Motion till riksdagen
2014/15:2949
av Hanna Wigh m.fl. (SD)

Könsstympning


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förekomsten av könsstympning i Sverige och analysera det arbete som görs på området i dag.

Motivering

Kvinnlig könsstympning är en grym sedvänja som varit förbjuden i Sverige sedan 1982.

Trots det så tyder mycket på att denna grymma sedvänja fortfarande utövas på flickor bosatta i vårt land. Flera fall har upptäckts men ytterst få fall har gett några rättsliga konsekvenser för de vuxna som är skyldiga till att detta utförts.

 

Det förekommer idag spridda insatser och planer för att söka upptäcka de flickor och kvinnor som könsstympats men insatserna är väldigt spridda och av varierande kvalitet. Sverige är ett land som tar kvinnors rättigheter på största allvar och behöver arbeta än hårdare för att slå vakt om detta. Då är kvinnlig omskärelse något som helt enkelt inte ska drabba någon flicka eller kvinna bosatt i Sverige.

 

Vi vill att en utredning inleds vars uppdrag blir att försöka kartlägga förekomsten av kvinnlig könsstympning av flickor i Sverige. Utredningen ska även sammanställa och analysera det arbete som bedrivs inom landet på olika nivåer.

 

Kunskaperna i ämnet behöver samlas och spridas till de personer som kan komma i kontakt med dessa kvinnor. Självfallet ska personal inom sjukvård, skolhälsovård och socialtjänst ges gedigna kunskaper i ämnet så att de på bästa sätt kan identifiera och framförallt hjälpa de drabbade flickorna. Men det är även viktigt att ge skolpersonal, fritidsledare och olika kulturella föreningar kunskaper i att identifiera de flickor som utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning.

 

.

Hanna Wigh (SD)

 

Jennie Åfeldt (SD)

Margareta Larsson (SD)