Motion till riksdagen
2014/15:3007
av Josef Fransson m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2014/15:12 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda fördelarna och nackdelarna med att återinföra ett automatiskt anslagssparande.

Motivering

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel konstaterar att regeringens styrning och uppföljning av de regionala projektmedlen inte är utformad på ett sätt så att den svarar upp mot riksdagens grundläggande krav på offentlig förvaltning. Rapporten ger en tydlig bild av att den borttagna möjligheten till anslagssparande påverkar de regionala aktörerna, att det i vissa fall skapas en större press att betala ut de pengar som beslutats varje år. Sverigedemokraterna menar att detta kan leda till ökade administrativa kostnader och i vissa fall till att projektmedel betalas ut i blindo. Sverigedemokraterna ser stor vikt av god hushållning av offentliga medel och att dessa betalas ut genom välgrundade underlag. Vi ser behovet av en bättre hushållning med projektverksamhetens medel och att detta skulle gynnas av möjligheten till ett automatiskt anslagssparande. Vi menar att en utvärdering bör göras gällande fördelarna och nackdelar med att återinföra ett automatiskt anslagssparande.

 

.

Josef Fransson (SD)

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Nissinen (SD)