Motion till riksdagen
2014/15:2963
av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.


Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.


Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.


I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.


Tabell 1 Anslagsförslag 2015 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Polisorganisationen

21 159 726

+1 482 000

1:2

Säkerhetspolisen

1 142 065

+100 000

1:3

Åklagarmyndigheten

1 396 032

+151 000

1:4

Ekobrottsmyndigheten

609 267

+68 000

1:5

Sveriges Domstolar

5 370 755

+305 000

1:6

Kriminalvården

7 884 483

+317 000

1:7

Brottsförebyggande rådet

97 107

+13 000

1:8

Rättsmedicinalverket

371 005

+11 000

1:9

Gentekniknämnden

5 287

+1 000

1:10

Brottsoffermyndigheten

37 519

+12 000

1:11

Ersättning för skador på grund av brott

122 241

+119 000

1:12

Rättsliga biträden m.m.

2 468 657

+69 000

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

40 082

 

1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

20 374

 

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

7 157

 

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

18 368

 

1:17

Domarnämnden

7 739

 

 

Summa

40 757 864

+2 648 000


1:1 Polisorganisationen

Sverigedemokraterna höjer budgetanslaget för polisorganisationen. Anslagshöjningen består dels i att uppfylla det budgetunderlag som polisorganisationen efterfrågar för att verksamheten ska gå ihop, samt för att kompensera för regeringens kraftiga nedskärningar jämfört med vad som efterfrågas. Denna del utgör 1 032 miljoner kronor.

 

Utöver det anslår vi ytterligare 150 miljoner kronor för att förstärka gränspolisens verksamhet för att förhindra människosmuggling samt lagföra de som befinner sig i landet illegalt. Utöver det anslås 300 miljoner kronor för fler civilanställda för att avlasta poliser så att de istället kan fokusera på polisiär verksamhet istället för på byråkrati.

 

Totalt sett utökas budgeten för anslaget Polisorganisationen med 1 482 miljoner kronor för år 2015.

 

 

 

1:2 Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens ekonomi beskrevs i medierna år 2012 som ”hårt ansträngd” och att Säpo tvingas ta bort var tionde tjänst ”de kommande tre åren”, eller närmare 100 personer.

 

Säkerhetspolisen uppfyller viktiga funktioner i samhället, dels för att förhindra terrorism och spioneri och dels för säkerheten kring den centrala statsledningen. Dessa delar har bara blivit allt viktigare på senare tid. Terrorismen blir mer global, inte minst med tanke på den invandring vi har idag, samtidigt som hoten kring centrala statsledningen ökat där även personskyddet är ansträngt.

 

Med anledning av att vi vill stärka Säkerhetspolisens arbete budgeterar vi 100 miljoner kronor extra år 2015 som en generell resursförstärkning för exempelvis nyanställningar.

 

1:3 Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten ges en mindre ökning för att ligga i nivå med deras budgetyrkande. Utöver detta ges en generell förstärkning till myndigheten på 150 miljoner kronor för 2015 för pris/löneomräkningar samt generell resursförstärkning för mer personal för att minska ledtider inom rättsprocessen genom exempelvis mer personal.

 

Totalt sett utökas Åklagarmyndighetens budget med 151 miljoner kronor för år 2015.

 

1:4 Ekobrottsmyndigheten

Budgeten utökas med 56 miljoner kronor för 2015 för att uppfylla deras budgetyrkande. Den underfinansiering som regeringen ger genom deras budget slår enligt källor hos myndigheten till mindre personal, inte minst då myndigheten är i stort behov av utvecklad it-infrastruktur. Dessutom kostar den nya penninglagstiftningen resurser att utföra som inte heller är budgeterat. Sverigedemokraterna anslår för det ändamålet 12 miljoner kronor i enlighet med den beräkning av kostnaderna som Ekobrottsmyndigheten presenterat i sitt budgetunderlag.
 

Totalt sett utökas därmed Ekobrottsmyndighetens budget med 68 miljoner kronor för år 2015.

 

1:5 Sveriges Domstolar

Anslaget höjs med 137 miljoner kronor för att uppfylla det som efterfrågades i deras budgetunderlag eftersom regeringen även här har underbudgeterat. Genom detta tillskott försäkrar vi oss om en väl fungerande organisation.

 

Utöver detta budgeterar vi för utökad säkerhet vid våra domstolar genom att permanenta säkerhetskontroller med larmbågar införs vid alla Sveriges domstolar inklusive drift och personal. För år 2015 innebär det en kostnad på 168 miljoner kronor varav 75 miljoner kronor utgör en engångskostnad.

 

Totalt sett stärks anslaget Sveriges Domstolar med 305 miljoner kronor för år 2015.

 

1:6 Kriminalvården

Kriminalvårdens budget är även här underfinansierad. Enligt deras budgetunderlag är de underfinansierade med 339 miljoner kronor för år 2015.

 

Även om klienttillströmningen minskat under senare år och tros fortsätta minska under de närmaste åren bedömer Kriminalvården att osäkerheten är stor. Prognoserna måste därför användas med stor försiktighet vid planering av verksamheten.

 

Dessutom för Sverigedemokraterna en politik för kraftigt skärpta straff, vilket skulle om det får genomslag leda till högre beläggning för Kriminalvården.

 

Som ett led i att upprätthålla Kriminalvårdens kapacitet och långsiktighet anslår vi totalt 339 miljoner kronor i utökat anslag för 2015. Nettosiffran 317 är ett resultat av minskad invandring.

 

1:7 Brottsförebyggande rådet

Vi uppfyller deras budgetunderlag och höjer anslaget med 6 miljoner kronor för det ändamålet. Utöver det har Sverigedemokraterna motionerat om utökad statistik gällande invandrarrelaterad brottsstatistik och utökar för det ändamålet myndighetens anslag med 7 miljoner kronor.

 

Totalt sett anslås därmed 13 miljoner kronor extra till Brottsförebyggande rådet för år 2015.

 

1:8 Rättsmedicinalverket

Verket uppfyller en mycket viktig funktion genom att ansvara för DNA-tester, obduktioner och andra rättsmedicinska verktyg, vilket självfallet är en mycket viktig del i att utreda brott.

För att uppfylla deras efterfrågade budgetnivå utökas deras anslag med 11 miljoner kronor för år 2015.

 

1:9 Gentekniknämnden

Anslaget utökas med en miljon kronor som ett led i att uppfylla deras efterfrågade budgetnivå.
 

1:10 Brottsoffermyndigheten

Deras budget utökas med två miljoner kronor för att uppfylla deras förslag i deras budgetunderlag. Utöver det anslås ytterligare 10 miljoner kronor som ett riktat anslag för att stödja Brottsofferjourens olika avdelningar i landet. Brottsofferjouren är en viktig ideell kraft som varje år möter tiotusentals brottsutsatta människor. Sverigedemokraterna anser att deras arbete är viktigt att stödja och därför anslås medel för detta ändamål.

 

Totalt sett utökas därmed Brottsoffermyndighetens anslag med 12 miljoner kronor för år 2015.

 

1:11 Ersättning för skador på grund av brott

Vi höjer anslaget med fyra miljoner kronor för att uppfylla deras budgetförslag. Utöver det anslår vi ytterligare 115 miljoner kronor för att ge täckning för Sverigedemokraternas ambition att staten ska ta ansvar för att betala ut dömda skadestånd till brottsoffer, samt vår ambition att skadestånd, framförallt beträffande brott mot person, ska öka. Med denna anslagshöjning fördubblar vi nästan detta anslag.

 

Totalt sett utökas därmed Ersättning för skador på grund av brott med 119 miljoner kronor för år 2015. 

1:12 Rättsliga biträden

Domstolsverket yrkade på ett anslag på 2 545 miljoner kronor efter pris/löneomräkning. Regeringen anslår emellertid endast 2 469 miljoner kronor. Skillnaden blir 76 miljoner kronor i underskott.

Sverigedemokraterna anslår därmed 76 miljoner kronor extra för att uppfylla budgetyrkandet från Sveriges Domstolar. Nettosiffran 69 miljoner är ett resultat av minskad invandring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Adam Marttinen (SD)

 

Kent Ekeroth (SD)

Richard Jomshof (SD)

Björn Söder (SD)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)