Motion till riksdagen
2014/15:2912
av Aron Emilsson och Julia Kronlid (SD)

Uppmärksammande av reformationsåret 2017


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma reformationsåret 2017.

Motivering

År 2017 firas reformationsjubileum i stora delar av Europa och den lutherska kyrkvärlden. Detta med anledning av att det då är 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser i Wittenberg, kvällen den 31 oktober 1517, något som brukar ses som startskottet för reformationen.

Reformationens födelse och utveckling har, som de flesta känner till, haft mycket stort inflytande i det protestantiska Europa. Kyrkor, stater och folk påverkades direkt eller indirekt av den lutherska reformationen, vilken lade grunden för mycket av det vi idag har byggt vidare på i våra nationer runtom i Europa. Inte minst i Sverige har reformationen haft stor betydelse för såväl samhällets som kyrkans utveckling.

Fyra reformationsjubileer har tidigare firats i Sverige; 1617 (uppmärksammades 1621), 1717 (högtidlighölls 1721), 1817 och 1917. Vid flera av dessa tillfällen har staten i form av statschef eller regeringsrepresentanter varit delaktiga i firandet. Under det senaste jubileet 1917, medverkade både Gustav V och stats- och utrikesministrarna vid ceremonin i Uppsala.

Vi menar att det, även i en tid då stat och kyrka är åtskilda, finns anledning att uppmärksamma och medverka i firandet av 500-årsjubileet av reformationen, även för den svenska staten. Den lutherska reformationen har haft stor betydelse i det svenska samhällets historia och utveckling och en stor majoritet av Sveriges befolkning tillhör den lutherska Svenska kyrkan. I sammanhanget ska också nämnas att det brev till Luthers kardinal, daterat den 31 oktober 1517, vilket anses satte igång den process som blev till reformationen, finns bevarad i original på Riksarkivet i Stockholm. Ett av de mer betydelsefulla dokumenten i reformationen finns alltså i Sverige. Med anledning av det och ovanstående finns det stora värden och möjligheter i att riksdag och regering i samverkan med inblandade aktörer, såsom Svenska kyrkans representanter i jubileumsarbetet, uppmärksammar Reformationsåret 2017, vilket vi föreslår riksdagen ger regeringen tillkänna.

 

.

Aron Emilsson (SD)

Julia Kronlid (SD)