Motion till riksdagen
2014/15:2957
av Linus Bylund m.fl. (SD)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.


Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.


Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.


I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

 

Tabell 1 Anslagsförslag 2015 för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Barnbidrag

25 839 595

−88 000

1:2

Föräldraförsäkring

39 162 861

+442 330

1:3

Underhållsstöd

2 689 000

15 000

1:4

Adoptionsbidrag

35 784

 

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

904 600

3 000

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn

3 409 300

+4 000

1:7

Pensionsrätt för barnår

6 875 558

48 000

1:8

Bostadsbidrag

4 992 000

+177 600

 

Nya anslag

 

 

2:1

Ekonomisk stimulans till familjerådgivning

 

+100 000

2:2

Småbarnsföräldrar

 

+268 000

 

Summa

83 908 698

+837 930

 

Specificering av anslagsförändringar

 

 

1:2

Graviditetspeng

 

+250 000

1:2

Höjd föräldrapenning (1, 1, 2, resp 3 %)

 

 

1:2

Sorgpeng

 

+24 000

1:2

Minskad invandring

 

123 000

2:2

Förskoledagar

 

+150 000

2:2

Kontaktdagar

 

+118 000


Föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen är den nyblivna eller växande familjens garanti för ekonomisk stabilitet också under barnens första omsorgskrävande år. Sverigedemokraterna är av den bestämda uppfattningen att uppdelningen föräldrarna emellan av den så kallade föräldrapenningen avgörs bäst av just föräldrarna med den unika kompetens de besitter utifrån de unika förutsättningar som deras unika familj lever under. Vi tror helt enkelt att föräldrar är bättre än politiker på att vara föräldrar. Därför vill vi avskaffa all kvotering av föräldraförsäkringen, också den indirekta så kallade jämställdhetsbonusen, och åter ge föräldrarna förtroendet att fullt ut bestämma hur föräldraförsäkringen ska disponeras.

 

Förutom detta vill vi anslå medel för att öka ersättningsbeloppet för att stärka ekonomin hos Sveriges barnfamiljer.
 

Underhållsstöd

När ett föräldrapar av olika anledningar vill skilja sig eller separera kan vårdnaden antingen delas eller innehas av en av föräldrarna. I de fall barnet bor kvar hos endast den ena, är den andra föräldern skyldig att bidra ekonomiskt under barnets uppväxt, så kallat underhållsbidrag. Ibland räcker inte ekonomin till för att bidra och ibland vägrar den underhållsskyldiga föräldern helt enkelt att betala. I dessa fall kan vårdnadshavaren ges ett statligt underhållsstöd som täcker den del av underhållsbidraget som saknas, så kallat underhållsstöd, som senare ska betalas tillbaka till Försäkringskassan av den andra föräldern.

Mellan 1997 då stödet inrättades och ända fram till 2006 var den maximala nivån för underhållsstöd 1 173 kr per månad. Efter 2006 höjdes dock nivån till 1 273kr. Vårt förslag är att maxbeloppet så snart som möjligt höjs till 1 573kr. Vi föreslår också att nivån höjs årligen för att kompensera för inflation.


Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Idag erbjuds föräldrar till barn med funktionsnedsättning ersättning för merkostnader fram till och med juni det år barnet fyller 19 år, så kallat merkostnadsvårdbidrag. I de fall man endast får ersättning för merkostnader, det vill säga att barnet endast är i behov av hjälpmedel och inte vård, kan ersättning erhållas först om kostnaderna för hjälpmedlen uppgår till minst 15 984 kronor. I de fall barnet behöver både vård och ersättning för merkostnader, betalas dock ersättning ut redan från 7 992 kronor. Det tycks inte finnas någon skälig anledning till att kostnadsgränsen ska vara olika mellan å ena sidan den familj som bara har behov av hjälpmedel och å andra sidan den familj som har behov av både hjälpmedel och assistans/vård. Vi anser att nuvarande system är ojämnt och anslår medel för att ta bort den skillnad i kostnadsgräns för ersättning som idag finns.
 

Bostadsbidrag

Om en förälder eller ett föräldrapar har ett hemmaboende barn under 18 år räknas familjen som barnfamilj och har därigenom rätt till bostadsbidrag. Sverigedemokraterna vill höja nivån på bostadsbidraget med motsvarande 5 procent så att de barnfamiljer som har lägst disponibel inkomst genom detta får möjlighet till avlastning i en ansträngd ekonomisk situation.


Ekonomisk stimulans till familjerådgivning

I dagens stressande samhälle kan människor av olika orsaker behöva råd och stöd för att familjens vardag, både praktiskt och relationsmässigt, ska kunna fungera väl. Många familjer väljer i ansträngda situationer att vända sig till familjerådgivningen, som idag erbjuds inom det offentliga både i kommuners och i landstings regi.

Det finns dock stora brister i nuvarande system. Dels är väntetiderna på många håll i landet väldigt långa, dels varierar priserna, ibland rejält, beroende på var i landet man bor. I Stockholm kostar ett samtal hos familjerådgivningen 450 kronor, medan avgiften i Svalövs kommun endast är 125 kronor. Väntetiderna kan variera alltifrån två veckor upp till flera månader.

Eftersom familjepolitiken för oss är ett prioriterat område avser vi att i ett första steg skjuta till extra resurser till kommuner och landsting med syfte att minska de köer som på vissa håll finns. Vi vill även utreda frågan vidare med syfte att på sikt införa kvalitetssäkrande nationella riktlinjer samt göra familjerådgivning kostnadsfritt.
 

Småbarnsföräldrar

Utöver Sverigedemokraternas satsningar och förslag om regeländringar för såväl större ekonomisk trygghet som större frihet för alla Sveriges familjer gör vi också en rad satsningar som riktar sig till familjer med små barn. Barnens första levnadsår är extra viktiga på många sätt, men utgör också den period som i kanske störst utsträckning sätter familjen på prov. Vi tycker att det är vår uppgift som politiker att i den mån det är möjligt tillse att småbarnsföräldrars formande av sin tillvaro flyter på så smidig som möjligt.

 

Många gravida nekas idag graviditetspenning, med följd att de tvingas fortsätta arbeta heltid, trots höggraviditet och inte sällan med fysiskt påfrestande arbetsuppgifter. Sverigedemokraternas ambition är att nå en högre andel, så att fler kvinnor än idag ges möjligheten att trappa ner eller helt ta en paus från arbetet under de sista veckorna av graviditeten. Vår målsättning är att ingen som är i behov av avlastning under graviditeten ska nekas detta. Vi föreslår därför en översyn av behovsprövningens utformning och skjuter dessutom till resurser för en omedelbar förstärkning av Försäkringskassans budget för detta ändamål.
 

Varje år dör ungefär 900 barn i Sverige. Cirka hälften av dessa dör i samband med födseln. I de fall detta händer kan modern ta ut 30 dagar av föräldraförsäkringen. Om ett barn däremot dör senare i livet kan föräldrarna ta ut 10 dagar vardera med tillfällig föräldrapenning. Dessa kan också kombineras på så sätt att modern kan ta ut 30 dagar och fadern 10 dagar i tillfällig föräldrapenning om barnet dör vid födseln. Om dödsfallet leder till att föräldrarna får nedsatt arbetsförmåga, finns möjligheten till sjukpenning.

Sverigedemokraterna anser vidare att föräldrar vid ett barns bortgång, mitt i den värsta av alla tänkbara sorger, ska behöva gå igenom en process med Försäkringskassan för att kunna stanna hemma som sjukskriven. Därför vill vi inrätta vad vi kallar för sorgpeng. Detta innebär att varje förälder erhåller en lagstadgad rätt att vid händelse av att ett barn i åldern upp till och med 17 år avlider, automatiskt får vara ledig i en månad (22 dagar) med ersättning på sjukpenningnivå. Detta skulle inte påverka nuvarande systems uppbyggnad, utan erhållas i enlighet med nuvarande former för tillfällig föräldrapenning.


Vi vill även införa lagstadgad rätt för föräldrar att ta ut upp till fem dagars obetald tjänstledighet, kallad förskoledagar, för att till exempel underlätta för familjer att pussla ihop barnens sommarlov med föräldrarnas semestrar. Vi anslår medel motsvarande att var fjärde berättigad skulle utnyttja denna möjlighet.

 

Vi vill öka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen. I stället för dagens gräns på max 30 dagar som två vårdnadshavare samtidigt kan ta ut föräldrapenning vill vi öka taket till 60 dagar. Allt för att ge mer frihet till familjen att anpassa stödet efter sina behov. Vi räknar med att detta inte har någon budgetär effekt.

 

Sverigedemokraterna vill återinföra de så kallade kontaktdagar som till och från har funnits i Sverige (senast 2001–2003). Systemet innebär att varje förälder till barn mellan 6 och 12 år varje år har rätt till en dags ledighet med ersättning på sjukpenningnivå för att besöka barnets skola och/eller fritidshem. Vi budgeterar för ett nyttjande om 0,15 dagar per barn och år, vilket är i linje med den faktiska nyttjandegraden då systemet senast var i bruk. 

.

Linus Bylund (SD)

 

Markus Wiechel (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

David Lång (SD)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)