Motion till riksdagen
2014/15:3018
av Daniel Riazat m.fl. (V)

med anledning av prop. 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa upp de föreslagna ändringarna i skollagen.

Motivering

Alla barn har lika stor rätt till kunskap och utbildning. I dag fungerar dock inte skolornas mottagande av och stöd till nyanlända elever tillräckligt bra. Detta leder till att nyanlända elever inte ges rätt till kunskap på likvärdiga villkor som andra elever.

Vi är därför positiva till propositionens förslag om en tydligare reglering av vem som ska definieras som nyanländ, att elevens kunskaper ska bedömas och hur inplacering i årskurs och undervisningsgrupp ska gå till. Det är också positivt att användandet av förberedelseklasser lagregleras. Regeringen har avvägt och tagit hänsyn till remissinstansernas synpunkter på ett bra sätt och vi har inga avvikande förslag.

Propositionens förslag förbättrar förutsättningarna för att nyanlända ska få en bra start i den svenska skolan. Det är dock fortfarande upp till skolorna och kommunerna att tillämpa bestämmelserna på ett bra sätt och där är vi ändå fortfarande oroliga.

Många elever som kommer till Sverige efter 7 års ålder får i dag gå alldeles för länge i förberedelseklasser. I dessa klasser samlas elever med olika förkunskaper och förutsättningar. Vi ser en risk för att förberedelseklasser överanvänds på bekostnad av elevernas möjligheter att delta i den ordinarie undervisningen med studiehandledning på sitt modersmål.

Studiehandledning är i dag mycket eftersatt. Vänsterpartiets långsiktiga ambition är att samtliga elever i grundskolan och gymnasieskolan som kommer till Sverige efter 7 års ålder ska få tillgång till studiehandledning på sitt modersmål motsvarande två timmars studiehandledning per vecka, och vi har tidigare presenterat satsningar på att förbättra situationen vad gäller studiehandledning.

Även möjligheten att använda prioriterade timplaner, där studietid omfördelas från andra ämnen till svenska eller svenska som andraspråk under en tid, riskerar att överanvändas så länge man inte förbättrar situationen när det gäller studiehandledning.

Det är framför allt med anledning av dessa farhågor, men även för att propositionens förslag i övrigt ska tillämpas på ett bra sätt, som vi anser att det är mycket angeläget att de föreslagna förändringarna i skollagen tidigt följs upp. En uppföljning bör kunna göras under 2018.

Vad som ovan anförts om uppföljning av de föreslagna förändringarna i skollagen bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

.

Daniel Riazat (V)

 

Ulla Andersson (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)