Motion till riksdagen
2014/15:2995
av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD)

Utgiftsområde 7 – Internationellt bistånd


 

1. Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

2. Sammanfattning

Svensk utrikespolitik ska främja demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling och hävda internationell rätt och jämställdhet. Målet är att bidra till att omvandla förtryck till frihet, fattigdom till framsteg och resursslöseri till hållbar utveckling. Vi ska främja öppenhet och handel som en väg till fler jobb, välstånd och högre tillväxt, men också som ett redskap för bättre förståelse och tolerans. Och vi ska fortsatt vara ett land som tar ansvar för människor på flykt.

3. Anslagstabell

Tabell 1. Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas förslag till anslag för 2015 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (tusental kronor).

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (A)

1:1

Biståndsverksamhet

28 851 579

−515 000

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

988 393

+14 630

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

14 353

 

1:4

Folke Bernadotteakademin

99 651

 

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

40 000

 

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd

15 080

 

 

Summa

30 009 056

−500 370

 

Tabell 2. Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas förslag till anslag för 2015 till 2018 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (miljoner kronor).

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

 2015

2016

2017

2018

1:1

Biståndsverksamhet

–515,0

–515,0

–515,0

–515,0

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

+14,6

+14,6

+14,6

+14,6

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

 

 

 

 

1:4

Folke Bernadotteakademin

 

 

 

 

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

 

 

 

 

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd

 

 

 

 

 

Summa

–500,4

–500,4

–500,4

–500,4

 

4. Internationellt bistånd

Sverige har ett moraliskt ansvar att arbeta för att utrota fattigdom och förtryck. Det målet är långt ifrån uppnått. Sverige ska därför ha en ambitiös utvecklingspolitik och ett generöst bistånd. 2007–2014 avsatte alliansregeringen varje år 1 procent av bruttonationalinkomsten till bistånd. Det gjorde Sverige till en av de mest generösa givarna i världen. Vi har tillsammans ansvar för utvecklingen i världen. Alliansens målsättning är att 1 procent av Sveriges BNI enligt den nya beräkningsmetoden längre fram under mandatperioden ska avsättas för bistånd.

 

Världens kraftsamling för att nå FN:s millennieutvecklingsmål till 2015 har gett resultat. Andelen människor som lever i fattigdom har halverats och målet att begränsa undernäringen är inom räckhåll. Men mer behöver göras för att uppnå målen om kvinnors och barns hälsa och mot mödra- och barndödlighet. Vi vill också lägga kraft på att ta fram FN:s nya utvecklingsmål för tiden efter 2015. Sveriges politik för global utveckling ska därefter bidra till de nya målen.

 

Genom stöd vid kriser, krig och katastrofer ska vi fortsätta att rädda liv och lindra nöd. Vi vill verka för att stärka det humanitära stödet vid kriser och katastrofer. Att stärka demokratin och jämställdheten samt öka respekten för mänskliga rättigheter ska vara vägledande värden för det svenska biståndet. Svenskt bistånd ska stödja frihetskämpar och stärka yttrandefriheten. Vårt bistånd ska förbättra möjligheterna för fattiga människor att dra nytta av ekonomisk tillväxt genom förbättrad tillgång till utbildning, hälsovård och fler och bättre jobb. Vi vill även att biståndet ska bidra till en förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och till ett hållbart nyttjande av naturresurser.

 

De senaste åtta åren har alliansregeringen koncentrerat Sveriges bilaterala bistånd – från ett 70-tal samarbetsländer till cirka 30 – med fokus på Afrika, vissa konfliktdrabbade länder och till stöd för reformprocesser i Östeuropa. Det skapade förutsättningar för mer fokuserade insatser som kännetecknas av bättre kvalitet och mer mätbara resultat. Förändringar kan alltid behöva göras till följd av ändrade förutsättningar men en återgång till en ständig utökning av länder skulle medföra att arbetet med förbättrad kvalitet och uppföljning går förlorat. Regeringen är otydlig i denna del i sitt budgetförslag.

 

Alliansen vill se en ambitionshöjning och ökar anslaget till Sidas verksamhet med 15 miljoner för att stärka insatserna i prioriterade länder.

.

Karin Enström (M)

 

Kerstin Lundgren (C)

Birgitta Ohlsson (FP)

Sofia Damm (KD)