Motion till riksdagen
2014/15:3072
av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (SD)

med anledning av prop. 2014/15:107 Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2014/15:107 Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Motivering

Sverigedemokraterna vill självklart stärka kopplingarna mellan arbetsliv och studier så mycket som möjligt. Vi vill också förbättra anställningsbarheten för vårt utbildningssystem och dessutom inför relevanta system för validering. Vi har dock svårt att se hur detta förslag uppfyller dessa mål. I vilket fall måste det finnas bättre modeller än den som är presenterad i denna proposition.

 

Det är ytterst osäkert hur den indelning i olika nivåer som beskrivs i propositionen skall fungera och hur detta skall kunna uppfylla sitt syfte. Olika referensramar skall enligt förslaget kopplas samman och skapa förtroende för presumtiva arbetsgivare. Effekten av detta är dock ytterst spekulativ och då förslaget innebär kostnader och gissningsvis en hel del arbete avslår vi det. Vi förordar i stället mer renodlade system för validering av examina och yrkeskunskaper.   

.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)