Motion till riksdagen
2014/15:3028
av Markus Wiechel m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2014/15:32 EU:s gränskodex


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens ändringsförslag i 5 kap. utlänningslagen.
  2. Riksdagen avslår regeringens förslag att stryka lagtexten om pass i 9 kap. utlänningslagen.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslaget att omedelbart förstöra fingeravtryck och biometriska data.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelverket för överklaganden.
  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 20 kap. 4 § utlänningslagen när det gäller konsekvenser för de som uppsåtligen på ett otillåtet sätt passerar den yttre gränsen.

MotiveringRegeringen har i sin proposition 2014/:15:32, i samband med att förordningen om EU:s gränskodex ska implementeras i svensk lag, samtidigt lämnat förslag på ett antal förändringar i svenska utlänningslagen.

För det första anger förordningen ingenting om undantagen från att lämna ett tillfälligt uppehållstillstånd. Därför är det vår mening att föreslagen förändring i 5 kap. UtlL bör tas bort. Samboförhållanden och generella förhållanden utöver äktenskap är ett alldeles för brett uttryck som torde vara en omöjlighet att kontrollera äktheten i.

För det andra vill regeringen i svensk lagtext kap. 9 UtlL slopa kravet på att överlämna sitt pass till polismyndigheten. Det är vår inställning att kravet ska finnas kvar i lagtexten, inte minst då passet genom stämpeln kan vara ett värdefullt verktyg för att upptäcka otillåten passage över svensk yttre gräns. Sverigedemokraterna önskar se ett stärkt gränsskydd och med regeringens förslag riskerar vi gå i motsatt riktning.

Regeringen motiverar föreslagen förändring genom att det i förordningen anges att ”en individ ska lämna över pass, som om detta alltid kan förutsättas ske. Då verkligheten av olika skäl kan innebära att en individ inte frivilligt vill uppvisa pass, bör bestämmelsen om passkrav finnas kvar då det är vår tolkning att dessa inte står i varandras motsatsförhållande.

För det tredje anför inte förordningen några bestämmelser om förfaranden över fingeravtryck och biometrisk data, efter det att utredningsförfarandet är klart. Regeringen föreslår att all data ska slängas omgående. Detta menar vi inte är en effektiv och ansvarsfull inställning. Det bättre torde vara att närmare utreda om hur den kunskapskälla som genom detta kan skapas, kan nyttjas för att identifiera och på ett effektivt sätt kan användas av lämplig myndighet i de fall det rör återkommande överträdelser eller försök till återkommande överträdelser. Mot bakgrund av detta bör regeringen tillsätta en särskild utredning om hur förordningens bestämmelser i dessa avseenden bäst kan användas på ett brottsförebyggande vis. Om däremot medborgarskap på sikt erhålls, instämmer vi med att informationen bör kasseras.

För det fjärde påvisar Rikspolisstyrelsen en otydlighet med föreslagen ordning att beslut om avvisning ska kunna överklagas till Migrationsverket, medan överklagan om upphävande eller återkallelse av Schengenavisering ska överklagas till en migrationsdomstol, istället för Migrationsverket. Istället anser vi, både för tydligheten- och av kostnadsmässiga skäl, att bägge former av överklaganden bör skötas av migrationsdomstolen, vilka beslut i ett vidare steg inte ska kunna överklagas till Migrationsöverdomstolen.

För det femte anser regeringen att böter eller fängelse ska utdelas i de fall en utlänning uppsåtligen på ett otillåtet sätt passerar en yttre gräns enligt Kodexen om Schengengränserna. Vi välkomnar åtgärder mot fusk, men då det är Sverigedemokraternas inställning att otillåtet uppehållande i Sverige i normalfallet ska leda till utvisning bör åtgärderna justeras så att böter istället delas ut i kombination med utvisning.


 

.

Markus Wiechel (SD)

 

Linus Bylund (SD)

Jennie Åfeldt (SD)