Motion till riksdagen
2014/15:3022
av Roger Richtoff m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2014/15:22 Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram en sammanhållen lag för samtlig krigsplacerad försvarsmaktspersonal.
  2. Riksdagen avslår proposition 2014/15:22 Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret.

Motivering

I Sverige har Försvarsmakten sedan länge inte någon egen strafflag. I detta hänseende skiljer Sverige ut sig i jämförelse med flera andra länder i vårt närområde. Det har av lagstiftaren ansetts lämpligt att ha samma lagstiftning för så stora grupper statsanställda som möjligt. Enligt vår mening är detta dock inte rimligt. Uppdraget inom Försvarsmakten såväl inom som utom landet kan inte jämföras med att exempelvis arbeta vid ett departement eller som ombudsman. De utmaningar och risker som man kan ställas inför är av ett helt annat slag än vad en civilt anställd ställs inför. Av denna anledning menar vi att det lagförslag som nu föreligger, liksom själva grundprinciperna för uppdelningen av straffansvaret på två olika lagar (LOA och LDT), är feltänkt. Istället för att skilja på anställd och icke anställd personal så borde samtliga kategorier personal i uniform behandlas enligt samma regelverk.

Just eftersom det inte är samma typ av utmaningar som en krigsman ställs inför så krävs också ett annat ansvarssystem än det som är fallet i resten av samhället.

Utöver detta så har utredningen Disciplinansvar i ett reformerat försvar (SOU 2013:36) också studerat påföljdssystemen i flera andra nordiska och västliga länder. Det framkommer där att de flesta av dem använder sig av någon typ av extratjänst som påföljd, även om utformningen varierar något. I propositionen påstås att ett sådant system skulle strida mot ILO-konventionen, men utredningen är tydlig med att dessa länder anser sig ha utformat sina extratjänstsystem på ett sådant sätt att de inte skall strida med nämnda konvention. Det finns enligt vår mening inte någon anledning varför det skulle vara omöjligt för Sverige att kunna åstadkomma en liknande ordning i detta. Möjligheten att kommendera extratjänst bör kvarstå bland annat eftersom ett sådant system skulle kunna vara användbart i en situation där värnplikten återinförs, vilket Sverigedemokraterna har förespråkat i flera olika sammanhang.

Vår sammanfattande bedömning att lagen inte bör antas av riksdagen innan de ovanstående punkterna har korrigerats och vi menar därför att propositionen skall avslås.

.

Roger Richtoff (SD)

 

Mikael Jansson (SD)

Jeff Ahl (SD)