Motion till riksdagen
2014/15:2917
av Hanna Wigh (SD)

Avskaffa tvåårsomprövningen av assistansersättning enligt LSS


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tvåårsomprövningen av assistansersättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avskaffas och ersätts med individuell omprövning.

Motivering

Idag ska den som beviljats LSS genomgå omprövning av tidigare fattat LSS beslut. Det innebär för många som lever med LSS en oerhörd stress och press där många uttrycker att de inte hinner andas ut från den ena prövningen förrän det är dags att genomgå nästa. Vid en omprövning ska nya blanketter skrivas och skickas in, nya läkarintyg inhämtas, personliga möten med handläggare och andra instanser, vilket gör det hela till en uppslitande och tidskrävande process,

 

En tvåårsomprövning är en stelbent hållning som orsakar människor onödig stress i många fall. En mer individuell och flexibel omprövningsperiod skulle underlätta livet för många av dem som lever med LSS. Vissa fall skulle med fördel kunna omprövas exempelvis var femte år medan andra som har en mer osäker hälsoutveckling kan omprövas med tätare mellanrum för att få ett beslut efter sina aktuella behov.

 

.

Hanna Wigh (SD)