Motion till riksdagen
2014/15:3036
av Ulla Andersson m.fl. (V)

med anledning av prop. 2014/15:57 Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om längre preskriptionstid för sanktioner mot fysiska personer för ett instituts överträdelser.

Motivering

Vänsterpartiet välkomnar att regeringen nu presenterar bestämmelser som genomför de regler i kapitaltäckningsdirektivet som innebär att administrativa sanktioner ska kunna utdömas mot fysiska personer. I stort anser vi att den föreslagna lagstiftningen är väl avvägd.

I frågan om preskriptionstid för sanktioner mot en fysisk person för ett instituts överträdelser, så anser vi emellertid att denna tid bör vara längre än två år.

I den utredningspromemoria som ligger till grund för förslagen jämförs preskriptionstiden med de tidsfrister som finns i lagen om handel med finansiella instrument samt med lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning. I dessa lagar kan preskriptionstiden vara upp till just två år. Det maximala beloppet för sanktionsavgifter enligt dessa lagstiftningar är emellertid betydligt lägre än i den nya lagstiftning som föreslås i propositionen. De kan vara upp till tio miljoner kronor för vissa överträdelser i de tidigare lagstiftningarna. I den lagstiftning som propositionen föreslår kan det röra sig om betydligt större belopp. I och med att överträdelserna i de senare fallen därmed är att betrakta som potentiellt betydligt mer allvarliga, så talar det för en längre preskriptionstid.

I remissbehandlingen av utredningspromemorian så fanns det instanser som anmärkte på den korta preskriptionstiden. Däribland Finansinspektionen, som ju är den instans som i första hand ska hantera sanktionerna. De menade att den föreslagna preskriptionstiden kan utgöra ett incitament för att dra ut på ärendena. Det är förvisso sant, som regeringen skriver, att synpunkten inte längre är lika relevant då det slutgiltiga förslaget till domstolshantering är annorlunda jämfört med i utredningspromemorian. Vi anser dock att man inte därmed helt kan avfärda synpunkten, utan att den fortfarande måste betraktas som relevant.

Detta talar sammantaget för en längre preskriptionstid, anser vi. En rimlig sådan kan vara fem år. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med förslag om längre preskriptionstid för sanktioner mot fysiska personer för ett instituts överträdelser. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

.

Ulla Andersson (V)

 

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Daniel Riazat (V)

Daniel Sestrajcic (V)