Motion till riksdagen
2014/15:3033
av Lena Ek och Anders Åkesson (C)

med anledning av prop. 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast, och innan förslaget träder i kraft, för riksdagen bör presentera en konsekvensanalys av vad förslaget om beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle innebär för näringsverksamheten i de svenska skärgårdarna, samt bör presentera förslag på hur eventuella negativa konsekvenser kan hanteras så att rättvisa och rimliga förutsättningar för näringsverksamheten och en levande skärgård kan bevaras.

Motivering

Centerpartiet vill skapa förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet och göra det möjligt för människor och företag att bo och verka i hela landet. Detta ställer krav på rimliga och fungerande regelverk, där konsekvenserna för glesbefolkade områden särskilt beaktas.

 

I förslaget till genomförande av EU:s energiskattedirektiv (regeringens proposition 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle) föreslår regeringen att endast sådan näringsverksamhet där kostnaderna faktureras en annan utförare ska omfattas av möjligheten till skattebefrielse för fartygsbränsle.

 

Denna avgränsning får betydande negativa konsekvenser för delar av den småskaliga näringsverksamheten i de svenska skärgårdsområdena. Den småskaliga näringsverksamheten har en avgörande betydelse för möjligheten till en levande skärgård året runt. De utgör en bas för turism och offentlig service, men även miljö- och kulturmiljövård. De levande skärgårdarna har även stor betydelse såväl för Sveriges ekonomi genom den viktiga besöksnäringen som en plats för rekreation för miljoner människor.

 

Dagens skärgård har under sekler formats i samspel mellan av djur, natur och de människor som bor och verkar där. För att bevara denna unika mångfald är måste det finnas rimliga och rättvisa förutsättningar för att människor bo och driva företag i skärgården. Detta kräver bland annat att de kostnadsnackdelar som ibland finns i skärgården kan undanröjas eller åtminstone minimeras.

 

För de fiskare, skärgårdsbönder, byggfirmor och skogsägare för vilka det enda rimliga alternativet att sköta transporterna är genom egna fartyg innebär regeringens förslag att de inte omfattas Skattereduktionen för bränslekostnader. Detta skapar en orättvis situation ur konkurrenssituation, något som bl.a. Energimyndigheten och Jordbruksverket påpekat i sina remissvar.

 

Förslagets effekter för dessa småskaliga näringsidkare och för livet i skärgårdarna har inte beaktats av regeringen och redovisas inte i den presenterade konsekvensanalysen.

 

Regeringen bör därför snarast och innan förslaget träder i kraft för riksdagen presentera en konsekvensanalys av vad förslaget om beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle innebär för näringsverksamheten i de svenska skärgårdarna, samt presentera förslag på hur eventuella negativa konsekvenser kan hanteras att rättvisa och rimliga förutsättningar för näringsverksamhet och en levande skärgård kan bevaras.

.

Lena Ek (C)

Anders Åkesson (C)