Motion till riksdagen
2014/15:3029
av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2014/15:39 Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2014/15:39 Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige.

Motivering

Möjligheten för våra utlandsarbetande föräldrar att ge sina barn svensk undervisning under utlandsvistelsen bör kvarstå. Bifall till denna proposition innebär att de statliga bidragen tas bort och då kommer internatavgifterna enligt de nuvarande riksinternaten att behöva höjas, vilket vi motsätter oss. Detta riskerar leda till ökad segregation det enbart är de mest välbärgade som kommer att ha råd att bekosta en sådan utbildning.

 

.

Stefan Jakobsson (SD)

 

Robert Stenkvist (SD)

Carina Herrstedt (SD)