hon har för avsikt att undandra sig

hon har för avsikt att undandra sig

verkställigheten,

 

 

verkställigheten,

 

 

6. sökanden avtjänar fängelse-

8. sökanden avtjänar fängelse-

straff och den sammanlagda tiden

straff och den sammanlagda tiden

3

Senaste lydelse 2005:655

174

 

att avtjäna är fängelse i minst ett år

att avtjäna är fängelse i minst ett år

Prop. 2014/15:116

och sökanden inte har villkorligt

och sökanden inte

har

villkorligt

Bilaga 5

frigivits,

 

 

frigivits,

 

 

 

 

7. sökanden genomgår sluten

9. sökanden genomgår sluten

 

ungdomsvård och den samman-

ungdomsvård och den samman-

 

lagda vårdtiden är minst ett år,

lagda vårdtiden är minst ett år,

 

8. sökanden genomgår rätts-

10. sökanden genomgår rätts-

 

psykiatrisk

vård

med särskild

psykiatrisk

vård

med

särskild

 

utskrivningsprövning enligt lagen

utskrivningsprövning enligt lagen

 

(1991:1129)

om

rättspsykiatrisk

(1991:1129)

om

rättspsykiatrisk

 

vård, eller

 

 

vård, eller

 

 

 

 

9. sökanden enligt 2 kap. 12 §

11. sökanden enligt 2 kap. 12 §

 

eller 6 kap. 6 § konkurslagen

eller 6 kap. 6 § konkurslagen

 

(1987:672) är ålagd att lämna ifrån

(1987:672) är ålagd att lämna ifrån

 

sig sitt pass eller förbud att utfärda

sig sitt pass eller förbud att utfärda

 

pass för sökanden har meddelats

pass för sökanden har meddelats

 

enligt samma lagrum.

enligt samma bestämmelser.

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

175

Prop. 2014/15:116

Bilaga 5

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2003:1156) om över- lämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

2 §

Överlämnande får beviljas endast för en gärning som motsvarar brott enligt svensk lag och

1.för vilken, när överlämnandet avser lagföring, enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning en frihetsberövande påföljd i ett år eller mer är föreskrivet, eller

2.för vilken, när överlämnandet avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd, en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader har dömts ut.

 

Om det i arresteringsordern har

Om det i arresteringsordern har

 

angetts att en gärning är sådan som

angetts att en gärning är sådan som

 

finns angiven i bilagan till denna

finns angiven i bilagan till denna

 

lag och det för gärningen enligt

lag och det för gärningen enligt

 

den

utfärdande

medlemsstatens

den

utfärdande

medlemsstatens

 

lagstiftning är

föreskrivet

en

lagstiftning

är

föreskrivet

en

 

frihetsberövande påföljd i tre år

frihetsberövande påföljd i tre år

 

eller mer, skall dock överlämnande

eller mer, ska dock överlämnande

 

beviljas även om gärningen inte

beviljas även om gärningen inte

 

motsvarar brott enligt svensk lag.

motsvarar brott enligt svensk lag.

 

Vid överlämnande för verkställig-