Motion till riksdagen
2014/15:2914
av Mikael Jansson (SD)

Alternativ till höghastighetståg


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda kostnader och möjligheter med ett DD-tåg för Götalandsbanan i stället för ett höghastighetståg.

Motivering

Principen med DD-tåg, Direct Docking train, testades vid millennieskiftet i Tyskland, främst för att köra gods. Störst hinder för tillämpning av DD-tåg utgör det förlegade, känsliga och oförklarligt dyra ERTMS/ETCS/GSM-R systemet som införs i Sverige. Botniabanan visar med all tydlighet på baksidorna med ERTMS. ETCS tillåter inte att tåg dockar eller delas i farten.

DD-tåg knoppar av tåg (autonoma vagnar) och dockar tåg (autonoma vagnar) utan att stanna. Du åtnjuter alltså samma korta restider som med ett höghastighetståg. Du reser på ett bekvämt och säkert sätt.

Resenärerna som står vid sin respektive station slipper även den stressande situationen av att stå mitt mellan flera spår där tåg rusar fram i höga hastigheter. Naturligtvis så skall varje station vara ett rum oberoende av väder där automatiska slussar öppnar sig vid påstigning av tågen. Självklart har biljettkontroll skett innan passagerare kommer in i rummet.

Låt mig ge ett exempel. Ett höghastighetståg vilket avverkar sträckan Stockholm–Malmö på strax under tre timmar och stannar fem gånger måste bitvis framföras i närmare 380 km/h. DD-tåg överskrider inte 220 km/h, utväxlar passagerare vid valfritt antal mjölkbord/hållplatser/stationer och avverkar likväl sträckan på under tre timmar. HH-tåget förbrukar ca 90 Wh per km för att transportera en passagerare vid 60 % beläggning. DD-tåget klarar samma uppgift för mindre än 40 Wh!

DD-tåg sätts samman av dubbeldäckade vagnar. Vagnarna är kopior (nästan) av Londons tvåvånings bussar med tillägget att de är 3,2 m breda (fyra säten i bredd), 12 m långa (för att passa konventionella containerfästen) och har passage till grannvagnen även för rullstolar. Vagnarna har dessutom godskassetter för ”expressändningar”. Du kan alltså sända din havererade kopiator från Kungsbacka till reparatören i Kode (eller lök från odlingslotten till närbutiken). Kassetterna hanteras automatiskt. Utväxling av passagerare sker via slussar varför resande inte exponeras på långa farliga, blåsiga, halkiga perronger.

 

.

Mikael Jansson (SD)