Motion till riksdagen
2014/15:3083
av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m.


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återuppta arbetet med att genomföra en bred översyn av Arbetsförmedlingen.

Motivering

Riksdagen har i ett tillkännagivande tidigare i år begärt att den översyn av Arbetsförmedlingen som alliansregeringen tillsatte 2014, och som regeringen avslutat, ska återupptas senast den 15 april 2015.

 

Den utredning som alliansregeringen tillsatte var den första större översynen på 20 år. Det fanns starka skäl till att göra en grundlig analys. Förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt och det finns stora utmaningar för myndigheten. I dag finns det brister i effektivitet, kontroll och måluppfyllelse. Fortfarande förmedlas det för få jobb i förhållande till de stora resurser som myndigheten förfogar över. En stor del av personalen upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter, och i flera undersökningar hamnar Arbetsförmedlingen långt ned när man mäter förtroendet för olika myndigheter. Eftersom det rör en myndighet som är central för arbetsmarknadspolitiken anser vi att situationen är allvarlig.

 

Översynen omfattade bland annat organisation och styrning, men också de arbetsmarknadspolitiska insatserna och samverkan med andra aktörer. Arbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare skulle analyseras, eftersom goda kontakter är en förutsättning för att förbättra matchningen. Dessutom skulle utredningen se över hur andra aktörer kan bidra till att hjälpa människor att komma i jobb samt utreda möjligheten och lämpligheten att konkurrensutsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens verksamhet som inte utgörs av myndighetsutövning.

 

Regeringen har i skrivelse 2014/15:42 lämnat svar på utskottets tillkännagivande. Regeringen ger däri besked att den inte tänker tillsätta översynen eftersom den anser att flera åtgärder vidtagits och planeras som ligger i linje med direktiven samt att åtgärder behöver vidtas omgående, och att en översyn skulle ta för lång tid. Vi motsätter oss den uppfattningen. 

 

Att Arbetsförmedlingen påbörjat ett förbättringsarbete – som inleddes i samband med att den nya generaldirektören rekryterades av alliansregeringen – är bra, nödvändigt och viktigt. Men omedelbara åtgärder står inte i motsats till en översyn som har ett betydligt bredare fokus och mer långsiktigt perspektiv. Regeringen hänvisar i skrivelsen till det uppdrag som Statskontoret fått. Men Statskontoret genomför regelmässigt myndighetsanalyser och det kan inte jämföras med en större översyn. Det uppdrag som regeringen gett Statskontoret gällande Arbetsförmedlingen är dessutom väldigt snävt då det bara omfattar Arbetsförmedlingens interna ledning och styrning.

 

Vi anser – nu precis som tidigare – att det är viktigt att en extern utredare får tid att grundligt analysera hur Arbetsförmedlingens verksamhet behöver förändras för att klara de utmaningar som myndigheten står inför. Vi vidhåller därför att regeringen snarast bör återuppta arbetet med att genomföra en bred översyn av Arbetsförmedlingen. 

.

Elisabeth Svantesson (M)

 

Annika Qarlsson (C)

Fredrik Malm (FP)

Désirée Pethrus (KD)