Motion till riksdagen
2014/15:2959
av Linus Bylund m.fl. (SD)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering


Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.


Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.


Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier. I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.
 

Tabell 1 Anslagsförslag 2015 för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

34 856 700

+692 000

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

50 326 629

-3 000

1:3

Handikappersättningar

1 351 000

 

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

3 358 000

 

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

38 244

 

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

3 142 000

 

2:1

Försäkringskassan

7 879 695

 

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

64 219

 

 

Nya anslag

 

 

3:1

Sjuklön för små företag

 

+2 200 000

 

Summa

101 016 487

+2 889 000


Sverigedemokraterna vill höja dagens sjukpenning. Detta då vi ur flera aspekter ser det som problematiskt att så pass många inte får ut 80 % av sin tidigare inkomst, trots att detta har varit ambitionen. Vi avser både att höja sjukpenningnivån för arbetslösa och kraftigt höja anslagen för den generella sjukpenningen. För 2015 anslår vi 300 miljoner kronor med en dubblering för 2016 och framåt. Sammantaget ökar vi anslagen med nära 700 miljoner under 2015 för detta ändamål.
 

Sverigedemokraterna vill även reformera sjuklöneansvaret för företag. För att fler företag ska våga ta steget att anställa nya medarbetare vill vi avskaffa detta för upp till 9 anställda. Vid fler än 9 anställda ersätts företaget enbart upp till maxtaket och vid färre ersätts man upp till det antal anställda man de facto har. Ett genomsnittligt småföretag skulle därmed få dra av sjuklönekostnader upp till 25 348 kronor per år. Ett mikroföretag med en något friskare personal än genomsnittet slipper således helt att betala sjuklönekostnader.
 

.

Linus Bylund (SD)

 

Markus Wiechel (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

David Lång (SD)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)