Motion till riksdagen
2014/15:3082
av Rickard Nordin m.fl. (C)

med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Norges regering om ändring av avtal om en gemensam marknad för elcertifikat (punkt 3).
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fortsatt skattebefrielse på förnybar elproduktion som inte levereras inom yrkesmässig verksamhet.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att förbättra förutsättningarna för förnybar elproduktion, bl.a. genom att slopa anslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft.

Motivering

Sverige kan bli fritt från fossil energi inom en generation. Den möjligheten ska vi ta. Vi har de senaste åren haft en närmast otrolig utveckling när det handlar om förnybar energi. Det är en utveckling som måste fortsätta. Politikens roll är att skapa incitament för att möjliggöra en omställning till mer förnybar energi.

 

Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat och kostnadseffektivt system och ett utmärkt exempel på hur politiska förslag kan leda till en hållbar omställning. Inom elcertifikatssystemet har den förnybara elproduktionen ökat. 2006–2014 ökade den förnybara elproduktionen inom elcertifikatssystemet med drygt 40 procent. Men det är inte enbart elcertifikatssystemet som gynnar den förnybara elproduktionen, det finns även andra styrmedel som skapar en ökad efterfrågan på el från solen, vinden, bioenergin och vattnet.

 

Centerpartiet vill se mer förnybar energi och på sikt ett helt förnybart energisystem. Vi ställer oss därför bakom förslaget om en ambitionshöjning inom ramen för elcertifikatssystemet. Riksdagen bör därför bifalla regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat (punkt 1) och godkänna regeringens förslag om det nya nationella finansieringsmålet för den förnybara elproduktionen (punkt 2). Vi kan dock inte ställa oss bakom förändringen i avtalet med Norge då det medför ett förslag om att införa skatt på förnybar elproduktion. Riksdagen bör därför med anledning av nya skatter på förnybar elproduktion som avtalet förutsätter, avvisa regeringens förslag om att godkänna avtalet med Norge om ändring av avtal om en gemensam marknad för elcertifikat (punkt 3).

 

Regeringens förslag innebär att ta bort nu gällande undantag från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § i lagen (1994:1776) om skatt på energi för sådan el från förnybara energikällor som inte levereras yrkesmässigt. Det är skadligt för den fortsatta utvecklingen av förnybar elproduktion. Elektrisk kraft som framställts i mindre kraftverk och inte yrkesmässigt distribuerats har historiskt varit skattebefriad. Detta gäller till exempel installerad produktion av solel. 2012 fanns cirka 25 MW installerad solcellseffekt, men tekniken är ännu i sin linda och troligen kommer kommande års utveckling av solel ske med högre hastighet än vi sett tidigare. Förutsatt att rätt incitament finns för en sådan utveckling.

 

Denna skattelättnad har alltså bidragit till att mindre producenter av förnybar el som används för egenförbrukning är undantagna från skatteplikt. Regeringens förslag om skatt på yrkesmässig användning av förnybar el försvårar för de aktörer som vill ta eget ansvar för sin energikonsumtion. Den företagare eller förening som vill ta ansvar för sin egen energiförsörjning bör se upp. Skatten slår mot investeringar i ny solenergi, våg- eller vindkraft.

 

Det avtal som regeringen förhandlat med Norge förutsätter införandet av dessa skatter på förnybar el, vilket medför negativa konsekvenser för utvecklingen till mer förnybart. Regeringen bör därför, med utgångspunkt i en ambitionshöjning i elcertifikatssystemet, snarast återkomma till riksdagen med ett förslag utan dessa skattehöjningar, och vid behov återuppta förhandlingarna med Norge.

 

Vi tror på den enskilda individens makt och vilja att göra skillnad. Det gäller även i klimatfrågan. Regeringen skickar i sitt förslag en signal om att det inte är värt någon ansträngning.

 

För oss är det självklart att den som vill bli självförsörjande, oavsett om det är på el, vatten eller värme ska uppmuntras. Det stärker vårt samhälle om fler vill investera i förnybar el och bidra i den gröna omställningen.

 

Centerpartiet vill ha ett helt förnybart energisystem. För att möjliggöra för den förnybara elen att vara en viktig del i den omställningen ser vi att det krävs, utöver ambitionshöjningar i elcertifikatssystemet och fortsatt skattebefrielse, fortsatta åtgärder, så som att:

 

 

 

 

 

.

Rickard Nordin (C)

 

Helena Lindahl (C)

Anders Ahlgren (C)