Motion till riksdagen
2014/15:3104
av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om incitament eller sanktioner för att kommunen ska efterleva reglerna om kortare handläggningstider för anmälningsärenden.

Motivering

Propositionen 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller bidrar inte till fler bostäder, ens enligt regeringen. Den avstannade reformtakten, och prioriteringen av förslag som inte ökar antalet bostäder, är ett problem för bostadsförsörjningen och tillväxten i landet. 

 

Förslaget att inrätta en möjlighet att meddela föreskrifter om tidsfrist för beslut om startbesked efter anmälan är visserligen ett rimligt initiativ för att ge en bättre förutsägbarhet kring tidsåtgången för ärendet. Moderaterna menar dock att tidsramen behöver vara konsekvent. Handläggningen av förhandsbesked och lovärenden måste verka inom en given tidsram. Vi är övertygade om att en tidsram för anmälningsärenden eliminerar en kostnadskrävande osäkerhetsfaktor i planprocessen. Den breda variation för handläggningstid som idag går att iaktta i landets kommuner ger skäl för ytterligare incitament eller sanktioner för att tidsfrister verkligen ska uppfyllas av kommunerna.

.

Ewa Thalén Finné (M)

 

Mats Green (M)

Jessika Roswall (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Thomas Finnborg (M)