Motion till riksdagen
2014/15:2964
av Anna Hagwall m.fl. (SD)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.


Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.


Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.


I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

Tabell 1 Anslagsförslag 2015 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Skatteverket

7 091 609

+25 000

1:2

Kronofogdemyndigheten

1 807 030

 

1:3

Tullverket

1 682 337

+199 400

 

Summa

10 580 976

+224 400


Vi höjer anslagen till Skatteverket och Tullverket för att intensifiera arbetet mot skattebortfall samt öka kontrollerna vid de svenska gränserna. Tullverkets anslag höjs totalt sett med 199,4 miljoner kronor. 31 miljoner avsätts för att uppfylla deras budgetyrkande så att de kan bibehålla nivån på verksamheten. Ytterligare 150 miljoner kronor avsätts för att förstärka myndighetens verksamhet då de tvingats till stora nedskärningar på senare år och det råder personalbrist på flera områden. Slutligen avsätts 18,4 miljoner kronor för inköp av en ny mobil scanner inklusive kostnad för personal som hanterar scannerutrustningen.


Vi föreslår även att Tullverket på sikt bör flyttas från Finansdepartementets jurisdiktion till Justitiedepartementet för att tydliggöra vår syn på verket som i första hand en brottsbekämpande myndighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Anna Hagwall (SD)

 

David Lång (SD)

Olle Felten (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)