Motion till riksdagen
2014/15:3021
av Sven-Olof Sällström (SD)

med anledning av skr. 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn av EBO-lagen bör genomföras i syfte att underlätta arbetsmarknadsetablering och mottagande.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelsernas överenskommelser med kommunerna i första hand bör bygga på möjlighet till arbetsmarknadsetablering.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Migrationsverket bör ha skyldighet att säkerställa att den statliga ersättningen täcker kommunernas faktiska kostnader för mottagningen.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommunernas mottagande ska styras av kapacitet och möjlighet till arbetsmarknadsetablering.

Motivering

Regeringens skrivelse bygger på Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända.

 

Riksrevisionen konstaterar i sin rapport att statliga insatser har begränsad påverkan på det faktiska mottagandet då ca 85 % av nyanlända väljer att ordna eget boende, ofta som inneboende hos anhöriga. Detta i sig talar ytterligare för att en översyn av EBO-lagen är nödvändig.

 

Vidare konstaterar rapporten att länsstyrelsernas överenskommelser med kommunerna i första hand bygger på tillgång till bostäder och inte på Arbetsförmedlingens fastställda länstal som mer återspeglar möjlighet till arbetsmarknadsetablering.

 

Riksrevisionen konstaterar att för att skapa goda förutsättningar för etablering bör Arbetsförmedlingens länstal i större utsträckning påverka kommuntalen och länsstyrelsernas avtal med kommunerna. Vidare skriver man att det är en minoritet av de nyanlända som har yrkes- och utbildningsbakgrund som matchar arbetsmarknadens behov.

 

Riksrevisionens granskning visar också att en majoritet av kommunerna anser att den statliga ersättningen i vissa delar inte täcker kommunernas kostnader för mottagandet. Många kommuner tvingas betala ut försörjningsstöd i glappet som uppstår mellan statliga ersättningssystem i övergången från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

 

Regeringens presenterar i sin skrivelse få och otillräckliga förslag på åtgärder för de problem som presenteras i Riksrevisionens rapport. Framför allt fokuserar man sig på inställningen att alla kommuner bör ta ansvar för flyktingmottagandet. Sverigedemokraternas anser att det är i den enskilda kommunen man bäst avgör förutsättningarna för mottagande och etablering. Regeringen avser att genomföra åtgärder som syftar till att kommunernas mottagning motsvarar behovet av nuvarande och prognostiserat asylmottagande. Sverigedemokraterna menar att det istället bör vara kommunernas kapacitet och möjlighet till etablering som är gränssättande och inte nivåerna på regeringens ansvarslösa migrationspolitik.

.

Sven-Olof Sällström (SD)