Motion till riksdagen
2014/15:2998
av Suzanne Svensson (S)

Kustbevakningens uppdrag


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten ser över sitt uppdrag.

Motivering

Kustbevakningen har en viktig funktion att fylla. Den har befogenheter inom räddningstjänst, kontrollverksamhet och brottsbekämpande verksamhet. Kustbevakningen ska bl. a. svara för olje- och kemikaliebekämpning till sjöss, havsfiskeövervakning och fiskerikontroller till sjöss.

En trålare landar fisk en förmiddag i en av Blekinges hamnar. Under förmiddagen kommer besättningen på en större båt från Kustbevakningen från Öland eller Gotland och utfärdar en kontroll av fångsten. Allt gott och väl. Under samma dag, på eftermiddagen kommer det ytterligare en större båt från Kustbevakningen, denna gång från Skåne, för att återigen kontrollera samma fångst. Detta är ett exempel på hur Kustbevakningen i dag arbetar.

Beror detta då på att man inte litar på varandra inom samma organisation? Det finns en rad olika beskrivningar över kontroller som skapar ett stort missnöje ibland yrkesfiskarna, vilket fått till följd att de upplever att de är den enda yrkeskåren som är utpekade som brottslingar i Sverige.

Nu finns det regler från Havs- och vattenmyndigheten som är utformade så att det i stort sett är omöjligt att följa dem ens för Kustbevakningen.

Eftersom yrkesfisket har minskat drastiskt under ett antal år så börjar man nu kontrollera skärgårdsbolagen på samma sätt, och dessa bolag är inte många till antalet.

Därför blir det många kontroller av samma företag. Det är så pass frekvent förekommande att man borde känna varandra vid det här laget. Kontrollen gäller om man har rätt handlingar för att framföra båtarna. Ett exempel som kan nämnas i sammanhanget är att vid ett av dessa utfärdanden av intyg råkade en läkare av misstag skriva till-och-med-datum på fel rad varpå den anställde tvingas att kontakta läkaren ytterligare en gång för att få ett nytt intyg utskrivet på rätt rad, så att personen kan framföra båten på ett betryggande sätt. Detta får till följd att bolaget missar en arbetsdag på en byggarbetsplats i skärgården. För att göra just denna kontroll var man fem personer från Kustbevakningens sida.

En myndighet bör använda resurserna på ett mer ändamålsenligt sätt. Med anledning av det ovan anförda anser vi att Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten bör se över sina samarbetsformer.

.

Suzanne Svensson (S)