Motion till riksdagen
2014/15:3000
av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Utgiftsområde 8 Migration


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.


Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.


Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.


I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

 

Tabell 1 Anslagsförslag 2015 för utgiftsområde 8 Migration

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Migrationsverket

4 539 177

−1 613 677

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

10 861 115

−4 643 127

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

420 077

−420 077

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

559 541

−251 793

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

160 800

−72 360

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

382 150

−170 248

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

305 202

 

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

205 247

 

 

Summa

17 433 309

−7 171 282

 

Migration

Migrationspolitiken är ett stort område och det finns flera aspekter att ta hänsyn till i samband med fördelningen av statens finanser. I kontrast till regeringen, som inte satsar mer på något annat område, kalkylerar Sverigedemokraterna med ett kraftigt fallande asyltryck gentemot Sverige. Detta leder till stora besparingar inom de flesta anslag, med partiell effekt under det första budgetåret och full effekt från 2016.

 

Sverige har Europas liberalaste migrationslagstiftning och ur ett europeiskt perspektiv är Sveriges invandringspolitik extrem. I de allmänna debatter som förs är det vanligt att man främst talar om flyktingar i samband med invandringspolitiken, men riktigt så enkelt är det inte. Människor har i alla tider kommit till Sverige och de har i alla tider kommit av olika skäl. Vi ska fortsatt vara öppna för att föra en effektiv flyktingpolitik, och måste därför i handling skilja mellan flyktinghjälp och mottagande av asylsökande. Oavsett om vi talar om flykting-, arbetsmarknads- eller anhöriginvandring behöver vi föra en konsekvent och stabil politik som dessutom är långsiktigt hållbar.

 

Trots att många enskilda invandrare bidragit positivt till det svenska samhället har den sammantagna effekten av våra förhållandevis öppna gränser, i kombination med en samhällsupplösande mångkulturalism, blivit stora och allvarliga problem i form av segregation, utanförskap, sjunkande kunskap i skolan, motsättningar, ökad kriminalitet, skenande kostnader i de sociala trygghetsnäten och en försämrad välfärd. Vi Sverigedemokrater vill istället se ett varmt Sverige som präglas av gemenskap och sammanhållning. Det är med dessa ledord som vi kan skapa en god samhällsutveckling för såväl infödda svenskar som nyanlända migranter och istället för att låta segregationen i samhället frodas fokuserar Sverigedemokraterna på att skapa ett ”vi”.

 

Med Sverigedemokraternas flyktingpolitik skulle fler barn få gå i skolan, fler människor på flykt skulle kunna äta sig mätta och fler liv skulle kunna räddas. Vi möjliggör riktig flyktinghjälp genom att fokusera våra begränsade resurser till flyktingländernas närområden, snarare än skylta med ett ansvarslöst och massivt mottagande av flyktingar i Sverige. Dels är det i närområdet de mest utsatta flyktingarna finns, dels gör också varje enskild krona mer nytta. Inte minst i Syrien skulle UNHCR kunna göra väldigt mycket nytta med mer resurser. Vi vägrar dessutom att göra avräkningar i biståndsbudgeten för att bekosta ett mottagande av migranter i Sverige. Med en ansvarsfull invandringspolitik och ett ökat fokus på kris- och katastrofbistånd kan vi bättre hjälpa de som har det allra svårast. Det är en medmänsklig plikt att hjälpa människor i nöd, vilket vi önskar göra. Alla människor bör således också kunna vända sig till FN för att få sin sak prövad och eventuellt beviljas en placering i Sverige som kvotflykting. Idag tillhör dock under fem procent av invandrarna i Sverige den kategorin och vi det enskilt största mottagarlandet i Europa. Vi har över 50 miljoner människor på flykt runt om i världen. Om vi tar emot 100 000 eller för den delen det dubbla av dessa på ett år gör ingen nämnvärd skillnad i det stora hela, endast för ett relativt litet antal människor. Däremot blir konsekvenserna för samhället enorma.

 

Sverigedemokraterna önskar minska asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent. Den som flyr med fara för liv och hälsa ska självfallet också få sin sak prövad. Om giltiga asylskäl kan beläggas bör den asylsökande i normalfallet få ett uppehållstillstånd på en tidsbegränsad period om 12 månader. Efter 12 månader görs sedan en ny prövning för att utröna om de ursprungliga asylskälen på något sätt förändrats. Beviljandet av permanenta uppehållstillstånd ska helt upphöra och regel ska vara att de som beviljats uppehållstillstånd får det tillfälligt, med möjligheten till förlängning.

 

Som ett familjevänligt parti ser Sverigedemokraterna det givetvis som önskvärt att var och en får leva nära sina närmaste familjemedlemmar. Samtidigt inser vi att dagens kravlösa och svagt reglerade anhöriginvandring belastar det svenska samhället bortom rimliga proportioner. Vi är således öppna för anhöriginvandring och familjeåterförening, men anser att detta bör följa ett väluppbyggt regelverk samt att ansvaret för den invandrades försörjning och omsorg bör ligga på anknytningspersonen, inte den svenska staten, fram till dess att svenskt medborgarskap eventuellt erhålles.

 

Sverigedemokraterna ställer sig i grunden positiva till Europeiska rådets direktiv om rätt till familjeåterförening som formulerat rimliga förslag till välformulerade regelverk. Vi vill reformera de svenska reglerna i enlighet med direktivet.

 

Dublinförordningens huvudsakliga syfte är att på kort tid bestämma vilket land som har ansvaret för att pröva en asylansökan och då är det enbart ett land som ansvarar för prövningen av en asylansökan. Dublinförordningen är bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna, som utgörs av EU:s medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Framkommer det att en annan medlemsstat har ansvaret för en asylsökande ska den ansvariga medlemsstaten ”överta/återta” den asylsökande och när ansvaret accepterats ska den asylsökande överföras dit. Enligt förordningens kriterier kan varje medlemsstat pröva en asylansökan, men här anser Sverigedemokraterna att vi behöver bättra oss och se till att migranter som söker asyl också gör det i det första land de kommer till som skrivit under Dublinförordningen.

 

Sverigedemokraterna önskar reglera arbetskraftsinvandringen till en mer sund nivå med ett mer rättvist förhållningssätt till arbetsmarknadens behov och den aktuella arbetslösheten i samhället. Genom att införa ett så kallat blåkortssystem, ett slags implementering av det europeiska blåkortsdirektivet, vill vi modernisera nuvarande regler för arbetskraftsinvandring. I likhet med vår ståndpunkt gällande andra uppehållstillstånd önskar vi att dessa alltid är temporära.

 

Den sökande bör kunna uppfylla ett antal minimikrav: uppvisa en bruttoårslön jämte anställningskontraktet som är minst en och en halv gång större än den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige samtidigt som alla villkor i tillämpliga lagar, kollektivavtal eller relevant branschpraxis är uppfyllda, visa upp en handling som styrker att de villkor som enligt nationell lag gäller för utövande av det reglerade yrke som anställningskontraktet åsyftar är uppfyllda samt visa upp handlingar som styrker relevanta högre yrkeskvalifikationer för det yrke eller den bransch som specificeras i anställningskontraktet, när det gäller oreglerade arbeten, samt visa upp bevis som styrker innehav av en sjukförsäkring täckandes alla risker som normalt täcks för medborgare i Sverige. Direktivet ger dessutom varje medlemsstat rätt att reglera arbetskraftsinvandringen ytterligare genom att dels införa kvoter, dels undersöka situationen på den befintliga arbetsmarknaden och pröva om inte den lediga platsen kan tillsättas med nationell arbetskraft.

 

Om villkoren inte uppfylls kan ansökan avslås. Det finns också om arbetsgivaren tidigare har påförts någon form av sanktioner eller om handlingarna som ligger till grund för ansökan har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende. Slutligen finns rätt att avslå ansökan även i de fall ett avslag kan motiveras med hänsyn till rikets säkerhet, allmän ordning eller folkhälsa. Därutöver finns en möjlighet att återkalla ett blåkort om villkoren inte längre uppfylls, om innehavaren inte har tillräckliga medel för att försörja sig själv och eventuella familjemedlemmar utan att nyttja det sociala trygghetssystemet, om innehavaren ansöker om socialbidrag eller med hänsyn tagen till rikets säkerhet, allmän ordning eller folkhälsa.

 

Sverigedemokraternas blåkortssystem nyttjar de möjligheter direktivet ger till striktare regleringar. Det resulterande regelverket möjliggör ett mottagande av uteslutande högkvalificerad arbetskraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

.

Markus Wiechel (SD)

 

Linus Bylund (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

David Lång (SD)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)