Motion till riksdagen
2014/15:2956
av Paula Bieler m.fl. (SD)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.


Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.


Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.


I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.


Tabell 1 Anslagsförslag 2015 för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Integrationsåtgärder

33 930

−33 930

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

9 450 532

−825 548

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

4 029 000

−221 595

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

2 710 000

−2 710 000

1:5

Hemutrustningslån

217 469

−217 469

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

22 300

 

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

97 665

−97 665

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

38 608

 

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

207 539

+150 000

 

Summa

16 807 043

−3 956 207


Utgiftsområde 13 omfattar satsningar på integration, mot diskriminering och för jämställdhet. Sverigedemokraterna har under lång tid påtalat brister inom samtliga dessa områden och hur politiken utformats. I grund och botten handlar områdena om likabehandling, att inte vare sig kön, härkomst eller annan bakgrund ska påverka hur en person uppfattas och behandlas. Det är för oss också en självklarhet att detta måste vara det fundament på vilket politiska reformer och satsningar vilar.


Sverigedemokraterna gör under området Integration omfattande nedskärningar. Anslagen 1:1 Integrationsåtgärder, 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare samt 1:5 Hemutrustningslån avskaffas i sin helhet redan 2015. Vi ställer inte upp på den integrationspolitik som förts hittills, där statliga medel går till exempelvis föreningar baserade på etnicitet och särskilda möjligheter som endast personer födda utanför Sverige kan ta del av. Dessa tre anslag är alla av sådan karaktär. I stället bygger vår politik på att skapa ett samhälle för samtliga invånare, där den som kommer till vårt land också förväntas, och därigenom ges möjlighet att, bli en del av vårt samhälle. De reformer vi gör inom andra områden, satsningar för en balanserad arbetsmarknad, en stark välfärd och ett levande näringsliv, kommer samtliga invånare till del och bygger ett sammanhållet Sverige.

Anslagen 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande samt 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare minskar i paritet med de minskade mottagningsnivåer som följer av partiets politik på det migrationspolitiska området.
 

Anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare lämnas oförändrat då det avvecklas under 2015.

Även under området Diskriminering gör Sverigedemokraterna nedskärningar, då vi väljer att lägga ner myndigheten Diskrimineringsombudsmannen. Det är vår analys att myndigheten fungerat bristfälligt och bidragit till rättsosäkerhet inom detta rättsområde då flertalet fall lösts genom förlikning i stället för att prövas rättsligt. Under de år som myndigheten existerat har den också flertalet gånger kritiserats för att verka opinionsbildande snarare än som en stödinsats för dem i behov av hjälp vid rättsliga tvister. Detta innebär att anslag 2:1 Diskrimineringsombudsmannen dras in i sin helhet, redan från år 2015. Anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. lämnas oförändrat.
 

Det tredje området under utgiftsområdet är Jämställdhet. Sverigedemokraterna presenterar i vårt budgetförslag breda satsningar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa åtgärdsförslag riktar in sig på de problem som drabbar män och kvinnor i olika hög grad på arbetsplatsen, i offentliga utrymmen eller i hemmet. Men då vi adresserar problemen i sak sorterar satsningarna också oftast under andra utgiftsområden. Vi tillför dock anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 150 miljoner kronor från och med 2015. Av dessa är 50 miljoner ämnade att öka stödet till kvinnojourer och 100 miljoner går till särskilda satsningar för kvinnofrid.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Paula Bieler (SD)

 

Sven-Olof Sällström (SD)

Magnus Persson (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)