Motion till riksdagen
2014/15:3068
av Mikael Jansson m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2014/15:84 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en handlingsplan ska tas fram över en myndighetsgemensam övergripande strategi för it-säkerhet, där Riksrevisionens rekommendationer ska beaktas.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anställda vid myndigheterna ska placeras med civilplikt att i kris handha it-säkerheten.

Motivering

Riksrevisionen riktade en svidande kritik på detta område redan år 2007. Förra regeringen vidtog av allt att döma få åtgärder för att möta kritiken. Den sittande regeringen pekar på skapandet av ett inrikesdepartement som en institutionellt viktig åtgärd för att samla it-säkerheten på färre händer. Vad som blir alltmer uppenbart är att det kommer krävas kraftfulla och genomtänkta åtgärder för att höja säkerheten i våra myndigheters it-system.

I dag tar MSB fram handböcker och FRA gör enstaka besök ute bland myndigheterna. Det är till fördel för it-säkerheten men räcker inte ända fram. Det krävs ett övergripande it-säkerhetssystem och en gemensam strategi. Det är även för dyrt att varje myndighet ska ha egna it-säkerhetskonsulter.

MSB har ett kontinuerligt uppdrag att rapportera till regeringen. Vi har i dag tillräckligt med utredningar för att iståndsätta ett gemensamt säkerhetssystem.

 

 

.

Mikael Jansson (SD)

 

Roger Richtoff (SD)

Jeff Ahl (SD)