Motion till riksdagen
2014/15:3100
av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

Dämpa buller vid källan

Regeringen föreslår i propositionen en rad förändringar som syftar till att göra plan- och byggprocessen enklare och effektivare. Vänsterpartiet ställer sig bakom de flesta av de föreslagna förändringarna.

remot är Vänsterpartiet kritiskt till de delar av propositionen som handlar om ändringar i miljöbalken i fråga om omgivningsbuller. Ändringarna syftar, enligt regeringen, till att säkerställa verksamhetsutövares rättssäkerhet vid prövning av ett nytt eller ändrat tillstånd för miljöfarlig verksamhet eller när en myndighet tar initiativ till en omprövning av ett sådant tillstånd i de fall där bostäder har tillkommit i närheten av verksamheten. Vidare föreslås ett undantag från straffansvaret för otillåten miljöverksamhet i det fall en verksamhetsutövare överskrider ett villkor i ett miljötillstånd om omgivningsbuller men följer det som har angetts i fråga om buller i en detaljplan eller i ett bygglov enligt plan- och bygglagen.

För ett par månader sedan beslutade regeringen om en förordning med innebörden att högre bullernivåer tillåts vid den exponerade fasaden utanför små lägenheter. Det ställs inte heller några krav på att det ska finnas en ljuddämpad sida. Människor som exponeras för mycket buller lider ökad risk för hjärtinfarkt, men det finns också indikationer på att buller kan orsaka stroke och öka risken för fetma. Stress och höjt blodtryck är också vanliga konsekvenser av buller som man som boende kanske inte ens själv märker.

Trots att ny forskning ger oss stor kunskap om sambandet mellan buller och hälsoproblem så väljer regeringen alltså att lägga förslag på förändrade regler för buller som i praktiken innebär en sänkt ambitionsnivå när det gäller att minska bullerproblemen. Det tycker Vänsterpartiet är märkligt.

I den aktuella propositionen väljer regeringen åter att prioritera verksamhetsutövares rättssäkerhet framför folkhälsan. Detta genom förslag som sammantaget innebär att tillsynsmyndighetens möjlighet att skärpa villkor för omgivningsbuller minskas jämfört med i dag. Regeringen skriver också i propositionen att det inte kan uteslutas att fler människor än i dag kan komma att bo och vistas i bullerutsatta miljöer. Vänsterpartiets syn är att fokus i stället bör ligga på åtgärder som syftar till att öka incitamenten att åtgärda buller vid källan. Det är ju bullret som är problemet och mycket kan göras för att minska det. Exempelvis kan man minska biltrafiken, öka användandet av tyst asfalt och inte placera flygplatser i stadsnära lägen.

Vidare ställer sig flera remissinstanser frågande till den märkliga ordning som lagstiftningen skapar där planbeskrivningen får en bindande verkan på sådant som sker utanför planområdet. Remissinstansen Swedavia invänder också att förslaget inte kommer att innebära ett tillräckligt skydd för verksamhetsutövaren eftersom deras prövningstillstånd utgår ifrån miljöbalken.

Riksdagen bör avslå regeringens förslag i den del som avser verksamhetsutövarens rättssäkerhet vid omgivningsbuller (propositionens avsnitt 5). Detta bör riksdagen besluta.

.

Nooshi Dadgostar (V)

 

Torbjörn Björlund (V)

Rossana Dinamarca (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)