Motion till riksdagen
2014/15:3076
av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

med anledning av prop. 2014/15:107 Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljning av en nationell referensram.

Motivering

Undertecknade partier (FP, M, C och KD) ställer sig bakom förslaget att en så kallad nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande bör införas i Sverige, i enlighet med Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EUT C 111, 6.5.2008). Ett förslag som syftar till att främja livslångt lärande och förbättra anställningsbarhet och rörlighet för arbetstagare och studerande inom EU.

 

Emellertid har vissa remissinstanser påpekat att införandet av en nationell referensram är en stor och omfattande förändring och har i sammanhanget uttryckt oro för vilka konsekvenser förslaget kan få för utbildningsmarknaden. Allianspartierna anser därför att regeringen ska följa upp effekterna av införandet då det gäller hur olika typer av utbildningar kommer att klassificeras, att kostnaderna för klassificering inte missgynnar mindre utbildningsanordnare samt att resurserna för uppdraget som tilldelas MYH utvärderas.

.

Christer Nylander (FP)

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Annika Eclund (KD)