Motion till riksdagen
2014/15:3086
av Mikael Eskilandersson (SD)

med anledning av prop. 2014/15:105 Arv i internationella situationer


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2014/15:105 Arv i internationella situationer.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka inom EU för att EU-förordningen ska ändras på så sätt att medborgarskap ska vara vägledande för vilket lands lagstiftning som ska tillämpas vid arv i internationella situationer.

Motivering

Sverigedemokraterna välkomnar en tydligare lagstiftning om vilka regler som ska gälla vid arv i internationella situationer. Det är dock vår uppfattning att det ska vara den avlidnas medborgarskap och inte vistelseort som ska vara avgörande för vilket lands lagstiftning som ska vara gällande. Sverigedemokraterna anser att människor är något mer än bara den plats de befinner sig på. Medborgarskapet är en del av ens person och samtidigt en samhörighet med andra. Det är viktigt att inte medborgarskapet urholkas, vilket det riskerar att göra om medborgarskapet får mindre betydelse i praktiken. Medborgarskapets betydelse är och bör fortsätta vara viktigt för den enskilde. Det blir därför mer naturligt att medborgarskapet avgör vilket lands lagar som gäller och vilket land som ska reglera eventuellt arv efter dödsfall. I det fall att någon inte vill att deras medborgarskap ska vara vägledande för vilket lands lagar som ska reglera deras arv, så får denna själv påtala sitt ställningstagande och välja ett annat lands lagar före sin död. Om propositionen 2014/15:105 ”Arv i internationella situationer” genomförs blir förhållandet det omvända, mot hur vi anser att det bör vara.

.

Mikael Eskilandersson (SD)