Motion till riksdagen
2014/15:2999
av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Skolavslutningar i kyrkan


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar att 1 kap. 6 § skollagen (2010:800) ska ges följande lydelse med ikraftträdande den 1 april 2015: ”Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Trots första stycket får det i annan utbildning än undervisning förekomma enstaka konfessionella inslag som syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv. Att delta i sådana delar av utbildningen som innehåller konfessionella inslag ska vara frivilligt.”

Motivering

Alliansen föreslår att det i skollagen tydliggörs att det blir tillåtet för skolorna att ha avslutningar i kyrkan och vilka inslag som kan godtas.

 

Skolan har ett uppdrag, enligt läroplanerna, att överföra och utveckla samhällets kulturarv. Under flera år har konflikten mellan traditionen och principen om religionsfrihet diskuterats. Bland annat har det ifrågasatts om det är möjligt att fira t.ex. skolavslutningar i kyrkan och, i så fall, vilka inslag som kan godtas.

 

Eleverna får dock inte känna sig tvingade att delta aktivt i inslag med konfessionell prägel, t.ex. bör de inte uppmanas att aktivt delta i bön, och trosbekännelse bör inte förekomma. Vidare ska eleverna kunna avstå från att delta i hela den aktivitet där det konfessionella inslaget ingår. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 april 2015.

.

Tomas Tobé (M)

 

Christer Nylander (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Annika Eclund (KD)