Motion till riksdagen
2014/15:3039
av Josef Fransson m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2014/15:59 Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över Exportkreditnämndens premienivåer.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka styrningen av Exportkreditnämnden för att bredda kundbasen när det gäller små och medelstora företag.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att revidera Exportkreditnämndens definition av små och medelstora företag.

Motivering

Riksrevisionen konstaterar att EKN och Regeringskansliet har identifierat olika problem i verksamheten utan att vidta åtgärder inom rimlig tid. Ett exempel som anges i rapporten är att EKN:s premienivåer har satts för högt som en följd av att myndigheten inte har uppdaterat centrala antaganden i modellen för att prissätta garantier. Sverigedemokraterna vill betona vikten av att de administrativa avgifterna bör anpassas till en effektiv faktisk kostnadsnivå för att undvika ökade kostnader för svenska exportföretag samt undvika snedvriden konkurrens gentemot andra nationers exportföretag. Sverigedemokraterna anser därmed att regeringen ser över EKN:s prissättning av premienivåer.

 

Riksrevisionen menar att EKN:s arbete med att bredda kundbasen bland små och medelstora företag (SME) ännu inte har fått något tydligt genombrott och att regeringen trots detta inte har vidtagit några åtgärder i styrningen av myndigheten. Sverigedemokraterna ser positiv på svenska små och medelstora företags export- och konkurrensmöjligheter och avser därför att öka EKN:s fokus gällande SME.

 

I budgetpropositionen använder regeringen en annan definition av SME än för andra myndigheter när den redovisar EKN:s resultat. Riksrevisionen bedömer att detta riskerar att ge en alltför positiv bild av EKN:s insatser för SME. EKN:s definition av SME skiljer sig även mot EU:s rekommendationer. Även om det finns oberoende rapporter som hävdar att detta är av liten betydelse, ser vi Sverigedemokrater en relevans i att definitioner i allmänhet bör vara samstämmiga för att undvika oklarheter. Regeringen bör därmed se över Exportkreditnämndens definition av små och medelstora företag.

 

 

.

Josef Fransson (SD)

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Nissinen (SD)